Hotărârea nr. 543/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZELOR GENERALE PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUIRE AFERENTE TRAMEI STRADALE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA – CARTIER COMPOZITORI – ETAPA I, CARTIER BABA NOVAC – ETAPA I ȘI CARTIER PALAZU MARE – AMENAJARE STRADA PRELUNGIREA RECOLTEI


1'2 ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA +] iW MUNICIPIUL CONSTANȚA ErAl} CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

de


privind actualizarea devizelor generale pentru lucrările de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța - cartier Compozitori - Etapa I, cartier Baba Novac - Etapa I și cartier Palazu Mare - amenajare strada Prelungirea Recoltei

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data

2019;


Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.238532/09.12.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Direcției gestionare servicii (publice înregistrat sub nr.240652/12.12.2019, precum și raportul înregistrat sub nr.17351/11.12.2019 al S.C. Confort Urban S.R.L.;

Văzând dispozițiile art. 44, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și ale art.7, alin.6 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare: și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din' municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare si prevederile Contractului nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilorI. publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța^; cu modificările și completările ulterioare;

în ;temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. „b", alin.4 lit. „d" și art.196, alin.(l) lit, „a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se; aprobă actualizarea devizelor generale pentru lucrările de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța - cartier Compozitori - Etapa I : aleea Cor/stantin Bobescu, strada Alexandru Bogza, strada Cella Delavrancea, strada Sfâjntul Ioan Damaschin, strada Prelungirea Eduard Caudella, strada Dumitru Kiriac, strada Titus Cergău, strada Zeno Vancea/ cartier Baba Novac - Etapa I: strada Prelungirea Barbu Delavrancea, strada Alexandru Alexandridi, strada Cernica și cartier Palazu Mare - Etapa I: strada Prelungirea Recoltei, conform anexelor 1 -14 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica ^prezenta hotărâre, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice, Direcției urbanism și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, împotrivă, 1


abțineri.


La data adoptării sunt în funcție       consilieri din TJ membri,

h


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR


MARCELA ENAC


HE


NR._

Proiectant: S.C. DRLIMPROIECT MACRI S.R.L.


ll                               DEVIZ GENERAL                 ----- ~

al obiectivului de Investiții:,, AMENAJARE STR. PRELUNGIREA RECOLTEI , CARTIER PALAZU MARE " MUNICIPIUL CONSTANTA Faza: studiu de fezabilitate ( s.f.)

Nr. crt

7 7 'Ș :                ți      ..777 ' ' ' '                          "

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (faraTVA)

TVA

19%

Valoare : (inel. TVA)

lei

lei

lei

1

Vi-           R —“   <7, 2-;:   7?7-'    V777 v

3 :

, 7'4i7'7

5

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

’■ - 7 0,007.7:7.‘

CAPITOLUL 2-Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

0,00 1 0,00

0,00

CAPITOLUL 3 - Cheltu leii pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii          I

2.400,00

456,00

2.856,00

3.1.1. Studii ele teren (topo, geo)

2.400,00

456,00

2.856,00

3.1.2. Raport! (privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații - suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1.161,73

220,73

1.382,46

3.3.

Expertizare tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

3.000,00

570,00

3.570,00

3.5.1. Tema ce proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu tle fezabilitate /documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

1.800,00

342,00

2.142,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

200,00

38,00

238,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

1.000,00

190,00

1.190,00

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta ’ |

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistenta tehnica

3.620,94

687,98

4.308,92

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1.206,98

229,33

1.436,31

3.8.I.I. pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor dt‘ execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1.206,98

229,33

1.436,31

3.8.2. Dirigeni ie de șantier

2.413,96

458,65

2.872,61

TOTAL CAPITOL 3

7 10.182,67 7

71:9^4,71

12.217,38

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

236.662,89

44.965,95

281.628,84

4.1.1. Amenajare str. Prelungirea Recoltei

236.662,89

44.965,95

281.628,84

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3.

