Hotărârea nr. 539/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA DE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU CONSTRUIRE STRĂZI DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA – CARTIER VETERANI - STRADA PRELUNGIREA MEȘTERUL MANOLE


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza de studiu de fezabilitate pentru construire străzi din municipiul Constanța - cartier Veterani -Strada Prelungirea Meșterul Manole

J II

„Q Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de ..O.: 12.2019;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat'.Șub nr.235194/04.12.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Direcției gestionare servicii publice înregistrat sub nr.236759/06.12.2019, precum și raportul înregistrat sub nr.17104/06.12.2019 al S.C. Confort Urban S.R.L.;

Văzând dispozițiile art. 44, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și ale art.5, alin.l, lit.a(ii) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

. Având în vedere dispozițiile HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare si prevederile Contractului nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completă rile'; ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. „b", alin.4 lit. „d" și art.196, alin.(l) lit. „a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă documentația tehnico - economică, faza de studiu de fezabilitate pentru construire străzi din municipiul Constanța - Cartier veterani - Strada Prelungirea Meșterul Manole conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre după,cum urmează:

. Nr.

Crt

Denumirea capitolelor și

1 subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii lei

Mii lei

cartier Veterani

. 1

11

Strada Prelungirea Meșterul Manole

TOTAL GENERAL

506,042

95,252

601,294

C+M

428,552

81,425

509,977

Art;2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice, Direcției urbanism |!și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

I

, Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: oC/ pentru, împotrivă,____abțineri.

i

La data adoptării sunt în funcție       consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR


MARCELA ENAtHE


NR._


, HCLM NR bC

DEVIZ GENERAL1——~^==-

DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului


u

.Strada Prelungirea Meșterul Manole - etapa 1 - din cartierul Veterani, municipiul Constanta" '!

Nr. crt.

. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv 1 TVA)

Mii lei

Mii lei

.Mii lei

1

1 2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

. 0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

.Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

;             CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

2.000

0.380

2.380

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

6.000

1.140

7.140

3.3

Iixpertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

'Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

proiectare

12.800

2.432

15.232

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

^Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

6.400

1.216

7.616

3.8.1

Din partea proiectantului

1.300

0.247

1.547

3.8.2

iDirigentie șantier

5.100

0.969

6.069

TOTAL CAPITOL 3

27.200

5.168

32.368

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

- .. . - .

4.1

.Construcții și instalații

428.552

81.425

509.977

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

4.3

.Utilaje, echipamente tehnologice și f uncționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

,1 Jtilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

428.552

81.425

509.977

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

'Comision, cote

4.714

0.000

4.714

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

45.575

8.659

54.234

5.4

.Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

50.289

8.659

58.949

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

ll

TOTAL GENERAL

” ^506.042

~~ ~~2

(|

C+M

; 428.552

81.425

509.977