Hotărârea nr. 540/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA DE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU CONSTRUIRE STRĂZI DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA – CARTIER PALAZU MARE - STRADA CAMIL RESSU, STRADA STEFAN DĂRĂSCU, STRADA TACHE IONESCU, STRADA THEODOR PALLADY ȘI STRADA ROZELORHOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza de studiu de fezabilitate pentru construire străzi din municipiul Constanța - cartier Palazu Mare - Strada Camil Ressu, Strada Ștefan Dărăscu, Strada Tache Ionescu, Strada Theodor Pallady și Strada Rozelor

/z, Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de ../X12.2019;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.236473/05.12.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Direcției gestionare servicii publice înregistrat sub nr.237268/06.12.2019, precum și raportul înregistrat sub nr.17140/06.12.2019 al S.C. Confort Urban S.R.L.;

Văzând dispozițiile art. 44, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și ale art.5, alin.l, lit.a(ii) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectiveloi/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare si prevederile Contractului nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. „h", alin.4 lit. „d" și art.196, alin.(l) lit. „a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

j

Art. 1 Se aprobă documentația tehnico - economică, faza de studiu de fezabilitate pentru construire străzi din municipiul Constanța - cartier Palazu Mare - Strada Camil Ressu, Strada Ștefan Dărăscu, Strada Tache Ionescu, Strada Theodor Pallady și Strada Rozelor conform anexelor nr. 1-6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre după cum urmează:

Nr. Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii lei

Mii lei

Cartier Palazu Mare

1

Stra'da Camil Ressu

TOTAL GENERAL

151,928

28,602

180,529

C+M    I

126,897

24,111

151,008

2

Strada Ștefan Dărăscu

TOTAL GENERAL

172,420

32,458

204,877

C+M    |

144,599

27,474

172,073

3

Stra'da Tache Ionescu

TOTA

L GENERAL

456,793

85,977

542,769

C+M    ;

389,718

74,047

463,765

4

Stra'da Theodor Pallady

TOTAL GENERAL

229,683

43,235

272,918

C+M    !

193,913

36,844

230,757

5

Strada Rozelor

TOTAL GENERAL

110,010

20,711

130,722

C+M

91,544

17,394

108,938

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice, Direcției urbanism și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

Xpentru, împotrivă. abțineri.CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR


MARCELA ENACHE


DEVIZ GENERAL       |hCLMNR.£ZC

DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului                       /

Străzi - etapa 1 - din cartierul Palazu Mare, municipiul Constanta"

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

i

TOTÂLGENERAL

1,120.832

210.980

1,331.812

l|___________________________________

-                    C+M

179.868

~ _______

£
TCOLOSS


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii lei

- Mii lei

1

2

3

4

5

, CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea Și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

'j             CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectareși asistență tehnică

3.1

Studii

3.500

0.665

4.165

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru o bținerea de avize, acorduri si autorizații

17.000

3.230

20.230

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

28.200

5.358

33.558

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

14.100

2.679

16.779

3.8.1

Din partea proiectantului

2.900

0.551

3.451

3.8.2

Dirigentie șantier

11.200

2.128

13.328

TOTAL CAPITOL 3

62.800

11.932

74.732

; CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

946.672

179.868

1,126.540

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

946.672

179.868

1,126.540

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli                                      J

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt. conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

10.413

0.000

10.413

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

100.947

19.180

120.127

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

111.360

19.180

130.540

1 i.   CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar -

3H9VN3

W3S

^VdiNOO
I i

Nr." crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare [fără TVA]

TVA

Valoare .. ‘

Mii lei

Mii lei

Mii lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților--

_

0.000

0.000

0.000

i     TOTAL fără TVA

Iti-     Al

•1<±>     _ . zs.

jT           0.000

0.000

0.000

.+     S.R-1-' "iPREȘEDINTE^

^7


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENAQHE


DEVIZ FINANCIAR CAP. 2


ANEXA LA

HCLM NR..2M


Nr. crt.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

făloare ffără TVA

TVA

Valoare

Mii lei

Mii lei

Mii lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0000

0.000

0.000

TOTAL fără TVA      fa

ț       0,000

0.000

0.000

C0
PREȘEDINTE ședinÂ,CON IRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENAP^F


ANEXA LA

HCLM NR.


Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de

Valoare (fără TVA)

TVA .

Valoare ■

crt.

cheltuieli

Mii,Iei

Mii lei

Mii lei

i :

2

3

5

6

CAPII

OLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

3.500

0.665

4.165

1.

Studii teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție)

3.500

0.665

4.165

a.

Studii topografice

1.750

0.333

2.083

b.

Studii geotehnice

1.750

0.333

2.083

c.

Studii hidrologice

0.000

0.000

0.000

2

Raport privind impactul asupra mediului

0.000

0.000

0.000

3

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

17.000

3.230

20.230

1.

Obținerea/prelungirea valabilității Certificatului de urbanism

3.500

0.665

4.165

2.

Obținerea/prelungirea valabilității Autorizației de construire/desfiintare

0.000

0.000

0.000

3.

Obținerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.

13.500

2.565

16.065

4.

Obținerea certificatului de nomenclatură stradală si adresă

0.000

0.000

0.000

5.

întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu si înregistrarea terenului în cartea funciară

0.000

0.000

0.000

6.

Obținerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului

0.000

0.000

0.000

7.

Obținerea avizului de protecție civila

0.000

0.000

0.000

8

Avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu

0.000

0.000

0.000

9

Alte avize, acorduri și autorizații

0.000

0.000

0.000

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

28.200

5.358

33.558

1.

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

2.

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.

Studiu de fezabilitate

7.500

1.425

8.925

4.

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

5.

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2.300

0.437

2.737

6.

Proiect tehnic si detalii de execuție

18.400

3.496

21.896

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

14.100

2.679

16.779

1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

2.900

0.551

3.451

a.

pe perioada de execuție a lucrărilor

1.800

0.342

b.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Sțgt— in Construcții

1.100

0.209

PREȘE

2.

Dirigentie de șantier

<•£. 11.200

2.128

13.328

TOTAL fără TVA    /o    AR

62.800

11.932

74.732

Cp


iINTE ședință,
ANEXA LA

HCLM NR.

" Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de .          *           cheltuieli

Valoare (fără TVA]

TVA

Valoare (inclusiv TVA1

Mii lei

Mii lei'

Mii lei

1

! 2

3

5

6

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

946.672

179.868

1,126.540

4.1.1

Lucrări de construire Strada Camil Ressu, Strada Ștefan Dârascu, Strada Tache Ionescu si Strada Theodor Pallady - din cartierul Palazu Mare, municipiul Constanta

946.672

179.868

1,126.540

4.2

Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

s

—0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

°-000

0.000

0.000

\ TOTAL fără TVA

946.672

179.868

1,126.540

f S.R.L. -hDEVIZ FINANCIAR CAP. 5

Alte cheltuieli:

ANEXA LA

HCLMNR.PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ.Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA]

TVA

Valoare

Mii lei

Mii lei

Mii lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli                                                                  • |

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

1.

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 0.5%x(cap. 4]

0.000

0.000

0.000

2.

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

10.413

0.000

10.413

1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

2

Cota aferentă Inspectoratuluide Stat în Construcții pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5%x(C+M]

4.733

0.000

4.733

3

Cola pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,l%x(C+M)

0.947

0.000

0.947

4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor

4.733

0.000

4.733

5

Taxe pentru acorduri, avize și autorizația de construire / desființare

0.000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

100.947

19.180

120.127

lO'/ox (cap. 1.2.+cap 1.3.+cap. 2+cap. 3+cap. 4]

100.947

19.180

120.127

5.4

Cheltuieli pentru informare si pdl>li6ftâft£o

0.000

0.000

0.000

i      TOTAL fărăTVA        ftRȚ

111.360

19.180

130.540

£c,oioSbC J S.B-L-ToNS-tâX

î'

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare [fără TVA) .

TVA

Valoare

crt

Mii lei

Mii lei

Mii lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

i

l

6.1

Pr egătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste              c

0-000

0.000

0.000

TOTAL fără TVA         &pȚ

0.000

0.000

0.000«’COLOSSE

S.R.L.

DEVIZ GENERAL


ANEXA LA ' I

Ihclmnr.


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii lei

Mii lei

1

!' 2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentri

i obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

A menajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

•i      CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică                     j

3.1

Studii

0.750

0.143

0.893

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.500

0.665

4.165

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

3.800

0.722

4.522

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

1.900

0.361

2.261

3.8.1

Din partea proiectantului

0.400

0.076

0.476

3.8.2

pirigentie șantier

1.500

0.285

1.785

TOTAL CAPITOL 3

9.950

1.891

11.841

. !                   CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază                          J

4.1

Construcții și instalații

126.897

24.111

151.008

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

dctive necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

126.897

24.111

151.008

I                            . CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

1.395

0.000

1.395

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

13.685

2.600

16.285

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

iOTAL CAPITOL 5

15.080

2.600

17.681

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice șj teste și predare la beneficiar

!

6.1

6.2


Pregătirea personalului de exploatare

Probe tehnologice și teste____________

loTAL CAPITOL 6

T


0.000

0.000

0.000


0.000

0.000

0.000


0.000

0.000

0.000


TOTAL GENERAL


151.928


28.602


180.52924.111


151.008


DEVIZ GENERAL

DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului
„ Strada Ștefan Darascu - etapa 1 - din cartierul Palazu Mare, municipiul Constanta"

Nr. crt.

, Denumirea capitolelor și subcapitolelor >              de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii Iei

Mii lei

1

;                              2

3

4

5

CAPITOLULI: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

O bținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

Ș i      CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.750

0.143

0.893

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru o bținerea de avize, acorduri si autorizații

3.500

0.665

4.165

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

4.300

0.817

5.117

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

2.150

0.409

2.559

3.8.1

Din partea proiectantului

0.450

0.086

0.536

3.8.2

Dirigentie șantier

1.700

0.323

2.023

TOTAL CAPITOL 3

10.700

2.033

12.733


CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

144.599

27.474

172.073

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

144.599

27.474

172.073


CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

5.1.2

C helt conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

1.591

0.000

1.591

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

15.530

2.951

18.481

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

17.121

2.951

20.071

, CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

P robe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

:i

TOTAL GENERAL

172.420

32.458

204.877

7

C+M

144.599

27.474

172.073COLOSSEUM


DEVIZ GENERAL


ANE

HCLM NR£


Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv ; TVA)

Mii lei

Mii lei .

Mii lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL!: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - .

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

A menajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuielipentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.750

0.143

0.893

3.2

D ocumentații suport si cheltuieli pentru o bținerea de avize, acorduri si autorizații

3.500

0.665

4.165

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si aiuditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

11.600

2.204

13.804

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

5.800

1.102

6.902

3.8.1

Din partea proiectantului

1.200

0.228

1.428

3.8.2

Dirigentie șantier

4.600

0.874

5.474

TOTAL CAPITOL 3

21.650

4.114

25.764

.CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază.

4.1

Construcții și instalații

389.718

74.047

463.765

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

389.718

74.047

463.765

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

4.287

0.000

4.287

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

41.137

7.816

48.953

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

45.424

7.816

53.240

i|    CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

P robe tehnologice și teste

0.000

0.000

. 0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

’ ““~“85^977

TOTAL GENERAL

542.769

ZJ

n_______________

    - .                                    ' C+M

389.718

~74JD47

463765

ANEXA LA HCLM NR, . / Mfh DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului

Strada Theodor Pallady - etapa 1 - din cartierul Palazu Mare, municipiul Constanta"

Hr. irt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli .

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv j TVA)

Mii lei

Mii lei

Mii lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amena

drea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

13

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

si                  CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică                     |

3.1

Studii

0.750

0.143

0.893

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.500

0.665

4.165

33

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

5.800

1.102

6.902

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

2.900

0.551

3.451

3.8.1

Din partea proiectantului

0.600

0.114

0.714

3.8.2

Dirigentie șantier

2.300

0.437

2.737

TOTAL CAPITOL 3

12.950

2.461

15.411

i |                       CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

193.913

36.844

230.757

43

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

43

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.5

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

193.913

36.844

230.757

il                                   CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

53

Comision, cote

2.133

0.000

2.133

53

Cheltuieli diverse și neprevăzute

20.686

3.930

24.616

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

22.819

3.930

26.750

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

63

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

1

TOTAL GENERAL

229.683

. 43.235

272.918

C+M

193.913

361844

230.757

DEVIZ GENERALNr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv : TVA)

Mii lei

Mii lei

- Mii lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1:Cheltuieli pentri

i obținerea.și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si a ducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților n ecesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.500

0.095

0.595

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.000

0.570

3.570

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

2.700

0.513

3.213

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

1.350

0.257

1.607

3.8.1

1 j'in partea proiectantului

0.250

0.048

0.298

3.8.2

D'irigentie șantier

1.100

0.209

1.309

TOTAL CAPITOL 3

7.550

1.435

8.985

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

91.544

17.394

108.938

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

4.3

lJtilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Cotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

91.544

17.394

108.938

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

1.007

0.000

1.007

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

9.909

1.883

11.792

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

10.916

1.883

12.799

• CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice'și teste și predare la beneficiar

DEVIZ GENERAL6.1

6.2


P regătirea personalului de exploatare P robe tehnologice și teste____________

Î OTAL CAPITOL 6_______________


0.000

0.000

0.000


0.000

0.000

0.000


0.000

0.000

0.000


TOTALGENERAL


110.010


20.711


130.72217.394


108.938


i

Întocmit, sc ART COLOSSEUM srl

Jug. Paraianu Nicoleta ing. Radulescu Iulian// ART

COLOSSEUM