Hotărârea nr. 548/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR NR. 1, NR. 2 ȘI NR. 3 LA HCL NR. 417/2017 PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI DIN SERVICIILE PUBLICE AFLATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind modificarea anexelor nr. 1, nr.2 si nr. 3 la H.C.L. nr. 417/28.12.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al priimarului municipiului Constanta și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de... ____________________.

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 240959/12.12.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului'public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Luând în considerare următoarele:

  • - raportul de specialitate nr. 241709/13.12.2019 al Serviciului resurse umane

  • - procesul-verbal nr. 244/12.12.2019 încheiat în urma consultării cu organizațiile sindicale reprezentative la nivel de unitate înregistrat sub nr. 241031/12.12.2019,

-raportul nr. 242012/13.12.2019 al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri la Bugetul Local Constanța

-referatul nr. 68836/09.12.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială Constanțdînregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 242018/13.12.2019

Văzând H.C.L. nr. 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarei publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța și H.C.L. nr. 512/19.12.2018 privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 417/28.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit.c ,art. 196 alin. 1 lit. a,art. 244, art. 610 și art. 611 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

ArtJl Se modifică anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța astfel cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 512/19.12.2018, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, după cum urmează:

  • l.La capitolul „A „ Funcționari publici:

- lit. „a Funcții publice de conducere se modifică denumirea funcției de Secretar municipiu în Secretar general municipiu

I

i -              w

-se completează cu funcția publică de conducere de șef Serviciu- Serviciul audit public intern

  • - lit. „b „ funcții publice de execuție - la nr. crt. 2 se completează cu funcția publică de consilier achiziții publice

  • 2.La capitolul „B „ Personal contractual:

  • - lit. „a „ Ff'uncții de conducere se introduce postul contractual de Administrator public

  • - lit. „b „ Ffuncții de execuție se introduce postul contractual de Administrator

Art. 2 Se modifică anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pjentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinei-i Consiliului local al municipiului Constanța, conform anexei nr. 2 la prezenta Hiotărâre, după cum urmează:

  • - lit. „b „ (Funcții publice de execuție se completează cu funcția publică de consilier achiziții pdiblice

Art.3 Se modifică anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază p'entru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordine<:j Consiliului local al municipiului Constanța, astfel cum a fost modificată prin H.C.L

nr. 512/19.12.2018 privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 3 la


H.C.L. nr. 417/28.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, după cum urmează:

  • - la Funcții publice de execuție se completează cu funcția publică de consilier achiziții publice

Art. 4 Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituțiile și autoritățile publice se asigură de fiecare ordonator de credite. Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri astfel încât împreună indemnizațiile lunare și celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal, iar nivelul ver|Titurilor salariale să nu depășescă nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimarpal municipiului Constanța.

cu


Art. '» Salariile de bază prevăzute la art. 1, art. 2 și art.3, se acordă începând cu 1 ianuarie 2020, în concordanță cu prevederile Legii - cadru nr. 153/2017 și sunt stabilite laLnivelul gradației 0.

Art. i5 Anexa nr. 1, anexa nr. 2 și anexa nr. 3, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7(' Celelalte prevederi ale H.C.L nr. 417 /2017 modificată prin H.C.L. nr. 512/19.12:2018 rămân neschimbate.

Art. IJ Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta Fjțotărâre Serviciului resurse umane, Direcției financiare din cadrul țfrimăriei municipiului Constanța, Serviciului public de impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local Constanța și Direcției generale de asistență socială Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință. ;

Prezenta [jotărâre împotrivă, La data adoptării sunt în PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,j\j


a fokt votată de consilierii locali astfel:         pentru, 'n

abțineri.                                     ..

ție______CXfc? consilieri din membri.

\                  CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTAN

nr._;


Anexa nr.1 la H.C.L. nr.


SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI Șl PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA, STABILITE CONFORM LEGII -CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI


PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE, ÎNCEPÂND CU 01.01.2020


A. FUNCȚIONARI PUBLICIa) Funcții de conducere

.

