Hotărârea nr. 544/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA „STRATEGIEI DE ALIMENTARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT CU ENERGIE TERMICĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA”


cONSTAN

*


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privind aprobarea „Strategiei de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța"

.^Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data Vd -       .2019.

Luâ'pd în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău,


de

i — _ ...--------- ------ _r.----- _. __.....— r--------------- ----,

înregistrat sub nr. 240820/12.12.2019,

i Luâhd în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economiico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, ii turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul de specialitate al Direcției urbanism înregistrat sub nr. 2;41919/,13.12.2019,

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) lit. a) și art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. |<a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

:                              l';

HOTĂRĂȘTE


  • I

1                                                            I I

Art1:.; 1 - Se aprobă „Strategia de alimentare în sistem centralizat cu energie termică la municipiului Constanța", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

I Art.i 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunice) prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției achiziții și investiții publice și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

I ___pentru,          împotrivă,           abțineri.

La flata adoptării sunt în funcție -ic consilieri din 27 membri.

î1 ' '                    li

  • II

1                                                            i:


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR GENERAL,


MARCELA ENACHE

i;

CONSTÂNȚ NR. ' Z