Hotărârea nr. 547/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 7 DIN HCL NR. 65/2011 PRIVIND APROBAREA „PROGRAMULUI DE CONSTRUIRE UNITĂȚI LOCATIVE MODULARE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE” – CAMPUSUL SOCIAL HENRI COANDĂ – STR. ȘTEFĂNIȚĂ VODĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE


HOTĂRÂRE

I pentru modificarea art. 7 din HCL nr. 65/2011 privind aprobarea „Programului de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente"- Campusul Social Henri Coandă - str. Ștefăniță Vodă, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de fy .12.2019 ;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 239334/10.12.2019, raportul Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța nr. 20185/12.12.2019, raportul' Direcției generale de asistență socială Constanța nr. 68049/ 04.12.2019, adresa RAEDPP Constanța nr. 17171/2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru i administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

Văzând prevederile HCL nr. 65/2011 privind aprobarea „Programului de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente"- Campusul Social Henri Coandă - str. Ștefăniță Vodă, cu modificările și completările ulterioare;

îrji temeiul prevederilor art. 129, alin. 2 lit. d, alin. 7, lit. q și art. 196 alin. 1, lit. ajdin OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

?                   HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 7 din HCL nr. 65/2011 privind aprobarea „Programului de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente"- Campusul Social Henri Coandă -str. Ștefăniță Vodă, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că atribuțiile salariaților prevăzute în acest articol vor fi preluate de Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța.

Art. 2 - Se va proceda la predarea-primirea arhivei constituite pe perioada desfășurării activității salariaților desemnați prin art. 7 din HCL nr. 65/2011 către Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța.

Alt. 3 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 65/2011 cu modificările și completurile ulterioare, rămân neschimbate.

Ârt. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, Direcției generale de asistență socială Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

ffiost votată de consilierii locali astfel: abțineri.

,< :ție 26 de


Prezenta hotărâre a pentru,   °— împotrivă, *— _

consilieri din 27 membri.


Lei data adoptării sunt în :ui

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, MARCELA ENACHE-