Funcția

Nivel de studii

Grad profesional

Salariul de bază

Secretar general municipiu

S

II

14300

Director general

S

II

12658

Arhitect sef

s

II

12658

Director general adunct

s

II

12055

Director executiv

s

II

12055

Director executiv adjunct

s

II

11253

Set serviciu-Serviciul audit public intern

S '■ ' '

II

10800

Sef serviciu

s

II

9871

Sef birou

s

II

9213

b) Funcții de execuție

Funcția

Nivel de studii

Grad profesional

Salariul de bază

Gradația 0

Auditor

S

superior

6064

s

i

principal

4144

s

asistent

3406Consilier, consilier achiziții publice, consilier juridic, expert, inspector, polițist local

S

superior

5717

S

principal

3941

S

asistent

3042

S

debutant

2350

2139

Referent de specialitate

SSD

superior

4193

SSD

principal

2584

SSD

asistent

2100

SSD

debutant

2350

2080

Referent, polițist local

M

superior

3089

M

principal

2300

M

asistent

2100

M

debutant

2080


B. PERSONAL CONTRACTUAL a) Funcții de conducere

Funcția

Nivel de studii

Grad profesional

Salariul de bază

Administrator public

S

II

16640

Sef serviciu

S

II

9213


AN


HCLM NR.
Funcții de execuție

Funcția

Nivel de studii

Grad/treapta profesionala

Salariul de bază

Gradația 0

Consilier, inspector de specialitate -Cabinet primar

S

IA

8000

Inspector de specialitate -Cabinet primar/viceprimar

S

II

4050

s

debutant

4000

Consilier, inspector de specialitate

s

IA

3915

s

1

3460

s

II

3025

s

debutant

2360

s

Polițist detașat gradul IA

2700

s

Polițist detașat gradul 1

2410

s

Polițist detașat gradul II

2350

2270M

IA

2535

M

I

2420

M

II

2365

NI

debutant

2154

M

Polițist detașat gradul IA

2240Administrator

NI

I

2420

NI

Îl

2365

S ec reta r-d a cti I og raf

M

IA

2410

M;G

I

2295

M;G

debutant

2145

Casier, magaziner, expert local

M;G

2655

M;G

deb

2145S

principal

4140

S

practicant

3578

S

specialist

3221NI

II

2520

NI

debutant

2400NI;G

I

2690

M;G

II

2620

M;G

III

2570

M;G

IV

2400NI;G

I

2390

M;8

II

2340
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

MARCELA ENACHE /

-4^


Anexa nr.


la HCL nr. 5^ / cW?______


Completarea .anexei nr. 2 la H.C.L nr. 417/28.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța

b) Funcții publice de execuție

Nr. crt.

Fu

ncție

Nivelul studiilor

Grad profesional

Salariul de bază activități 1 gradiția 0

Salariul de bază activități 2 gradiția 0

Salariul de bază activități 3 gradiția 0

1

1

Consilier achiziții publice

S

superior

7.458

5.974

4.432

S

principal

7.274

5.824

4.323

S

asistent

6.910

5.537

4.120

S

debutant

6.551

5.052

3.832

i

t

i                                  președinte ședințăMARCELA ENA0HE


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr.

Salariile de bază din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța stabilite conform Legii-cadrul nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Funcții piublice de conducere

Furicție

Grad

Nivel studii

Gradația 5

Director general

II

S

11200

Director executiv

II

S

10962

Director executiv adjunct |

II

s

10798

Șef serviciu

II

s

10304

Șef birou

II

s

8930

Funcții publice de execuție

Funcție

Grad/treaptă

Nivel studii

Gradația 0

Auditor

superior

S

6603

principal

s

5742

asistent

s

4881

Consilier, consilier c publice, c juridic, ex

inspector, chiziții onsilier pert

superior

s

6090

principal

s

4383

asistent

s

3196

debutant

s

2412

Referent specia lital

:le

:e

superior

SSD

4350

principal

SSD

3480

asistent

SSD

2610

debutant

SSD

2080

Referent

superior

M

3560

principal

M

2871

asistent

M

2278

debutant

M

2080

Funcții t

ontractuale de execuție

Funcție

Grad/ treaptă

Nivel studii

Gradația

0

Consilier), expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, inspector casier |'

IA

S

3740

I

S

3522

II

s

2660

debutant

s

2080

Tehniciarjî-economist, secretar superior, interpret relații, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist I

IA

SSD

2948

I

SSD

2756

II

SSD

2546

Referent),, inspector, arhivar, referent

IA

M

2280

casier

I

M

2259

II

M

2201

Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf

IA

M

2306

I

M

2195

Administrator

I

M

3024

II

M

2565

Casier, n

îagaziner

M;G

2526

Portar, paznic, pompier, guard, bufetier, Imanipulant mărfuri, curier

M;G

2080

Lenjereașă

M;G

2350

Șofer

M;G

2350

Muncitor

calificat

I

M;G

2350

II

M;G

2250

III

M;G

2150

IV

M;G

2080

Muncitor

necalificat

I

M;G

2080

II

M;G

2080

Funcții contractuale de conducere

Fu

ncție

Grad

Gradația 5

Director

II

9570

Șef servi’eiu

II

8700

Șef birou

II

7830

Șef formație

II

3480
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, MARCELA ENAQHE