Hotărârea nr. 545/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE PRIMARIEI MUNICIPIULUI CONSTANTA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Primăriei municipiului Constanța

^onpliLiI ^cal^al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data Luând în dezbatere :                                                 ,f

  • - referatul de aprobare înregistrat sub nr. 241013/12.12.2019 a domnului

prin'iar Decebal Făgădău,        \         /

-raportul de specialitate nr. 241739/13.12/.2019 al Serviciului resurse umane, -avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru7 administrație publică, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, -avizul Comisiei de specialitate nr. Ide studii, prognoze economico- sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Conștața,

  • - avizul nr. 245/12.12.2019 încheiat în urma consultării cu organizațiile sindicale reprezentative la nivel de unitate înregistrat sub nr. 241033/12.12.2019,

-avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date nr. 3520878/09.12.2019, comunicat de Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța și înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 238917/10.12.2019.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit.c ,art. 196 alin. 1 lit. a, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Artt.l Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Primăriei municipiului Constanța;, conform anexelor nr.l și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează prevederile H.C.L. nr. 434/31.10.2019 pentru modificarea H.C.L. nr. 213/31.07.2017 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului'municipiului Constanta.

i

Art.3 Persoanele angajate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată vor fi numite în funcțiile publice pentru care îndeplinesc condițiile legale conform prevederilor Codului administrativ.

Art.4 Salariații Serviciului autoritate tutelară vor fi preluați de către Direcția generală ele Asistență Socială Constanța la data semnării protocolului de predare-primire a 'personalului, între municipiul Constanța prin Serviciul resurse umane și conducătorul Direcției Generale de Asistentă/Socială Constanta.

*                                            /                     ' i                                                '

Art.!5 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica '(prezenta hotărâre, Serviciului resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: / (d pentru, _____

împotrivă, â abțineri.

La data adoptării sunt în funcție


_ consilieri din membri.
CONSTANȚA

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA


LA HCL NR.


CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI CONSTANTA


PRIMAR MUNICIPIUL CONSTANTA 1

CABINET PRIMAR__

6


ADMINISTRATOR PUBLIC 1


VICEPRIMAR 1

1


«•


■>

VICEPRIMAR 2

1


2

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUIDIRECȚIA FINANCIARA 26


DIRECȚIA ACHIZmi PUBLICE 19


DIRECȚIA TEHNIC ADMINISTRATIV 40


DIRECȚIA URBANISM 59

DIRECTOR EXECUTIV I


DIRECTOR EXECUTIV

1


DIRECTOR EXECUTIV

1


ARHITECT ȘEF I

T

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 1REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE CONSTANTA


I

DIRECȚIA TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI SI RELAȚII PUBLICE 30


T

JLDIRECTOR EXECUTIV ISERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICES

COMPARTIMENT

I

COMPARTIMENT BAZA DE DATE

3

-----5DTODC---- INFRASTRUCTURA, REȚELE URBANE SI EFICIENTA ENERGETICA S


DIRECTA GESTIONARE SERVICII PUBLICE

111


DIRECTOR EXECUTIV

1


DIR^TUR' EXECUTIV ADJUNCT


DIRECTOR EXECUTIV 1


DIRECTOR EXECUTIV

1


DIRECTOR EXECUTIV
1

SERVICIUL TEHNICO ECONOMIC

SERVICIUL

v MANAGEMENT DRUMURI z SI TRANSPORT PUBLIC

9

bir6U SifluRÂki'A CRCULAlW ■3     URBANA SI

PARCAU B

BIROU SIGURANȚA ± BUNURI PUBLICE

BIROU ILUMINAT •)       PUBUC

7

SERVICIUL IGIENA PUBLICA

SERVICIUL GESTIONARE SPATII VERZI

SERVICIUL GESTIONARE ANIMALE ABANDONATE wSERVICIUL INVESTIȚII


DIRECȚIA GENERALA POLITIA LOCALA 291


DIRECTOR GENERAL X


COMPARTIMENT SECRETARIAT SI COMUNICARE


SERVICIUL RUTIER I

21


SERVICIUL RUTIER H ,

21 "


SERVICIUL RUTIER iii ,

21 “CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI, MARCELA ENACHE


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

1


SERVICIUL

CONTROL PROTECȚIA

MEDIULUI

15


SERVICIUL INSPECȚIE ACTIVITATE COMERCIALA 25


SERVICIUL ORDINE PUBLICA SUD 30


SERVICIUL ORDINE PUBUCA CENTRU 49

ROMÂNIA

ANEXA 2 LA H.C.L. NR.


STAT DE FUNCȚII

AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CONSTANTA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Nr. crt

ID

STRUCTURA

STRUCTURA

^FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

< . ‘ Funcția publică

Clasa

. v-Gradul' -profesional

Nivel’ studii

Funcția contractuală    .  .

Treapta prof/ grad

Nivel studii

observații'

-Numele/prenumele/;- vacant-temoorar *

'conducere -

execuție

conducere

execuție

DEMNITARI

-

-

- -

1

Făgădău Decebal

Primar

2

Răsăuteanu Costin Ioan

Viceprimar

3

Babu Dumitru

Viceprimar

v — ~~TADMINIS I KA l UK'HUBLlC.:

1

IVACANT            1            II          1         III    lAdministrator public           1      1 S 1

SECRETAR GENERAL MUNICIPIU         '   1 T                     Ti. Xv-X.      X. ’ «CLT -- X. ,     T'   -«■■■ X'--'X-           -7XX

1

391339

Enache Marcela

Secretar general municipiu

S

STRUCTURI SUBORDONATE PRIMARULUI

.X.'Ț;...-; A,-,            cabinet PRIMAR     ’ ;                                 '■   ■ .-1             .          - X                      ’■  - ■ X     s

1

Floroiu Ilie

Consilier

IA

S

2

Petre Mihai

Consilier

IA

s

3

Pâriol Marian

Consilier

IA

s

4

Fuior Cristian Dumitru

Consilier

IA

s

5

VACANT

Consilier

IA

s

6

VACANT

Consilier

IA

s

■ ■

'X    ‘X X.XX; COMPARTIMENT SECRETARIAT   ;  •- ■        Xf. •„•   ■ .. :■  . -                     ■ .X

1

Ștefan Andreea Roxana

Inspector specialitate

deb

s

2

Benciu Andreea

Inspector specialitate

deb

s

3

VACANT

Inspector cnAcialiraf-p

deb

s

■ A’.'

' X. ? X-J'X .XX-XX-X-. '’; ■ SERVICIUL-RESURSE UMANE'Xs- ■ a'a'X- ■ X^--<XXX---X‘    ''X-'' A -■ --'X- X’'<X.                    --X         "     X X ;■ x

1

391405

Bobes Laura

Sef serviciu

II

S

2

391406

Sârghie Dorina

Consilier

I

Superior

S

3

391407

Arsene Mădălina Denisa

Consilier

I

Superior

S

4

391408

Draghici Gabriela

Inspector

I

Superior

S

5

391409

Ciora Stefania

Inspector

I

Superior

S

6

440744

Moroianu Mirela Mona

Consilier

I

Superior

S

7

391412

TEMPORAR VACANT Ilina

Inspector

I

Principal

S

8

450141

Ciubotariu Adriana

Consilier

I

Superior

S

9

473190

Cazacu Mihaela

Consilier

I

Asistent

S

10

473191

VACANT

Consilier

I

Debutant

S

11

473192

VACANT

Consilier

I

Debutant

S

12

Dumitru Gabriela

Psiholog

practicant

s

■XXT -  X. X'-    . S. Xi .COMPARTIMENT CONTROL INTERN.MANAGERIAL    X     X    J                                  . a           .     *

1

473176

Dumitru Alina Daniela

Consilier

I

Principal

S

2

473177

Petre Mihaela

Consilier

I

Asistent

S

3

VACANT

Consilier

I

Superior

S

4

473178

Georgescu Constantin

Consilier

I

Superior

S

COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE SI ADI-URI               :<-"-.-:X‘-X-;XX'     . , .■„*

1

Babu Georgiana

Consilier

I

Principal

s

2

VACANT

Consilier

I

Asistent

s

3

Altoonche Alina Constantina

Consilier

I

Debutant

s

: COMPARTIMENT RELAȚII EXTERNE SI INVESTITORII     ’                    . ;x

1

392071

Abduraim Sirin

Inspector

I

Superior

s

2

392073

Petcu Cornelia Maria

Inspector

I

Superior

s

3

392070

VACANT

Inspector

I

Principal

s

4

392077

Vasile Cristian

Inspector

I

Asistent

s

XXXX   s      COMPARTIMENT COMUNICARE SI r

ELATII'MĂSS-MEDIAI-X'-'XX X„1 X ,' -X .    X-■ ■ „ ' >-X X C-     X”X ■   X

1

392072

Lare Luminița

Inspector

I

Asistent

s

2

392075

Bărboi Ionela Geanina

Inspector

I

Asistent

s

3

392074

Sobaru Diana

Inspector

I

Superior

s

4 :

.473275

De'oanca Adriana!'

,'.i..xjE'.ctor        L

Inspector      i1

I

Superior

s

!

5..

SC4-73276.

MdsatOaha -Diana

. , x rector   ;

' I 1 -A..

Inspector     !

I .

Asistent ’

s .

‘ 1.........

.. ..

NiV

ID

STRUCTURA...

SiRUCT'JRA

FUNCȚIA DE DEMNITATE •PUBLICĂ

Funcția publica        '

-Clasa

•Gradul

Nivel studii

Funcția contractuala

Treapta

A..

OBSERVAȚII

.Xrt

Numele, prenumele/ vacant

• temoorar

conducere

:   execuție

profesional

conducere •

• ' • ; execuție p

prof/ ;grad

.Nivel studii

6

473277

Draaomir Octavian

Inspector

I

Asistent

s

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

1

473180

Lățea Fabiola Iuliana

Sef serviciu

II

s

2

391340

Aramă Felicia

Auditor

I

Superior

s

3

391341

VACANT

Auditor

Superior

s

4

391343

Ionită Adelina

Auditor

I

Principal

s

5

473181

VACANT

Auditor

I

Asistent

s

6

473182

Burqhelea Florin

Auditor

I

Principal

s

7

VACANT

Auditor

I

Asistent

s

8

VACANT

Auditor

I

Asistent

s

COMPARTIMENT JURIDIC CONTENCIOS

-.1-

—.140-7X7-

Prnnram-MSrlalinss' "   ----

..

...

