Hotărârea nr. 546/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII ALE DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA PRIN MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 453/2018 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 185/2015 PRIVIND ÎNFIINȚAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE


GONSTAA/7-^

4 JL


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA Consiliul local


TOMIS

c°NSTANTIAH*

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției generale de asistență socială Constanța prin modificarea și completarea H.C.L. nr. 453/2018 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 185/2015 privind înființarea Serviciului public de asistență socială Constanța în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Idical al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de C) IA- ' rjW      :

Luâriid în dezbatere:

-referatul ji de aprobare înregistrat cu nr. 241325/12.12.2019 a domnului primar Decebal Făgădău,

-raportul de specialitate nr. 69991/13.12.2019 al Direcției generale de asistență socială Constanța,

- raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, -raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și , 'agrement, |i

-raportul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, qultură, sport, culte și protecție socială,

-raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată^,’ cu modificările și completările ulterioare, ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit a), alin. (3) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a),! art. 518, art. 540 si art. 610 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrat v, cu modificările și completările ulterioare;

ientative de personal;


art. 518, art. 540 si art. 610 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul


HOTĂRĂȘTE:


. i ii

Art.l. Se aprobă organigrama, statul de funcții și numărul de posturi pentru Direcția generală de asistență socială Constanța, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac pa^te integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Se aprobă preluarea Serviciului autoritate tutelară din cadrul aparatului de specialitate a Primarului municipiului Constanța în structura Direcției generale de asistență socială.

(|2) Funcționarii publici și personalul contractual din cadrul serviciului prevăzuți la alin, (lj vor fi preluați prin protocol, cu păstrarea funcțiilor deținute și cu menținerea atribuțiilor prevăzute la secțiunea XV, lit. C din H.C.L. nr. 271/25.08.'2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare aparatului ce specialitate al primarului muncicipiului Constanța.

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea art. 3 din H.C.L. nr. 453/2018 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 185/2015 ^privind înființarea Serviciului public de asistență socială Constanța în subordineaj Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare, ii

Art.4. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 453/2018 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 185/2015 privind înființarea Serviciului public de asistență socială Co'nstanța în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările' și completările ulterioare rămân neschimbate.

Art.5. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială Constanța în vederea _f                | A ll«      |.   .                           , ..   . V T      ,                          ~                                                       1       •

ducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului, județului Constanța.


Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,    •’— împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcțieCONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAI

'I

Constanța


Nr._ UI /        2019

, i


ROMÂNIA


L          JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL ■

STAT DE FUNCȚII

_____________;  _____ DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Nr. crt

Id post

Numele, prenumele/ vacant/

STRUCTURĂ

Funcția publică

Clasa

Gradul

Nivel

Funcția^ contractuală.

Treapta. ; prof./ grad'

Nivel.

' OBSERVAȚII

temporar vacant

conducere-

execuție

: profesional

studii

conducere

execuție

studii

. . 1'

455365

Mereuță Emil Andrei

Directorqeneral

II

;■ s.

' • ■

COMPARTIMENT AUDIT

r                          ,

1 .

455366

VACANT

1

Auditor

I:.

, superior

1 s

2.

455367

VACANT

1

Auditor

■ I

superior

s

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA

B      "    ■

- 1

391374

Liuta Mihaela

Șef.serviciu

II

' s

2

391376

Cabuz Mariana

Consilier

/ I

superior

■ s.

■ ' 3

391379

Bosoi Mirela

Inspector

: I

superior

s

4

391380

Murgu Florentina

Consilier

: i

superior

s

.   5

391383

Tirpan Mihaela

Referent

iii

superior

■ s.

6"

391384

Tandarescu Mirela

Inspector

i

superior

s

7-

391386

MihalacheTasica.

Inspector

/ i

superior’

'- s

.1- 1

" 8

391388

Breazu Marcela

Inspector

. ■ i

•: superior

' s

9:

391389

Funda Carmen

inspector.

i

’ superior-

j- s

10/

440752

PartecaTincuta

Referent.

:■ III

superior.

-S-'-

11

,440753

Nicolae Ionela

- ■

inspector

; i

asistent-

? S:.

■ 12

Simionesei Verona Angela-

Psiholog                       ■ ■ ■

; specialist:

s '

DIRECȚIA ADMINISTRARE CREȘE

" 1

Zainea Georgiana

/-

Director

II

s

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

£ ■■

Adămuț Mihaela:

inspector de specialitate;-

IA

s

2

Clipotă Nicoleta Cristina

Inspector de specialitate

11

s

3

Vrînceanu Elena.

Inspector de specialitate

■ II

Ș;

■     4 •

r-

Mitea Eugenia

■Magaziner

I.

M

5/';:

Bulgaru Ștefan

Muncitor calificat - șofer ;

■' I ■

CREȘA NR. 1 - DELFINASUL

1

Manea Ana-Mariâ

Coordonator personal de . specialitate

PL/SSD/S

: ' ' - ' -

2 ’

■ -■

VACANT

;Medic >

. specialist

■ ș.

: 3:’

Andrei Ramona Claudia

Asistent medical ; \

principăF

î W/.

4

Chițu Simona

'Asistenț'medicâl;,:   ■ v

principal;.

;; ..PLrT:

5

Toderașcu Alexand ra -...

f r            '

'EdiucatoF puericultor , ■. ■

• M/PI/SSD

' 6"

Badea Gabriela "

Infirmier               '■ ■

. G’- .

7    ■■

Gselinschi Nina'

Infirmier ,   .

' G

8

Niculae Georgeta

Infirmier

■      G

Țăranu'LÎHanâ’ Cristiana ~~

' 9

Infirmier

G. ■'

, 10

Dobrin Maria .

îngrijitoare;

11

Mitrofan Nicoleta

îngrijitoare

?■ ”, G

: 12

Niculae Niculina

îngrijitoare:

' ■

G : '

13

Ghergu Camelia

'Muncitor calificat - bucătar

IV

G.