Utilaje, echipa mente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamentele transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări        11

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorpbrale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4   1

236.662,89 7 .

: 44.965,95

281.62834?

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea tl e șantier

5.916,57

1.124,15

7.040,72

5.1.1. Lucrarikle construcții si instalații aferente organizării de șantier

4.733,26

899,32

5.632,58

5.1.2. Chelt. conexe organizării șantierului

1.183,31

224,83

1.408,14

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

2.655,36

504,52

3.159,88

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

1.206,98

229,33

1.436,31

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

241,40

45,86

287,26

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Construcțiilor - CSC

1.206,98

229,33

1.436,31

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0,00

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

24.328,38

4.622,39

28.950,77

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5                                                        >

, 32.900,31 7

6.251,06

39.15137

CAPITOLUL 6 - Cheli: jleli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6     <  |

0,00

: 0,00

0,00

TOTAL GENERAL

279.745,87

53.151,72

332.897,59

Din care C+M( 1.2. + ;1.3. +1.4. + 2+4.1. + 4.2. + 5.1.1.)

241.396,15

45.865,27

287.261,42

Data: 27.10.2018

Beneficiar: MUNICIPIUL CONSTANTA prin administrator S.C.CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANTA i

In preturi la data de 27.10.2018; 1 euro = 4,6630 lei

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT 2019


ANEXA LADG privind cheltuielile necesare realizării proiectului

I i             „LUCRĂRI DE CONSTRUIRE AFERENTE TRAMEI STRADALE

DIN MUNICIPIUL CONSTANTA,CARTIER COMPOZITOROLOR -ETAPA I: STRADA ALEXANDRU BOGZA, STRADA DUMITRU KIRIAC, STRADA IOAN DAMASCHIN, STRADA TITUS CERGAU, STRADA CELLA DELAVRANCEA, STRADA ZENO VANCEA, ALLEA CONSTANTIN BOBESCU, STRADA PREL. EDUARD CAUDELLA, municipiul Constanta"


; în mii lei/mii EURO Ia cursul BNR din data de 7/9/2018    1 euro =    4.6410 Iei

I ?

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținereu și amena

area terenului

1.1

Obținere;! terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajai,'ea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea,la starea inițială

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli' pentru relocarea/protectia utilitatilo'r

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare'obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

3.650

0.787

0.694

4.344

0.936

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

15.500

3.340

2.945

18.445

3.974

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

42.085

9.069

7.996

50.081

10.791

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistenți tehnică

21.000

4.525

3.990

24.990

5.384

3.8.1

Din partea proiectantului

4.170

0.899

0.792

4.962

1.069

3.8.2

Dirigentie șantier

16.830

0.586

0.517

3.237

0.697

TOTAL CAPITOL 3

82.235

17.720

15.625

97.860

21.086

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1,574.141

339.186

299.090

1,873.231

403.627

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări i1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

1,574.141

339.186

299.090

1,873.231

403.627

,                                 CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote, costul creditului

17.316

3.731

0.000

17.316

3.731

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

16.564

3.569

3.147

19.711

4.247

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

33.880

7.300

3.147

37.027

7.978

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe te hnologice și teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1'

TOTAL GENERAL

1,690.256

364.206

2,008.117

432.690

ZZi

r~____ _____________

L——.             C+M

1,574141

339.186

299.090

' ~ T/B73.23Î

403.627SECRETAR, MARCELA ENACMFANEXA IA

HCLM NR. /(jpK >

, municipiul Constanta"

i!


Nr. crt

Denumire 3 capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Miieuro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

•> 2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL.!: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pe ntru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPI TOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii      i

0.350

0.075

0.067

0.417

0.089

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.000

0.431

0.380

2.380

0.513

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Certiflcarea;performantei energetice si auditul ener getic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare .

4.189

0.904

0.796

4.985

1.074

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență te hnică

2.100

0.452

0.399

2.499

0.539

3.8.1

Din partea proiectantului

0.420

0.090

0.080

0.500

0.108

3.8.2

Dirigentie șantier

1.680

0.362

0.319

1.999

0.431

TOTAL CAPITOL 3

8.639

1.862

1.641

10.281

2.215

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

156.980

33.825

29.827

186.807

40.251

4.2

Montai utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

156.980

33.825

29.827

186.807

40.251

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare, de șantier

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de'construcții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

1.727

0.372

0.000

1.727

0.372

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

16.562

3.569

3.147

19.709

4.247

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

18.289

3.941

3.147

21.436

4.619

. CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea' 'personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

*          TOTAL GENERAL

183.908

~ .  34.615

218.524

4~085

”~^~156.980

———

29.827

186.807


președinte ședință

.....TWL $

CONTRASE M N E AZ A

L*           A j

r ? a o i’"'1 rr j a fi ■ i f”

• 4^

ANEXA LA.

Nr. crt

Denumire a capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii Iei

Mii euro

-Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților ,

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii       :

0.800

0.173

0.152

0.952

0.205

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.000

0.431

0.380

2.380

0.513

3.3

Expertizare, tehnica

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

12.143

2.617

2.307

14.450

3.114

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanța

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

6.050

1.304

1.150

7.200

1.552

3.8.1

Din partea proiectantului

1.200

0.259

0.228

1.428

0.308

3.8.2

Dirigentie șantier

4.850

1.045

0.922

5.772

1.244

TOTAL CAPITOL 3

20.993

4.524

3.989

24.981

5.383

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

453.813

97.784

86.225

540.038

116.362

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

453.813

97.784

86.225

540.038

116.362

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

4.992

1.076

0.000

4.992

1.076

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

47.481

10.231

9.021

56.502

12.175

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

52.473

11.307

9.021

61.494

13.251

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

527.279

113.615

99.235

626.514

134.997

C+M

453.813

9~7g4

86.225

540^038


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ.
DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT      ț^ț M

DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului              "

„Lucraride construire str. Cella Delavrancea - etapa 1 - din cartierul Compozitorilor, municipiul Constanta" în mii lei/mii EURO la cursul BNR din data de 07.09.2018       1 euro =    4.6410 lei

__________________i!______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr. crt.

Denumirsa capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

'    TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

. Mii euro

, Mii lei

Mji lei

Mii euro

1

i:              2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea, terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților 1 i

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului :

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

. CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii      :1

0.600

0.130

0.114

0.714

0.154

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea dfe avize, acorduri si autorizații

2.000

0.431

0.380

2.380

0.513

3.3

Expertizare' tehnica

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea1 performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare,[

5.782

1.246

1.099

6.881

1.483

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanți',

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

2.900

0.625

0.551

3.451

0.744

3.8.1

Din partea proiectantului

0.580

0.125

0.110

0.690

0.149

3.8.2

Dirigentie șantier

2.320

0.500

0.441

2.761

0.595

TOTAL CAPITOL 3

11.282

2.432

2.144

13.426

2.894

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

215.796

46.498

41.002

256.798

55.332

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale'cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport !

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active neco'rporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

215.796

46.498

41.002

256.798

55.332

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizarede șantier

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de [construcții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

2.374

0.511

0.000

2.374

0.511

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

22.708

4.893

4.315

27.023

5.823

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

25.082

5.404

4.315

29.396

6.334

i     CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare Ia beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

“  ----- .       ~ ~ TOTAL GENERAL

252.160

~  54334

""  47.460

~ 299.620

XÎ4.560

il

; .                           c+M

215.796

46.498

41.002

55.332X

IntocmitZ:-^

Ing. PPREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEZ

SECRETAR,

MARCELA ENACHF!iNr. crt/

Denumirea capitolelor și subcapitolelor , .       de cheltuieli

Valoare (fără TVA) .

