Hotărârea nr. 542/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA DE STUDIU DE PREFEZABILITATE PENTRU AMENAJARE STRADA AMSTERDAM – TRONSONUL CUPRINS ÎNTRE BD. TOMIS ȘI STR. MADRID - ȘI INTERSECȚIE SENS GIRATORIU CU ILUMINARE BD. TOMIS, STR. AMSTERDAM ȘI STR. ALEXANDRU SAHIAHOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza de studiu de prefezabilitate pentru amenajare str. Amsterdam -tronsonul cuprins între bd. Tomis și str. Madrid- și intersecție sens giratoriu cu iluminare bd. Tomis, str. Amsterdam și str. Alexandru Sahia

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de Dl.12.2019;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.239376/10.12.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Direcției gestionare servicii publice înregistrat sub nr.240654/12.12.2019, precum și raportul înregistrat sub nr.17350/11.12.2019 al S.C. Confort Urban S.R.L.;

Văzând dispozițiile art. 44, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și ale art.5, alin.l, lit.a(i) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare si prevederile Contractului nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. „b", alin.4 lit. „d" și art.196, alin.(l) lit. „a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

, Art.l Se aprobă documentația tehnico - economică, faza de studiu de prefezabilțt.ate pentru amenajare str. Amsterdam -tronsonul cuprins între bd. Tomis și str. Madridși intersecție sens giratoriu cu iluminare bd. Tomis, str. Amsterdam și str. Alexandru Sahia conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica j.prezenta hotărâre, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice, Direcției urbanism și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă. abțineri.

La dâta adoptării sunt în funcție       consilieri din TJ membri.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR MARCELA EN^CidE 4^


■!                    ©tel

crBt©®ggî:©M          imrw^ s©s insMs© 00     o^be^qe©!

«as


®B SMTSitMOTW ©IM© ©IKMTOMOf ©00

M)'b TOBâO^, ®T®L,                ©TIRL,AMENAJARE STR. AMSTERDA!(TRONSON CUPRINS INTRE BD. TOMIS SI STR, MADRID) SI INTERSECȚIE SENS GIRATORIU CU ILUMINARE

BD. TOMIS, STR. AMSTERDAM, STR. AL. SAHIA

Proiect nr. 14/2018

Faza: S.P.F. + Studiul geotehnic

BORDEROU

I

PIESE SCRISE

i

 • •   (Colectiv de elaborare

 • •  Documentație studiu de prefezabiiitate

]

PIESE DESEN ATE

 • • I’lan de amplasare in zona

 • •  Plan de situație

anexa la I

HgLMNR.S^/^J

'     AMENAJARE STR. AMSTERDAM

(TRONSON CUPRINS INTRE BD. TOMIS SI STR. MADRID) SI INTERSECȚIE SENS GIRATORIU CU ILUMINARE BD. TOMIS, STR. AMSTERDAM, STR. AL. SAHIA

!                  Proiect nr. 14/2018

Faza: S.P.F. + Studiul geotehnic

COLECTIV DE ELABORARE

; SEF PROIECT: ing.Ghican Marius Andrei

PROIECTANT: ing.Ghican Marius Andrei

VERIFICAT: Ghican Traian-MihailA. PIESE SCRISE


ANEXA LA

HCLM NR.^3g./^0ll


ANE^^ALA

HCLM NRr?Ye£L


AMENAJARE STR.


ii                                 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(TRONSON CUPRINS INTRE BD. TOMIS SI STR. MADRID)

SI INTERSECȚIE SENS GIRATORIU CU ILUMINARE ! BD. TOMIS, STR. AMSTERDAM, STR. AL. SAHIA

Proiect nr. 14/2018

Faza: S.P.F. + Studiul geotehnic

Documentație studiu de prefezabilitate

î

17WORMA HI_GENERÂLE

i

 • 1.1 Denumire^ obiectului de investiții

Documentația se refera la proiectarea lucrărilor de Amenajare str. Amsterdam (tronson cuprins intre bd. Tomis si str. Amsterdam) și intersecție sens giratoriu cu iluminare bd. Tomis cu str. Amsterdam

 • 1.2 Ordona to r principal de credite / investitor Amplasamentul lucrării

I

SC IMi'ACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

 • 1.3 Ordonator* de credite (secundar/tertiar)

N/A ;

I

 • 1.4 Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL CONSTANTA PRIN SC CONFORT URBAN SRL

I

 • 1.5 Elaboratorul documentației Studiu prefezabilitate

i

S.C. GHICAN PROIECT S.R.L

J13/1731/2011

2, Si r(JATIA E! JSTEM A SI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI

I

 • 2.1. Prezentarea contextului

I

Consultarea strategiilor și a politicilor specifice au evidențiat faptul că mobilitatea durabilă constituie un aspect esențial atât in documentele de politică la nivel european, cât și a celor naționale, reflectată și în! politica locală relevată, în special în Planul de Mobilitate Urbană durabilă din regiunea Constanta 2015-2030. Pentru a atinge obiectivele de mediu și pentru a îmbunătăți calitatea vieții, în special în zonele urbane, se consideră esențială o trecere de la un automobil privat la un transport public colectiv. Factori precum viteza de operare comercială și intervalele de urmărire au fost identificate ca fiind cheia pentru calitatea generală și pentru atractivitatea transportului public, împreună cu starea materialului rulant și accesibilitatea pentru persoanele cu mobilitate redusă. Calitatea slabă a transportului urban, inclusiv vitezele de traiizit scăzute și serviciile nefiabile, au fost identificate ca obstacole în calea asigurării unui transfer modal de la autovehiculul propriu la transportul in comun.

Zona ele studiu a fost identificată ca având diverse caracteristici de utilizare a terenului, cu o concentrare a locurilor de muncă în partea de nord est, dezvoltări rezidențiale de densitate medie în vest (în cartierele Tomis plus, Boreal), densitatea scăzută mixtă, folosirea terenurilor din mediul rural in partea de sud (Veterani, iLazu). Acest model de utilizare a terenurilor, cu diferențe spațiale clare în concentrația populației și e.j ocupării forței de muncă, se preconizează că va deveni și mai pronunțat, iar creșterea ocupării forței 'de muncă până în 2030 va fi concentrată în mare parte în centrul orașului. în paralel, se estimează că populația centrului orașului va scădea, cu o migrație a populației spre extremitățile municipiului. Această migrație prognozată a populației va spori distanțele de călătorie și dependența de autovehiculele proprii; intensifică cererea de transport de-a lungul coridorului NV-SE prin zona de studiu și amplifică nivelurile excesive de poluare a aerului și a zgomotului atât în centrul orașului, cât și în cartierele rezidențial din vest, ceea ce are un impact negativ asupra calității vieții și a sănătății locuitorilor.

Aceasta, reprezintă o provocare în ceea ce privește mobilitatea, care, dacă este neadmisă, poate duce la un cerc vicio s, migrația exterioară determinând o creștere a traficului auto și reducerea atractivității de a trăi în oraș.

De altfiil, în cadrul Planului de Mobilitate Urbana al mun. Constanta este evidențiat faptul ca o noua legătura rutiera intre soseaua de centura A4 și DN2A ca fiind cel mai eficient proiect la nivel economic din regiune.

2.2. Identificarea deficientelor

In contextul dezvoltării zonei Boreal se remarca necesitatea amenajării cailor de acces spre și din cartier, având în vedere viziunea potrivit Planului de Mobilitate Urbana al Constantei ce prevede extinderea șoselei de centură a A4 de la finalizarea sa actuală din Ovidiu, către capătul de nord al stațiunii Mamaia. De asemenea, în urma studiului de trafic comandat pentru intersecția Bd Tomis cu str. Amsterdam se recomanda pentru o fluenta mai mare a traficului ca intersecția să fie amenajata printr-un sens giratoriu cu 2 benzi pe sens.

In prezent, intre limitele de proprietate cadastrale, terenul nu este amenajat si are lățime variabila. Exista 7 stâlpi ENEL ce vor fi afectați (reamplasati).

Starea actuala a arterei (drum pamant) ingreuneaza desfasurarea traficului rutier deoarece suprafața de rulare prezintă degradări numeroase sub forma de denivelări, condiții precare de scurgere a apelor din precipitații, circulația autovehiculelor se face cu dificultate, in special in perioadele cu precipitații.

2.3. Analiza, rrrognoze


HCLM nr.Realizarea intersecției intre bd. Tomis si str. Amsterdam este impusa de dezvoltarea urbanistica a zonei cu clădiri de locuințe colective cu regim minim D+P+5E, locuințe familiale cu regim de inaltime P+2E, spatii comerciale, servicii.

Aceasta intersecție necesita dezvoltarea arterei Amsterdam, tronsonul cuprins intre bd. Tomis si str. Madrid, iar in perspectiva pana la DN3C.

Amenajarea intersecțiilor importante cu sensuri giratorii a demonstrat practic următoarele caracteristici ale acestora:

 • -   viteza scăzută ia intrarea in intersecție,

 • -  calmarea si uniformizarea traficului,

 • -   distribuirea traficului intre brațele intersecției,

 • -   sporirea capacitatii intersecției,

 • -  poate fi semaforizata.

Aceste; trasaturi demonstrează avantajele acestora fata de alte amenajari de intersecții la nivel, printre care enumerăm:

 • -   siguranța circulației, inclusiv pentru pietoni;

 • -  eliminarea blocajelor;

 • -   fluidizarea circulației;

 • -  imbunatateste imaginea urbanistica a intersecției.

2.4. Obiective preconizate

Prin aceste amenajari se va crește confortul participantilor la trafic atât pentru cei locali cât și cei in tranzit, iar în mod deosebit va avea un efect superior asupra fluentei traficului din zona în perioada estivala, inclusiv prin preluarea din volumul de trafic al intersecției bd. Tomis cu bd. Aurel Vlaicu.

Nu în ultimul rând alt obiectiv propriu zis este constituit de imbunatatirea amenajării urbanistice și peisagistice a municipiului Constanta.

De asemenea, prin proiect se asigură crestera calitatetii serviciilor într-o stațiune turistică de nivel european.

3. Identificare , și prezentarea scenariilor/opțiunilor posibile

Având in vedere măsurătorile topografice si studiul geotehnic, s-au studiat 2 variante:

-Varianta 1: str. Amsterdam cu îmbrăcăminte asfaltica, patru benzi, cate doua pe sens și amenajarea intersecției Bd Tomis cu str. Amsterdam cu sens giratoriu.

-Varianta 2: sti,. Amsterdam cu îmbrăcăminte asfaltica, patru benzi, cate doua pe sens si intersecția Bd. Tomis cu str. Amsterdam cu banda de stocaj pentru viraj la stânga.

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic -inatura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz)

La poziția km 202+818 dr este un drum de pamant ce reprezintă str. Amsterdam nemodemizata, iar pe partea stângii este intersecția cu str. Al. Sahia. La poziția km 203+059 dreapta, DN2A se intersectează cu str. Brest.

Suprafața totala necesara amenajării arterei Amsterdam este de 10.698 mp, din care 2.743 mp pentru circulații pietonale. Suprafața de 4.057 mp se afla in proprietățile limitrofe si va face obiectul expropierii, conform prevederilor Legii 255/2010 cu modificările si completările ulterioare.

ANEXA LA

HCL.M NR.

Terenul intravilan situat la nord de Cartierul Boreal, intre str. Brest si str. Amsterdam, in suprafața de 58368 mp riște in proprietatea SC Impact Developer & Contractor SA si conform PUZ aprobat se vor realiza imobilei de locuințe colective.

Circulația rutiera se va realiza din bd. Tomis (DN2A) fiind necesara amenajarea cu sens giratoriu, terenul necesar are suprafața de 3665 mp, din care 2817 mp fac parte din ampriza drumului național si din domeniul publlic al mun. Constanta, iar 848 mp reprezintă teren proprietari private si fac obiectul exproprierilor pentru utilitate publica, conform L355/2010, modificata si completata. Suprafața destinata circulației pietonale va fi de 538 mp.

Extras de carte funciara

Parcela

Număr cadastral

Suprafața teren /mp

81434/10.07.20117

i

VN 264

200412

9.100

81435/10.07.2017

VN 267/1

204639

5.900

81437/10.07.2017

I

VN 267/2

200385

13.600

81438/10.07.2017

VN 278/1

201243

20.200

i

Str. Amsterdam

234998

1.250

Str. Amsterdam

203725

2.500

Str. Amsterdam

203903

995

Str. Amsterdam

222365

500

Str. Amsterdam

203902

500

i

Str. Amsterdam

230145

500

I

Str. Amsterdam

216372

2.479

Str. Amsterdam

243735

282

Str. Amsterdam

243735

994

Str. Amsterdam

238404

2.500

1

1

Str. Amsterdam

213824

1.314

Str. Amsterdam

213824

10.379

Bd. Tomis

224410

537

I

 • b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

Terenul (carosabilul DN2A- bd. Tonus) are minatoarele vecinătăți:

 • -   La Nord - teren al Consiliului local al municipiului Constanta si proprietăți private

 • -   La Sud teren al Consiliului local al municipiului Constanta si proprietăți private.

Terenul aferent str. Amsterdam se invecineaza cu proprietățile private limitrofe.

Pe bd. Tomis (DN2A) la poziția km 202+818 dr este un drum de pamant ce reprezintă str. Amsterdam neiijodemizata, iar pe partea stanga este intersecția cu str. Al. Sahia.

La poziția km 203+059 dreapta, DN2A se intersectează cu str. Brest.

In parteii de sud a dezvoltării rezidențiale propuse se afla str. Madrid ce poate face legătură cu bd. Aurel Vlaicu. !

î

 • c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite; neaplicabil ;                                       j—————————

  d) surse de poluare existente în zonă neaplicabil !


 • e) date climatice și particularități de relief;

La alcătuirea. ansamblului geologic al zonei iau parte formațiuni de varsta neogena si cuatemara. Formațiunile neogene nu au fost interceptate cu lucrările de cercetare efectuate (foraje geotehnice). Panta longitudinala 3. traseelor studiat este variabila de aproximativ 2 - 4%;

Temperatura maxima anuala este de aproximativ +37.5C;

Tempe ratura minima anuala este de aproximativ -26.5C

Precipitațiile atmosferice înregistrate au o valoare medie lunara de 347.8 mm/mp. Ploile sunt frecvente, dar de scurtă durată, iar stratul de zăpadă este prezent 50 zile pe an. Vânturile predominante sunt cele din NE-E-SV.

Geologic, zona studiata face pârtie din Podișul Dobrogei, pentru zona fiind caracteristice formațiunile cuatenare reprezentate prin loessuri, macroporice de origine eoliana, prafiiri-prafuri argiloase si argile prafoase.Sub acestea urmeaza complexul argilos-argila prafoasa+ argila roșcata,tare.

 • f) existența unor:

-rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

In zona bd. Tomis, partea dreapta, in afara zonei de siguranța exista rețele subterane edilitare de gaze naturale, alimentare cu apa, canalizare, electrice si comunicații.

-posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

In zona Palazu Mare, conform Listei monumentelor istorice anexa la Ordinul 2361/2010 al Ministerului Culturii si Patrimoniului National: situl arheologic de la Palazu Mare.

-terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

neaplicabil

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiu geotehnic preliminar, cuprinzând:

 • (i) date privind i.onarea seismică;

Seismicitatea:

Conform normativ P100-1/2014 amplasamentul se incadreaza in zona cu valoarea accelerației terenului pentru' proiectare ag=0.20g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=25ani si in zona cu perioada de colt Tc=0.7sec

 • (ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;

Apa subterana nu a fost interceptata la niciunul din cele 8nforaje executate.

Conform prevederilor STAS SR EN ISO 14688 - 1/2004, SR EN ISO 14688 - 2/C91, rocile interceptate pot fi caracterizate, astfel:

- Praf argilos (loess): plasticitatea aparține domeniului “cu plasticitate mijlocie”, consistenta aparține domeniului “tare”, umiditatea aparține domeniilor “uscat... umed” si compresibilitatea aparține domeniilor “cu compresibilitate redusa... cu compresibilitate medie”.

Strate litologice intalnite in forajele executate - Tabel nr. 3

■ ■ Vil               ' .

Complex li toiogic

q

Strate litologice interceptate

Foraje executate

FI

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

Adâncimi interceptare strate litologice

sol

0 00 0 40

-

0.00 0 30

0.00

0.30

0 00-"

0.40

0.00

0.30

0:00 ‘

0.30

o:oo ~ 0 30

' •     K

umplutura

0 00

1.40

-

-

COMPLEX 1 LOESS DID

praf argilos - Loess

0 40

6.40

1.40

7.80

1 40

8 40

0.30

6 50

0.40

6 70

0.30

6.00

0.30 . 6:00

0.30

4.50

COMPLEX 2       ,

COE’IV- .....I argila .prafoasa

6 40

12.70-

7 80

10.00

0 30

1.40 8 30 10.00

6 50

10 00

6.70 '12 40 ■

4.50 6 00 '

LENTILA 1

'!

argila prafoasa nisipoasa

-

-

-

-

12.40

13.50

-

-

-

COMPLEX 3

calcar

12.70

15.00

-

-

-

13.50 15.00

LXAL

Conform valorilor obținute pentru tasarea suplimentara prin umezire (im3), rezulta ca straturile de pamant argilos), interceptate in toate forajele executate (pana la adâncimi de 8,40 m), fac parte din grupa pământurilor sensibile Ia umezire.

- Argila prafoasa: plasticitatea aparține domeniului “cu plasticitate mare”, consistenta aparține domeniului “vârtos”, umiditatea aparține domeniilor “umed... practic saturat” si compr<E:sibilitatea aparține domeniilor “cu compresibilitate medie”.

H

In conformitate cu prevederile normelor PD177-2001"Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide”, STAS 1709/2-90 „Prevenirea si remedierea degradărilor din inghet-dezghet” si STAS 2914-8'1' „Lucrări de drumuri. Terasamente”, tipurile de roci intalnite in sondajele si forajele geotehnice executate, se incadreaza astfel:

)

Calitatea stratelor de fundare interceptate pe zona de parcare sj drumuri de acces - Tabel nr, 5

■ ■                ‘i

Denumire; Locație :

Foraje executate

. A

SR EN ISO 14688-1/2004

PD177-2001 Tip pamant

Tipul climateric

STAS 1709/2-90 Sensibilitate la inghet

STAS 2914-84 calitate material terasamente

Modul de elasticitate dinamic E[MPâ]

Coeficientul lui Poisson

Kaufland Ovidiu

F6

praf argilos -loess

P4

I

foarte sensibile

4b-mediocra

70

0.35

'     F7

praf argilos -loess

P4

foarte sensibile

4b-mediocra

70

0.35

i     F8

i

1. .

praf argilos -loess

P4

foarte sensibile

4b-mediocra

70

0.35

argila prafoasa

P5

foarte sensibile

4b-mediocra

70

0.35

Din punct de vedere al condițiilor hidrogeologice, amplasamentul se incadreaza in categoria „condiții hidrogeologice favorabile”.

Conform tabelului de mai sus, tipurile generale de roci intalnite in foraje, se incadreaza, din punct de vedere geologic, in categoria tipuri P4 si P5 - foarte sensibile Ia inghet.

‘l1

Calitatea materialelor se incadreaza, conform STAS 2914-84 in "categoria 4b - mediocra".


După anali'za datelor obținute la executarea forajelor, după efectuarea încercărilor de laborator geologic si in conformitate cu prevederile NT 074-2014, “Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții”, pentru amplasamentul studiat rezulta următoarele condiții:

I

Categoria geotehnica - Risc geotehnic - Tabelul nr. 6

FACI ORII RISCULUI GEOTEHNIC

DESCRIEREA SITUAȚIEI DIN AMPLASAMENTUL STUDIAT

PUNCTAJ ESTIMAT

1

Conditiil de teren

i

Teren dificil: pământuri loessoide. apartinand grupei B de pământuri sensibile la umezire definite conform normativului NP 125:2010

6 puncte

Apa subterana

Fara epuismente

1 punct

Importanta construcției

Normala*

3 puncte

•l

Vecinătăți

Fara riscuri (privind degradarea unor construcții sau rețele învecinate)

1 punct

Seismicitate

ag = 0.20g

perioada de control (colt) Tc = 0.7 s

2 puncte

PUNCTAJ TOTAL

13 puncte

Construcția a fost încadrata la clasa „Normala” de importanta, urmând ca proiectantul, sa faca modificările de rigoare, conform HG 766/1997, anexa 2.

In conclude, pentru obiecticul cercetat, conform punctajului a rezultat risc geotehnic de tip "moderat”, cu; incadrare in categoria geotehnica 2.

i

 • (iii) date geologice generale;

Geologic, zona studiata face pârtie din Podișul Dobrogei, pentru zona fiind caracteristice formațiunile cuatenare reprezentate prin loessuri, macroporice de origine eoliana, prafuri-prafuri argiloase si argile prafoașe.Sub acestea urmeaza complexul argilos-argila prafoasa+ argila roșcata, tare.

i

 • (iv) date geotelpnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

I

 • (v) încadrarea îij) zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigo:ire;

Pentru zona amplasamentului au reieșit următoarele date din studiul geotehnic:

- încadrarea seismologica: starea limita ultima ag=0,20g și valorea perioadei de control Tc=0,7 sec

 • (vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

I

I

3.2. Date tehnice și funcționale ale obiectivului de investiții:

, I

 • a)  Desjtinatia

I*

Obiectivele propuse vor avea destinația de circulații publice.

I

 • b) Caracteristici, parametri tehnici

st rt Amsterdam:

Situația existenta

Situația propusa

Lungime drumuri = 632 m

! 1

Lățime drum 3,5 -4,0 m S t drum = 2500 mp

1

Lungime drum = 603 m

Lățime drum = 14 m (4x3,5 m, trotuar 2x2,5 m) S drum = 7.955 mp

Circulații pietonale = 2.743 mp

S t ampriza = 10.698 mp

Sens giiâtoriu:

Situația existenta

Situația propusa

Lungime drumuri = 141 m

Lățime drum - '7,0 -14,2 m

S t drum = 180’7 mp

Lungime drum = 141 m Lățime drum = 7,0-14,0 m

S drum = 3.127 mp

Circulații pietonale = 538 mp

S t ampriza = 3.665 mp


Semnalizarea rutiera va fi compusa din indicatoare rutiere conform SR 1848/1 - 2011 si marcaje rutiere conform SR 1848-7-2015, Indicatoarele rutiere amplasate in zona drumului național vor fi format mare conform SR 1848/1 - 2011 si SR 1848/2 - 2011 cu fetele executate din folie reflectorizanta clasa 1, aplicata pe suport din otel, iar marcajele rutiere din zona nodului rutier vor fi executate din vopsea alba, mono componenta, cu asigurarea vizibilității ziua si noaptea, conform SR1848/7/2015.

Iluminii.tul public se va realiza in centrul inelului necarosabil cu un stâlp cu sase brațe si cu stâlpi cu un braț, ampla-’ati pe trotuare.

 • c)  durata de viata

!

specifica structurii rutiere flexibile -15 ani

 • d) ne'/oi / solicitări funcționale

executarea de lucrări de întreținere conform NT

I

i

3.3. Aspecte so ciale și de mediu

'l

Factorii1, de mediu aer, apă, sol, subsol nu suferă modificări care să accentueze poluarea acestora.

I

3.4. Aspecte instituționale si de implementare

*1

Realizarea intersecției cu sens giratoriu cu iluminare a fost avizata la faza PUZ de către DRDP Constanta, Poli tia rutiera si Primăria municipiului Constanta.

3.5 Rezultate preconizate

I

Din puii.ct de vedere calitativ investiția este o măsură pozitiva datorita următoarelor considerente:

 • - contribuie la fluidizarea traficului, sporirea confortului si siguranței acestuia;

 • - contribuie la imbunatatirea relațiilor economice si sociale pe plan local;

 • - contribuie la imbunatatirea si protejarea factorilor de mediu prin completarea sistemului de preluare si colectare a apelor pluviale;

 • - creșterea gradului de confort a populației locale.


ANEXA LA ] clm nrd Afiy&Zn

3.6. Costurile ele investiție estimate prin raportare la obiective de investiții similare

Costul ide investiție aproximative după raportarea la alte obiective asemănătoare este următorul:

 • - Pentru execuția sensului giratoriu de pe DN2A cu str. Amsterdam (inclusiv extindere carosabil și reamenajare): <100 000 RON (fără TVA);

 • - Str. Amsterdam, tronsonul cuprins intre bd. Tomis si str. Madrid: 1 100 000 RON (fără TVA).

i

3.7. Costurile de exploatare și întreținere estimate prin raportare la obiective de investiții similare

‘i

Costurile de imtretinere si exploatare conform unor alte obiective asemanatoare sunt următoarele:

 • - Pentru st:;. Amsterdam, tronsonul cuprins intre bd. Tomis si str. Madrid - 400.000 lei/5 ani;

 • - Pentru sensul giratoriu de pe DN2A - 250.000 lei/ 5 ani.

3.8. Analiza preliminară privind aspecte economice si financiare

Obiecti vul Analizei Cost-Benefîciu este acela de a identifica si măsură din punct de vedere monetar impactul proiectului și de a determina costurile si beneficiile aduse de acesta.

Recomandările1, privind analiza cost-benefîciu conduc la 2 idei de baza:

-analiza cost beneficiu financiara are drept scop determinarea profitabilității proiectului; -profitabilitatea preconizata pentru investiții în drumuri la care accesul se face fara taxe este inexistenta, drept urmare aiializa cost-beneficiu financiara nu poate prezenta date relevante.

Ieșirile jde numerar cuprind costul investiției inițiale si costurile de operare antrenate de investiția inițiala. Metoda utilizata în dezvoltarea analizei cost - beneficiu financiara este cea a „fluxului net de numerar actualizat”. Cheltuielile neprevăzute din Devizul general de cheltuieli vor fi luate în calcul, întrucât sunt cuprinse în cheltuielile eligibile ale proiectului. Total valoare investiție include totalul costurilor eligibile si neeligibile din Devizul de cheltuieli.

Orizontul de timp reprezintă numărul maxim de ani pentru care se fee previziunile. Previziunile care privesc tindinta viitoare a proiectului trebuie formulate pentru o perioada adecvata a vieții sale economice. S-a. stabilit astfel ca perioada de previziuni sa fie de 15 de ani, suficient de lunga pentru a lua în considerare impactul sau pe termen mediu/lung.

Costurile de capital ale investiției sunt detaliate trecând în cascadă de la Devizul General, prin devize pe obiecte si apoi la evaluarea detaliată pe obiecte. Nu se intenționează perceperea taxelor de la utilizatori prin care sa se obțină venituri financiare directe.

Instituțional, investiția va fi exploatata sub răspunderea si gestionarea de către SC CONFORT URBAN SRL, i administrator delegat de Municipiului Constanta, specializat pentru administrarea cailor rutiere ale mun/cipiului.

Previziunea fluxului de numerar (cash - flow) - previziunea detaliata a fluxului de numerar anual, pe durata construcției si în timpul operării. Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate de proiect în faza operaționala.

Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow Actualizat (DCF), care cuantifica diferența dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând această diferența cu un factor de actualizare, operațiune necesara pentru a „aduce” o valoare viitoare în prezent, la un numitor comun. Durabilitatea financiara a proiectului este data de valorile pozitive ale fluxului de numerar cumulat în toți anii de operare.

Indicatorii de performanta (evaluare) financiara analizați pentru Scenariul 1 “cel mai bun caz” in cazul acestui tiți de investiție sunt:

 • 1. Indicatori de performanta tradiționali:

 • - fluxul de numerar (cash flow) cumulat

 • - raportul cost -/beneficiu

 • 2. Indicatori de performanta bazați pe actualizare:

 • - valoarea actuala neta (VAN)

 • - rata interna dej rentabilitate (RIR)


4. Soluții fezăbile pentru realizarea obiectivului de investiții

i

4.1. Propunerea unui număr limitat de scenarii/opțiuni dintre cele identificate care vor fi analizate la faza de studiu\de fezabilitate

I

-Varianta 1: carosabil str. Amsterdam cu imbracaminte asfaltica și amenajarea intersecției Bd Tomis cu str. Amsterdam cujsens giratoriu.

-Varianta 2: carosabil str. Amsterdam cu imbracaminte asfaltica si amenajarea intersecției Bd Tomis cu str. Amsterdam cujbanda de stocaj pentrut viraj la stânga cu semaforizare.

Pentru realizarea amenajării propuse simt necesare, de principiu, următoarele lucrări, care se vor efectua etapizaț, astfel: Etapa I ;

Realizarea structurii sistemului rutier:

Drum: -Decapare pamant vegetal cu execuție de săpături si umpluturi la cotele proiectate

 • - astemere strai nisip 10 cm

 • - Realizarea stratului de fundație din piatra sparta sort 0-63 grosime de 20 cm,

 • - Realizarea dețpiatra sparta sort de 25-63 grosime de 20 cm,

 • - strat de macadam sort 40-63 cu grosime de 10 cm

 • - îmbrăcăminte! asfalt din strat BAD22,4 grosime 6 cm si strat uzura BAI 6 grosime 4 cm.

 • - Asigurarea continuității scurgerii apelor pluviale longitudinal drumurilor;

 • - Marcaje rutieije si indicatoare rutiere.

Rețele utilități:săpături la cota necesara, amplasare conducte si executare probe de etanșeitate inainte de executarea fundației drumului.

Etapa II I

Trotuare: - Decupare pamant vegetal cu execuție de săpături si umpluturi la cotele proiectate

 • - amenajarea trotuarelor cu strat de nisip de 5 cm, piatra sparta 12 cm si strat de legătură BAD22,4 de 5 (im cu strat de uzura BA8 de 4 cm.

Sensul giratoriu;

 • - Insula centrala necarosabila cu diametru de 25 m este suprainaltata fota de cotele actuale cu 1 m, delimitată la exterior cu taluz 1:1 cu pavele beton.

 • - Banda de supțalargire interior va avea latimea de 1,50 m si va inconjura insula centrala necarosabila. Ea va fi delimitată Ha exterior de borduri prefabricate din beton, ingropate in teren pe o dancime de 20 cm si cu suprainaltare dei 5 cm fata de inelul carosabil.

Inelul carosabil cu latimea de 11 m va include doua benzi de circulație.

 • -  Insule de separare pentru separarea fluxurilor de intrare ieșire din sensul giratoriu vor fi realizate cu o suprainaltare fata de carosabil.

Pe centrul girafiei se va amplasa in fundație de beton B150, un stâlp cu 6 brațe pentru asigurarea iluminatului public al intersecției.

Asigurarea continuității scurgerii apelor pluviale longitudinal si transversal DN2A in zona intersecției amenajate.

Avantajul fata (ițe varianta 2 consta in fluenta si siguranța desfășurării traficului rutier, iar dezavantajul rezulta din suprafața de teren necesara amenajării, mai mare cu 970 mp si costul mai crscut cu 125.000 lei.

Scenariul recomandat:

I

i

i

Având iiivedere valorile de trafic existente pe bd. Tomis si cele prognozate pe str. Amsterdam, consideram ca varianta 1 corespunde acestei zone.

 • 4.2. Identificarea surselor potențiale de finanțare a investiției publice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de lâ\bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe neran bursabile, alte surse legal constituite

Pentru realizarea obiectivelor se vor utiliza fonduri private apartinand investitorului

SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

4.3. Concluzii

Amena jarea arterei str. Amsterdam (tronson cuprins intre bd. Tomis si str. Mladrid) cu 4 benzi de circulație si a intersecției bd. Tomis cu str. Amsterdam si str. Al. Sahia cu sens giratoriu cu iluminare srrnt necesare, favorizând dezvoltarea urbanistica, economica si imbunatatirea calitatii vieții si a peisajului urbanistic.

 • 4.4. Recomandări privind dezvoltarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice fezabile selectate pentru a fi studiate ul terior în cadrul studiului de fezabilitateB. PIESE DESENATECF


Verificator j Proiectant:


Nume


Semnătura.1'’ Cerința ------MReferat nr./data


Desenat

Verificat


Sef proiect


SC GHICAN PROIECT SRL

^13/1.731/20111

j


ing. Ghican M.A.

Ghican T.M.


ing. Ghican M.A.1 : 2.000


Data

dec 2019


Proiect:   amenajare str. amsterdam (tronson cuprins intre

BD. TOMIS SI STR. MADRID) SI INTERSECȚIE SENS GIRATORIU CU ILUMINARE BD.TOMIS, STR. AMSTERDAM, STRAL.S AIHA -INVESTITOR SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


Proiect nr.

01/2018

Faza:

PREFEZ//

///


200412\ Suprafața teren proprietate privata necesara amenajare artera, S= 251 mp


t--------------------------------------r

[                                                         )

Verificator Proiectant:


Nume,________j

a4b2,dt


SCGHICAN PROIECT SRL


Desenat

ing. Ghican M.A.

Verificat

Ghican T.M.

Sef proiect

ing. Ghican M.A.


J13/173I/201?


Scara


ftenefidațf

1  ,j?7 UAT. CONSTANTA

. -J


Proiect nrData


dec 2019


Adresa:     Constanta,juiConstanta

Proiect:    amenajare str. amsterdam (tronson cuprins intre

BD. TOM1S SI STR. MADRID) SI INTERSECȚIE SENS GIRATORIU CU ILUMINARE BD.TOM1S, STR. AMSTERDAM, STRJvL.SAHIA -INVESTITOR SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA


PLAN DE SITUAȚIE EXISTENTA SI STATUT JURIDIC AL TERENURILOR


01/2018


Faza:


PREFEZ


privata S= 361 mpSuprafața teren proprietate pnvata necesara amenajare artera, S= 770 mp


Referat nr./data


SC GHICAN PROIECT SRL

\


Adresa:     Constanta, jud. Constanta

Scara

Proiect:    amenajare str. amsterdam (tronson cuprins intre

Faza:

1 : 500

BD. 1OM1S SI SiR. MADRID) SI IN IErSECIIe SENS G1KA1UK1U CU ILUMINARE BD.TOMIS, STR, AMSTERDAM, STRAL.SAHIA -

PREFEZ

Desenat

ing, Ghican M.A.

INVESTITOR SC IMPACT DEVELOPER& CONTRACTOR SA

Verificat

Ghican T.M.

Data

PLAN DE SITUAȚIE EXISTENTA SI STATUT

Planșa nr.

Sef proiect

ing. Ghican M.A.

Ta

dec 2019

JURIDIC AL TERENURILOR

02.2
Suprafața teren proprietate privata necesara amenajare artera, S= 123 mp


Suprafața carosabil artera, S= 7955 mpVerificator < Proiectant:SC GHICAN PROIECT SRL ,___Referat nr./data nefidan


Proiect nr.


01/2018


Faza:


Desenat

ing. Ghican M.A.

—w

Verificat

Ghican T.M.

Sef proiect

ing. Ghican M.A.Data dec 2019


PREFEZ


243735


215056238404


Verificator Proiectant:

I


Suprafața teren proprietate privata necesara amenajare artera, S= 229 mp213824Nume


, Semnătura

SC GHICAN PROIECT SRL


Referat nr./data


Proiect nr.


01/20181

I

/ *7   '

Desenat

ing. Ghican M.A.

Verificat

Ghican T.M.

Sef proiect

ing. Ghican M.A.


PLAN DE SITUAȚIE EXISTENTA SI STATUT JURIDIC AL TERENURILOR


Faza:


PREFEZConstanta,] ud. Constanta

Scara

Proiect    AMENAJARE STR. AMSTERDAM (TRONSON CUPRINS INTRE

Faza:

1 : 500

BL). TONUS SI SI R. MADRID) Si JlNIERSECTIE SENS GIRATORIU CU

ILUMINARE BD.T0M1S, STR. AMSTERDAM, STRAL5AHIA -

PREFEZ

Desenat

ing. Ghican M.A.

INVESTITOR SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Verificat

Ghican T.M.

Data

PLAN DE SITUAȚIE PROPUSA

Planșa nr.

Sef proiect

ing. Ghican M.A.

dec 2019

03.1


203725

203903

c              200385

222365          /    '//

203902

// 7/ /


/ / ■ / 7  //

■■•// / /', ■///

// " / < /

/ Z/ / /

230145

f    f fi '

/ ■ / # //
r 1         7

A4. B2.D.

Verificator

Nume

Semnătură

...;         ■-O \

Cerintar \

Referat nr./data

Proiectant:

SC GHICAN PROIECT SRL / \   /

V      7/

J13/1731/20177'

Beneficiar

UAT. CONSTANTA

Adresa:     Constanta, jud. Constanta

Proiect nr.

01/2018

—-Scara

Proiect   amenajare str. amsterdam (tronson cuprins intre

Faza:

1 : 500

ILUMINARE BD.TOMIS, STR. AMSTERDAM, STTLAL.SAHIA -

PREFEZ

Desenat

ing. Ghican M.A.

7,

INVESTITOR SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Verificat

Ghican T.M.

ck

Data

PLAN DE SITUAȚIE PROPUSA

Planșa nr.

03.2

Sef proiect

L ing-Ghiean


201243


jLiAVerificator Proiectant:


Nume


1

,1


A4,B2,D

Semnatara J - z-Gerinta__i____

~ Beneficiar:

U.A.T. CONSTANTA


Referat nr./dataSC GHICAN PROIECT SRL q

Ici 'TW


Proiect nr.


01/2018


Faza:


r

Desenat

ing. Ghican M.A.

i Verificat

Ghican T.M.

i Sef proiect

ing. Ghican M.A.

1


PLAN DE SITUAȚIE PROPUSA


PREFEZ


215056


238404


"13.2.

213824
---------------

\ 0          t-

A4.B2.D

Verificator

Nume         Semnătură j '• -JSerinta

Referat nr./data

Proiectant:

-

SC GHICAN PROIECT SRL

Beneficiar

U.AT. CONSTANTA

Proiect nr.

J13/I731/2011

Adresa:     Constanta, jud. Constanta

01/2018

1

Scara

Proiect    amenajare str. amsterdam (tronson cuprins intre

Faza:

)

1 : 500

BD. TOXGS SI STR. MADRID) SI INTERSECȚIE SENS GIRATORIU CU ILUMINARE BD.TOMIS, STR. AMSTERDAM, STR.AL.SAHIA -

PREFEZ

Desenat

ing. Ghican M.A.

INVESTITOR SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Verificat

Ghican T.M.      /-7M

Data

PLAN DE SITUAȚIE PROPUSA

Planșa nr.

Sef proiect

ing. Ghican M.A.       I&[

dec 2019

03.4