. 14

Țincu. Magdalena

.Muncitorcalificaț-- bucătar ;

III

G

i 15

Cepoi Elena

Asistent medical. ..

r" pl

'■ 16

Lungu Claudia

Educator puericultor . ‘

; M/Pli/SSD

■ 17

Vasile Marinela

îngrijitoare' ' "

G;.

18

VACANT

îngrijitoare-

G

“ 19

VACANT

îngrijitoare

-     G .

: 20

VACANT

îngrijitoare

; G

; 21

VACANT

îngrijitoare

G

: 22

VACANT

îngrijitoare

G

CREȘA NR.2 - CĂSUȚA SPIRIDUȘILOR

1

DamacheRodica

Coordonator' personal, de-specialitate

PL/SSD/S

. 2

Radu Aura Cristina

Asistent-medical;- ■

PE

3

Ilieșcu Lucreția

Asistent medical:.

; . PL

' 4

Osman Nurie

Educator puericultor ...  .

M/PL/SSD

: 5

Grecu Ana,

Infirmieră

i/șr'

6

Lungoci Constantina

Infirmieră; .

î ,gj- ,

7

Neguș Jenica Florica

.Muncitor calificat bucătar

IV

,     G

8

Purenteâ Mariana

Muncitorcalificaț - bucătar

III;.

G

9.

Aii Sena

îngrijitoare .

L G

10

Anton Daniela

îngrijitoare-

,'gÎ

■ 11

Ca ra pa le I ri n a

îngrijitoare

- Ș

12.

Ignatenco Florentina,

îngrijitoare;. '

s           ' ’    “ '       .

’ 13

Tudorică-Mirelâ

îngrijitoare

x

[ ' G‘;

' 14

VACANT

;■ .

îngrijitoare. ’ ■ ’            ■ . .     '■

G

15

VACANT

Asistent medical

; PL

16

VACANT

îngrijitoare

G

'■ 17.

VACANT

îngrijitoare.

TGy:

18.

VACANT

îngrijitoare; •

■ G.

19

VACANT

îngrijitoare..'

' G ■

• 20

.VACANT

îngrijitoare

: G .

: 21

VACANT-

îngrijitoare .              '■

: ' Q

Ț ’

1 22

VACANT

îngrijitoare;

CREȘA NR. 5- LUMEA POVEȘTILOR

1

Zadrigal Violeta

CuuruuridLur personal de specialitate

PL/SSD/S

2

Abdula Andra

Asistent medical

PL

3

Lixandru Constanța

Asistent medical'

PL

4

Constantineseu Cristina

Educator puericultor

M/PL/ȘSD

5

Lungu Lucia

Infirmieră

G

6

Petruc Virginia

Infirmieră;. -    ‘

G.

7

SimonTonela

Infirmieră

G

8

Crăciun Gherghina

Muncitor calificat’- bucătar

. III

G

9

Grancea Cristina

'îngrijitoare;

G1

10

Hagea Nica

îngrijitoare

G;

■ 11

Haidu Larisa Maricica

îngrijitoare x

G

12

VACANT

Asistent'medical:

PL

. 13

VACANT

Muncitor calificat - bucatar

IV

G

14

VACANT

îngrijitoare’

G

: îs

VACANT

îngrijitoare^

. G

16

VACANT

îngrijitoare

G;

17

VACANT

îngrijitoare..

G

18

VACANT

îngrijitoare: ’            .

G.

19

VACANT

îngrijitoare                "

G

CREȘA NR. 13 - FLUTURAȘI!

1

Bănică-Violeta Gabriela

Coordonator personal de specialitate

PL/SSD/S

2

Bectaș Camer

Asistent medical.’. .

• Pis

3

Iacob Liliana

Asistent .medical-' ;;

PL

4

Mihai Valeriâ

Educator puericultor

M/PL/SSD

5

Moisa Liliana

Infirmieră

G

6

Albu M i reia Paraschiva

Muncitor calificat- bucătar

IV

. G '

7

ȚudoricăJenică

Muncitor calificat - bucătar

111

. G:

8

Băescu Mirela

îngrijitoare

.'. G -

9

Hogea Nirvana-Șaizer

îngrijitoare.           '

' G.

10

Caravan Lăcrămioara Diana

îngrijitoare ■

" G

11

Ilie Lenuța

îngrijitoare

G

' 12

Mihai Sanda

îngrijitoare       ■

G

■13.

Covercă Carmen Maria

îngrijitoare

. G-

14"

Horovei Mariana

îngrijitoare'

- G -

15

Cepoi Cristina

• r- '

’ -

îngrijitoare;-

;      G.

■ 16’

Țipirig Lenuța

îngrijitoare

G

CREȘA NR. 18- ALBĂ CA ZĂPADA

1

Enciu Nicoleta

personal de specialitate

-

PL/SSD/S

2

Ilași Tatianâ

Asistent medical; .       ..

: principal

- Pt-

3

Pascale. Doinita

Asistent medical -

i    PL

4

Dodoiu Elena Ani

Psiholog;

practicant

s-

: 5

Popa Anisia

Educator puericultor.

M/PL/SSD

■ ' 6

Hogea Ghiulhamber

'. - .

; ....

Infirmieră

G

• 7

Damache Verginica

Infirmieră;

G’

8.

Cercel Anișoara

Muncitor, calificat - bucătar

IV

:     G

9

Ion Georgeta-

Muncitor calificat - bucătar

IU

G

'. 10

Bucuiei Fănica

îngrijitoare

G

' 11

Jimofte Claucha

îngrijitoare

G

12

Fieraru Lăcrămioara

îngrijitoare

G

13

Mironescu Fănica

îngrijitoare;

G

14

Oanceă Rodica

îngrijitoare

G

' 15

Petcu Georgiana

îngrijitoare ...

G

CREȘA LICURICII

1

Platon Irina

Coordonator personal de: specialitate;

PL/SSD/S

’ 2

Miu Mihaela

Asistent medical

PL

3

Apostu Cătălina- Mârinela

Asistent medical

PL .

4

Samedin Selma-Sheyla

Educator puericultor.