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei,

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obține'rea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTALI CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii'

0.600

0.130

0.114

0.714

0.154

3.2

Docum entații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.000

0.431

0.380

2.380

0.513

3.3

Expertlzare tehnica

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

5.734

1.236

1.089

6.823

1.470

3.6

Organi zarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

2.860

0.616

0.543

3.403

0.733

3.8.1

Din palrtea proiectantului

0.570

0.123

0.108

0.678

0.146

3.8.2

Dirigentie șantier

2.290

0.493

0.435

2.725

0.587

TOTAL CAPITOL 3

11.194

2.412

2.127

13.320

2.870

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

215.335

46.399

40.914

256.249

55.214

4.2

Montai utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje! echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

215.335

46.399

40.914

256.249

55.214

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

-

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt Conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

2.369

0.510

0.000

2.369

0.510

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

22.653

4.881

4.304

26.957

5.808

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

- 0.000

0.000

0.000

0.000

TOTÂL CAPITOL 5

25.022

5.391

4.304

29.326

6.318

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregăt irea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.' ~

TOTAL GENERAL

251.551

54.202

47.345

298.895

64.402

l.i

C+M

215.335

46.399

40.914

55.214
PREȘEDINTE SEDJNȚ T&O V© V


•■CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT       i^CLM NR      i

DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului ------------——-----—

„Lucrări de construire str. Prelungirea Eduard Caudella - etapa 1 - din cartierul Compozitorilor, municipiul Constanta” ! în mii Iei/mii EURO la cursul BNR din data de 07.09.2018       1 euro =    4.6410 lei

!'

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA),

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

. Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

ii               2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea t erenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea' terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări jjentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților,!

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului -

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii       1

0.350

0.075

0.067

0.417

0.089

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.000

0.431

0.380

2.380

0.513

3.3

Expertizarel tehnica

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare |j

3.033

0.653

0.576

3.609

0.778

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

1.510

0.326

0.287

1.797

0.387

3.8.1

Din partea proiectantului

0.300

0.065

0.057

0.357

0.077

3.8.2

Dirigentie șantier

1.210

0.261

0.230

1.440

0.310

TOTAL CAPITOL 3

6.893

1.485

1.310

8.203

1.767

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții‘și instalații

112.030

24.140

21.286

133.316

28.726

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționalei cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport '

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

112.030

24.140

21.286

133.316

28.726

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare1 de șantier

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări delconstrucții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, tote

1.232

0.265

0.000

1.232

0.265

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

11.892

2.562

2.259

14.151

3.049

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

13.124

2.827

2.259

15.384

3.314

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea1 personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

fOTALGENERAL

132.047

28.452

'     24.855

156.903

33.807

. ............. .....

                        C+M

~   112.030

"21286

  133.3^6

1 ~    28.726GONI RAShMNhAZA

SECRETAR,

MARCELA ENACHE<■>


DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

'                 DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului

„Lucrări de construire str. Dumitru Kiriac - etapa 1 - din cartierul Compozitorilor, municipiul Constanta" , în mii lei/mii EURO la cursul BNR din data de 07.09.2018       1 euro =    4.6410 lei

i!_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr. crt.

Denumire a Capitolelor și subcapitolelor . de cheltuieli ’

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii Iei

Mii euro

1

1' 2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obți

nerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților ,

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Studii

3.1

0.350

0.075

0.067

0.417

0.0893.3 • 3.5

 • 3.6

 • 3.7

 • 3.8

3.8.1


3.8.2


i_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații Expertizare.tehnica_____________________

Certiflcarea'performantei energetice si auditul energetic al clădirilor_____________

Proiectare,1

Organizarea procedurilor de achiziție

Consultanță___________________________

Asistență tehnică_______________________

Din partea proiectantului_______________

Dirigentie șantier_______________________

TOTAL CAPITOL 3_________________


2.000


0.000


0.000


3.766

0.000

0.000

1.880

0.370

1.510

7.996


0.431


0.380


2.380


0.513


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


 • 4.1

 • 4.2
 • 4.5

 • 4.6


Construcții și instalații________________

Montaj utilaje tehnologice___________

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale,cu montaj

Utilaje fără montaj și echipamente de transport !___________________________

Dotări__

Active neco'rporale__________________

TOTAL CAPITOL 4_____________


 • 5.1

 • 5.1.1

 • 5.1.2

 • 5.2

 • 5.3

 • 5.4


0.813

0.000

0.000

0.405

0.080

0.325

1.723


0.716

0.000

0.000

0.357

0.070

0.287

1.519


4.481

0.000

0.000

2.237

0.440

1.797

9.515


0.965

0.000

0.000

0.481

0.094

0.387

2.048


CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază_______

26.655 0.000


140.289

0.000


30.229

0.000


166.944

0.000


35.972

0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000

0.000

140.289


0.000

0.000

30.229


0.000

0.000

26.655


0.000

0.000

166.944


0.000

0.000

35.972


CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli


Organizareide șantier___________________

Lucrări de 'construcții____________________

Chelt conexe organizării șantierului

Comision, cote________________________

Cheltuieli diverse și neprevăzute________

Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5________________


0.000

0.000

0.000

1.543

14.828

0.000

16.371


0.000

0.000

0.000

0.332

3.195

0.000

3.527


0.000

0.000

0.000

0.000

2.817

0.000

2.817


0.000

0.000

0.000

1.543

17.645

0.000

19.188


0.000

0.000

0.000

0.332

3.802

0.000

4.134


j ? CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar.

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

,            TOTAL GENERAL

164.656

C    35.479

30992

195.647

'     42?154

C+M

140.289

30.229

26.655

166.944

35.972


întocmit, J

Ing. Paraijinu Ni<j£l o XPREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, (


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELAENACHE


DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului


„Lucr ări de construire str. Titus Cergau - etapa 1 - din cartierul Compozitorilor, municipiul Constanta”


în mii lei/mii EURO la cursul BNR din data de 07.09.2018

1 euro =    4.6410 lei

Nr, crL

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

il               2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajare;! terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea listarea inițială

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților J

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

. 1

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii     ' ț

0.300

0.064

0.057

0.357

0.076

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1.500

0.323

0.285

1.785

0.385

3.3

Expertizarei tehnica

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea' performantei energetice si auditul eneirgetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare i

3.658

0.789

0.695

4.353

0.938

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

1.820

0.393

0.346

2.166

0.466

3.8.1

Din partea,proiectantului

0.360

0.078

0.068

0.428

0.092

3.8.2

Dirigentie șantier

1.460

0.315

0.277

1.737

0.374

TOTAL CAPITOL 3

7.278

1.569

1.383

8.661

1.865

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

138.221

29.783

26.262

164.483

35.441

4.2

Montai utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționaleicu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără'montaj și echipamente de transport ',

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări     1 j

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necb'rporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

138.221

29.783

26.262

164.483

35.441

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizarede șantier

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

1.520

0.328

0.000

1.520

0.328

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

14.550

3.135

2.765

17.315

3.731

5.4

Cheltuieli p'entru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

16.070

3.463

2.765

18.835

4.059

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar.

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

161.569

34.815

~~~ 30.409

191.978

41365

—u..      —      —

’     138.221

29.783

26.262

164.483

35?441

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

I                  DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului

„Luci'ari de construire str. Zeno Vancea - etapa 1 - din cartierul Compozitorilor, municipiul Constanta”

I în mii lei/mii EURO la cursul BNR din data de 07.09.2018       1 euro =    4.6410 lei

__________li______________________________________________________________________________________________________________________________

Nr crt.

Denumir ea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

. Mii euro.

Mii lei.

Mii, lei ,

Mii euro

1

li               2

3

4

5

6

7

t ■                CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajăriipentru protecția mediului si aducerea lai starea inițială

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli p'entru relocarea/protectia utilităților 11

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAif'ITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

.       CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli p’entru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

- -l-''K '' ' -

3.1

Studii     11

0.300

0.064

0.057

0.357

0.076

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea d'e avize, acorduri si autorizații

2.000

0.431

0.380

2.380

0.513

3.3

Expertizarel tehnica

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea' performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare!1

3.780

0.815

0.718

4.498

0.969

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanța

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

1.880

0.405

0.357

2.237

0.481

3.8.1

Din parteaiproiectantului

0.370

0.080

0.070

0.440

0.094

3.8.2

Dirigentie șantier

1.510

0.325

0.287

1.797

0.387

TOTAL CAPITOL 3

7.960

1.715

1.512

9.472

2.039

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

141.677

30.528

26.919

168.596

36.328

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale,,cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport i

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări     ';

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active neco'rporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

141.677

30.528

26.919

168.596

36.328

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare Ide șantier

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

1.558

0.336

0.000

1.558

0.336

5.3

Cheltuieli dllverse și neprevăzute

14.964

3.224

2.843

17.807

3.837

5.4

Cheltuieli ppntru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

16.522

3.560

2.843

19.365

4.173

,1  ‘ CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehn (ilogice și teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

II

TOTAL GENERAL

166.159

35.803

31.275

197.434

~ 427540

______II . ,

C+M

141.677

30.528

26.919

168.596

“”.‘"”36.328

I?

întocmit, ; Ing. ParaianuANEXA LA


Nr.’ crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii Iei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea teirenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea'terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților , l

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

'             CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii       '

0.700

0.150

0.133

0.833

0.180

3.2

Documentai:» suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.000

0.431

0.380

2.380

0.513

3.3

Expertizare;tehnica

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea: performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare;|

6.853

1.477

1.302

8.155

1.757

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

3.420

0.737

0.650

4.070

0.877

3.8.1

Din partea proiectantului

0.680

0.147

0.129

0.809

0.174

3.8.2

Dirigentie șantier

2.740

0.590

0.521

3.261

0.703

TOTAL CAPITOL 3

12.973

2.794

2.465

15.438

3.326

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

256.186

55.201

48.676

304.862

65.689

4.2

Montai utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționalecu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără'montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active neco'rporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

256.186

55.201

48.676

304.862

65.689

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizarejde șantier

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

2.818

0.607

0.000

2.818

0.607

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

26.916

5.800

5.114

32.030

6.902

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

29.734

6.407

5.114

34.848

7.509

CAPITOLUL 6:.Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea' personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CÂPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

r' TOTAL GENERAL

~ 298.893

56.255

355.148

4

___

_______!!._...............................

C+M

'”256.186

55.201

304.862

65.689

PREȘEDINTE SEDINȚDEVIZ GENERAL ACTUALIZAT 2019

DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului

„Lucrări de construire str. Alexandru Alexandridi - etapa 1 - din cartierul Baba Novac, municipiul Constanta" 1 în mii lei/mii EURO la cursul BNR din data de 07.09.2018       1 euro =    4.6410 lei

i’

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii'lei

Mii euro

1

ii              2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări p entru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților ,.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.600

0.130

0.114

0.714

0.154

3.2

Documentarii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.000

0.431

0.380

2.380

0.513

3.3

Expertizare'tehnica

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare;1

5.374

1.159

1.021

6.395

1.378

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanți,

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

2.680

0.577

0.509

3.189

0.687

3.8.1

Din partea proiectantului

0.530

0.114

0.101