CansiHAr uirirtir

s -

-

-

2

391427

Dinescu Roxana Maadalena

Consilier juridic

I

Principal

s

3

391428

Stanca Adriana

Consilier juridic

Principal

s

4

391421

Călin Viorela Mirabela

Consilier juridic

Superior

s

5

391420

Gănuci Alina

Consilier juridic

Asistent

s

6

450142

Huleni Aura

Consilier juridic

I

Asistent

s

7

391416

TEMPORAR VACANT Ttirbureanti l nana Cristina

Consilier juridic

I

Asistent

s

8

391429

Stoicescu Emanuela Rodica

Consilier juridic

I

Superior

s

9

VACANT

Consilier juridic

I

Superior

s

COMPARTIMENTUL CONTRACTE, AVIZARI SI LEGILE PROPRIETĂȚII

1

391414

Dumitru Andreea

Consilier juridic

I

Principal

s

2

391417

Zână Aurora

Consilier juridic

I

Superior

s

3

391418

TEMPORAR VACANT - Pavel Alina

Consilier juridic

I

Principal

s

Radutoiu Iuliana

Consilier juridic

I

Principal

s

4

391419

Moloci Mirela

Consilier juridic

I

Superior

s

5

391423

Beca Luminița

Consilier juridic

I

Superior

s

6

391424

Guci Maria

Consilier juridic

I

Superior

s

7

391425

Canciu Ioana Adina

Consilier juridic

I

Asistent

s

8

440749

Aconstantinesei Luana

Consilier juridic

I

Asistent

s

9

VACANT

Consilier juridic

I

Superior

s

10

VACANT

Consilier juridic

I

Superior

s

COMPARTIMENT EVIDENTA ACTE PROCEDURALE

1

440746

Marin Nicoleta

Consilier

I

Superior

s

2

391430

Pîrvu Claudia

Referent

III

Superior

M

3

391431

Bacale Liliana

Inspector

I

Superior

s

4

391411

Buior Maria

Consilier

I

Superior

s

5

391381

Nicolae Cristina

Inspector

I

Superior

s

6

391432

Mihal Mariana

Inspector

I

Asistent

s

. <    COMPARTIMENT RELAȚII CONSILIUL LOCAL SI ADMINISTRAȚIA LOCALA

1

473183

VACANT

Consilier

I

Superior

s

2

473184

Ioraovan Corina Desoina

Consilier

I

Superior

s

3

473185

Schell Daniela

Consilier

I

Superior

s

4

473186

Milea Ionela

Consilier

I

Principal

s

5

473370

Nenu Iulia Cristina

Consilier

I

Asistent

s

SERVICIUL PREGĂTIRE ȘEDINȚE CONSILIUL LOCAL

1

VACANT

Sef serviciu

2

VACANT

Inspector snecialitate

IA

S

3

Ciorbaru Mihaela

Inspector specialitate

I

S

4

Croitoru Cristina

Inspector specialitate

II

S

COMPARTIMENTUL REGISTRU AGRICOL;

1

VACANT

Inspector

I

Superior

s

2

VACANT

Inspector

I

Superior

s

3

VACANT

Inspector

I

Superior

s

4

VACANT

Inspector

I

Superior

s

DIRECȚIA FINANCIARĂ

1

391608

Frigioiu Marcela Mariana

Director executiv

II

s

2

. 391609. .

Gtjeorg.he'.Georgeța '

.         ' >r |Z

Director executiv .arii:

.. •

s

' -

Nr. CFt;

...

- \ iP :

'       STRUCTURA''--

.ȘȚRIJCTURĂ,

FUNCȚIA DE , DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția' publică -.

Clasa

.Gradul profesional

Nivel studii

Funcția contractuală

Treapta prof/.\ grad

Nivel studii

OBSERVAȚII

Numele, prenumele/ vacant

' temporar■■

conducere

'execuție

conducere

execuție, -

SERVICIUL FINANCIAR BUGET

1

391610

Dobre Oana

Sef serviciu

II

S

2

391611

Mirauta Emanuela Magdalena

Inspector

I

Superior

s

3

391612

Herda Elena

Consilier

I

Superior

s

4

391613

Hâncu Doina

Inspector

I

Superior

s

5

391614

Ratiu Ana Mirela

Consilier

I

Superior

s

6

391615

VACANT

Inspector

I

Superior

s

7

391616

Licuriceanu Cristine!

Inspector

I

Superior

s

8

391617

Țiqanilă Liliana

Inspector

I

Superior

s

9

391618

Stan Tatiana

Referent

III

Superior

M

-10

'173188 -

Minee Dana— —     - - -

-

Inspector

T

c

-

ii

Vrâncianu Panciu Rodica

Casier

M

12

Ciobotea Nicoleta

Casier

M

13

Florea Oana Maria

Casier

M

14

Toader Mariana

Casier

M

SERVICIUL CONTABILITATE

1

391619

Petcu Lenuta

Sef serviciu

II

s

2

391620

Roșea Alexandru Georoe

Inspector

I

Superior

s

3

391621

Beciu Maria

Consilier

I

Superior

s

4

391622

Tudor Andreea Luciana

Inspector

I

Superior

s

5

391624

Zaharia Mirela

Inspector

I

Principal

s

6

391625

Zamficu Mariana

Inspector

I

Superior

s

7

391626

Damian Alina Elvira

Consilier

I

Superior

s

8

391526

Nedelcu Veronica

Consilier

I

Superior

s

9

440779

Moise Elena

Inspector

I

Asistent

s

10

473189

Mustata Cătălină Izabela

Inspector

Asistent

s

DIRECȚIA ACHIZIȚII

PUBLICE

1

391582

Nita Mihaela

Director executiv

II

s

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

1

391584

TEMPORAR VACANT -Mutalâp Ghiulnihal

Șef serviciu

II

s

TEMPORAR OCUPAT - Dragan Andreea

2

391587

Manea Nilghiun

Consilier achiziții Dublice

I

Superior

s

3

391522

Kiru Sofian

Consilier achiziții Dublice

I

Superior

s

4

391591

VACANT

Consilier achiziții publice

I

Superior

s

5

391599

Son Monica Laura

Consilier achiziții Dublice

I

Superior

s

6

440775

Popa Alexandru Mihaela

Consilier achiziții Dublice

I

Superior

s

7

440776

Jercea Alina

Consilier achiziții Dublice

I

Superior

s

8

391588

Dragan Andreea SUSPENDAT TEMPORAR

Consilier achiziții niîblire

I

Principal

s

9

391607

VACANT

Consilier achiziții Dublice

I

Principal

s

10

473207

Bucur Daniela

Consilier achiziții Dublice

I

Asistent

s

11

473208

Apostol Florentina Andreea

Consilier achiziții Dublice

I

Asistent

s

12

473209

Omer Ozlem

Consilier achiziții Dublice

I

Asistent

s

13

473211

VACANT

Consilier achiziții nublice

I

Asistent

s

14

473212

Popa Ionela Nicoleta

Consilier achiziții publice

I

Superior

s

15

473213

Mihai Figan

Consilier achiziții Dublice

I

Superior

s

16

440778'.'

r>‘

vacant;;-■':>       •'/

• rairJicr* '

Consilier,,      .3

achiziții nublice

n-PrincipaT |

s

Nri

id".

1"           -r ,

v- . .<5. \ ; .<

'     STRUCTURA-!Cr'r’’

J STRUCTURA r,

FUNCȚIA DE DEMNITATE'

PUBLICĂ U

", vi "‘''Furicția

publică'-

Clasa;

Gradul >-•4               ,

profesional-

Nivela studii

Funcția contractuală' . -

^Treapta prof/ grad

j £

Observații

țcrt

Numele/,prenumele/ vacant - ’     temborar t

conducere -

' , execuție

, conducere' i ,

} , execuție ’

‘Nivel’ studii

’ 17

VACANT

Consilier achiziții oublice

I

Asistent

s

18

VACANT

Consilier achiziții oublice

I

Asistent

s

r

■ - • . ■

;; ;r        r.      DIRECȚIA TEHNIC A

DMINISTRATIV T. - . - ' ■

".. •

1

473215

Căruntu Eugen

Director executiv

II

s

2

473216

Dragomir Mariana Cristina

Director executiv adL

II

s

■■        : ..\r-vs

ERVICIUL ADMINIS'

fRATIV, TEHNICO-ECONOMIC

---- ..

1

440715

TEMPORAR-OGUPAT Pinzsrhj

Irina Roxana

Șsf-servîciu

___

11

s

2

391492

VACANT

Inspector

I

Superior

s

3

391498

Tifu Raluca

Inspector

I

Superior

s

4

391491

Mosora Anisoara

Inspector

I

SuDerior

s

5

391495

Enache Doinita

Inspector

I

Suoerior

s

6

391493

Sescioreanu Cristea Irina

Inspector

I

Superior

s

7

391509

Taranu Alexandru Mircea

Inspector

I

Principal

s

8

391490

Patache Ionela

Inspector

I

Asistent

s

9

450147

Ciobanu Gabriela

Inspector

I

Asistent

s

10

450148

Memis Kenan

Inspector

I

Asistent

s

11

391494

Florea E(ena Constantina

Inspector

I

Asistent

s

12

450149

Stuoaru Corneliu

Inspector

I

Asistent

s

13

Administrator

I

M

14

Administrator

II

M

.:■*-V            . COMPARTIMENT TEHNIC. REPARAȚII SI ÎNTREȚINERE < . '    '

A:

S'

\

r - -.

1

Săndulescu Florin

Muncitor calificat

I

M/G

2

Manoilă Dan

Muncitor calificat

II

M/G

3

Moise Mircea

Muncitor calificat

II

M/G

4

Bucur Gabriel

Muncitor calificat

III

M/G

5

Vaoner Valentin

Muncitor calificat

III

M/G

6

Tone Petre

Muncitor calificat

IV

M/G

COMPARTIMENTGEST1

ONAREA BAZEI MATERIALE A UNITÂTILOR DE ÎNV/

ITÂMÂNT PR

EUNIVERSITARz

'A-V

1

VACANT

Inspector

I

Asistent

s

2

VACANT

Inspector

I

Asistent

s

3

Dumbravă Andreea

Inspector

I

Asistent

s

4

Tutuianu Roxana

Inspector

I

Debutant

s

7 ;    >  ’ : SERVICIUL PROTECȚIE CIVILĂ. SECURITATE. SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ SI SITUAȚII DE URGENTĂ ;

i

391344

Mnranii Florin

Șef serviciu

II

s

2

473220

Paraipan Daniela

Inspector

I

Principal

s

3

473221

Toma Elena

Inspector

I

Superior

s

4

473223

Constantinescu Luminița Camelia

Inspector

I

Superior

s

5

440735

Ghitulescu Florina Gratiela

Inspector

I

Asistent

s

6

473405

Iancus Sorin

Inspector

I

Asistent

s

7

473406

Ardelean Razvan

Inspector

I

Asistent

s

8

473407

Bechet Stela

Inspector

I

Asistent

s

9

391348

Filimon Constantin

Referent

III

Superior

M

10

VACANT

Inspector

I

Debutant

s

, s                     '-.1*

COMPARTIMENTARHIVA

' 7

-

-     C    ''•7      -

1

Dore Aurelia

Inspector specialitate

I

s

2

Tănase Cristina

Inspector specialitate

I

s

3

Onofrei Mihaela

Arhivar

II

M

4

Camaras Daniel

Arhivar

II

M

-'..‘••A

k-\-<j.     \

.’-Tî-săi'DIRECTIA URBANISM

\      ‘ V/

.. ....

1

391513

Vânturache Mihai

Arhitect sef

II

s

2

473228

VACANT

Director executiv adiunct

II

s

c   V

COMPARTIMENT SECRETARIAT TEHNIC

1

473233

Pascale Claudia

Consilier juridic

I

Superior

s

2

473234

Draqomir Corina Narcisa

Consilier juridic

I

Asistent

s

3

473235

VACANT

Consilier juridic

I

Superior

s

.. ......

•:>SÎERVICIUkĂUTORIZÂRI< :     •

’.•*        .-S—

■■

•*.?n                !•*.

;1

473236

Constantin Nicolefâif sbrvifeiu-

I!

Sef sbrviciu !

-

II        î

s

!

1

Nr.

-ID

“ / ' STRUCTURA, '    . /

./STRUCTURA'

^ijNCffifDE

DEMNITATE PUBLICĂ :

/    Funcția

publică     ' 1

Clasa

Gradul .

Nivel studii-

Funcția'contractuală

Treapta

rNivel •studii

OBSERVAȚII

crt-

Numele^ prenumele/ vacant* "      ' temnhrar ’ •

. ;conducete

‘ ^execuție

j-profesionăl

, conducere*

. --''Țexecuție

pTof/i grad

2

391515

Lepădatu Diana Simona

Inspector

I

Superior

s

3

391516

VACANT

Inspector

I

Superior

s

4

391517

Ehimov Elena

Inspector

I

Superior

s

5

440794

Szabo Cristina

Inspector

I

Superior

s

6

391525

Chirilă Ioana Dacia

Consilier

I

Superior

s

7

391528

Stana Georqe

Inspector

I

Superior

s

8

391529

Moldovan Lili

Inspector

I

Superior

s

9

391530

Ionescu Daniela Beatrice

Inspector

I

Superior

s

--------

10

391531

Serban Mariana

Inspector

I

Superior

s

11

391532

Dumitru Adrian

Inspector

I

Superior

s

12

391533

VACANT

Inspector

I

Superior

s

13

391534

Scuian Adeiă "

Inspector '

;

Suisărior "

s

14

391535

VACANT

Inspector

I

Superior

s

15

440697

Grecu Carmen

Inspector

I

Superior

s

16

391520

Graure Daniela

Inspector

I

Principal

s

17

391539

Iacob Nicoleta

Inspector

I

Superior

s

18

391541

Ochiană Fănel Gabi

Inspector

I

Superior

s

19

391521

Pîrvu Vasilica

Inspector

I

Superior

s

20

391542

Dumitrof Anca

Inspector

I

Superior

s

21

391527

Costea Cătălin

Inspector

I

Principal

s

22

440698

Răileanu Ilda Rosalia

Inspector

I

Superior

s

23

391519

VACANT

Inspector

I

Asistent

s

24

440796

Ilie Voinea Gabriela

Referent de soecialitate

II

Superior

SSD

25

473240

VACANT

Inspector

I

Debutant

S

26

473408

Frîncu Constantin

Inspector

I

Asistent

S

27

473409

Berescu Ruxandra

Inspector

I

Asistent

S

28

473410

VACANT

Inspector

I

Debutant

S

29

473411

Coman Cristina

Inspector

I

Asistent

S

30

473412

VACANT

Inspector

I

Debutant

s

31

473413

VACANT

Inspector

I

Debutant

s

32

473414

VACANT

Inspector

I

Debutant

s

33

473415

VACANT

Inspector

I

Debutant

s

34

440700

CuDsan Teodora

Referent soec.

II

Superior

SSD

.

; : r       .     COMPARTIMENT AUTORIZARE COMUNICARE VIZUALA

1

473243

Dumitru Maria

Inspector

I

Asistent

S

2

473245

VACANT

Inspector

I

Debutant

S

3

473246

VACANT

Inspector

I

Debutant

s

.                  SERVICIUL STRATEGI

SI PLANIFICARE URBANA

1

440701

VACANT

Sef serviciu

II

s

2

391523

Gemănaru Ancuta

Inspector

I

Superior

s

3

440704

Stamat Cristina

Inspector

I

Superior

s

4

440705

Staiculescu Simina

Inspector

I

Superior

s

5

440706

Ciorbaru Ize Fabiola

Inspector

I

Superior

s

6

440703

Nicolae Diana

Inspector

I

Principal

s

7

473241

Unqureanu Gabriela

Inspector

I

Principal

s

8

473242

Tutunaru Alina

Inspector

I

Asistent

s

/ • ' •

c<

JMPARTIMENT BAZĂ

DE DATE UR

BANE

* - .

'

1

391545

Coman Laura

Inspector

I

Superior

s

2

473247

VACANT

Inspector

I

Debutant

s

3

391551

Amzea Sorin Sebastian

Referent spec

II

Superior

SSD

' ■     . - -' B]

ROUL INFRAStRUCl

URA SI REȚELE URBANE. EFIC

IIENTA ENERGETICA

. -- • :: ..

1

440754

VACANT

Sef birou

II

S

2

440755

VACANT

Inspector

I

Superior

S

3

440756

VACANT

Inspector

I

Principal

S

4

440757

Lupu Mirela

Inspector

I

Principal

s

5

440758

Andreescu Oana Mihaela

Inspector

I

Asistent

s

6

440759

Pală Ionut

Inspector

I

Asistent

s

v -  ..         DIRECȚIA PATRIMONIU SI CADAS1

rRU - l      j -

- ‘ *•

1

391543

TEMPORAR OCUPAT Florescu Nicoleta

Director executiv

II

s

2

473249

TEMPORAR OCUPAT Gherasim Sorina

Director executiv adjunct

II

s

: .r.SERVICIUL PATRIMONIU^ -

V -..^5

.? ■■

Nr.

ID.

• "STRUCTURA .

TdNCfiÂ"’DE demnitate'

PUBLICĂ

Funcția

publica'

Clasa

* .<*>?> r-.    .

Gradul

Nivel studii

Funcția contractuala

Treapta •

-

OBSERVAȚII

crt

‘Numele, prenumele/ vacant • tem no rar

“ conducere

, / execuție -

..profesional

/ conducere-

‘     execuție

prof/- grad

Nivel, studii

1

391556

TEMPORAR OCUPAT Dohrescu Georaiana

Șef serviciu

II

S

2

VACANT

Inspector

Superior

s

3

VACANT

Inspector

Superior

s

4

VACANT

Inspector

Superior

s

5

VACANT

Inspector

Superior

s

6

VACANT

Inspector

Superior

s

’ 7

VACANT

Inspector

Superior

s

8

VACANT

Inspector

Superior

s

9

VACANT

Inspector

I

Superior

s

10

VACANT

Inspector

I

Superior

s

11

4407b2

Patru Alexandru

-

liiSMcCtor

- I

Principal

S'

12

440763

Draqomir Mirela

Inspector

I

Principal

s

13

440764

TEMPORAR VACANT Labeș Raluca Andreea

Inspector

I

Asistent

s

14

440765

Șapcă Livia Otilia

Inspector

I

Asistent

s

15

440766

Dumitrescu Alexandru

Inspector

I

Asistent

s

16

391574

Gherlan Daniela

Referent spec

II

Superior

SSD

17

391577

Gosman Constantin

Referent spec

II

Superior

SSD

18

391578

Fotescu Maqda

Referent

III

Superior

M

SERVICIUL CADASTRU

1

391544

TEMPORAR VACANT Florescu Nicoleta

Șef serviciu

II

S

2

391546

Bobu Amelia Carmen

Inspector

I

Superior

S

3

391547

Furtună Costel

Inspector

I

Superior

S

4

391548

Dode Gabriela

Inspector

I

Superior

S

5

391549

Bucovală Raluca

Inspector

I

Superior

S

6

391550

Voinea Elena

Inspector

I

Superior

S

7

391566

Paraschiv Anaela

Inspector

I

Superior

s

8

391554

Zorilă Elena

Inspector

I

Superior

s

9

391555

Stoicea Monica

Inspector

I

Superior

s

10

473250

VACANT

Inspector

I

Debutant

s

11

473251

Iordache Draaos

Referent spec

II

Superior

SSD

12

391553

Dumitrescu Liliana Sanda

Referent

III

Superior

M

13

VACANT

Referent

IA

M

,

■-■S:-.-"----~ . DIRECȚIA AUTORIZA

IE SI SPRIJIN OPERATORI ECONOMICI i

-

1

391628

Dudaș Camelia

Director executiv

II

s

SERVICIUL AUTORIZARE OPERATO

RI ECONOMICI

' - k

1

391629

VACANT

Sef serviciu

II

s

2

391630

Stănisor Carmen

Inspector

I

Superior

s

3

391632

Vasilescu Mirela

Inspector

I

Superior

s

4

391633

Petrache Liqia

Consilier

I

Superior

s

5

391634

Chirinuci Doina Alina

Inspector

I

Superior

s

6

391635

Paroală Brindusa

Inspector

I

Superior

s

7

391636

Bolea Elena

Inspector

I

Superior

s

8

391637

Stoicescu Cristina

Inspector

I

Superior

s

9

391638

Popa Carmen Sandv

Inspector

I

Superior

s

10

391639

Chele Loredana

Inspector

I

Superior

s

11

391640

Cheval Vasilica

Inspector

I

Superior

s

12

391641

Iordache Mihaela

Inspector

I

Principal

s

13

391642

Petcu Doina

Inspector

I

Superior

s

14

391643

Gemil Sena

Inspector

I

Asistent

s

15

391645

Garoa Lenuta

Referent

III

Superior

M

SERVICIUL CONTRACTE

1

391644

Haqi Monica

Sef serviciu

II

S

2

391648

TEMPORAR VACANT -Gherasim Sorina

Inspector

I

Superior

s

3

440793

Mocanu Camelia Petruta

Inspector

I

Superior

s

4

391650

Irimia Mariana

Inspector

I

Superior

s

5

391652

Cristea Iuliana

Inspector

I

Superior

s

6

391656

Butuceanu Eugenia Natalia

Inspector

I

Superior

s

7

391658

Sarafu Simona

Inspector

I

Superior

s

8

391659

Andrei-Lidia......-1 s.,          .