M/PL/SSD

5

Badea Aurelia

Muncitor calificat- bucătar

IV

G

6

Negârnac Geta

.Muncitor calificat - bucătar

; iv

G

7

Doncea Ionela

îngrijitoarer

G

' 8

Gorgovan Maria

îngrijitoare;,:.. :

G

:. 9

Alupoaei Mihaela

îngrijitoare: .

G

: 16

Ciciu Ecaterina

îngrijitoare"

G

■ 11.

Văduva Raluca-Cristina

îngrijitoare-

G

" 12

Mihalache Liliana

îngrijitoare:.

G

C 13

Ungureanu Anișoara

îngrijitoare

G

14

CîrceagCristina

îngrijitoare

G

15

Dumbravă Marcela

îngrijitoare-;

G ;

■ 16-

MiteaJenica -

îngrijitoare ■

G .

17.-

Tincu Patricia-Cristiana

îngrijitoare •

G

■ 18

Jalia Nicoleta-Irina

îngrijitoare

G:

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

'' - ■/

1

Roșu Maria

Director

II

SI

COMPARTIMENT BUCĂTĂRIE

1

Matei' tlen'ă-

- - - -

Șef formație

11

M.

2

Andrei Lucia

Magaziner

14 '

3

VACANT

Muncitor calificat - bucățar

IV

G • •

4

Iancu Lenuța

Muncitor calificat - bucătar

I

G

:     5- ■

Băcanu Adriana Nicoleta

Muncitor-necalificat

I

G.’

6

Dragomir Lary

Muncitor necalificat-.

I

G

7

Soare'Rădița

Muncitor necalificat

I

G

8

Gimpirea Mireia

Muncitor necalîficat

I

G

9

Hogași Carmen

Muncitor necalificat

II

G

10

Nicolaev Gafia

Muncitor necalificat-

II

G

/ 11

Miu Verginica

Muncitor necalificat

I

G?

12

Stoica- Mireia:

Muncitor necalificat

I

G

13

David Anișoara

Muncitor necalificat

II

G

14

Hasan Vasilica

Muncitor necalificat

I

G

15

TEMPORAR VACANT

Muncitor necalificat.

I

G

suspendat concediu creștere copil-Panaete Mădălina-Mioara

16

Popa Mariana

MuncitoF riecalificat

I

G’

17

Munteanu- Felicia

Muncitor necalificat-

i I.

G.

18

Guraliuc Viorica

Muncitor-necalificat.

I.

G

COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ

G

1

Pândichi Nicoleta

Asistent'social

-specialist

s

2

Vasile Daniela-Cristina

Asistent social

practicant

s

' 3

Bucelea Iuliana-Cristina

Psiholog

practicant

s

SERVICIUL ADMINISTRATIV GOSPODĂRESC

1

Solomon Iulian

Sef formație

II

14

2

Călinescu Maria

Referent

IA

M

: 3

Alecsandru Maria

Magaziner

M

4

Colac Gabriela Valentina

Muncitor calificat - lenjereasă

I

M/G .

5

Giumantâr Reghina

Muncitor calificat - frizer

I

M/G

■ 6

Călinescu Valentin

Muncitor calificat- electrician

I-

M/G-

r ■ .                                 ’ ■ ’        :

7

Munteanu Simona Camelia'

Paznic

M/G'

8

Tănășelea Narcis Șeila

Paznic

m/g: •"

9

Hagi Tănase

Paznic

M/G-

■ 10

EminTurgai

Paznic

M/G.

11

Zatik Oana Maria

Paznic

M/G. .

12

. VACANT

Spălătoreasă

G

• 13

Cocîi Ghiunder

Spălătoreasă

G

14

Maceac Mariana

Spălătoreasă    ,

G

15

Batal Turchian

Spălătoreasă

,G

16

VACANT

Spălătoreasă

G

COMPARTIMENT IGIENĂ

; 1

EȘentu Ștefana

Șef formație

11

M

2

Vîlcu Elena

îngrijitoare'-

G

3

VACANT

îngrijitoare-

G

: 4

Ionescu Loredana Georgiana,

îngrijitoare

i 6

5

Pârâianu Carmen

îngrijitoare

G

: 6

Zaharia Irina

îngrijitoare

G'

7

Deacu Eugenia

îngrijitoare

G

8

Linoiu Daniela

îngrijitoare

G

9

Iancu Georgeta

îngrijitoare

G

10

Abduraman Serian

îngrijitoare

G

11

Scorția Floarea

îngrijitoare

G

; 12

Ionescu Rodica

îngrijitoare

G

13

Tărnăuceanu Valentina

îngrijitoare             . .

G

14

Jitaru.Anica

îngrijitoare

G;

• 15

Belbițoiu Cristina

îngrijitoare-

G

16

Tudor Verginia

îngrijitoare

G .

. 17

Mocanu Virginica

.îngrijitoare        ,

g:

18

Raiciu Mirela

îngrijitoare

G

19

Drosu Ionela

îngrijitoare

G

20

VACANT

îngrijitoare

G

21

VACANT

îngrijitoare

G

22

VACANT

îngrijitoare ■

G .

CABINET MEDICAL

1

VACANT

Coordonator personal de: specialitate

PL

2

Dobrică Daniela

Asistent medical-

principal

PL

3

Zaporojân Lenuța

Asistent medical -

PL '

' 4

Giuris Tudorița

Asistent medical-’. '•

, principal

PL

5

Martin Anca

Asistent medical

■. principal

. PL • .

■ 6

Carasava Andreea Alexandra

Asistent medicab

PL

7

Bon cotă Valentina Raluca

Asistent medical. ■

principal'

PL

8 '

Belu Rodica Angela

Asistent medical

principal1.

' ’ PL

9 '

Brânză Frosina .

Asistent<medical..::

' principal

’ PL

10

Hașim Monica

Asistent medical '

principal:

' PL

11

Nedelcu Mirela

Asistent medical

principal

PL

12 “

—--.

C4-oîr-i i Ti ilîgro.

