Hotărârea nr. 541/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA DE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU CONSTRUIRE STRĂZI DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA – CARTIER COMPOZITORILOR - STRADA SABIN DRĂGOI, STRADA PAUL CONSTANTINESCU, STRADA ION VOICU, ALEEA ION VOICU, ALEEA IOSIF SAVA, ALEEA COLINDELOR, STRADA CLOPOȚEILOR, STRADA DIMITRIE CUCLIN, STRADA ALEEA MADRIGAL, STRADA ALEEA MUZICII, STRADA CONSTANTIN BOBESCU, STRADA NICOLAE KIRKULESCU, STRADA IONEL PERLEA, STRADA HARICLEEA DARCLEE, STRADA EDMOND DEDA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

îprivind aprobarea documentației tehnico - economice, faza de studiu de fezabilitate pentru construire străzi din municipiul Constanța - cartier Compozitorilor -Strada Sabin Drăgoi, Strada Paul Constantinescu, Strada Ion Voicu, Aleea Ion Voicu, Aleea Iosif Sava, Aleea Colindelor, Strada Clopoțeilor, Strada Dimitrie Cuclin, Aleea Madrigal,; Aleea Muzicii, Strada Constantin Bobescu, Strada Nicolae Kirkulescu, Strada

i Ionel Perlea, Strada Haricleea Darclee, Strada Edmond Deda

Corjisiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de .7^.-12.2019;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.236451/05.12.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Direcției gestionare servicii publice înregistrat sub nr. 237285/0'6.12.2019, precum și raportul înregistrat sub nr.17146/06.12.2019 al S.C. Confort Urban S.R.L.;

Văzând dispozițiile art. 44, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice loUale, precum și ale art.5, alin. 1, lit.a(ii) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din ■■ municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare si prevederile Contractului nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. „b", alin.4 lit. „d" și art.196, alin.(l) lit. „a" idin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

I

Art;l Se aprobă documentația tehnico - economică, faza de studiu de fezabilitate pentru construire străzi din municipiul Constanța - cartier Compozitorilor -Strada Sabin Drăgoi, Strada Paul Constantinescu, Strada Ion Voicu, Aleea Ion Voicu, Aleea Iosjf Sava, Aleea Colindelor, Strada Clopoțeilor, Strada Dimitrie Cuclin, Aleea Madrigal, |Aleea Muzicii, Strada Constantin Bobescu, Strada Nicolae Kirkulescu, Strada Ionel Perima, Strada Haricleea Darclee, Strada Edmond Deda conform anexelor nr. 1-16 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre după cum urmează:

Nr. Crt

De'humirea capitolelor și ^subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii lei

Mii lei

Cartier Compozitorilor

1

Strada Sabin Drăgoi

TOTAL GENERAL

121,293

22,836

144,129

C+M

100,763

19,146

119,909

2

Strada Paul Corista ntinescu

TOTAL GENERAL

224,385

42,237

266,622

C+M   r

189,645

36,033

225,678

3

Strada Ion Voicu

TOTA

L GENERAL

106,992

20,144

127,136

C+M

88,437

16,803

105,240

4

Aleea Ion Voicu

TOTAL GENERAL

81,355

15,319

96,674

C+M

66,350

12,607

78,957

5

Strada Iosif Sava

TOTAL GENERAL

128,586

24,208

152,794

C+M

107,031

20,336

127,367

6

Aleea Colindelor

TOTAL GENERAL

85,679

16,133

101,812

C+M

70,044

13,309

83,353

7

Strada Clopoțeilor

TOTAL GENERAL

520,076

97,886

617,962

C+M

444,383

84,433

528,816

8

Strada Dimitrie Cuclin

TOTAL GENERAL

114,506

21,558

136,063

C+M    i;

94,951

18,041

112,992

9

Aleea Madrigal

TOTAL GENERAL

137,468

25,880

163,348

C+M

114,729

21,799

136,528

10

Aleea Muzicii

TOTAL GENERAL

104,471

19,669

124,140

C+M

86,315

16,400

102,715

11

Strada Constantin Bobescu

TOTAL GENERAL

492,495

92,695

585,190

C+M

420,621

79,918

500,539

12

Strada Nicolae Kirculescu

TOTAL GENERAL

214,479

40,373

254,852

C+M

181,075

34,405

215,480

13

Strada Ionel Perlea

TOTAL GENERAL

243,138

45,767

288,905

C+M

205,781

39,099

244,880

14

Strada Haricleea Da relee

TOTAL GENERAL

415,676

78,238

493,914

C+M   j

354,498

67,355

421,853

15

Strjada Edmond Deda

TOTAL GENERAL

398,470

75,000

473,470

C+M

339,753

64,554

404,307

Art..2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice, Direcției urbanism și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prez’Jenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: Jty pentru, împotrivă, abțineri.

La diata adoptării sunt în funcție       consilieri din ^^membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR


MARCELA ^ACHE
DEVIZ GENERAL


DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului „Străzi - etapa 1 - din cartierul Compozitorilor, municipiul Constanta”


ANEXA LA

HCLM


Nr. crL

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVĂ

Valoare (inclusiv ; TVA)

Mii lei

Mii lei

Mii Iei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului               j

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

10.000

1.900

11.900

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

50.000

9.500

59.500

3.3

lixpertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

85.450

16.236

101.686

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

42.500

8.075

50.575

3.8.1

Din partea proiectantului

8.500

1.615

10.115

3.8.2

Dirigentie șantier

34.000

6.460

40.460

TOTAL CAPITOL 3

187.950

35.711

223.661

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

2,864.375

544.232

3,408.607

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

2,864.375

544.232

3,408.607

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli                              '         1

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt. conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

31.508

0.000

31.508

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

305.232

57.994

363.226

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

336.740

57.994

394.734

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

3,389.065

. 637.937

4,027.002

C+M

. ..... 2-6

"  7544.232

"~Jt,408.607

M


întocmit, sc ART COLO! Ing. Paraianu Nicolel ing. Radulescu Iulii


___jȘSEUMfsd \ ___„

.x?*                CLI

r<? art V\ ^COLOS^gJ^ V „ S R L>7


PREȘEDINTE ȘED]' SECRETAR,

MARCELA ENACHE


DEVIZ FINANCIAR CAP. 1


ANEXA LA

HCLM NR.Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Nr. crt.

Denumireâ capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ffără TVA)

TVA

Valoare

Mii lei

Mii lei

Mii lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

i

0.000

0.000

0.000

TOTAL fără TVA

,__ 0.000

0.000

0.000
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,ANEXA LA

HCLM NR.

DEVIZ FINANCIAR CAP. 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Nr.

i Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

/aloare ffără TVA

TVA

Valoare

crt.

Mii lei

Mii lei

: Mii lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL fără TVA

----

0.000

1

0.000

0.000


# ART ^COLOSSEUM” V SKL'

j ANEXAM jHCLMNR.Nr. crt

' Denumirea capitolelor și subcapitolelor'de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare. J

Mii lei

Mii lei

Mii lei ■

1

2

3

5

6

CAPI?

0LUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică •

3.1

Studii

10.000

1.900

11.900

1.

Studii teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiției

10.000

1.900

11.900

a.

Studii topografice

5.000

0.950

5.950

b.

Studii geotehnice

5.000

0.950

5.950

c.

Studii hidrologice

0.000

0.000

0.000

2

Raport privind impactul asupra mediului

0.000

0.000

0.000

3

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

50.000

9.500

59.500

1.

Obținerea/prelungirea valabilității Certificatului de urbanism

10.000

1.900

11.900

2.

Obținerea/prelungirea valabilității Autorizației de construire/desfiintare

0.000

0.000

0.000

3.

Obținerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.

40.000

7.600

47.600

4.

Obținerea certificatului de nomenclatură stradală si adresă

0.000

0.000

0.000

5.

întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu si înregistrarea terenului în cartea funciară

0.000

0.000

0.000

6.

Obținerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului

0.000

0.000

0.000

7.

Obținerea avizului de protecție civila

0.000

0.000

0.000

8

Avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu

0.000

0.000

0.000

9

Alte avize, acorduri și autorizații

0.000

0.000

0.000

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

85.450

16.236

101.686

1.

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

2.

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.

Studiu de fezabilitate

24.400

4.636

29.03&

4.

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

5.

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

6.300

1.197

7.497

6.

Proiect tehnic si detalii de execuție

54.750

10.403

65.153

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

42.500

8.075

50.575

1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

8.500

1.615

a.

pe perioada de execuție a lucrărilor

5.650

1.074

b.

pentru participarea proiectantului Ia fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2.850

0.542

3.392

2.

Dirigentie de șantier

34.000

6.460

40.460

TOTAL fără TVA

' 187.950

35.711

223.661

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA EN^CHE' ART % COLOSSEUM ”

S.R.L.
Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de ; cheltuieli         -     .

Valoare (fără TVA).

TVA

Valoare f inclusiv TVA1

Mii lei

Mii lei

Mii lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

2,864.375

544.232

3,408.607

4.1.1

Lucrări de construire Străzi din cartierul Compozitorilor - Str. Sabin Dragoi, Str. Paul Constantinescu, Str. Ion Voicu, Aleea Ion Voicu, Aleea IosifSava, Aleea Colindelor, Str. Clopoțeilor, Str. 'Dumitru Cuclin, Aleea Madrigal, Aleea Muzicii, Str. Constantin Bobescu, Str. Nicolae Kirculescu, Str. Ionel Perlea, Str. Hari'cleea Darclee, Str. Edmond Deda, municipiul Constanta

2,864.375

544.232

3,408.607

4.2

Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care, nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL fără TVA

2,864.375

544.232

3,408.607
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,DEVIZ FINANCIAR CAP. 5

Alte cheltuieli:

ANEXALA

hclmnr.^/^£

/. Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA]

TVA

, Valoare ,

crt.

Mii lei

Mii lei

, Mii lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

1.

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 0.5%x(cap. 4]

0.000

0.000

0.000

2.

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

31.508

0.000

31.508

1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

2

Cota aferentă Inspectoratuluide Stat în Construcții pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5%x(C+M)

14.322

0.000

14.322

3

Cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,l%x(C+M]

2.864

0.000

2.864

4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor

14.322

0.000

14.322

5

Taxe pentru acorduri, avize și autorizația de construire/desfnnțare

0.000

0.000

0.000

5.3

Ch eltuieli diverse și neprevăzute

305.232

57.994

363.226

10%x (cap. 1.2.+cap 1.3.+cap. 2+cap. 3+cap. 4]

305.232

57.994

363.226

5.4

Ch eltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

;   : TOTAL fără TVA

" ' .........—

%  336.740

. .1

57.994

394.734

S COLOSSEISM^ V s-R'L

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de i               . cheltuieli         =

Valoare ffară TVA]

■ TVA

Valoare

crt.

Miilei     .

Mii lei ‘

Mii lei

1

1 2

3

5

6

CAPJTO&UL 6: Cheltuieli pentru-probe tehnologice și teste și predare la beneficiar ,

6.1

Pr egătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL fără TVA

°:°00

0.000

0.000

ANEXA L

HCLMNR. 5/;
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
DEVIZ GENERAL


DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului

„ Strada SABIN DRAGOI - etapa 1 - din cartierul Compozitorilor, municipiul Constanta”


Nr.

: Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv ;

TVA)       {

crt

Mii lei

Mii lei

Mii lei

1

2

3

4

5

1           CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

. CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.665

0.126

0.791

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.330

0.633

3.963

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si ăuditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

3.000

0.570

3.570

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.8

/Asistență tehnică

1.500

0.285

1.785

3.8.1

Din partea proiectantului

0.300

0.057

0.357

3.8.2

Dirigentie șantier

1.200

0.228

1.428

TOTAL CAPITOL 3

8.495

1.614

10.109

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

100.763

19.146

119.909

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

fictive necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

100.763

19.146

119.909

i                              CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

I.ucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt. conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

1.109

0.000

1.109

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

10.926

2.076

13.002

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

12.035

2.076

14.111

iCAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

'                   TOTAL GENERAL

121.293

22.836

. 144.129

‘                 7~\ C+M

100.763

19.146

119.909


întocmit, sc ART COLOSSRUMsrl — Ing. Paraianu Nicoleta /& ART i ng. Radulescu Iuliaiț i S    [_ 0 S S E


-^RL.


DEVIZ GENERAL


DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului         f

Strada PAUL CONSTANTINESCU - etapa 1 - din cartierul Compozitorilor, municipiul Constanta-


ANEXA LA HCLM NR./Nr.

1 - . ’

; Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv ! TVA)

crt

Mii lei •

Mii lei

Mii lei

1

1 2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

'       CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare.obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.665

0.126

0.791

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.330

0.633

3.963

3.3

lExpertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

5.650

1.074

6.724

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

2.800

0.532

3.332

3.8.1

Din partea proiectantului

0.550

0.105

0.655

3.8.2

Dirigentie șantier

2.250

0.428

2.678

TOTAL CAPITOL 3

12.445

2.365

14.810

. CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

189.645

36.033

225.678

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

189.645

36.033

225.678

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt. conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

2.086

0.000

2.086

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

20.209

3.840

24.049

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL S

22.295

3.840

26.135


CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

[TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

! ’                   TOTAL GENERAL

224.385

42.237

266.622

i -                                       - C+M

- ...        189.645

36.033

225.678


întocmit, sc ART COLOS! Ing. Paraianu Nicoleta mg. Radulescu Iulian

i


art 1 °COLOSSEUM" V sKL -HCLMNR. W

11— *‘MI


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Valoare (fărăTVA):

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

uecneiiuieii

/Mii lei

Mii lei

Mii lei

1

1 . 2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.665

0.126

0.791

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.330

0.633

3.963

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

2.650

0.504

3.154

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

1.300

0.247

1.547

3.8.1

Din partea proiectantului

0.250

0.048

0.298

3.8.2

Dirigentie șantier

1.050

0.200

1.250

TOTAL CAPITOL 3

7.945

1.510

9.455

'[ . ...                CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază . ;                           . I

4.1

Construcții și instalații

88.437

16.803

105.240

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și liincționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

88.437

16.803

105.240

H .. .              ...       CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

0.973

0.000

0.973

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

9.638

1.831

11.469

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

10.611

1.831

12.442

;j    CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

1

~ A 20.144

. . L                   TOTAL GENERAL

106.992

/  127.136

zn

- ---—

:’“Â50803Întocmit, sc

1 ng. Paraianu Nicoleta ing. Radulescu Iulian


ies

° COLOS.


ART


anexa

DEVIZ GENERAL             HCLMNR.^|

DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului                                ■ -

„Lucrări de construire Aleea Ion Voicu - etapa 1 - din cartierul Compozitorilor, municipiul Constanta”


6

’ ART p, COLOSSEUM H „


Iii r.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

CJt.

Mii lei

Mii lei

Mii lei

11

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

1

3.1

Studii

0.665

0.126

0.791

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.330

0.633

3.963

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

1.950

0.371

2.321

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

1.000

0.190

1.190

3.IÎ.1

Din partea proiectantului

0.200

0.038

0.238

318.2

Dirigentie șantier

0.800

0.152

0.952

TOTAL CAPITOL 3

6.945

1.320

8.265

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

66.350

12.607

78.957

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

4/1

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

66.350

12.607

78.957

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

~ ''                         i

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

0.730

0.000

0.730

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

7.330

1.393

8.723

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

8.060

1.393

9.453

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

total general

8£â55

15319

........ - . ..........c+M

_

78.957

întocmit, sc ART COLOSSEUM /rl , Ing. Paraianu Nicoleta^z^^jX ing. Radulescu ’ "    ' ~~

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii Iei

Mii lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului


„Aleea IOSIF SA VA - etapa 1 - din cartierul Compozitorilor, municipiul


HCLMNR. .
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

'              CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.665

0.126

0.791

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.330

0.633

3.963

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

3.200

0.608

3.808

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

1.600

0.304

1.904

3.8.1

Din partea proiectantului

0.300

0.057

0.357

3.8.2

Dirigentie șantier

1.300

0.247

1.547

TOTAL CAPITOL 3

8.795

1.671

10.466

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

107.031

20.336

127.367

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și ftincționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

107.031

20.336

127.367


CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli J

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt. conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

1.177

0.000

1.177

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

11.583

2.201

13.784

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

12.760

2.201

14.961

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

- -

TOTAL GENERAL

128.586

24.208

152.794

________________

C+M

1073)31

20.336

127.367


'Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

Mii lei

Mii lei

Mii lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amena^

ărea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

          CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2,1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică                    1

3,1

Studii

0.665

0.126

0.791

3,2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.330

0.633

3.963

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

2.100

0.399

2.499

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

1.050

0.200

1.250

3.8.1

Din partea proiectantului

0.250

0.048

0.298

3.8.2

Dirigentie șantier

0.800

0.152

0.952

TOTAL CAPITOL 3

7.145

1.358

8.503

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

70.044

13.309

83.353

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

70.044

13.309

83.353

<i                                    CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

0.770

0.000

0.770

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

7.719

1.467

9.186

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

8.489

1.467

9.956

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

... ... . ... .       fOTĂlTcENERAL

85.679

- 16A33

£-£812

........

~..... _. . ... ..........

13.309

83.353


întocmit, sc ART COLOS Ing. Paraianu Nicoleta ing. Radulescu IulianDEVIZ GENERAL

ANEXA LA

HCI.MNR.5A /.


DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului         ,

.Strada Clopoțeilor - etapa 1 - din cartierul Compozitorilor, municipiul Constant

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv > TVA)

Mii lei

Mii Iei

Mii Iei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

1       CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

|             CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.690

0.131

0.821

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.380

0.642

4.022

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

13.300

2.527

15.827

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

6.600

1.254

7.854

3.8.1

Ilin partea proiectantului

1.300

0.247

1.547

3.8.2

Dirigentie șantier

5.300

1.007

6.307

TOTAL CAPITOL 3

23.970

4.554

28.524

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază j

4.1

Construcții și instalații

444.383

84.433

528.816

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

444.383

84.433

528.816

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

4.888

0.000

4.888

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

46.835

8.899

55.734

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

51.723

8.899

60.622

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

1

TOTAL GENERAL

520.076

97.886

617.962

C+M

444.383

84.433

528.816

întocmit, sc ART COLOSSEUM

Ing. Paraianu Nicoleta Q          ART

ing. Radulescu Iulian           ^QLOSSEUM ^1


• S.R.L. 7

Nr. crt.

' Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv j TVA)

Mii lei

’ Mii lei

Mii lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului                  !

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Zimenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

/^menajări pentru protecția mediului si s ducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia Utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.665

0.126

0.791

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.330

0.633

3.963

3.3

Iixpertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si iiuditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

2.800

0.532

3.332

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

1.400

0.266

1.666

3.8.1

Din partea proiectantului

0.300

0.057

0.357

3.8.2

Dirigentie șantier

1.100

0.209

1.309

TOTAL CAPITOL 3

8.195

1.557

9.752

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

94.951

18.041

112.992

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

94.951

18.041

112.992

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

1.045

0.000

1.045

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

10.315

1.960

12.275

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

11.360

1.960

13.320

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficia^ ■■

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

.....

.... TqYĂL GENERAL

114.506

21.558

”    136.063

.....

C+M

——

18.041

--£2 992

i

, [întocmit, sc

' ling. Paraianud^oleta

[ ing. Radules^Iulian^^y

lcoloss^^Lu


S.R.L.


DEVIZ GENERAL

DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului„Aleea MADRIGAL - etapa 1 - din cartierul Compozitorilor, municipiul Constanta"

' Denumirea capitolelor și subcapitolelor ~ de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv i TVA)       i

Mii lei

Mii lei

Mii lei

2

3

4

5
CAPITOLUL 1:

terenului

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000


CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

i              CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.665

0.126

0.791

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.330

0.633

3.963

3.3

lixpertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

3.400

0.646

4.046

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

1.700

0.323

2.023

3.8.1

Din partea proiectantului

0.350

0.067

0.417

3.8.2

Dirigentie șantier

1.350

0.257

1.607

TOTAL CAPITOL 3

9.095

1.728

10.823

1                    CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

114.729

21.799

136.528

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

114.729

21.799

136.528

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

i

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt. conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

1.262

0.000

1.262

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

12.382

2.353

14.735

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

13.644

2.353

15.997

11    CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

1

,                   TOTAL GENERAL

137.468

25.880

163.348

1

C+M

114.729

21.799

136.528


Întocmit, sc ART COLOSSEUM sjl<o

1 ng. Paraianu Nicoleta ing. Radulescu IulianART

COLOSȘEUÂ


Nr. Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei •

Mii lei

Mii lei

11

2

3

4

5

- CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amena

area terenului                   !

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.12

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1J4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

i

1

3.1

Studii

0.665

0.126

0.791

3,2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.330

0.633

3.963

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

2.550

0.485

3.035

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

1.250

0.238

1.488

3.8.1

Din partea proiectantului

0.250

0.048

0.298

3.8.2

Dirigentie șantier

1.000

0.190

1.190

TOTAL CAPITOL 3

7.795

1.481

9.276

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază . .

4.1

Construcții și instalații

86.315

16.400

102.715

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

86.315

16.400

102.715

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

!

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

0.950

0.000

0.950

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

9.411

1.788

11.199

5.'4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

10.361

1.788

12.149

CAPIT.OLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

-r—~.

.........        -7-     "'fofÂLGENERAL

Î0Î471

19.669

. C+M

“86315

~    16.400

întocmit, sc ART COLOSSEUM Ing. Paraianu Nicoleta ing. Radulescu Iulian

ANEXA LA

hclmnr. *5x1 4DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului

Strada CONSTANTIN BOBESCU - etapa 1 - din cartierul Compozitorilor, municipiul Constanta" tronson .1                     cuprins intre str. Dumitru Kiriac si aleea Muzicii

, i

_____U_____________________________________________________________________________________________________________________

. Nr.

Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii lei

Mii lei

1

1 2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

(Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului .

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.665

0.126

0.791

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.330

0.633

3.963

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

12.600

2.394

14.994

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

6.300

1.197

7.497

3.8.1

Din partea proiectantului

1.250

0.238

1.488

3.8.2

Dirigentie șantier

5.050

0.960

6.010

TOTAL CAPITOL 3

22.895

4.350

27.245

|                    CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

- 1

4.1

Construcții și instalații

420.621

79.918

500.539

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de l'ransport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

420.621

79.918

500.539

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

' 1

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt. conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

4.627

0.000

4.627

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

44.352

8.427

52.779

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

48.979

8.427

57.406

1     CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare Ia beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

492.495

92.695

585.190

L£±m

420.621

79.918

500.539S.R.L.


ANEXALA

HCLMNR.


Ni. aii.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv 1 TVA)

. Mii lei

Mii lei

Mii lei

1.

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului                 1

i.i;

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2:

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

1

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000


CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților ' necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

I

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare șt asistență tehnică l

3.1

Studii

0.665

0.126

0.791

3.^i

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.330

0.633

3.963

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

5.400

1.026

6.426

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7|.

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

2.700

0.513

3.213

3.8.1

Din partea proiectantului

0.550

0.105

0.655

3.8.2

Dirigentie șantier

2.150

0.409

2.559

TOTAL CAPITOL 3

12.095

2398

14393


CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

Construcții și instalații

181.075

34.405

215.480

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

Dotări

0.000

0.000

0.000

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

181.075

34.405

215.480


CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1,

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

5.1'2

Chelt conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

1.991

0.000

1.991

5.3:;

Cheltuieli diverse și neprevăzute

19.317

3.670

22.987

5.4'

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

1

TOTAL CAPITOL 5

21308

3.670

24.979


CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.11

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

1

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

1

TOTALGENERAL

214.479

40.373

254.852

,„C+M

181.075

34.405

215.480


'i

1 întocmit, sc ART COLOSSEUțKfrl      ( yp

ț Ing. Paraianu Nicoleta            AR/' ?


ing. Radulescu Iulian I

\c s-R.L'r'tt


DEVIZ GENERAL

DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului


ANEXA LA q.

HCLM NR.


„Strada IONEL PERLEA - etapa 1 - din cartierul Compozitorilor, municipiul Constanta”Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii lei

Mii lei

2

3

4

5

CAPITOLUL 1:
  • 5.1

  • 5.1.1

  • 5.1.2

  • 5.2

  • 5.3

  • 5.4


;i

terenului

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000


CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000


CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Studii

0.665

0.126

0.791

documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.330

0.633

3.963

iîxpertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

Proiectare

6.150

1.169

7.319

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

Consultanță

0.000

0.000

0.000

Asistență tehnică

3.050

0.580

3.630

Oin partea proiectantului

0.600

0.114

0.714

Oirigentie șantier

2.450

0.466

2.916

TOTAL CAPITOL 3

13.195

2.507

15.702


CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

Construcții și instalații

205.781

39.099

244.880

. Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

; Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

Utilaje fără montaj și echipamente de 'cransport

0.000

0.000

0.000

Dotări

0.000

0.000

0.000

|,Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

205.781

39.099

244.880


CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

Chelt conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

Comision, cote

2.264

0.000

2.264

Cheltuieli diverse și neprevăzute

21.898

4.161

26.059

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

24.162

4.161

28.322


CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

i

■ J ■

6.1

6.2

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

' ..... TOTAL GENERAL

243’138

45.767

” ~ ~' 288.905

__ ........... __

.... .     205.781

39499

.. ....... .întocmit, sc ART COLOSSEUM jrl Ing. Paraianu Nicoleta ing. Radulescu Iulian


DEVIZ GENERAL


DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului


ANEXA LA

HCLM NR.ti„ Strada HARICLEEA DARCLEE - etapa 1 - din cartierul Compozitorilor, municipiul Constanta"

, i

ii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de Cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

. crt

Mii lei

Mii lei

Mii lei

1

1 2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului-

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului     .

2.1

(Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.665

0.126

0.791

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru tibtinerea de avize, acorduri si autorizații

3.330

0.633

3.963

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

proiectare

10.600

2.014

12.614

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

5.250

0.998

6.248

3.8.1

Din partea proiectantului

1.050

0.200

1.250

3.8.2

Dirigentie șantier

4.200

0.798

4.998

TOTAL CAPITOL 3

19.845

3.771

23.616

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază ’

4.1

Construcții și instalații

354.498

67.355

421.853

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și f uncționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

fictive necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

354.498

67.355

421.853

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

I'.ucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt. conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

3.899

0.000

3.899

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

37.434

7.112

44.546

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

41.333

7.112

48.445

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar ‘ ,

6.1

1,’regătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

:                   TOTAL GENERAL

, 415.676

78.238

493.914

! j

7    c+M

””   ‘    354.498

■~?TR7"42Î.853

I

întocmit, sc ART COLOSSE1 Ing. Paraianu Nicoleta ing. Radulescu Iulian


/$</ < ART

y>COLOȘSBJM

\+ S.RE^


‘I

I


DEVIZ GENERAL

DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului

ANEXAM HCLM N.R.


„Strada EDMOND DEDA - etapa 1 - din cartierul Compozitorilor, municipiul Constanta"

■i

Nr. crt.

, Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii Iei

Mii lei

Mii lei

1

1 2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului                  !

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

1   ' CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiecti

vului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.665

0.126

0.791

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.330

0.633

3.963

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si Etuditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

10.100

1.919

12.019

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

5.000

0.950

5.950

3.8.1

Din partea proiectantului

1.000

0.190

1.190

3.8.2

Dirigentie șantier

4.000

0.760

4.760

TOTAL CAPITOL 3

19.095

3.628

22.723

                  CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

339.753

64.554

404.307

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

339.753

64.554

404.307

1                              CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt. conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

3.738

0.000

3.738

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

35.885

6.818

42.703

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

39.623

6.818

46.441

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar;

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

398.470

75.000

473.470

L____________ - .

. C+M

339.753

64.554

404.307

Ikitocmit, sc ART COLOSSE ling. Paraianu Nicoleta big. Radulescu Iulian


°COLOSSEUMj%

S.R.L. y