.

Inspector.    .n

• .Superior-

. s •

V-J.ft-’u        ..... . -•

9

•391631 '

Grlqore'Nicoleta-î-’i^»

’ j'-”-'!' 'Sune

‘IOV.

Consilier •   "i”

" - r

" Superior '

S

i

Nr.

ÎD

STRUCTURA

STRUCTURĂ

FUNCȚIA Ve DEMNIȚATE ' PUBLICĂ

Funcția

publică

Clasa

Gradul

• Nivel studii

Funcția contractuală'

Treapta

OBSERVAȚII

crt'

Numele, prenumele/ vacant temoorar ‘

conducere '>

r-i'-'^execuție-;'-

.profesional

conducere

/ :' ' execuție'

prof/ ‘ grad

-Nivel, studii

10

391663

Jarnea Carmen

Inspector

I

Superior

S

11

391664

Lunau Madalina Georaiana

Inspector

I

Superior

S

12

391665

Udriste Marin

Inspector

I

Superior

S

13

391668

Amzu Gabriel

Inspector

I

Superior

s

14

391649

Caraian Lucy Anaela

Inspector

I

Superior

s

15

391651

Constantin Anica

Inspector

I

Superior

s

16

391654

Ciocea Roxana

Inspector

I

Superior

s

17

391655

Terciu Gedrqiana Stefania

Inspector

I

Principal

S

18

391657

Tudor Mariana

Inspector

I

Superior

s

19

391667

Asan Sibel Ailin

Inspector

I

Asistent

s

20

473255

VACANT

Inspector

I

Superior

s

21

4/3256

Mihalîca Constantin

lîlSpcCLUf

---Q--

22

391669

Berea Berqhin

Referent spec

II

Superior

SSD

c<

JMPARTIMENT STUDII SI PROIEC

TE ECONOMICE

1

473257

Odaqiu Alina

Inspector

I

Asistent

S

2

473258

Dimciaru Valentina

Inspector

I

Asistent

S

3

473259

Cartali Chirana

Inspector

I

Asistent

S

COMPARTIMENT TURISM

- -

1

473260

Badila Alina Petronela

Inspector

I

Superior

S

2

473261

Tataru Diana Olivia

Inspector

I

Asistent

S

DIRECȚIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE

1

391446

Georgescu Raluca Florența

Director executiv

II

S

2

473265

VACANT

Director executiv arii.

II

S

3

VACANT

Director executiv adi.

II

S

SERVICIUL TEHNICO -

ECONOMIC

1

391448

Paiu Elena Gabriela

Sef serviciu

II

s

2

391450

TEMPORAR VACANT - Oprea Sorina

Consilier

I

Superior

s

3

440722

Nasurla Elmira

Consilier

I

Superior

s

4

391449

Grozea Amelia

Inspector

I

Superior

s

5

391451

Pârvu Romfilia

Inspector

I

Superior

s

6

391454

TEMPORAR VACANT Dragomir Nicolae Cristinel

Inspector

I

Superior

s

7

424382

TEMPORAR VACANT -Talnalaru Mihaela

Inspector

I

Superior

s

8

391452

Poenaru Loredana

Inspector

I

Superior

s

9

391455

Celnicu Geanina Adina

Inspector

I

Superior

s

SERVICIUL AMENAJA

FII URBANE

1

391504

Itoafă Cristina Laurentia

Sef serviciu

II

s

2

391497

Boutros Mihaela

Inspector

I

Superior

s

3

391506

Grosu Cristina

Inspector

I

Superior

s

4

440707

Savu Carmen

Inspector

I

Superior

s

5

440708

Tudor Oana

Inspector

I

Asistent

s

6

391510

VACANT

Referent snecialitate

III

Superior

M

7

391511

Goraovan Costin

Referent

III

Principal

M

8

440709

Ștefănescu Andreea Georoiana

Inspector

I

Principal

s

BIROUL SIGURANȚA BUNURI PUBLICE;

-

1

450146

Văduva Ionut

Sef birou

II

s

2

391508

Manqra Cosmin

Inspector

I

Superior

s

3

440720

Axinte Vasile

Inspector

I

Superior

s

4

440718

Istrate Adriana Cristiana

Referent snecialitate

II

Superior

SSD

5

440719

Popovici Adina

Inspector

I

Asistent

S

6

440721

Mihalache Cezara Alexandra

Inspector

I

Asistent

S

7

391501

Nedelcu Cornel

Referent soecialitate

II

Superior

SSD

SERVICIUL MANAGEMENT DRUMURI SI TRANSPOR1

PUBLIC

1

473264 '

TEMPORAR OCUPAT Patrutoiu MâriaTMih*âela’’;’'V '     ’

•/i’.           ,  ■>:;

Șef serviciu

r . ..,.,.11,

S -

J

2 .

392079

Molâ;Cnstiatî::i'-3::or'

"iO-'        b ’    •

Inspector

- -I

'•!Sdb!erior“"f

s

••• .

-

-----

Nr. crt

: ID

> >/ȘTRUCTURA ■■

STRUCTURA • i

funcțiâ*de DEMNIȚATE PUBLICĂ .

Funcția publică

Clasa

Gradul

profesional

Nivel studii

Funcția contractuală

Treapta ' prof/ grad

.Nivel' studii

- . ■ ■ 'r-

^OBSERVAȚII

Numele; prenumele/ vacant -     temporar ‘

conducere.

VX țexecuți.e' r.

conducere *

^<exeCutie ~

3

392080

Tudoran Oana

Inspector

I

Principal

s

4

391479

Trasca Iulian

Inspector

I

Superior

s

5

391478

VACANT TEMPORAR Bică Alexandru Ștefan

Inspector

I

Superior

s

6

392078

Nancu Elena

Inspector

I

Superior

s

7

392083

Duma Teodora

Inspector

I

Superior

s

8

440727

Gârbă Cristian Cătălin

Inspector

I

Principal

s

9

391476

Telehoi Alexandru

Referent

III

Superior

M

BIROUL SIGURANȚA CIRCULATEI URBANE SI PARCARI

1

473263

Zelca Hristian Ionut

Sef birou

II

s

2

440712

Dinu Verail

Inspector

I

Superior

s

’3’

i’iiSOC i duaSc

înspect’jr

Ț

Superior

Q

- - - . _ .

4

391502

Caracas Camelia

Inspector

I

Principal

s

5

440711

Timniu Mihaela

Inspector

I

Superior

s

6

440713

Osman Berna

Inspector

I

Asistent

s

7

391500

Moloqani Geladet

Referent spec

II

Superior

SSD

8

440714

Domnulete Narcisa

Inspector

I

Superior

S

•St

-RVICIUL GESTIONARE ANIMALE ABANDONATE

1

VACANT

Sef serviciu

II

S

2

Eftincă Ana Maria

Inspector de specialitate

II

s

3

Beres Stefania Raluca

Inspector de specialitate

deb

s

4

Prodan Corina

Referent

I

M

5

VACANT

Referent

I

M

6

Mosora Roxana TEMPORAR SUSPFNDAT

Referent

II

M

7

Văleanu Arnold Constantin

Inspector specialitate

II

S

8

VACANT

Referent

deb

M

9

VACANT

Tehnician veterinar

II

M

10

VACANT

Tehnician veterinar

deb

M

11

VACANT

Muncitor necalificat

I

M/G

12

VACANT

Muncitor necalificat

I

M/G

13

VACANT

Muncitor necalificat

I

M/G

14

VACANT

Muncitor necalificat

I

M/G

15

VACANT

Muncitor necalificat

I

M/G

16

VACANT

Muncitor necalificat

I

M/G

17

VACANT

Muncitor necalificat

I

M/G

s

ERVICIUL IGIENA PI

JBLICA                                                                                                 .

1

391464

Morcov Manoleche Draqos

Sef serviciu

II

S

2

391465

Apostol Raluca Emilia

Inspector

I

Superior

S

3

391466

Grecu Alin

Inspector

I

Superior

s

4

391467

Finaru Ioana

Inspector

I

Superior

s

5

391468

VACANT

Inspector

I

Superior

s

6

440732

TEMPORAR VACANT -Harnalete Dnru Aurelian

Inspector

I

Superior

s

7

391505

Pară Luiza Ioana

Inspector

I

Superior

s

8

391469

Ilie Felicia Cristina

Inspector

I

Asistent

s

9

440731

Patentasu Andreea

Inspector

I

Asistent

s

10

391486

VACANT

Referent

III

Superior

M

11

391471

Radu Lavinia Julieta

Referent

III

Principal

M

SERVICIUL GESTIONA

RE SPATII VERZI

1

391456

Bela Inna Mihaela

Sef serviciu

II

S

2

473262

Croitoru Mihaela Alina

-—r-.'- ——

—:—:--- 1

Inspector     8

I

Asistent

S

• •

• /Nr. crt

ID

' STRUCTURA ' '

QTPI im IP A

funct'îÂ''6e' DEMNITATE ' PUBLICĂ

- Funcția publică

. Gradul profesional

Nivel studii

Funcția contractuală "

“ .i--

Treapta

Nivel, studii

OBSERVAȚII

Numele, prenumele/ vacant' temporar '

conducere .

' execuție

conducere.

execuție

prof/- grad

3

391458

Morcov Manolache Ramona

Inspector

I

Superior

s

4

391459

Braduceanu Ioan

Inspector

I

Superior

s

5

391453

Suruqiu Cătălină

Inspector

I

Superior

s

6

450143

Caracoti Cristina

Inspector

I

Superior

s

7

391460

Cînta Wendv Laura

Inspector

I

Asistent

s

8

440724

Manastureanu Cristina Valentina

Inspector

I

Asistent

s

9

391463

Guef Cătălina

Inspector

I

Principal

s

10

440723

TEMPORAR VACANT - Misa Elena

Inspector

I

Asistent

s

—11

44^77=;

mS'îh undraM Tnnplp--~~

- -

Trssr.ecfr.r

T

AsistAr.t

s-

-

12

440726

1 VACANT

Referent

III

Asistent

M

SE

RVICIUL GESTIONARE CIMITIRE

1

391480

Zână Irina

Sef serviciu

II

S

2

391483

Barbu Irina

Inspector

I

Superior

S

3

391470

TEMPORAR VACANT -Herda Georoiana

Inspector

I

Asistent

S

4

391481

Bircă Ioana Ruxandra

Inspector

I

Asistent

S

5

440729

Nicolae Lucian

Inspector

I

Asistent

S

6

391485

Poenaru Romeo

Referent

III

Superior

M

7

391487

Harabală Euqen

Referent

III

Superior

M

8

391488

Marin Liliana

Referent

III

Superior

M

9

VACANT

Inspector

Asistent

s

10

Panait Adriana

Inspector soecialitate

I

s

. BIROUL ILUMINAT PUBLIC

1

391472

Patruțoiu Maria Mihaela TEMPORAR VACANT

Șef birou

II

s

Bănică Elena TEMPORAR OCUPAT

Șef birou

II

s

2

391473

VACANT

Consilier

Superior

s

3

391477

Pitu Florin

Inspector

I

Superior

s

4

391702

Bănică Elena TEMPORAR VACANT

Inspector

I

Superior

s

5

391869

Grosu Costin

Inspector

I

Principal

s

6

440728

Ismail Levent

Inspector

I

Principal

s

7

391475

Chirilă Gina

Referent spec

II

Superior

SSD

SERVICIUL DE SPRIJINIRE SI ÎNDRUMARE A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI

1

391433

Nica Viorel Mircea

Sef serviciu

II

s

2

473198

Cosma Adina

Inspector

I

Superior

s

3

473199

Gheorqhe Manda Mirela

Inspector

I

Superior

s

4

473200

Gonoea Eduard Fiavius

Inspector

I

Superior

s

5

473201

Ou Costel

Inspector

I

Superior

s

6

473202

Vecerdea Simona

Inspector

I

Superior

s

7

473206

Uzun Alexandra

Inspector

I

Principal

s

8

391440

Bafane Aura Mihaela

Inspector

I

Superior

S c

9

391442

Jiru Iuliana

Inspector

I

Superior

s

10

476118

VACANT

Inspector

I

Debutant

s

.. > -          DIRECȚIA TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI SI RELAȚII-

’UBLICE

1

392039

VACANT

Director executiv

II

s

SERVICIUL CENTRUL DE INFORMARE PENTRU CETATENI

1

392057

Dancu Antuanela

Șef serviciu

II

s

2

392047

TEMPORAR VACANT Ion Carmen Doina

Inspector

I

Superior

s

3

392049

Achim Angelica

Inspector

I

Superior

s

4

392051

Banasu Violeta Cristiana

Inspector

I

Superior

s

5

392053

Fuior Lacramioara

Inspector

I

Superior

s

6

392054

Ene Sînziana

Inspector

I

Superior

s

7

392062

Anastase Alina - Marv

Inspector

I

Superior

s

8

392061

Moldoveanu Ionela Andreea

Inspector

I

Superior

s

-9;.-

392063

Bratu Mădălin -v-';i'vs • : •

” -t. f.

Inspector     9

I

Superior ,

—s -

—--------- ...

--------

-—r .

10

,450151

Tesuleanu Gabriela:'

- .

-:dr •! S ,

Inspector

I

’ Superior i

s


Nr:

STRUCTURA? <

•' . ' CTO 1 IfTÎ ID’A

TJNC J iÂ'Or DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publica

■■'Gradul, profesional

•Nivel studii'

' Funcția.contractuală '’ ""'’

Treaptă

;7;'

OBSERVAȚII.

-crț

Numele,- prenumele/, vacant

- - temporar ■■ ‘ '

\ ' conducere

Clasa

-

conducere .

execuție

prof/; grad

Nivel'

. ..

studii

11

392060

Mărăcinaru Marioara

Inspector

I

Superior

S

12

392064

Vasla Mariana

Inspector

I

Superior

S

13

392058

Arqhiropol Camelia

Inspector

I

Superior

S

14

392065

Festeleanu Steluta

Inspector

I

Superior

S

15

329059

Rusen Mihaela

Inspector

I

Superior

s

16

392066

TEMPORAR VACANT -Accoium Mustafa Levent

Inspector

I

Asistent

s

17

473266

Scarlat Cezar Andrei

Inspector

I

Asistent

s

18

473267

Ivan Daniela

Inspector

I

Principal

s

19

473268

Rădulescu Ionut Gabriel

Inspector

I

Asistent

s

20

392048

Contu Marla

Referent spec.

II

Superior

SSD

-21-

- 392050-

VasHiu-Gabriela Cristina-----

----------- _ _ .

Referent

ITT

S:;r,Prior

__ M___

_ . ---

--

22

392052

Dumitru Doinita

Referent

III

Superior

M

23

392055

Paris Elena

Referent

III

Superior

M

24

392056

Solomon Elena

Referent

III

Superior

M

25

Pușcași Carmen

Inspector snecialitate

IA

s

•• *- . \

COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE

*.• .

1

473269

Cutova Adriana Cristina

Inspector

I

Asistent

S

2

473270

Urluianu Cristina Ștefana

Inspector

I

Asistent

S

• -

SI

ERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI SI ECHIPAb

1ENTE INFORM/

ITICE

. ... • ,

1

392040

Toma Cristina Laura

Sef serviciu

II

S

2

392043

Bucovală Draaos Lucian

Expert

I

Superior

S

3

392044

Cocos Mihai

Expert

I

Superior

S

4

392045

Căpriță Rares

Expert

I

Superior

S

5

392041

VACANT

Inspector

I

Superior

s

6

440784

VACANT

Inspector

I

Superior

s

7

440785

Bechet Rudiard Daniel

Inspector

I

Asistent

s

8

473271

Coleasă Silvana Roxana

Inspector

I

Asistent

s

9

473272

Pavel Octavian

Inspector

I

Asistent

s

-

10

473273

Toma Alexandrina Cristina

Inspector

I

Asistent

s

11

392042

Stanciu Adrian

Referent

III

Asistent

M

• •

>? ---'.DIRECȚIA ORGANIZARE EVENIMENTE CULTURALE,

SPORTIVE SI SOCIALE

t. " '

1

392067

Popescu Mihaela

Director executiv

II

s

\ .   .... COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE-

,, - •

1

473279

Mușat Cosmin Boqdan

Inspector

I

Superior

s

2

392081

Gheorghe Georgiana Cătălina

Inspector

I

Superior

s

3

392082

Preoteasa Georaeana

Inspector

I

Superior

s

4

392085

Mihai Zoita

Inspector

I

Superior

s

5

392084

Unqureanu Constanta

Inspector

I

Superior

s

6

473278

TEMPORAR VACANT Bică Ionela Alexandra

Inspector

I

Asistent

s

7

440787

Gheorghe Constantin Daniel

Referent

III

Superior

M

8

440786

Roșu Ramona Diana

Inspector

I

Principal

S

COMPARTIMENT PENTRU SOCIETATEA CIVILA SI MINORITĂȚI

1

Petre Lucian

Expert local

I

G

2

VACANT

Inspector SDecialitate

deb

S

3

VACANT

Referent

deb

M

-

.. •' -

BIROUL MANAG

EMENT PROIE

CTE CULTURALE

SPORTIVE SI

OCIALE “  ’

1

473280

Vârlan Dorel

Sef birou

II

S

2

473281

Miqit Elena Maria

Inspector

I

Asistent

s

3

473282

VACANT

Inspector

I

Asistent

s

4

473283

Tudoroiu Ioana Cristina

Inspector

I

Asistent

s

5

473284

Verioti Bianca Maria

Inspector

I

Asistent

s

6

473285

Radu Marinela Simona

Inspector

I

Superior

S

r

- ‘                  .•  — . •      ~ .Q

iIRECȚIA DEZVOLTARE SI FONDURI EUROPENE".

Ț: : '

——I---- ... ,——J

1

391353

Merlă Viorica Ani

Director executiv

II

S

2

391354

Stan Mihaela       _________

......

Director executiv adi.

     -1C

II

s ,


Nr? c'rt

/ . ID < t

•''STRUcTyRA... .

;’ȘTRIICTURAț....'

FUNCȚIA DE ^DEMNITATE ' PUBLICĂ ’

. Furicția’putjlică*        ' —

Clasa

Gradul.' profesional

Nivel studii

' ’* •• Funcția'contractuală

Treapta prof/ grad

Nivel-studii'

OBSERVAȚII

Numele, preriumele/f vacant >      ••temnorar •'

’ conducere;

.Ti’vexetuție'-/,'

.conducere- .'

' execuție

3

Nanu Daniela

Director executiv adi.

II

s

. SERVICIUL PREGĂTIRE SI IMPLEMENTARE PROIECTE POR

1

391361

TEMPORAR VACANT Popescu Carmina Ionela

Șef serviciu

II

s

TEMPORAR OCUPAT Muresan Valentina

Șef serviciu

II

s

2

440736

Lupascu Georoe

Consilier

I

Superior

s

3

391362

Arnăutu Ionela Nicoleta

Consilier

I

Superior

s

4

391365

TEMPORAR VACANT Mureșan

Valentina------—  - -

Consilier

I

Superior

s

5

'391366

VACANT

Consilier

I

Principal

s

6

391368

Sima Daniela Anca

Consilier

I

Superior

s

7

391371

TEMPORAR VACANT Stanciu Selda

Consilier •

I

Superior

s

8

440737

Tischler Monika

Consilier

I

Principal

s

9

391363

Buzatu Costina

Consilier

I

Asistent

s

10

450139

Mocanu Elena

Consilier

I

Asistent

s

11

450140

Iordache Nicoleta

Consilier

I

Asistent

s

’ .                        ■■         . ■'      ■ ’ " ” ■ S

ERVICIUL DEZVOLTARE SI MANAGEMENT PROIECTE t   '

1

440738

Niculae Stînoă Noni Adrian

Sef serviciu

II

s

2

440739

Cair Seila

Consilier

I

Superior

s

3

473286

Iacob Loredana Giorqiana

Consilier

I

Superior

s

4

391356

Sapunaru Maria Cristina

Consilier

I

Superior

s

5

391358

Stanca Simona

Inspector

I

Superior

s

6

440740

Băcanu Paula Elena

Consilier

I

Superior

s

7

440741

TEMPORAR VACANT Dinu Antoanela Liliana

Consilier

I

Superior

s

8

440742

Pârloqea Irina

Consilier

I

Principal

s

9

440743

TEMPORAR VACANT Petre Georgiana

Consilier

I

Principal

s

.  -   SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ         1

1

VACANT

Sef serviciu

II

s

2

Bardasu Octavia

Consilier

I

s

3

Sandru Daniela

Consilier

II

s

4

Buzatu Gina

Consilier

II

s

5

VACANT

Consilier

I

s

6

VACANT

Consilier

I

s

7

VACANT

Consilier

I

s

8

VACANT

Consilier

II

s

9

VACANT

Consilier

II

s

10

VACANT

Consilier

II

s

’   .<   . *

’ SERVICIUL INVESTIȚII

<-

1

391594

Filip Marian

Sef serviciu

II

s

2

391596

Turtoi Mirela Iuliana

Consilier

I

Superior

s

3

391597

Tudoran Razvan Mălin

Inspector

I

Superior

s

4

391598

VACANT

Inspector

I

Superior

s

5

391601

Ion Denisa Maria

Inspector

I

Superior

s

6

440768

Diaconu Viorel

Inspector

I

Superior

s

7

440769

Toma Elena

Inspector

I

Superior

s

8

440770

Ghena Alexandra

Inspector

I

Asistent

s

9

Raiciu Daniel Naciu

Consilier

I

Superior

s

10

Furnea Dorin

Inspector

I

Superior

s

11

Udrea Valeria Elisabeta

Inspector

I

Superior

s

, .          V DIRECȚIA LOCALĂ DE EVIDENTA PERSOANE*

1

392122

Gorpin Petrescu Loredana Sorina                   .

Director executiv

II

s

SERVICIUL EVIDENTĂ.PERSOANE                       .           . .                                       -                             . ’    >

1

392123

Gavrila Gabriela

Sef serviciu

II

s

2

392136

Mardirosian Nicoleta

Consilier

I

Superior

s

3

392124

VACANT

Consilier

I

Superior

s

4

329125

Foqoros Ioana

Inspector

I

Superior

s

5

392137

Dima Mariana

Inspector

I

Superior

s

6

392129

Cutui Carmen Simona

Inspector

I

Superior

s

7*>

i-3921-26 •

vacant ■     '

' ,li.sce&.cr • ••

-• ’i-                    .

Inspector •    ‘

' '-I

Superior

s

1

. .

Nr.

JD , „

STRUCTURĂ'1*'4''

SȚRUCȚURA

FUNCȚIA DE. DEMNITATE PUBLICĂ.

•- -L r.            pubUcă '

Clasa

Gradul

•-Nivel' studii

Funcția contractuală

Treapta

, Nivel’ studii

OBSERVAȚII

'crt

Numele, prenumele/’ vacant’ temporar-

.conducere

.''execuție-'

profesional-

conducere

execuție

prof/ grad

8

392130

Ganea - Vlădusel Alina

Inspector

I

Superior

S

9

392131

Hâncu Luminița

Inspector

I

Superior

S

10

450153

Drăahici Ovidiu Nicolae

Inspector

I

Superior

S

11.

391661

Iovănescu Dan Răzvan

Inspector

Superior

s

12

392134

Frunză Octavia

Inspector

I

Superior

s

13

392128

Stana Mihaela Angelica

Inspector

I

Superior

s

14

392144

Buior Georgeta Gina

Inspector

I

Principal

s

15

392141

TEMPORAR VACANT Ciolacu Alexandra

Inspector

I

Superior

s

16

392135

TEMPORAR VACANT Lungu Aurelia

Inspector

I

Principal

s

i/

3y2T39

uoqaru Andreea

IirSpGCtor

Asistent

s

18

392133

Zavera Ramona

Inspector

I

Asistent

s

19

392140

TEMPORAR OCUPAT -Tarcovnicu Mariana

Referent

III

Superior

M

detașat

20

392142

TEMPORAR OCUPAT -Marian Camelia

Referent

III

Superior

M

detașat

21

392145

VACANT

Referent

III

Principal

M

22

392138

Ghiocel Maria

Referent

III

Superior

M

23

392146

TEMPORAR OCUPAT -Niculae Maria

Referent

III

Superior

M

detașat

24

392132

Covrig Viorel

Referent

III

superior

M

SERVICIUL STARE CIVILĂ

1

392147

Crăciun Ana Rodica

Sef serviciu

II

s

2

392148

Nedelcu Claudia Doina

Consilier

I

Superior

s

3

392167

Tănase Adriana Beatrice

Consilier

I

Superior

S

4

392149

Lesanu Liliana

Inspector

Superior

s

5

392150

Rusu Bomoa Mihaela

Inspector

I

Superior

s

6

329152

VACANT

Inspector

I

Superior

s

7

392162

Moraru Nicoleta

Inspector

I

Superior

s

8

392156

Gheorghe Liliana Petruța TFMPORAR VACANT

Inspector

I

Superior

s

9

392160

Clinciu Daniela

Inspector

I

Superior

s

10

392161

Nicolae Raluca

Inspector

I

Superior

s

11

392163

Crasmaru Claudia Nicoleta

Inspector

I

Superior

s

12

392166

Ioroa Raluca

Inspector

I

Superior

s

13

392165

Parloaoă Mihaela

Inspector

I

Superior

s

14

392151

Dardac Zoita

Inspector

I

Superior

s

15

392153

TEMPORAR VACANT Oprea Cristina Florentina

Inspector

I

Superior

s

16

392157

Burtoi Celestina

Inspector

I

Superior

s

17

392158

Mambet Cheriman

Inspector

I

Superior

s

18

392154

Unqureanu Steluta

Inspector

I

Asistent

s

19

450154

Bordei Georgiana

Inspector

I

Asistent

s

20

392155

Drăaan Cristina Mădălina

Inspector

I

Asistent

s

21

392159

Chiosea Ștefana

Referent

III

Superior

M

22

392164

Lomnaru Florentina

Inspector

I

Principal

s

23

450155

Rusu Manuela Simona

Referent

III

Asistent

M

DIRECȚIA GENERALA POLITIA LOCALĂ

T

1

391670

TEMPORAR OCUPAT- Szekely Geo rae

Director general

II

S

2

473287

TEMPORAR OCUPAT-Encica Draaut

Director general adiunct

II

S

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT SI COMUNICARE .

1

391689

Fimin Elena

Polițist local

I

Principal

S

2

391993

Chirita Valentina

Polițist local

I

Superior

s

3

VACANT

Inspector

I

Debutant

S

4

Nachiu Laura

Inspector

I

Debutant

S

SERVICIUL IDENTIFIC

ARE PERSOANE

. . - . ‘ •

1

391688

Bratu Daniel

Sef serviciu

II

S

2

391673

Soare Georgiana

Polițist local

I

Superior

s

3

391674

Dumitrof Carmen

Polițist local

I

Superior

s

4

391675

Popescu Gheorahe

Polițist local

I

Superior

s

5

391837

Grecu Manuela-

Polițist local

I

Superior

s

Nr.

.'ICh

"'STRUCTURA

STRUCTURA L

FUNCȚIA DE' DEMNITATE

PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa.

Gradul

Nivel 'studii.

Funcția contractuală

Treapta

OBSERVAȚII

crt

Numele, prenumele/ vacant temporar

conducere

'execuție

.profesional

conducere

execuție

prof/^ grad

Nivel studii

6

391802

Bogdan Ecaterina

1 acramioara

Polițist local

I

Superior

s

7

391691

Vlas Maria

Polițist local

I

Principal

s

8

391692

Vlahbei Georoe

Polițist local

I

Superior

s

9

391693

Ghinfus Beatrice

Polițist local

I

Asistent

s

in

391694

Dima Emilia

Polițist local

I

Debutant

s

11

3992034

Tudorica Maada

Polițist local

I

Superior

s

12

VACANT

Polițist local

I

Debutant

s

SERVICIUL BAZE DE DATE, DISPECERAT, ARMAMENT

1

391677

Untaru Adrian Constantin

Sef serviciu

II

s

. 2

391678

Qsnira flnra Mihs^la

Polițist local

Superior

s

“3“

" 391679

Joita Nina Alina

Polițist local

Asistent

b

4

391680

Stoian Luiza Elena

Polițist local

III

Asistent

M

5

391681

Staicu Elena

Polițist local

I

Asistent

S

6

391683

Mateiu Mihaela

Polițist local

I

Superior

S

7

391684

Căpătînă Cristina Andreea

Polițist local

Asistent

S

8

391685

Stana Adriana

Polițist local

III

Superior

M

9

391687

Popa Carmen Luminița

Polițist local

I

Superior

S

10

391686

Luca Elena

Polițist local

I

Asistent

s

11

391919

Horqa Marius

Polițist local

I

Asistent

s

12

391944

Malciu Iulian

Polițist local

I

Superior

s

13

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

14

VACANT

Polițist local

III

Principal

M

15

VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

16

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

BIROUL MONITORIZA

RE ZONE PUBLICE

1

VACANT

Sef birou

II

s

2

391699

Bulqaru Marian

Polițist local

I

Superior

s

3

391716

Oorea Constantin

Polițist local

III

Asistent

M

4

391781

Ghiocel Lavinia Ioana

Polițist local

III

Asistent

M

5

391780

Gălăteanu Dănut Iulian

Polițist local

I

Asistent

s

6

391792

Stamate Simona Alina

Polițist local

III

Asistent

M

7

391761

Răchită Ioan Costin

Polițist local

III

Asistent

M

8

392037

Belea Razvan Alexandru

Polițist local

III

Asistent

M

9

476121

Bunescu Eduard Daniel

Polițist local

III

Asistent

M

10

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

11

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

SERVICIUL ORDINE PUBLICA CENTRU

1

VACANT

Sef serviciu

II

s

2

391971

Coteanu Cosmin

Polițist local

I

Asistent

s

3

391700

Tofan Dumitru

Polițist local

I

Principal

s

4

391701

Avram Florin Mihai

Polițist local

I

Principal

s

5

391704

Bontoi Florina

Polițist local

III

Principal

M

6

391722

Drăqan Robert Cristian

Polițist local

I

Asistent

s

7

391705

Stancu Alexandru

Polițist local

III

Principal

M

8

391717

Rusu Dumitru

Polițist local

III

Asistent

M

9

391707

Ablez Filis

Polițist local

I

Asistent

s

in

391708

Carazeanu Nicolaie Andrei

Polițist local

III

Asistent

M

11

391709

Ciolpan Daniel

Polițist local

III

Asistent

M

12

391711

Dumitrascu Cătălin Ion

Polițist local

III

Asistent

M

13

391712

Ene Lavinia

Polițist local

I

Asistent

S

14

391714

Mateiu Cătălin

Polițist local

III

Asistent

M

15

391718

Oprică Valentin

Polițist local

III

Asistent

M

16

391720

Tufisi Cristian Marius

Polițist local

III

Asistent

M

17

391721

Udrea Anca

Polițist local

III

Asistent

M

18

391767

Serban Marian

Polițist local

I

Superior

s

19

391769

Costea Ionut

Polițist local

I

Asistent

s

20

391770

Nae Ionel

Polițist local

I

Asistent

s

21

391771

Urse Ana Maria

Polițist local

I

Asistent

s

22

391772

Olteanu Valeriu

Polițist local

I

Asistent

s

23

391776

Ariton Laureniu

Polițist local

III

Asistent

M

24

391928

Coteanu Oana Roxana

Polițist local

I

Asistent

S

25

391917

Buciu Florentin Cătălin

Polițist local

III

Asistent

M

26

391779

Crăciun Nicusor    .

Polițist local 1-

III

Asistent

M

27

391782

Gîlcă'Andrei/^’i’îîV '!-

?n i Asis:

ent ii

Polițist local

III

Asistent

M

i

Nr. crt

ID

STRUCTURA "

t.« I *         '

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

'' Funcția publică

Clasa

• Gradul profesional

Nivel3, studii

Funcția contractuală

Treapta*'!

prof/ grad

.Nivel studii

OBSERVAȚII

Numele,' prenumele/ vacant temporar

conducere -

' execuție

conducere

execuție

28

391783

Glodeanu Oana Maria

Polițist local

III

Asistent

M

29

391784

Matei Ionica

Polițist local

III

Debutant

M

30

391785

Melente Alin Florian

Polițist local

III

Asistent

M

31

391786

Rusu Ana Maria

Polițist local

III

Asistent

M

32

391787

Sima Sorin Ionut

Polițist local

III

Asistent

M

33

391789

Niculae Alexandru Florin

Polițist local

III

Debutant

M

34

391790

Mozacu Mihaela Georgiana

Polițist local

III

Asistent

M

35

391791

Onu Ștefan Lucian

Polițist local

III

Asistent

M

36

VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

37

VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

38

VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

39

VHCHH1

Drsllvir-»- loz»-li

Iii

Asistent

40

VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

41

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

42

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

43

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

44

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

45

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

46

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

47

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

48

VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

49

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

. SERVICIUL ORDINE PUBLICA NORD

1

391732

Todireanu Cătălin Demetriad

Șef serviciu

II

s

2

391734

Teisan Cristian

Polițist local

I

Superior

s

3

391735

Frânau Iani

Polițist local

I

Asistent

s

4

391736

Gheorqhias Marian

Polițist local

I

Superior

s

5

391737

Mosora Georoe Cosmin

Polițist local

I

Asistent

s

6

391738

Gherqhina Marian

Polițist local

III

Principal

M

7

391741

Mercas Ionut Andrei

Polițist local

I

Principal

S

8

391742

Israil Cosmin Mădălin

Polițist local

I

Asistent

s

9

391743

Mutis Cristian

Polițist local

III

Asistent

M

10

391746

Alexandru Laurentiu Mădălin

Polițist local

I

Asistent

s

11

391748

Buriu Radei

Polițist local

III

Asistent

M

12

391749

Dămăsaru Mihai

Polițist local

III

Asistent

M

13

391750

Dinu Bianca Ximena

Polițist local

III

Asistent

M

14

391751

Ibraim Bevnur

Polițist local

III

Asistent

M

15

391752

Ivănescu Adrian

Polițist local

III

Asistent

M

16

391753

Lixandru Daniel Andrei

Polițist local

III

Asistent

M

17

391754

Opreanu Alina Mihaela

Polițist local

III

Asistent

M

18

391755

Petrov Elena Livia

Polițist local

III

Asistent

M

19

391756

Surugiu Metin

Polițist local

III

Asistent

M

20

391757

Soare Vasilica

Polițist local

I

Asistent

s

21

391758

Tudor Ioan Marian

Polițist local

III

Asistent

M

22

391759

Voineaqu Boqdan Dumitru

Polițist local

III

Asistent

M

23

391760

Serban Bianca Cristiana

Polițist local

III

Asistent

M

24

391816

Toros Ionut

Polițist local

III

Asistent

M

25

391842

Tudor Vasilică

Polițist local

I

Asistent

s

26

391970

Enache Gabriel

Polițist local

III

Superior

M

27

VACANT

Polițist local

I

Debutant

s

28

VACANT

Polițist local

I

Debutant

s

29

VACANT

Polițist local

I

Debutant

s

30

VACANT

Polițist local

I

Debutant

s

31

VACANT

Polițist local

I

Debutant

s

32

VACANT

Polițist local

I

Debutant

s

33

VACANT

Polițist local

I

Debutant

s

34

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

35

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

36

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

37

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

38

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

39

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

40

VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

^4b

VACANT              <•

- -

•Pi ...;.

Politisf locah- -1'

-III

Asistent

M-—

42'-’

VACANT -

Politist-local

III

Asistent

M--'

- l ■■•-^-4—-

- :..........

----- -

Nr. crt*

. structura'1'''"" ■'

z* "structura5

FUNCȚIA DE: DEMNITATE;

PUBLICĂ '

4 ‘ ' 'Funcția publică

Clasa

l

Gradul profesional

Nivel-studii

Funcția contractuală

".Treapta7;? prof/jggrad

;Nivel studii

OBSERVAȚII

Numele, prenumele/' vaca nt -temoorar

conducere'

•' execuție

conducere 11 *"»,

4 ‘ ' execuție

43

VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

SERVICIUL ORDINE PUBLICA SUD

1

VACANT

Sef serviciu

II

s

7.

391849

ODrea Cristian

Polițist local

III

Asistent

M

3

391803

Albei Eduard

Polițist local

I

Asistent

s

4

391850

Poiar Ionut

Polițist local

I

Asistent

s

5

391805

Maraa Marius Marian

Polițist local

I

Asistent

s

6

391848

Mina Andreea Daniela

Polițist local

III

Asistent

M

- -

7

391810

Sima Vasile

Polițist local

III

Superior

M

8

391846

Griaoras Marilena

Polițist local

I

Asistent

s

9

391847

1 unoit Nicoleta .

Polițist local

III

Asistent

M

10

391808

Damcaliu Cristian

roiîtisc iucai

111

HSISLtilll

i’i

11

392097

Maxim Dumitru Iulian

Polițist local

III

Asistent

M

12

391811

Abil Tunqeai

Polițist local

III

Asistent

M

13

391813

Iosif Camelia

Polițist local

I

Asistent

S

14

391814

Mihalcea Daniela

Polițist local

III

Asistent

M

15

391815

Minea Alexandru Viorel

Polițist local

I

Asistent

S

16

391844

Butuc Anamaria Mihaela

Polițist local

III

Asistent

M

17

391817

Caro Liliana Vasilica

Polițist local

III

Asistent

M

18

391818

Coches Viorica Ionela

Polițist local

III

Debutant

M

19

391836

Iordan Danut

Polițist local

I

Asistent

S

20

391839

Ciocoi Ionut Silviu

Polițist local

I

Asistent

S

21

391682

Costea Remus Mihail

Polițist local

I

Asistent

s

22

391676

Toma Dănut Marius

Polițist local

I

Asistent

s

23

VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

24

VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

25

VACANT

Polițist local

I

Debutant

S

26

VACANT

Polițist local

I

Debutant

S

27

VACANT

Polițist local

I

Debutant

S

28

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

29

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

30

VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

SERVICIUL RUTIERA I

1

391931

Baltao Dan

Sef serviciu

II

S

2

391932

Stoian Daniel

Polițist local

I

Superior

s

3

391933

Serban Sorin Marius

Polițist local

I

Superior

s

4

391934

Dută Mihai

Polițist local

I

Superior

s

5

391935

Fluerasu Vasile

Polițist local

I

Superior

s

6

391936

Arsenie Gheorqhe

Polițist local

I

Superior

s

7

391706

Anani Claudiu

Polițist local

I

Asistent

s

8

391938

Caramihai Mihai

Polițist local

I

Superior

s

9

391740

Vasile Andreea Florentina

TFMPORAR VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

10

391911

Bellu Daniel

Polițist local

I

Asistent

s

11

391940

Săli Manuela Florina

Polițist local

III

Principal

M

12

391951

Colceaa Marian

Polițist local

III

Asistent

M

13

391945

Chira Darius

Polițist local

III

Asistent

M

14

391906

Anastase Adrian Paul

Polițist local

I

Principal

S

15

391913

Pulbere Marian Andrei

Polițist local

I

Principal

S

16

391744

Iordachescu Chirii

Polițist local

I

Asistent

s

17

391733

Saban Dooan

Polițist local

I

Superior

s

18

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

19

VACANT

Polițist local

I

Debutant

s

20

VACANT

Polițist local

I

Debutant

s

21

VACANT

Polițist local

I

Debutant

s

SERVICIUL RUTIERA II

1

391902

Dumitru Ionut

Sef serviciu

II

s

2

391903

Lesni Claudiu Iulian

Polițist local

I

Principal

s

3

391908

Anagnoste Daniel

Polițist local

III

Asistent

M

4

391927

Oqlan Marian

Polițist local

III

Asistent

M

5

391774

Leu Florian Daniel

Polițist local

III

Superior

M

6

391775

Sotreanu Viorel

Polițist local

III

Superior

M

7

391909

GroDeneanu Cristian Florin

Polițist local

I

Principal

s

8

,391912

Butucea Gheorqhe . . >

Polițist local

I

Principal

.,s....

i

,....... ...

:9=

:>r391914

DraaomirCostica ' -‘i- H -

’’ 1 Puiil’St      

Polițist local

III

• Superiori

CnM-V.

I

. - ' ■■■■

Nn

ID

^'^“^gfRU'CTURA

FUNGȚIÂDE' DEMNITATE.

PUBLICĂ' *

Funcția

publică

.. Gradul

Nivel studii

Funcția cont’râctuâlă *'

Treapta^

OBSERVAȚII

crt

Numele, prenumele/ vacant temborar

conducere

'•;>?execuție \ *

spfofesiorial

conducere’^''--

execuție

prof/ grad

&Nivel studii

10

391915

Vasile Gabriel

Polițist local

I

Principal

s

11

391916

Palade Adrian

Polițist local

I

Superior

s

12

391929

Chisoiu Lucian

Polițist local

III

Asistent

M

13

391926

Minea Adrian

Polițist local

III

Asistent

M

14

391941

Ivan Alin Dorin

Polițist local

III

Principal

M

15

391955

Robaciu Mădălina Elena

Polițist local

I

Asistent

s

16

391947

Cara Dima Alexandru Ionut

Polițist local

I

Asistent

s

17

391910

Corie Georqel

Polițist local

I

Asistent

S

18

391954

Bumbacel Nicolae Mihai

Polițist local

III

Asistent

M

19

VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

-20

VACANT- - -

Poli*-!®*" 'oca!

TTT

rinhnbanț-

M

21

VACANT

Polițist local

III

Debutant

M

SERVICIUL RUTIERA III

1

VACANT

Sef serviciu

II

S

2

391905

Apetroae Vasile

Polițist local

III

Asistent

M

3

391907

Cotmeanu Iulian Sorin

Polițist local

I

Superior

S

4

391918

Ilie Valentin Alin

Polițist local

I

Asistent

M

5

391924

Antonov Andreea

Polițist local

III

Asistent

M

6

391925

Sima Adrian

Polițist local

III

Asistent

M

7

391942

Stoichici Nicoleta Elena

Polițist local

III

Principal

M

8

391943

Tudorică Iulian

Polițist loca!

III

Principal

M

9

391948

Ciupercă Gabriela

Polițist local

Asistent

S

10

391950

Solqa Aurelian

Polițist local

Asistent

s

11

391952

ToDalu Anamaria Amanda

Polițist local

Asistent

s

12

391953

Scanqhel Valentin Ștefan

Polițist local

III

Asistent

M

13

391956

Rădulescu Andrei Emilian

Polițist local

III

Asistent

M

14

391346

Stoian Adrian Razvan

Polițist local

Superior

s

15

391937

Radu Alexandra

Polițist local

Asistent

s

16

391922

Răchită Marius

Polițist local

III

Asistent

M

17

VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

18

VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

19

VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

20

VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

21

VACANT

Polițist local

III

Asistent

M

-

SERVICIUL INSPECȚIE ACTIVITATE COMERCIALĂ

1

392018

Encică Drăguț TEMPORAR VACANT

Șef serviciu

II

s

2

392023

Ene Alina Ramona

Polițist local

I

Superior

s

3

392032

Culea Lucia

Polițist local

I

Superior

s

4

392033

Șiret Nelu

Polițist local

I

Superior

s

5

392020

Griqore Silvia

Polițist local

I

Superior

s

6

392021

Turlica Daniela

Polițist local

I

Superior

s

7

392024

Mânea Ana Maria Gabriela

Polițist local

I

Superior

s

8

392028

Stoian Simona Raluca

Polițist local

I

Superior

s

9

392029

Tanase Roxana

Polițist local

I

Superior

s

10

392030

Tudose-Săndulescu Anca Alina

Polițist local

I

Superior

s

11

392031

Munteanu Boadan

Polițist local

I

Superior

s

12

391838

Grosu Dica Daniela

Polițist local

I

Superior

s

13

392025

Alim Cader

Polițist local

I

Superior

s

14

392026

Dobrovici Luana

Polițist local

I

Superior

s

15

392035

Stoianof Sebastian

Polițist local

I

Superior

s

16

392027

Ciocirlau Adela

Polițist local

I

Superior

s

17

391939

Rotaru Anisoara

Polițist local

I

Principal

s

18

391835

Misa Gheorqhe

Polițist local

I

Superior

s

19

392022

Blanaru Euqen

Polițist local

I

Principal

s

20

VACANT

Polițist local

I

Asistent

S

21

VACANT

Polițist local

I

Asistent

s

22

VACANT

Polițist local

I

Asistent

s

23

VACANT

Polițist local

I

Asistent

s

24

VACANT

Polițist local

I

Asistent

s

25

VACANT

Polițist local

I

Asistent

s

SERVICIUL CONTROL PROTECȚIA M

EDIULUI

1

392009

Petcu Muqurel Leonard

Sef serviciu

II

s

2

392010

I o fce a* Cârme n ro*

’l-.- Suire

Polițist local i

:i;-J

.Superior

s-

Nr.

J IO

- STRUCTURĂ

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ’

Funcția

nublica’’-*-

iClasa

- Gradul

Nivel studii

•         Funcția contractuală

Treapta

Nivel studii-

OBSERVAȚII

crt

Numele, prenumele/ vacant temnorar

< conducere -

.execuție" ,

.profesional;.

conducere -

'     execuție

prof/ grad

3

392011

Nicola Raluca

Poiitist local

I

Superior

S

4

392012

Roibu Aura

Polițist local

I

Suoerior

s

5

392013

Carabas Mirela Sorina

Polițist local

I

Superior

s

6

392014

Zică Cristian

Polițist local

I

Superior

s

7

392015

Iuruc Teodora

Polițist local

I

Superior

s

8

392016

Ovezea Amelia Nicoleta

Polițist local

I

Superior

s

9

392036

Alim Dinder

Poiitist local

Principal

s

10

VACANT

------ ---

Polițist local

I

Debutant

s

-

11

VACANT

Poiitist local

Asistent

s

12

VACANT

Poiitist local

I

Debutant

s

13

.VACANT          .

Poiitist local

I

Debutant

s

14'

• ------

VACANT

rUIltlSL lUCdl •

î "

AsisieiiL"

1 ~ ~ ~ '

.........

. ---

15

VACANT

Poiitist focal

I

Asistent

S

SERVICIUL CONTROL

DISCIPLINA

ÎN CONSTRUCȚII SI AFISAJUL STRADA

L

1

391984

Tudose Florin

Sef serviciu

II

s

2

392002

Sarbu Oana Daniela

Poiitist local

I

Superior

s

3

391988

Dolana Carmen

Poiitist local

III

Superior

M

4

391690

Cutumisu Vasilică

Poiitist local

I

Superior

s

.5

391989

Sbirnea Draqos

Poiitist local

I

Superior

s

6

391990

Aoaz Ervin

Poiitist local

I

Superior

s

7

391996

VACANT

Poiitist local

I

Suoerior

s

8

391987

Brezeanu Daniela

Poiitist local

I

Superior

s

9

391986

Irimia Daniela

Poiitist local

I

Superior

s

10

391985

Petre Diana Alina

Poiitist local

I

Superior

s

11

391991

TEMPORAR VACANT-Popescu l.iliana Mihaela

Poiitist local

I

Superior

s

12

391992

Ficea Zoita

Poiitist local

I

Suoerior

s

13

391768

Moise Gabriel Cristian

Poiitist local

I

Superior

s

14

391994

Barbatu Geo Cristian

Poiitist local

I

Superior

s

1.5

391995

Bechir Narcis

Poiitist local

I

Superior

s

16

391997

Cristea Daniel

Poiitist local

I

Suoerior

s

17

391999

Manole Florin

Poiitist local

I

Suoerior

s

18

392000

Marin Florentina

Poiitist local

I

Suoerior

s

19

392001

Saulea Mircea Florin

Poiitist local

I

Superior

s

20

VACANT

Poiitist local

I

Asistent

s

21

VACANT

Poiitist local

I

Asistent

s

BIROUL URMĂRIRE MĂSURI.ÎN DOMENIUL CONSTR

UCTIÎLOR

1

392003

Toader Serban

Sef birou

II

2

392004

Dobre Carlos

Poiitist local

I

Suoerior

s

3

392005

Sutu Valentin

Poiitist local

I

Superior

s

4

392007

Fudulia Mirela

Poiitist local

I

Suoerior

s

.5

392038

Cabuz Monica

Poiitist local

I

Superior

s

6

392006

ADOstolide Sanda

Poiitist local

I

Superior

s

Nr. crț

-/• JQ

.' ■■ STRUCTURA

STRUCTURA

FUNCȚIA DE. DEMNITATE.

PUBLICĂ

Funcția-puKlită A. •

;Clasa

_ L r,

Gra'dul ^profesional.

Nivel studii

'     Funcția contractuală

Treapta prof/ grad

-Nivel studii

OBSERVAȚII

'Numele/prenumele/, -vacant ' ;.....temodrar ’ “ • -

conducere -'execuție "

conducere '•?

execuție ‘ ’

Total                                                            .                              -•                     > •                                                               '■

. 297

297

Nr. total posturi adauoare Dentru implementare Droiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile DOtrivit oct. 4 din anexa la OUG 'nr.

10

10

TOTAL POSTURI UAT

1174

866

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE

CATEORII DE FUNCȚII CONFORM ANEXA O.G. NR. 63/2010      ,'T

TOTAL FUNCȚII -. ANEXA OG

■- 6^/7010

TOTAL FUNCȚII

APARAT, V SPECIALITATE I

Demnitari aleși

3

Nr; total.functii publice potrivit'pct. 1 din anexa la'OUG nr. 63/2010 (exceptând SPIT si Muzeu)

527

454

Nr. total funcții publice de conducere   |                |          1             1            III

49

Nr. total funcții publice de execuție

405

Nrrtotal funcții contractuale.potrivit.pct.'.l din anexă la.OUG.nf. 163/2010 (exceptănd.-SPITisi Muzeu)                    <

Nr. total funcții contractuale de conducere

3

Nr. total funcții contractuale de execuție

51

SPITVBL                                           r              .                    -                                                                    .     ,

249

MUZEU ARTA POPULARA               .                                     1 -                        ’  .

24

Total                                    '                                                    '                  -

800

511

Nf total Direcția Locala de Evidenta Persoane conform pct. 2 din anexa la OUG nr. 63/2010

48

Nt. total conducere

3

Nr. total execuție

45

TotaP     --                              '-4    ~.Ll?l'‘‘Gl                                                         .

48

...        48      ■ ■■ .

Nr total politia locala.utilizate'conform pctl’3 din anexa la.OUG nr.-:63/2011.!f320), V . <'   . .              ț;. . ’ ’i<;                     ’

- «. ; --

. " “ . 297 ...* - ..

Nt..total conducere    .                        ...........»„. .......... .......m-......

. . >.... ,15-

IMrt.totaJ,execuție                          •; •TuVVTtetV.lV....."'-  -.....! ..LZi W=S^1SL."..''         ■■.....

r

282- • ’