- T - -  .

— -

... -

’ ■

Asistent me.4i.-5l;

: _.

...  Pi-..

suspendat concediu.

Mădălina.

13

Ablachim Sevei

Asistent-medical-.

PL .

14

Nistorescu Monica-Paulă

Asistent medical.-

■■ principal

PL

15

Jitaru Ana Nicoleta:

Asistent balneofiziokinetoterapie și recuperare

PL

16

Neagu Georgiana Claudia

Asistent balneofiziokinetoterapie și-recuperare" •

:     PL

17

Horghidan Ștefana

Infirmieră. ■

G

18

Neagu Liza

Infirmiera

Gr

19

Boca Anișoara

Infirmieră

G

20

Iordache Monica Ioana

Infirmieră'

G

21

Cristocia Mihaela

Infirmieră

G

‘ 22

Străchinaru Ionela

Infirmieră..

G

23,

Cristian Ionela

Infirmieră.

G

24

Vlăduceanu Aurica

Infirmieră'

G

25

Cioroiași Aurica

Infirmieră

G

: 26

Georgescu Mihaela; Nadia

Infirmieră

G

TJ

Demirbaser Cristina-Elena

Infirmieră ■

G

28

Corlat Sanda

Infirmieră.'

G

29

Romanovschi Livia

Infirmieră;

G

30

Gealmambet Sian

Infirmieră'

' G

, 31

Gugescu Nicoleta

Infirmieră;

G

32

Popescu Ionica. Daniela

Infirmieră; ■

G

33

Palancianu Elena

Infirmieră'

G

34

Mihăilă Oprișana

Infirmiera-

G

35

Ganea Magdalena

Infirmieră,

G

36

Tăzlăoanu Mihaela

Infirmieră

G

37

Tudor Lăcrămioara.

Infirmieră:

G.

DIRECȚIA FINANCIARĂ, ORGANIZARE; PERSONAL

1

455368

Bărbatu Andrada

Director executiv

II

s

BIROUL PROGRAME; PROIECTE ȘI ACHIZI1

ni

. 1

476126

Ghiorghiță Petruța

Sef birou

II

s

2

476127

Ârghirescu Eugen Ion:

Consilier achiziții publice

' I

superior

s

3'■

: 455371

Ene Claudia Gristinâ ;

Consilier achiziții publice:

I '

superior

' s

"                         -p;'   '

‘4 .

'■ 455370

t . .       VACANT.

'Consilier achiziții publice,

i

• superior

r s

'' ■■ --- . ■ ■■■-' > ■ ,

;    5 ■■

455369

Dobrin Marius Dumitru

Consilier achiziții; publice

I

f asistent

s

...; ■ : -

: 6

476128

VACANT

Consilier, achiziții, publice

I.

i debutant

s

__________

._______________________________

___:_______ .l        .

WAIX Wta wi-             W vetrela ha 1*1^ 1^'1 ^niVhi'

' i*       i*i wii.țiAA >a*. mmutn  i'jp» i

.---=• - --

t~ ”,

..

_ .. - -

1

Ciortan Raluca Ionela

Șef birou

II.

t S:

2

VACANT

r-

Inspector de specialitate -

pII

s -

■ 3

VACANT

Inspector de specialitate

p-' II

S

4.

VACANT

Inspector de, specialitate.

; debutant

s

5

VACANT

■Inspector dc specialitate

debutant

■ . ■ Ș' .

■'

6

VACANT

Inspector de.specialitate

debutant

' și. -

BIROU FINANCIAR BUGET

1

' 476129

Mădularu Anca Claudia.

Șef birou:

11

s

■ ■

2-

455376

VACANT

Consilier

■ I

superior

; s

3

455381

Dima Daniela Victoria

Consilier

’ I--

superior

s

. 4" .

455373

VACANT

Consilier

; I

‘ superior

s

5

455379

Bokamba Mădălina Ioana

Inspector

■ I

asistent

s

- 6

455378

Chirvăsuță Tudora

Referent

III

. superior

: M.

BIROU CONTABILITATE SALARIZARE

1'

476133

Bujoi- George

Sef-birou

II-

L s

,L

2

455374

Bică Veronica

Consilier

: I-

; superior

■ s

3

455377

Doncea Vasilica

Inspector

I.'

■ principal

s;

4

455383

Iordache Carmen

Inspector

' I

■ superior

. s

5

455382

Raicea Angela

Inspector

I

asistent:

: S

6

: 455380

Dan Ionuț Alexandru

i

Inspector

; I '

; asistent

= S

' 7

455375

Emurla Lelișan

Referent

: III

• superior

M:

BIROUL RESURSE UMANE ȘI PROTECȚIA MUNCII

r

455384

Doncea Luciana

Șef birou

II

; s

exercitare cu caracter     ;

temporar

i 2

455388

TEMPORAR VACANT

Inspector

i I

- principal

s

exercitare cu caracter     ?

temporar- Doncea

Luciana                    r

■ ’ 3

455389-

Scutariu Mihaela-

Inspector

I

; principal

s

4-

455385

Bercea Iuliana

Inspector

I

: asistent

s

5

455390

. TEMPORAR VACANT

Inspector

I

: asistent

s

suspendat concediu, creștere copil-Mpcanu, Mihaela

' 6

455386

Nicolâe Daniela

Inspector’

1

, asistent

s

' 7

455387

Abdula Anifea

Referent

■ III

• superior

M

-

BIROUL JURIDIC ȘI CONTENCIOS

1- .

476134

Poptile Monica.

1 Șef birou

II

s

2

455393

'   VACANT

Consilier iuridic

I

" superior-

‘ S

■' 3

'455392.

Cociu Corina

Consilier iuridic

i I

principat

S..

4

455394

Stere Mihaela

Consilier Iuridic

.. I

asistent-

: &■

: *5

455391

Vîlcudana Cristina

Consilier- juridic

. I.

.. asistent

• S

. 6

455395'

Pelican Florina.