0.631

0.136

3.8.2

Dirigentie șantier

2.150

0.463

0.409

2.559

0.551

TOTAL CAPITOL 3

10.654

2.297

2.024

12.679

2.732

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

201.579

43.435

38.301

239.880

51.687

4.2

Montaj utik'ije tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active neco'rporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

201.579

43.435

38.301

239.880

51.687

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare.de șantier

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de Construcții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

2.217

0.478

0.000

2.217

0.478

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

21.223

4.573

4.032

25.255

5.442

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

23.440

5.051

4.032

27.473

5.920

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTALGENERĂL

235.674

50.783

44.358

280.031

60339

C+M

..... 201.579

---35

38.301

239380

51.687

A Ix' XA LA    ,

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT 2019 DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului

’-’CLM N‘1.       /Ar}

,Lucrări de construire str. Alexandru Alexandridi - tronson 2, str. Cenica, str. Prel Barbu St Delavrancea - etapa 1, din '1                      cartierul Baba Novac, municipiul Constanta"


in mii lei/mii EURO la cursul BNR din data de 07.09.2018       1 euro =    4.6410 lei

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

II                2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea .terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări! pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli' pentru relocarea/protectia utilităților!

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pențru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli'pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

2.000

0.430

0.380

2.380

0.512

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

6.000

1.293

1.140

7.140

1.538

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare!

18.256

3.934

3.469

21.725

4.682

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență!tehnică

9.100

1.961

1.729

10.829

2.333

3.8.1

Din partea proiectantului

1.810

0.390

0.344

2.154

0.464

3.8.2

Dirigentielsantier

7.290

1.571

1.385

8.675

1.869

TOTAL CAPITOL 3

35.356

7.618

6.718

42.074

9.066

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

682.842

147.134

129.742

812.584

175.088

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje făl ii montaj și echipamente de transport1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

682.842

147.134

129.742

812.584

175.088

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de! construcții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt conlixe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

7.511

1.618

0.000

7.511

1.618

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

71.820

15.475

13.646

85.466

18.415

5.4

Cheltuieli .pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

79.331

17.093

13.646

92.977

20.033

;     CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

b

TOTAL GENERAL

797.529

171.845

150.105

947.634

204.187

.......

: j              c+m

682.842

147.134

129.742

812.584

175.0^8președinte ședință/ \

0-


;            DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT 2019

. j                   DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului

„Lucrări de construire str. Cernica - etapa 1 - din cartierul Baba Novac, municipiul Constanta" j în mii lei/mii EURO la cursul BNR din data de 07.09.2018       1 euro =    4.6410 lei


Nr. crt,

Denumii" ea capitolelor și subcapitolelor ;     de cheltuieli

Valoare (fără ȚVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)-

Mii lei.

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

il                2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea 't’erenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarel'i terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea k starea inițială

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților i

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

:   CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 7

2.1

Cheltuieli p entru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CA PITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică r

3.1

Studii

0.700

0.150

0.133

0.833

0.180

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.000

0.431

0.380

2.380

0.513

3.3

Expertizard tehnica

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificare;! performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare!,

6.029

1.300

1.146

7.175

1.546

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

3.000

0.646

0.570

3.570

0.769

3.8.1

Din partea; proiectantului

0.600

0.129

0.114

0.714

0.154

3.8.2

Dirigentie șantier

2.400

0.517

0.456

2.856

0.615

TOTAL CAPITOL 3

11.729

2.527

2.229

13.958

3.008

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții^ instalații

225.077

48.498

42.765

267.842

57.712

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționalejcu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări     1 i

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

225.077

48.498

42.765

267.842

57.712

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare,'de șantier

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de Construcții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt. conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

2.475

0.533

0.000

2.475

0.533

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

23.681

5.103

4.499

28.180

6.072

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

26.156

5.636

4.499

30.656

6.605

: '

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTALGENERAL

262.963

56.661

49.493

3112.456

67.325

...... II....................

•.                             C+M

225.077

48.498

.   42.765

267.842

57.712


întocmit, se Art Colosseum srl Ing. Paraiax u NjCONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELAENACHE