Hotărârea nr. 54/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 ȘI ART. 2 DIN HCL NR. 204/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17, ION MINULESCU, CONSTANȚA”


ROMÂNIA

l JUDEȚUL CONSTANȚA

( MUNICIPIUL CONSTANȚA

* CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării art.l și art. 2 din HCL nr.204/2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.17, Ion Minulescu, Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de ........<?§.>./. 02,2019,

Luând în dezbatere expunerea de motive nr.34466/19.02.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr.33383/18.02.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr,4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 3, Prioritatea de investiții 3,1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-Clădiri publice, SUERD/1;

Ținând cont de dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) iit.b), alin. (4) lit. d) și art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind adminstrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

ART.l Se aprobă modificarea art.l și art. 2 din HCL nr.204/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.17, Ion Minulescu, Constanța", în sensul modificării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a Devizului general privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor de investiții, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Valoarea investiției:

Total general: 3.312.587,58 lei fără TVA, respectiv 3.937.179,72 (cu TVA),

din care C+M: 2.196.564,25 lei fără TVA, respectiv 2.613.911,46 lei (cu TVA).

ART.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției achiziții și investiții publice, Direcției dezvoltare și fonduri europene și Direcției financiare, în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:

JLd pentru, împotrivă, ---- abțineri.

La data adoptării sunt în funcție            consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

(L
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACțiE

CONSTANȚA

NR.          /    c^-0

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA                        ANEXA nr. 1

Nr. /............... la H.C.L.

Descrierea investiției si prezentarea Indicatorilor tehnico-economici “CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMANZIALA NR. 17, ION MINULESCU, CONSTANTA” (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI)

Situația existenta a obiectivului de investiții

Anul construirii: 1967;

Număr de niveluri: P+2E; Sistem structural: pereți de zidărie din cărămidă presata, cu plansee din beton armat monolit si acoperiș tip terasa necirculabila;

Capacitate, funcțiune: 555 de elevi (inclusiv copiii de la grădiniță), 48 de angajați (profesori si personal auxiliar). Construcția are destinația de școala gimnaziala.

Pentru realizarea investiției s-au propus doua opțiuni: Scenariul 1:

 • -  desfacerea trotuarelor, hidroizolarea soclului cu membrana din PVC si refacerea trotuarelor de garda de minim l.OOm;

 • -  decopertarea locala a tencuielilor neaderente de pe fațada clădirii si refacerea lor, astfel incat sa se refaca stratul suport necesar pentru aplicarea sistemului termoizolant;

 • -  acolo unde sunt pătrunse fisurile in zidărie se impune includerea fisurilor prin injectarea acestora cu lapte de ciment (daca se constata la decopertari);

 • -   decopertarea, realizarea termoizolatiei si refacerea totala a hidroizolatiei de la nivelul acoperișului de tip terasa necirculabila;

 • -  refacerea jgheaburilor si a burlanelor de scurgere astfel incat sa se asigure preluarea apei pluviale;

 • -  decopertarea si refacerea finisajelor interioare si exterioare, acolo unde se vor executa lucrări impuse de implementarea obiectivului;

 • -  protejarea armaturilor expuse de la planseul peste canalul tehnic;

 • -  termoizolarea soclului cu polistiren extrudat cu grosimea de 8 cm care se va prelungi 60 cm sub cota trotuarului;

 • -  termoizolarea pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime montata pe fata exterioara a pereților;

 • -  reabilitarea terasei prin decopertarea tuturor straturilor existente;

 • -  inlocuirea tamplariei exterioare existente cu una mai performanta din punct de vedere termoenergetic, cu geam tripan si acoperire selectiva, avand 3 garnituri de etansare;

 • -  refacerea finisajelor interioare pentru intreaga clădire, deoarece la interiorul clădirii se impune efectuarea de lucrări de intervenție cu caracter generalizat, atat in ceea ce privește construcțiile, cat si instalațiile;

 • -  repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;

 • -  repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei; demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție; crearea de facilitati/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati (rampe de acces) si alte masuri suplimentare de dezvoltare durabila;

 • -  refacerea hidroizolatiei perimetrele; deoarece pentru intervenții pe zona canalului tehnic nu pot fi efectuate de la exteriorul clădirii, se recomanda ca aceste lucrări sa fie executate de la interiorul clădirii;

ANEXA LA . ■

HCLMNR./yl JaW

reabilitarea/modemizarea instalației electrice, inlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate;

inlocuirea sistemului electric: conductori, prize si intrerupatoare;

repararea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială din subsolul clădirii până la căminul de branșament; construirea a doua rampe de acces pentru persoanele cu handicap.

Scenariul 2:

desfacerea trotuarelor, hidroizolarea soclului cu membrana din PVC si refacerea trotuarelor de garda de minim 1.00m;

decopertarea locala a tencuielilor neaderente de pe fațada clădirii si refacerea lor, astfel incat sa se refaca stratul suport necesar pentru aplicarea sistemului termoizolant;

acolo unde sunt pătrunse fisurile in zidărie se impune închiderea fisurilor prin injectarea acestora cu lapte de ciment (daca se constata la decopertari);

decopertarea, realizarea termoizolatiei si refacerea totala a hidroizolatiei de la nivelul acoperișului de tip terasa necirculabila;

refacerea jgheaburilor si a burlanelor de scurgere astfel incat sa se asigure preluarea apei pluviale;

decopertarea si refacerea finisajelor interioare si exterioare, acolo unde se vor executa lucrări impuse de implementarea obiectivului;

protejarea armaturilor expuse de la planseul peste canalul tehnic;

termoizolarea soclului cu polistiren extrudat cu grosimea de 8 cm care se va prelungi 60 cm sub cota trotuarului;

termoizolarea pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime montata pe fata exterioara a pereților;

reabilitarea terasei prin decopertarea tuturor straturilor existente;

inlocuirea tamplariei exterioare existente cu una mai performanta din punct de vedere termo energetic, cu geam tripan si acoperire selectiva, avand 3 garnituri de etansare; montarea panourilor fotovoltaice: se va face o verificare completa a sistemului de iluminat interior, prin dimensionarea corecta a surselor de lumina pentru fiecare încăpere in parte, in funcție de destinație, precum si montarea panourilor fotovoltaice;

lucrări de creștere a performantei energetice, aferente instalațiilor termice, sanitare, de iluminat artificial, montare debitmetre si implementarea unui sistem de management energetic integrat, pentru urmărirea, înregistrarea si eficientizarea consumurilor energetice;

montarea panourilor solare pentru producerea apei calde de consum;

implementarea unui sistem de ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior;

refacerea finisajelor interioare pentru intreaga clădire, deoarece la interiorul clădirii se impune efectuarea de lucrări de intervenție cu caracter generalizat, atat in ceea ce privește construcțiile, cat si instalațiile;

repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;

repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei;

demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

crearea de facilitati/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati (rampe de acces) si alte masuri suplimentare de dezvoltare durabila;

refacerea hidroizolatiei perimetrele; deoarece pentru intervenții pe zona canalului tehnic nu pot fi efectuate de la exteriorul clădirii, se recomanda ca aceste lucrări sa fie executate de la interiorul clădirii;

reabilitarea/modemizarea instalației electrice, inlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate;

inlocuirea sistemului electric: conductori, prize si intrerupatoare;


repararea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajera și/sau pluvială din subsolul clădirii până la căminul de branșament;

 • -  construirea a doua rampe de acces pentru persoanele cu handicap.

Analizând cele doua scenarii de investiție fczabile, proiectantul considera Scenariul 2 ca fiind optim din punct de vedere tehnic, al costurilor, al eficacității si sustenabilitatii in timp, intrucat:

 • -  clasa energetica a imobilului Scolii Gimnazile nr. 17 “Ion Minulescu” din Constanta va

 • -  va scadea volumul de gaze cu efect de sera;

 • -  va scadea consumul anual de energie primara cu 45.66%;

 • -  va scadea consumul anual specific de energie primara pentru incalzire din surse neregenerabile cu 60.75%;

 • -  va scadea consumul anual de energie finala din surse neregenerabile cu 65.15%;

 • -  se va implementa sistemul de generare energie electrica din surse nepoluante folosind panouri fotovoltaice;

 • -  se va implementa sistemul cu panouri solare pentru asigurarea apei calde de consum si aportului la încălzire.

Principalii indicatori tehnico-economici

 • a) Indicatori valorici:

 • 1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA:

3.937.179,72 lei

Valoarea totala (INV), exclusiv TVA:

3.312.587,58 lei

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I (INV/C+M): 323.000,00 lei fara TVA, respectiv 384.370,00 lei cu TVA / din care C+M: 0.00 lei fara TVA, respectiv 0.00 lei cu TVA.

Anul II (INV/C+M): 1.720.424,24 lei fara TVA, respectiv 2.047.304,84 lei cu TVA / din care C+M: 1.300.714,05 lei fara TVA, respectiv 1.547.849,71 lei cu TVA.

Anul III (INV/C+M): 1.269.163,34 lei fara TVA, respectiv 1.510.304,37 lei cu TVA / din care C+M: 895.850,20 lei fara TVA, respectiv 1.066.061,74 lei cu TVA.

b) Indicatori fizici:

Durata de realizare si etapele principale a lucrărilor de intervenție (luni): 18 luni.


c) Capacitati:


Situația existenta:

 • -   suprafața teren:

 • -   suprafața construita:


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


 • -   suprafața desfasurata:

 • -   P.O.T.:

 • -  C.U.T.:


6439.00 mp; 792.00 mp;

2360.00 mp;

12.30 %;0.37.


Situația propusa:

 • -   suprafața teren:

 • -   suprafața construita:

 • -   suprafața desfasurata:

 • -   P.O.T.:

 • -  C.U.T.:


6439.00 mp; 793.90 mp;

2370.54 mp;

12.33 %;


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE


0.37.


Proiectant,

S.C. HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.
DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

‘CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 17, ION MINULESCU, CONSTANTA" (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI)’


Nr.crt.

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

ELIGIBILE

NEELIGIBILE

CHELTUIELI TOTALE

Valoare Tnrfl TVA

TVA

Valoare cu TVA

Valoare fard TVA

TVA

Valoare cu TVA

Valoare Tară TVA

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

CAPITOLUL I

Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținere teren

-

1.2

Amenajare teren

13

Amenajări pt. protecția mediului

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

-

TOTAL CAPITOL 1

-

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1. |CheItuieli cu utilitățile

■■ -

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 2

-

-

-

-

-

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare ți asistenți tehnică

3.1

Studii

5,000.00

950.00

5,950.00

5,000.00

950.00

5,950.00

3.1.1

Studii de teren

5,000.00

950.00

5.950.00

- ■

5,000.00

950.00

5.950.00

3.1.2

Raport privind impactid asupra mediului

-

-

-

-

-

-

3.13

Alte studii specifice

-

-

-

-

-

-

3.2

Documentații-suport ți cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri ți autorizații

1.000.00

190.00

1.190.00

-

-

1,000,00

190.00

1.190.00

33

Ezpettizare tehnică

28.700.00

5,453.00

34.153.00

28.700.00

5,453.00

34.153.00

34

Certificarea performanței energetice ți auditul energetic al clădirilor

7.000.00

1.330.00

8330.00

-

7.000.00

1330.00

8330.00

33

Proiectare

43,300.00

8.227.00

51327.00

204,000.00

38,760.00

242.760.00

247.300,00

46,987.00

294,287.00

33.1

Temă de proiectare

-

-

■-

-

-

3.53

Studiu de prefezabilitare

-

-■

-

333

Studiu defezabiiitate/documentație de avizare a lucrărilor de inrervenfii ți deviz general

18.800.00

3372.00

22372.00

-

-

18,800.00

3372.00

22372.00

33.4

Documentațiile tehnice necesare tn vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizaților

5,000.00

950.00

5.950.00

5,000.00

950.00

5,950.00

333

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic ți a detaliilor de exeatțe

2.000.00

380.00

2.380,00

7,000.00

1330.00

8,330.00

9.000.00

1,710.00

10.710.00

33.6

Proiect tehnic ți detalii de execuțe

17300.00

3325.00

20,825DO

197,000.00

37,430.00

234,430.00

214300.00

40.755.00

255.255.00

34

Organizare proceduri achiziție

-

-

-

3.7

Consultanță

87,450.00

16,61530

104.065.50

87,450.00

16,61530

104.06530

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

4 i.250.00

7.837.50

49,087.50

41.250.00

7.83730

49.087.50

3.7.2

Auditul financiar

46.200.00

8.778.00

54,978.00

46.200.00

8.778.00

54,978.00

33

Asistență tehnică

39300.00

7305.00

47.005,00

-

39300.00

7305.00

47.005.00

33.1

Asistenți tehnică din partea proiectantului

15300.00

2.915.00

18,445.00

15300.00

2.945.00

18.445.00

33.1.1

- pe perioada de execuțe a lucrărilor

14300.00

2.755.00

17.255.00

-

14300.00

2.755.00

17355.00

33.1.2

- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execufie, avizat de către Inspectoratul de Stat fu Construcții

1.000.00

190.00

1.190.00

-

1.000.00

190.00

1,190.00

3.83

Dirigen țe de țantier

24.000.00

4360.00

28360.00

-

24,000.00

4360.00

28360.00

3.8.3

Asigurarea supravegherii arheologice la lucrări de săpătură

-

-

-

TOTAL CAPITOL 3

211,950.00

40,270.50

25232030

2tMD00.no

38,760.00

242,760.00

415,950.00

79,03030

494,98030PREȘEDINTE ședință,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHECAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții ți instalații

2,07949059

395,10321

247439350

35386.60

6337.45

42324.05

2.115477.19

401340.67

231741736

4.1.1

OBIECT 1 - Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

1,694.090.17

321,877.13

2,015,967.30

1.694,090.17

321.877.13

2.015.967.30

4.1.2

OBIECT 2 - Masuri conexe care contribuie h implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

385,400.42

73226.08

458.62650

-

-

-

385,400.42

73226.08

458.62650

4.1.3

OBIECT 3 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare -NEELIGIBIL

-

35,986.60

6,837.45

42,824.05

35,986.60

6,837,45

42.824.05

42

Montaj utilaj tehnologic

73,164.63

13,90128

87,065.91

73,164.63

13.901,28

87365.91

4.2.1

OBIECT 1 -Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

73.164.63

13,901.28

87.065,91

73,164.63

13.901.28

87.065.91

4.2.2

OBIECT 2 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

-

-

-

43.

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care necesită montaj

460249.74

8744745

547397.19

460249.74

87447.45

547.697.19

4.3.1

OBIECT 1 -Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

460,249.74

87.44745

547.697.19

460,249.74

87,447.45

547.697.19

4.32

OBIECT 2 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

-

-

-

-

-

44.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj ți echip de transp.

-

-

-

-

-

-

-

45.

Dotări

6.72750

127823

8.005.73

6,72750

1,278.23

8.005.73

45.1

OBIECT l -Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

-

-

-

452

OBIECT 2 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

6,72750

1,27823

8,005.73

-

-

6,72750

1.278.23

8.005.73

45.

Active necorporale

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

2,619.632.46

497.730.17

3,117362.63

35.986.60

633745

42324.05

2.655.619.06

504567.62

3.160.186.68

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

63,07033

11,98346

75.05429

63,07033

11,983,46

75,05429

5.1.1

Lucrări de construcții

7,922.43

150526

9427.69

-

-

7,922.43

1.505.26

9.427.69

5.12

Cheltuieli conexe organizării șantierului

55.148.40

10,47820

65.626.60

-

-

55.148.40

10,47820

65.626.60

52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

25260.49

25.260,49

-

25.260.49

25.260.49

52.1

Comisioanele ți dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 05% C+M -cap.( 1.2+13+1,4+2+4,1+4,2+5.1.1)

10.982.82

10.982.82

-

-

10,982.82

10.982.82

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și penttu autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% C+M-cap.(1.2+13+1.4+2+4.1+42+5.1.1)

2.19656

2.19656

-

-

2,19656

2.196.56

5.2.4

Cota pentru timbru! athitecttlor (0.05% din C+M)

1.09828

1.09828

1,09828

1.098.28

525

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 05% C+M - cap.(12+1.3+1.4+2+4.1+42+5.1.1)

10,982.82

10,982.82

10,982.82

10.982.82

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de constniire/desființare

-

-

53.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

132.780.95

2522838

158,00933

132.780.95

2522838

158.00933

53.1

Cheltuieli diverse și neprevăzute -1 ■= 5% (cap I + cap 2 + cap 4)

132.780,95

25,228.38

158.00933

132.780.95

25.228.38

158.00933

5.4

Cheltuieli pentru fnforrnare si publicitate

8400.00

1396.00

9.996.00

8400.00

1396.00

9.996.00

5.4.1

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8,400.00

1596.00

9.996.00

8,400.00

1596.00

9,996.00

TOTAL CAPITOL 5

22951227

3830734

268320.11

22951227

38307.84

268320.11

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice ți teste ți predare In beneficiar

6.1

Pregătire personal exploatare

-

-

-V.

-

-

-

62

Probe tehnologice ți teste

-

-

11506.24

2,186.19

13.69243

1150624

2.186.19

13,692.43

TOTAL CAPITOL 6

-

-

1150624

2.186,19

13.69243

1130624

2.186.19

13.692.43

TOTAL GENERAL

3.061.094.73

57650851

3.637.90324

251.49234

47.783,64

299276,48

331258758

624392.15

3337,179.72

Din care C + M (12 +13 +14 + 2 + 4.1 + 42 + 5.1.1)

2.160577.65

410309.75

2371.087.40

35386.60

633745

42324.05

2.19636425

41734721

2.613.9! 1.46

In preturi la data de:        11,02.2019

TVA:            19%PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAO-HE


S.C. IHGIICONSTRUCT PROJI.CT S.R.l-

ing. CONSTANTIN Mărit» TWorcl| " AîÎEXALA

facLMNR.&h-WSl

PROIECT : “CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 17, ION MINULESCU, CONSTANTA" (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI)”

DEVIZ FINANCIAR CAP. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică

NR. CRT.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE TOTALĂ

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

3.1.

STUDII

5,000.00

950.00

5,950.00

3.1.1.

STUDII DE TEREN

5,000.00

950.00

5,950.00

3.1.1.1.

STUDIU TOPOGRAFIC

2,500.00

475,00

2,975.00

3.1.1.2.

STUDIU GEOTEHNIC

2,500.00

475.00

2,975.00

3.1.2.

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

0.00

0.00

0.00

3.1.3.

ALTE STUDII SPECIFICE

0.00

0.00

0.00

3.2.

DOCUMENTAȚII SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZAȚII

1,000.00

190.00

1,190.00

3.3.

EXPERTIZA TEHNICA

28,700.00

5,453.00

34,153.00

3.4.

CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLĂDIRILOR

7,000.00

1,330.00

8,330.00

3.4.1

AUDITUL ENERGETIC

5,000.00

950.00

5,950.00

3.4.2

CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

2,000.00

380.00

2,380.00

3.S.

PROIECTARE

247300.00

46,987.00

294387.00

3.5.1.

TEMA DE PROIECTARE

0.00

0.00

0.00

3.5.2.

STUDIU DE PREFEZAB1LITATE

0.00

0.00

0.00

3.5.3.

STUDIU DE FEZABILITATE/D.A.LI. SI D.G.

18,800.00

3,572.00

22372.00

3.5.4.

DOCUMENTAȚII TEHNICE NECESARE IN VEDEREA OBȚINERII AVIZELOR/ACORDURILOR/AUTORIZATIILOR

5,000.00

950.00

5,950.00

3.5.5

VERIFICAREA TEHNICĂ DE CALITATE A P.T. SI D.E.

9,000.00

1,710.00

10,710.00

3.5.6

P.T. SI D.E.

214,500.00

40,755.00

255,255.00

3.6.

ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE

0.00

0.00

0.00

3.7.

CONSULTANTA

87,450.00

16,615.50

104,065.50

3.7.1.

MANAGEMENTUL DE PROIECT

41,250.00

7,837.50

49,087.50

3.7.2.

AUDITUL FINANCIAR

46,200.00

8,778.00

54,978.00

3.8.

ASISTENTA TEHNICA

39300.00

7305.00

47,005.00

3.8.1

ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI

15,500.00

2,945.00

18,445.00

3.8.1.I.

PE PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

14300.00

2,755.00

17,255.00

3.8.1.2.

PT. PARTICIPAREA PROIECTANTULUI LA FAZELE INCLUSE IN PROGRAMUL DE CONTROL AL LUCRĂRILOR DE EXECUȚIE, AVIZAT DE I.S.C.

1,000.00

190.00

1,190.00

3.8.2.

DIRIGENTIE DE ȘANTIER

24,000.00

4360.00

28,560.00

TOTAL CAPITOL 3

415,950.00

79,030.50

494,98030

In preturi la data de: 11.02.2019

S.C. HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.

ing. CONSTANTIN Marius Tudorel


TVA:        19%

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂSECRETAR,

MARCELA ENACiJE