Consilier iuridic

: I-

■ ' asistent

- S

BIROUL INFORMATIZARE, REGISTRATURĂ

RELAȚII CU PUBLICUL ȘI EVALUARE INIȚIALĂ

: 1

"476136

Tritan ion

’--------- ■- '

Șef birou

- - - -

-

II

s

' '■■■ ■ ” /■ ’ ■ ~

’ - - -

2

455397

TEMPORAR VACANT

Inspector

I

superior

s

mutare temporară-Căruntu Alina

3

455396

Pamfil Edith-Oana

Inspector

I

asistent

s

4

455398

Tilicea: Georgian Sebastian

Inspector

I

asistent

s

5

476138

Chiriță Elena Carmen

Referent

i iii

< asistent

M:

‘ 6

Hoțea Dana

Asistent-social;

'practicant

' s

SERVICIUL TEHNICO-ECONOMIC

1

476135

Lazăr Cătălin Sebastian5

Șef serviciu: '

ir .

S

exercitare cu caracter' temporar

2

455399'

. TEMPORAR VACANT

Inspector

: I

superior

s

exercitare cu caracter temporar - Lazăr Cătălin' Sebastian

■ 3

. 455401

Lăzărescu Petre

Inspector

I

superioF

s.

4

455400

Căruritu Alina-Mihaela

Inspector

' I

superior

s

mutată temporar.

5

455402

Florea Georgiana

Inspector

I

asistent

s

6

VACANT

Referent

IA

■ SSD

7

.    VACANT

Referent

I .

M

8

Micu Laurențiu Marian

Muncitor calificata șofer

f'

M/G

9

Ciobanu Ilie

\ -

Muncitor calificat ■

■ M/G

10

OdicăMarius

Muncitor calificat

I

M/G;

11

Pbpescu-Pitrop Marcel

.Muncitor calificat

' l

M/G

12

Pruiu Ion

Muncitor calificat '

■         I

i M/G

13

Vasile Eugen

Muncitor ca 1 ificat- șofer'

L i .

;■ M/G.

DIRECȚIA BENEFICII SOCIALE

1

455403

Trașcă Aurora

'Director executiv

II

s

7’

SERVICIUL BENEFICII SOCIALE ȘI PERSOANE VULNERABILE

1

391392

Leu Aurelia'

Șef serviciu- ■

II

; S

2

391394

VACANT

Inspector

I-

superior

S

3

391403

Iaromi Ramona

Inspector

I

' superior

S

' 4

391404

Islam Lacme

Inspector

. I

. superior.-

S

5

391402

Stavrositu: Mirela: Loredana

Inspector

: I

: superior

S

6

535061

VACANT

Inspector

: I

superior.-

S

: 7

391395

Cristea Cristina

Inspector

I

. asistent

S

8

476140

Gavrilă Liliana Andreea

inspector

I.

asistent

S

9 -

- 440751

Rățoi Mihaela

Inspector

. I

asistent

S

10

: 391393

Voinea Mădălina Ralucâ

inspector

: I-

’ asistent

s

- 11; •

i- 391396

Buzii Vanghelița

Referent

III

superior.

M

: 12

Zglobiu Elena

7"’

Asistent social. . ■ ’

principal

13

Mihăeș Octaviana

Asistent social1.

practicant

S

__  __ VACANT

TA.

M

- Lft

«- -—

—-------- ..

- - • - "

- — —

- - » — -

-

-

• — ---------—

COMPARTIMENT ASISTENȚI PERSONALI ȘI INDEMNIZAȚII PERSOANE CU DIZABILITĂTI

. 1

391400

Dbican Vasilica

inspector

i I

< superior

s

2

391398

Gavriz Cleopatra

Inspector

I

; superior

s

3

391397

Livanu Minaela Reliana

Inspector

' I-

; superior

s

4

391399

Pălău Viorica

Inspector

; I-.

• superior

s.

5

391921

Boțea Antbaneta

Inspector'

? principal

: S

6

535057

VACANT

Inspector

•' I

: asistent

: s

7

535058

VACANT

Inspector.

I

■ asistent

s

8

535059

VACANT

Inspector

/ 1

'■ debutant

: s

9

■ 535060

VACANT

Inspector

'. I ’

debutant

S

ASISTENȚI PERSONALI

1

Asistent personal

1100.

Asistent personal

SERVICIUL PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI

T

476142

Tehim Gabriela Silvia

Sef serviciu:

’ II

S

■ 2

' 391378

Bărgăoanu Ștefan Ciprian

Inspector

' I.

• superior

. s

3

' 391390.

Jianu Iordache

Inspector

J I.

- superior

. s-

■ 4

391387

Popescu Ionela

inspector

I

superior

■ s

5

' 391385

Soisun Tudorița

Inspector

i i

superior

s

6

391382

r ' TEMPORAR VACANT

Inspector

i

principal

s

suspendat concediu; creștere copil-Dan Steluța-Marinela

7

476141

TEMPORAR VACANT

■Inspector

i

asistent

s

suspendat concediu-creștere copil-Bogorodea. Elena

8

391375.

Guneșteanu Adriana Dana

Inspector

■ i

asistent

‘ s

9

535063

VACANT

Inspector

i

asistent

s

10

535064

VACANT

Inspector

■ i

asistent

s

11

535065:

;        VACANT

Inspector-

• i=

asistent

s

12

535073

Năștase Georgiana

Inspector

L i

i debutant

s

13 ■

' 535072

Remus. Georgiana Sorina

Inspector

ț i„

■ debutant

s

14

535071

Voihea Dorina

Inspector

I :

'debutant

' s

15

535067

VACANT

inspector

I

superior

s

: 16

535068

VACANT

Inspector. .

f I

debutant

s

17

535069.

...        VACANT

inspector' •

■' I

debutant

s

18

535070

VACANT

Inspector

I

debutant

S:

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL CONSTANȚA

• -

- 1

Ou Danielă

Șef centru-

II

s

‘ 2

Șinka Anna

Magaziner.        ■

II

M

3

Spătaru Maria

Muncitor callficat-bucătar

II

... g/m.

7

Voicu Nina

Muncitor.calificatTbiJcătar .

-III-

_ _G/M

: ----

4

Manea Mariana

Muncitor necalificat

I

G/M

5.

Tîrziu Gina

Muncitor necalificat

I

G/M

6

Stamat Rădița

Muncitor necalificat

I

G/M

8

Vlej Domnica

Muncitor necalificat

I

G/M

9

Mihăisei Ecaterina

Muncitor necalificat

I

G/M

10

Pușca’ru Danielă

Asistent social. /

practicant

S

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL PALAZU MARE

■ 1

VACANT

Șef centru

II.

S

2

Culețu Tona

Magaziner

II

M

3

VACANT

Muncitor calificaf-bucătar.

II

G/M

4

Matei. Nina

Muncitor necalificat

I

G/M

5

VACANT

Muncitor necalificat

I

G/M

6

Damian Mihaela

Muncitor necalificaț,

I

G/M.

7

Dumitru Nicoleta Iuliana

Muncitor necalificat

I

G/M

8

VACANT

Muncitor necalificat

I

G/M

' 9

VACANT

Asistent social

practicant

S-

DIRECȚIA

PENTRU SPRIJIN COMUNITAR

' ' . •

r

■ 1

392086

Zahariciuc Iuliana

Director executiv. ■

:        II

S

t - • .

2

392087

Velica Ecaterina

Director executiv-adj.

II

S

SERVICIUL ADMINISTRARE CLUBURI PENSIONARI:

1

Cocoș Adrian Florin

Șef centru

II

S

2

Bănica Alina Gabriela

Administrator

I

M-

3

VACANT

Administrator

I

M

4

Monea Raluca

Administrator-

I

M-

5

Pascu Alina Tudorița

Administrator

I

M

6

Pop Iuliana

Administrator

I

M.

7

Sanchi Cherața

Administrator.

I

M-

8

Sanchi Ionuț Gil

Administrator.

: i

M-

9

VACANT

Administrator;

i-

M ■

io

Timofte Valeriu

Administrator

1

M ..-

ii

Trifan Evdochia

Administrator

i

■ M

12.

Urs Mirela

Administrator.

i

m; ,

•• 13

. Lazăr Mariă'

Administrator.

II ■

.     . M

' 14

- -

Bărbuleț Sorin

Administrator

II

m'

15

VACANT ' '' :

■ , *"*’

Administrator-,. - ■ ■

.;..... ii .

3‘L ,.. " . ' .

16

Trandafir Florina ,

Administrator' , i . , .

II

M- . -

. 17

. Voinea Cătălina

Administrator' . .

II

M .

18

Weiss Edy Roland

Administrator

II

M

19

Costea' Dorina

’•

Asistent social

principal

S

.. 20

Mitu Silvia

Asistent social

■ principal-

S:-

; 21

Dorcea And rada

Secretar dactilograf

I

. M

SERVICIUL SPRIJIN COMUNITAR ȘI EVENIMENTE SOCIALE

1

392093

VACANT

Sef serviciu

îl

■ s

2

392115

Mi hai Sultana

Inspector ■

I .

superior.

s

3

392094

Onișcu Veronica Emma

Inspector

■: I

superior

s-

1 • • • .

4.

392100

Popa, Emilia Gheorghița

Inspector

' I

superior

S.

■ 5

392099

Sandu Roxana Mioara,

Inspector. - •

, I

superior.

: S-

6

392096

Șerban Costel

Inspector

i I

superior

. s

7

392089

Șiret Elena

Inspector,- •

I

superior

. s

8.

392098

Vasiliu Alina

Inspector-

I

superior

' s

9

392107

Lăcustă Victor

Inspector

I

superior

s

10

392095

Teișan Gabriela

■Inspector

I

principal-

s

11

392091

Vasile Iasemin

Inspector .

: i-

principal:

s

; 12

392090

Crăciun; Florentina

■inspector-..

1 i.

■ principali

s

'• 13

392114

Caramihai Mihai

Inspector ■-

• i -

asistent

; s-

14

392105

Motrescu Georgeta-Cristiana.

Inspector■

: i'

asistent

ș

15

392103

Terzi Adriana

Inspector ■

; I

- asistent

.' ș

■ 16

392101

Mergiani Sebastian

Referent ‘

III.

asistent

M:

17

476143

Corneanu Daniela

Inspector.. .

i I

. superior

; s

18

476145

Coroban Daniela

Inspector ■

-■ I-

asistent

- s

19

440791

Nicolae Ștefana Mirela

Inspector

I.

asistent-

* s

20

476144

Păun Alexandra

Inspector

I

asistent

s

21

440790

Samara Mariana

Inspector

: i

: asistent.

■ s

, 22

392110

Alexe Violeta

Referent

in

superior

M

23

391809

Biță Constantin

Referent- -

’ ni

' superior

: M

24

392111

Boroș Elișor

Referent .

ni

superior.

M

■ 25-

392092

Caraiola Nicolae

Referent-

iii

superior

M

i 26

392104

Caravețeanu Anca

Referent'

■ in-

superior

; M.

27

392113

Dan Radu Theodor

Referent

’ iii-

. superior

Mi

: 28

392102

Ciorabai, Iunzer

Referent ■

:■ UT

superior

M

■ 29 -

392108

Matei Ionel.

Referent

'. III;

superior.

. M’

, 30

’392109

Militarii Carmen'

Referent.

III

superior

;M

- . ’ ' '' ' ’

31

- 392112

Tudor Mariana

Referent.

rin

superior-

■ M ■

32

VACANT

Inspector d'e: specialitate-

jU'-T- ■

s

SERVICIUL MEDICINĂ ȘCOLARĂ

1

Dancă Ortanza.

Șef Serviciu

■' . II

s-

2 ”

Luruea MînâeTa-NȚcoretă

— - -- -----

.---- ---— _

Medic.

primar

;      S-

3

Mustafa Mersin.

Medic

S

4

Mateescu Roxana-Alina

Medic                    .

■ specialist

i S

: s

Mihăilescu Cătălina-Luciana

Medic

; specialist

s.

6

Balamace Virginia

Medic. ■

•. primar

s

7

Pariza Olimpia

.Medic'           ;

’ specialist

S. '

4

. 8

Bordea: Delia-Flodica

Medic

: specialist

■ s

. 9

Moroiariu Cristina Ileana

Medic

s -> '

s.

10

Ignat Adriana

.Medic

i primar

s

11

Murat Sema

Medic

■ primar

s-

12

Ionescu Elena-Teodora

Medic

primar

s.

13

VACANT.

Medic.

specialist

s

14

Moise Zizi

Medic

primar

s

15

CavachiJulieta

Medic

’ specialist

s

■ 16

Maximilian Daniela

Medic

primar

s

17

Dancu Mihaela

Medic

primar

s

18

VACANT

Medic

?. primar

s

19

Dâncă Ortanza

Medic

■■ primar--

s.

promovat temporar

20.

Iliescu Alina. Maria

Medic

specialist

- s.

21

Nacea Cristian

Medic-

■ primar.

s

22

VACANT

Medic

primar

s

23

Cocea Ga brie la

Medic

■ primar

s

24

Tîmpăscu; Doina

Asistent medical

- principal

PL

25

’ Tală' Zoica

Asistent medical.          . ■ .'

-principal

PL

26

Cristea' Nicoleta.

Asistent medical'.

■ - principal

PL

T7

Filișan Victorița-Lăcrămioara

Asistent medical

; principal

PL

28

Costa Tania

Asistent medical .

principal-

PL

29

VACANT

Asistent medical.. . .

M:

30

VACANT

Asistent medical

. principal-

- M

' 31

David Mădălină-Gabriela

Asistent-medical

.principal

PL.

32

Cartali Luminița

Asistent medica! . '■

: principal

■ PL.

33

Carabineru Mirela-Arica

Asistent medical ■

. principal

PL

34

Crisfea Mihaela

Asistent medical.

: principal

PL

35

Brudiu Lenuța.

Asistent medical

principal

PL '

36

. Tudor Mihaela .

Asistent medical . ;

■ principal

. PL

- 37

Văseliu Mariuela

Asistent medical.

\ principal

: ...PL. .

38

i'Ambrose Liliana

Asistent medical ..

principal

. PL

J

39

Ivanov Elena

Asistent medical

’ principal

PL

40

Burduță Oăna-Carolină

-

. _____

-

Asistent medical'

.- principal

; PL

41

Oprea Ionelia

Asistent medical

principal

PL

42

VACANT

Asistent medical

principăl.

M ■

43

Bezușcu; Leontina

Soră medicală:

principal

M:

44

Popovici Maria

Asistent medical..

’ principal

- PL

45

Lazăr Corina-Georgeta

Asistent medical

principal:

' PL

46

Pletea Cristina-Pețronela

Asistent medical    1

f principal

PL

47

Para Janett-Dalila

Asistent medical-

.• principal

PL

48

Miron Daniela

Asistent medical

- principal

PL

49

Spătăreanu Florica

Asistent medical.

principal

' PL

50.

Iliescu Ioana

Asistent medical

principal'

PL

51

:Ștefan Ani-Mirela

Asistent medical

.. principal

pL

. 52

Dobrinaș Gabriela

Asistent medical

. principal

PL

53

Drăgan Magdalena

Asistent medical

. principal.

PL

54

Damian Alina

Asistent medical.

pL

55

Mina. Lăcrămioara

F

Asistent medical'

PL

56

Băricilă Georgeta-Mihaela .

Asistent medical •

. principal

PL

57

Korponai Ana-Maria

Asistent medical ■

principal

PL

58

Berechet Lucica

Asistent medical. ...'

principal

PL

59

Apostolescu Daniela-Silvia '

Asistent medical-

1 principal

: . pl

60

îancu Olimpia

Asistent medical

principal'

' pl

61

Moruz Mihaela

Asistent medical

' principal

PL

62

Zosin Eugenia

Asistent medical :

■ principal.

PL

:' 63

: Păpari Paula

Asistent medical. ■

principal

PL

64

Cegăneanu Gineta Florentina

Asistent medical

principal

PL

65

Maxim Valeria

Asistent medical'

• principal

PL

: 66

Chilaboc Ana

Asistent medical ’

PL

67

Baicu Cristina-Ștefania

Asistent medical..

PL

68

joiță Nicoleta

Asistent medical

■ principal

PL

' 69

Ciocan Liliana

Asistent medical ,   ■

PL

70

Carăvețeanu Cosmina

L ■■

Asistent medical '. '•

pL

71

MemișTngi

Asistent medical ■

: principal.

PL

72

Manolache Elena'

Asistent medical.-'

: principal'

PL

73

Basarabeanii Eleonora

Asistent medical: ;

• principal

PL

74

Mitroi Ana

Asistent medical ...

, principal

-.. PL

75

Gurău Cristina

.Asistent-medical;"?

?L :

76

Preda Roxana

Asistent medical -. .

. principal

PL

77

; Cacioianu Mirela

Asistent medicali

principal

' PL

78

Burca Mărîânâ    ”

-

Asistent medical

PL

79

Șoancă Carmen

Asistent medical .

: principal

PL

80

Năstase Emilia

Asistent medical .

principal

PL

81

VACANT

Asistent medical:

principal

PL

82

Abdula Ferdane

Asistent medical

principal.

;. pl

83

Amăriucă Mihaela

Asistent medical .

’ principal:

PL

84

Suliman Bilen

Asistent medical

PL

85

VACANT

Asistent medică.i ‘

' principal

SSD

86

VACANT

Asistent medical

principal

PL

87

Pariza Corina

Asistent- medicali

principal-

PL

88

VACANT

Asistent medicali'

principal

PL

89

Adam Claudia-Gabriela

Asistent- medical

principal

PL

90

TEMPORAR VACANT.

Asistent medical

PL

suspendat concediu creștere copil-Chele’ Carmen

91

Radu Claudia

Asistent medical ■

PL-

92

Naciadis Elena

Asișțent.m.edicâț: -

principal

' PL

93

Duțu Georgeta

Asistent medicali'

principal

PL

94

Pascaru Marina

Medic      .

specialist

s

95

Rudeanu Georgela

Medic

primar

S"

96

Mărăscu Renata

Medic ' '

' specialist

s

97

Goldstein Li via Mona

Medic             ' -

s

98

Minea Antonela

Medic

. primar

: s

99

Iliescu Mihaela

Medic

primar

s

100-

Husein Dilek

Medic

s

101

Ismail Cheabihan

Medic

1      Ș

• 102

Paraschiv Adriana Iuliana

i ■

Medic

s '

103

Grășu Aurelia

Medic

s

104

VACANT

Medic

' specialist

s

' 105

VACANT

Medic

: specialist

S-

106

.Șerbanescu Antuaneta

Medic.

primar

S-.

107

Iohiță Revide

Medic

S:

‘ 108

Teognoste Cristina

Medic

- specialist

s

109

-

Delicote Lăcrămioara

Medic.

’ specialist

■ s

‘HO-

Petcu Raluca Eugenia

Medic

S ’

; 7 ''                    ' ' '

;7ii-i.

VACANT

Medic.

; " s.

112

Mortaza Doina

Asistent; medical:.-.

principal

pl ; -

Floroiu Diana

Asistent medical -, .

principal-

PL

114 '

Ibram Sevidan

Asistent medical

principal

PL

' 115

Guzu Vasilica,

Asistent medical; ■

1 principal

Pt

116

Bănică Virginia

7"         

Asistent'medical

principal

■ PL

117

Ivanovici Elena

Asistent'medical

; principal

PL

118

VACANT

Asistent medical -

; principal

PL

‘ 119'

Costea Lenuța

Asistent medical,'

principal

PL

120

Mureșanu Liliana Iolanda

Asistent, medical’

principal

PL ;

121'

Șmeu Ioana

Asistent medicali ■

principal;

pl ‘

122

Grofu Știrbet Doina

Asistenf'medicai; -

; principal

PL

123

Pintilie Titina

Asistent medical- •

' principal

PL-

: 124-

Fotu Steliana

Asistent medical '

M

' 125

VACANT

Asistent'medical

■ principal

PL

126

VACANT

Asistent medical

principal

M'

■ 127

Irimia Daniela-Antoneta

Asistent medical

principal

PL

' 128

Sandu Aureliana

Asistent medical

; pt

129

Șchiopu Iuliana

Asistent medical . '

principal

PL

130

VACANT

Asistent medical

principal

PL

131

Hira Zoița

Asistent medical;

principal

; Pl-

132'

VACANT

Asistentmedical- .

; principal

PL

133

VACANT

Asistent medical:

: principal

PL

134

Oancea Elena

Așisfent medical .

PL

' 135

Bărbieru Lid.ia. '

Asistent-, medical;.

/ principal

7 7 PL

1/2 normă

>136

Popa Georgiana

Asistentmedical

;■ principal

;. pl ; ■

137

Cojocaru Nicoleta

Asistent medical

' ,pl7\'

138

Frîncu Margareta

Asistent medical,

PL .-’

SERVICIUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

-- .’■■■

1

Rașid Ghiulendan

Set Serviciu

; > .■ ■

ii

S -7

2

Panchici Anca

Asistent medicai;cornunităr

; principal;

PL

■ 3

Stoica. Cristina

Asistent medical'comunitar

1 principal

: ■ pl ’

. 4

Cîrîc Mărilena

Asistent.rnedicaFco.munitar

’ PL :.

a .'

: 5

Telchoi Raluca

Asistent m ed [ca 1;corn u n ita r

: principal

7. pl>7

' 6-

Georgescu Lăcrămioara

Mediator sanitar 7

7 7 m. 7 7

< 7

TEMPORAR VACANT

Mediator sanitar.

7 . M. '

suspendat concediu 1 -creștere copil-Mândrir •'

. 8

VACANT

Asistent medical comunitar

; principal

9

VACANT

Mediator sanitar ■ .

COMPARTIMENT PENTRU ÎNGRIJIREA LA DOMICILÎlTA PERSOANELOR VÂRSTNICE

:■ -1 -

..

VACANT

îngrijitor la domiciliu ,

: G

2

VACANT

[ ■■■ ' .<

îngrijitor la: domiciliu - \

! ' G

■' 3

VACANT

‘ -

îngrijitor la domiciliu

G .

4 .

VACANT

___

________ _____,__.

•, -... . -... .. _

-

■.. r.._ .

TngrijitorJa domiciliu

r ----. -

_ _ G

5

VACANT

îngrijitor la domiciliu

G

6

VACANT

Asistent social:

principal

S'

COMPARTIMENT PRIMIRE SI DISTRIBUIRE DONAȚII

1

Stamat Nicolae

Magaziner.

M/G

COMPARTIMENT ARHIVA

■ 1

VACANT

~

Arhivist

2

SSD

2

VACANT

Arhivar

2

M

CENTRUL PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST SFÂNTA FILOFTEIA

1

VACANT

Șef centru

I

S

. 2

VACANT

.Psiholog

practicant

S

CENTRUL DE GĂZDUIRE SFÂNTA SOFIA

. 1

VACANT

Asistent social

debutant

s

CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL HENRI COANDĂ

y 1

VACANT

■ ■ -

Șef centru

I

s

2

VACANT

'Psiholog

! practicant

s

3-

VACANT

Pșihopedagog    ■

principal

s

RECAPITULAȚIE

Număr posturi

Nr. total de funcții publice

129

Nr. total funcții publice de execuție

113

Nr. total funcții publice de conducere:

.16

Nr.total de funcții contractuale

' K                1537

Nr. total funcții contractuale de execuție

v\            1517

I.,:. •

Nr. total funcții contractuale de conducere

Vi            20

Total Posturi

\ \\ .1666

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE