Hotărârea nr. 538/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA DE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU CONSTRUIRE STRĂZI DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA – CARTIER BABA NOVAC - STRADA PUTNA, STRADA TELEAJEN, STRADA SCHEIA, STRADA DRĂGAICA, PRELUNGIREA ALEEA MORILOR, ALEEA LĂMÂIȚEI, ALEEA SÂNZIENELOR, STRADA MUSCEL, STRADA POSADA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza de studiu de fezabilitate pentru construire străzi din municipiul Constanța - cartier Baba Novac - Strada Putna, Strada Teleajen, Strada Scheia, Strada Drăgaica, Prelungirea Aleea Morilor, Aleea Lămâiței, Aleea Sânzienelor, Strada Muscel, Strada Posada

.« Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de ..{^.-.12.2019;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.235180/04.12.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Direcției gestionare servicii publice înregistrat sub nr.236756/06../i;12.2019, precum și raportul înregistrat sub nr.17105/06.12.2019 al S.C. Confort Urban S.R.L.;

Văzând dispozițiile art. 44, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și ale art.5, alin.l, lit.a(ii) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a'gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu < modificările și completările ulterioare si prevederile Contractului nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. „fe", alin.4 lit. „d" și art.196, alin.(l) lit. „a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

li

Art.l Se .aprobă documentația tehnico - economică, faza de studiu de fezabilitate pentru construire străzi din municipiul Constanța - cartier Baba Novac - Strada Putna, Strada Teleajen, Strada Scheia, Strada Drăgaica, Prelungirea Aleea Morilor, Aleea Lămâiței, Aleea Sânzienelor, Strada Muscel, Strada Posada conform anexelor nr. 1-10 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre după cum urmează:

Nr. Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii lei

Mii lei

Ca rtier Baba Novac

1

Strada Putna

TOTAL GENERAL

166,666

31,374

198,040

C+M

140,311

26,660

166,971

2

Strada Teleajen

TOTAL GENERAL

169,511

31,909

201,420

C+M

142,823

27,137

169,960

3 | Strada Scheia

TOTAL GENERAL

106,776

20,102

126,878

C+M

88,731

16,859

105,590

4

Strada Drăgaica

TOTAL GENERAL

105,183

19,802

124,986

C+M

87,347

16,596

103,943

5

Prelungirea Aleea Morilor

TOTAL GENERAL

71,269

13,420

84,690

C+M

58,158

11,051

69,209

6

Aleea Lămâiței

TOTAL GENERAL

76,332

14,374

90,706

C+M

62,469

11,870

74,339

7

Aleea Sânzienelor

TOTAL GENERAL

97,010

18,264

115,274

C+M

80,288

15,255

95,543

8

Strada Muscel

TOTAL GENERAL

121,197

22,816

144,013

C+M

101,167

19,222

120,389

9

Strada Posada

TOTAL GENERAL

213,105

40,114

253,219

C+M

180,328

34,263

214,591

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice, Direcției urbanism și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

Jv/ pentru, împotrivă, " abțineri.

La data adoptării sunt în funcție cx-U

consilieri din 27 membri.CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR


MARCELA ENACHE


NR._

DEVIZ GENERAL

DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului„STRĂZI DIN MUNICIPIUL CONSTANTA - CARTIER BABA NOVAC - STRADA PUTNA, STRADA TELEAJEN, STRADA SCHEIA, STRADA DRAGAICA, PRELUNGIREA ALEEA MORILOR, STRADA MUSCEL, STRADA

POSADA, ALEEA LAMAITEI, ALEEA SANZIENELOR - etapa 1 -"

Nr.

crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii lei

Mii lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3,1

Studii

4.500

0.855

5.355

3 2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

27.000

5.130

32.130

3 3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3 4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

35

Proiectare

28.020

5.324

33.344

3 6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3 7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3 8

Asistență tehnică

14.030

2.666

16.696

3 8.1

Din partea proiectantului

2.900

0.551

3.451

3.8.2

Dirigentie șantier

11.130

2.115

13.245

TOTAL CAPITOL 3

73.550

13.975

87.525

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

941.622

178.909

1,120.531

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

941.622

178.909

1,120.531

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

10.358

0.000

10.358

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

101.517

19.288

120.805

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

111.875

19.288

131.163

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

1,127.047

212.172

1,339.218

C+M

941.622

178.909

1,120.531
DEVIZ FINANCIAR CAP. 1         ț

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ffară TVA]

TVA

Valoare

Mii lei

Mii Iei

Mii lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL fără TVA

0.000

0.000

0.0004* %

art a

VmossEUM’i

SR wDEVIZ FINANCIAR CAP. 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Zaloare (fără TVA

TVA

Valoare ,

crt.

Mii lei

Mii lei

Mii lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL fără TVA

0.000

0.000

0.000


Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare

crt.

cheltuieli

Mii lei

Mii lei

Mii lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.500

0.855

5.355

1.

Studii teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiției

4.500

0.855

5.355

a.

Studii topografice

2.250

0.428

2.678

b.

Studii geotehnice

2.250

0.428

2.678

c.

Studii hidrologice

0.000

0.000

0.000

2

Raport privind impactul asupra mediului

0.000

0.000

0.000

3

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

27.000

5.130

32.130

1.

Obținerea/prelungirea valabilității Certificatului de urbanism

4.500

0.855

5.355

2.

Obținerea/prelungirea valabilității Autorizației de construire/desființare

0.000

0.000

0.000

3.

Obținerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.

22.500

4.275

26.775

4.

Obținerea certificatului de nomenclatură stradală si adresă

0.000

0.000

0.000

5.

întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu si înregistrarea terenului în cartea funciară

0.000

0.000

0.000

6.

Obținerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului

0.000

0.000

0.000

7.

Obținerea avizului de protecție civila

0.000

0.000

0.000

8

Avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu

0.000

0.000

0.000

9

Alte avize, acorduri și autorizații

0.000

0.000

0.000

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

28.020

5.324

33.344

1.

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

2.

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

3.

Studiu de fezabilitate

6.600

1.254

t7/854

4.

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

5.

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3.700

0.703

4.403

6.

Proiect tehnic si detalii de execuție

17.720

3.367

21.087

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

14.030

2.666

16.696

1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

2.900

0.551

3.451

a.

pe perioada de execuție a lucrărilor

1.750

0.333

2.083

b.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1.150

0.219

2.

Dirigentie de șantier

11.130

2.115

13.245

TO TAL fără TVA

73.550

13.975

87.525
A


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de ; cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVĂ

Valoare finclusiv TVA1

Mii lei

Mii lei

Mii lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

941.622

178.909

1,120.531

4.1.1

Lucran ae construire ?>ikaz.i uuv MUNICIPIUL CONSTANTA - CARTIER BABA NOVAC - STRADA PUTNA, STRADA TELEAJEN, STRADA SCHELA, STRADA DRAGAICA, PRELUNGIREA ALEEA MORILOR, STRADA MUSCEL, STRADA POSADA, ALEEA LAMAITEI,

ATVFA CA                   1 _

941.622

178.909

1,120.531

4.2

Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL fără TVA

941.622

178.909

1,120.531


DEVIZ FINANCIAR CAP. 5

Alte cheltuieli:Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare

crt.

Mii lei

Mii lei

Mii lei

1

' 2

3

5

6

CAPITOL 'JL 5: Alte cheltuieli

1

5.1

O r ganizare de șantier

0.000

0.000

0.000

1.

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 0.5%x(cap. 4)

0.000

0.000

0.000

2.

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

10.358

0.000

10.358

1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului ba ncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

2

Cota aferentă Inspectoratuluide Stat în Construcții pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5%xfC+M]

4.708

0.000

4.708

3

Co ta pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea luc rărilor de construcții 0,l%x(C+M)

0.942

0.000

0.942

4

Co ca aferentă Casei Sociale a Constructorilor

4.708

0.000

4.708

5

Tace pentru acorduri, avize și autorizația de coiistruire/desființare

0.000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

101.517

19.288

120.805

10%x (cap. 1.2.+cap 1.3.+cap. 2+cap. 3+cap. 4]

101.517

19.288

120.805

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL fără TVA

111.875

... 131.163

-
Nr.

Denumirea capitolelor, și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA]

TVA

Valoare

crt.

Mii lei

Mii lei

Mii lei

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Pirobe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL fără TVA

O.OjlfL

PREȘEDINTEJED^ÎĂ

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENA^HE


DEVIZ GENERAL


DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului „ Str. Putna - etapa 1 - din cartierul Baba Novac, municipiul Constanta"

Hr. cit

Denumirea capitolelor și subcapitolelor . de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii lei

Mii lei

lll

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amena

farea terenului

l'.il

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.12

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

l.‘t

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

1

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică                   ,1

3.1

Studii

0.500

0.095

0.595

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.000

0.570

3.570

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.!;

Proiectare

4.200

0.798

4.998

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

2.100

0.399

2.499

3.3.1

Din partea proiectantului

0.400

0.076

0.476

3.3.2

Dirigentie șantier

1.700

0.323

2.023

TOTAL CAPITOL 3

9.800

1.862

11.662

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază .

4.1

Construcții și instalații

140.311

26.660

166.971

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

140.311

26.660

166.971

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

1.544

0.000

1.544

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

15.011

2.852

17.863

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

16.555

2.852

19.407

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar           |

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

I

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

“r—

    - fQfÂL GENERAL

166.666

'    ~ 31.374

198.040

C+M

03*—

~ 26.660

166?97Î

j Intocmjfj-șc'^tRS


; In^/^raîanu Ni JtRadulescu Ic ■> ART


WCOLOSSEUM

S.R.L-

DEVIZ GENERAL

DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului „Str. Scheia - etapa 1 - din cartierul Baba Novac, municipiul Constanta"2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

!                  CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică                     i

3.1

Studii

0.500

0.095

0.595

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.000

0.570

3.570

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

1

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

2.650

0.504

3.154

3.(5

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

1.300

0.247

1.547

3.8.1

Din partea proiectantului

0.250

0.048

0.298

3.8.2

Dirigentie șantier

1.050

0.200

1.250

TOTAL CAPITOL 3

7.450

1.416

8.866

> CAPITOLUL!; Cheltuieli pentru investiția de bază


crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (iară TVA)

TVA

Valoare (inclusiv , TVA)

Mii lei : .

Mii lei

Mii.lei

ni

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amena

ăreâ terenului                 ;

iii

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1:2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

I

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1/1

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

i

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

4.1

Construcții și instalații

88.731

16.859

105.590

4.:>

Montai utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.(5

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

88.731

16.859

105.590

CAPITOLUL S: Alte cheltuieli                                   I


5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

0.976

0.000

0.976

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

9.618

1.827

11.445

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

1

TOTAL CAPITOL 5

10.594

1.827

12.422

• CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare Ia beneficiar ;


  • 6.1 __Pregătirea personalului de exploatare_______

  • 6.2 __Probe tehnologice și teste__________________

lȚOȚALCAPnVL6

C ~~~   ~' ~~~ ~ 77~Ț' TOTAL GENERAL

"“fx+M


0.000

0.000

0.000


0.000

0.000

0.000


106.776


88.731


întocmit, sc ART SOhOSSEUM srl Ing. Paraianu Nicofeta- \ L-ing. Radulescu Iulian^COLOSSEUM


DEVIZ GENERAL

DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului

„Str. Teleajen - etapa 1 - din cartierul Baba Novac, municipiul Constanta”


Ur.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt

Mii lei

Mii lei

Mii lei

Iii

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amena

iarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.500

0.095

0.595

1

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.000

0.570

3.570

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

4.200

0.798

4.998

3.5

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.3

Asistență tehnică

2.150

0.409

2.559

3.3.1

Din partea proiectantului

0.450

0.086

0.536

3.3.2

Dirigentie șantier

1.700

0.323

2.023

TOTAL CAPITOL 3

9.850

1.872

11.722

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază            .             j

4.1

Construcții și instalații

142.823

27.137

169.960

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

142.823

27.137

169.960

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

1.571

0.000

1.571

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

15.267

2.901

18.168

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

' *

TOTAL CAPITOL 5

16.838

2.901

19.739

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar           !

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

1

TOTAL GENERAL

169.511

31.909

201.420

-----------------

142.823

27.137

169.960

întocmit, sc AR Ing. Paraianu Ni ing. Radulescu Iulian

i!______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

hr.

6nt -

. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără.TVA)

TVA .

Valoare (inclusiv ; TVA)     '

Mii lei

Mii lei

Mii lei

:ii

2

3

4

5

-           CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și âmenaj

area terenului                 J

î.’j.

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.1!

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.;!

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.^

I

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

i

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului          ,   !

2.Î.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

- » . ..          ..    .          •       J

Studii

0.500

0.095

0.595

3.;i

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.000

0.570

3.570

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

2.600

0.494

3.094

3.<i

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.B

Asistență tehnică

1.300

0.247

1.547

3.B.1

Din partea proiectantului

0.300

0.057

0.357

3.11.2

Dirigentie șantier

1.000

0.190

1.190

TOTAL CAPITOL 3

7.400

1.406

8.806

'    CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază ‘

4.1

Construcții și instalații

87.347

16.596

103.943

4.2

Montai utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.3

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.(i

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

87.347

16.596

103.943

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

- - ' ; 1

5.3

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.3.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

5.3.2

Chelt conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

0.961

0.000

0.961

5:3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

9.475

1.800

11.275

5;4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

If

TOTAL CAPITOL 5

10.436

1.800

12.236

CAPITOLUL 6:Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar . ,      !

6; A

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6:2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

1

ȚOTALGENERAL

,  105.183

19.802

124.986

.             V.                C+M

87.347

16.596

103.943

DEVIZ GENERAL


DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului„Prelungirea Aleea Morilor - etapa 1 - din cartierul Baba Novac, municipiul Constanta"

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii Iei

Mii lei

1

' 2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si < ducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000CAPITOLUL 2; Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.500

0.095

0.595

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru cbtinerea de avize, acorduri si autorizații

3.000

0.570

3.570

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

1.700

0.323

2.023

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

0.850

0.162

1.012

3.8.1

Din partea proiectantului

0.150

0.029

0.179

3.8.2

Dirigentie șantier

0.700

0.133

0.833

TOTAL CAPITOL 3

6.050

1.150

7.200

l                   CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

58.158

11.051

69.209

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

58.158

11.051

69.209


CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

0.640

0.000

0.640

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

6.421

1.220

7.641

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

7.061

1.220

8.281

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

i                  TOTAL GENERAL

71.269

13.420

84.690

C+M

58.158

11.051

69.209


In tocmit,SC ART COLOSSE

Ing. Paraianu Nicoleta In'g. Radulescu Iulian /qDEVIZ GENERAL

DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului             1 -    .. '

.Lucrări de construire str. Lamaitei - etapa 1 - din cartierul Baba Novac, municipiul Constanta""*iMr; crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii lei

Mii lei

11

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1!;L

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1:2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

1

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.500

0.095

0.595

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.000

0.570

3.570

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

1.870

0.355

2.225

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

0.930

0.177

1.107

3:8.1

Din partea proiectantului

0.300

0.057

0.357

311.2

Dirigentie șantier

0.630

0.120

0.750

TOTAL CAPITOL 3

6.300

1.197

7.497

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

62.469

11.870

74.339

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

62.469

11.870

74.339

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

0.687

0.000

0.687

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

6.877

1.307

8.184

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

7.564

1.307

8.870

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

1

TOTAL GENERAL

76.332

14.374

90.706

4_

C+M

... “

'"""ÎÎ570

_ .....

II

li

I

DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului t ’-’gjf ,^/j j, jp       O

Aleea Sanzienelor - etapa 1 - din cartierul Baba Novac, municipiul CoAstenta^i-L^^^^^-/ ALdu

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor1 de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv ! TVA)

Mii lei

Mii lei

Mii lei

1

li                           2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului                  i

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Altnenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Aîmenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

, CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.500

0.095

0.595

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.000

0.570

3.570

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

2.400

0.456

2.856

3.6

0 rganizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

1.200

0.228

1.428

3.8.1

D in partea proiectantului

0.250

0.048

0.298

3.8.2

D irigentie șantier

0.950

0.181

1.131

TOTAL CAPITOL 3

7.100

1.349

8.449

yi .               • CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază '

■ - 1

4.1

Construcții și instalații

80.288

15.255

95.543

4.2

M ontaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

U tilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

80.288

15.255

95.543

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

O rganizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

0.883

0.000

0.883

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

8.739

1.660

10.399

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

9.622

1.660

11.282

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar            î

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

1

1

TOTAL GENERAL

97.010

18.264

■ 115.274

C+M

80.288

15.255

95.543

DEVIZ GENERAL

DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului

„ Str. Posada - etapa 1 - din cartierul Baba Novac, municipiul Constanta"IVr.

crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv ’ TVA)

Mii lei

Mii lei

Mii lei

,1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amena

farea terenului

l.:L

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.::

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

211

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.500

0.095

0.595

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.000

0.570

3.570

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.15

Proiectare

5.400

1.026

6.426

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

2.700

0.513

3.213

3.8.1

Din partea proiectantului

0.500

0.095

0.595

3.8.2

Dirigentie șantier

2.200

0.418

2.618

TOTAL CAPITOL 3

11.600

2.204

13.804

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.L

Construcții și instalații

180.328

34.263

214.591

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

180.328

34.263

214.591

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

1.984

0.000

1.984

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

19.193

3.647

22.840

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

21.177

3.647

24.824

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

-

'           ’      TOTAL GENERAL

-131“-

"'40.114

*253.219

...... .......

'       180.328

~*34263

214.591

DEVIZ GENERAL


DG privind cheltuielile necesare realizării proiectului          ‘

„ Strada Muscel - etapa 1 - din cartierul Baba Novac, municipiul Constanta"


JVr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii lei-

Mii lei

:,1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului                 !

1.x

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

l.'Z

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

i:i

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului              i

2.2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

-

3.1

Studii

0.500

0.095

0.595

3.1

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.000

0.570

3.570

3.3

Expertizare tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

3.000

0.570

3.570

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

1.500

0.285

1.785

31).l

Din partea proiectantului

0.300

0.057

0.357

3.IÎ.2

Dirigentie șantier

1.200

0.228

1.428

TOTAL CAPITOL 3

8.000

1.520

9.520

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

101.167

19.222

120.389

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

101.167

19.222

120.389

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

. ’ I

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Chelt conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, cote

1.113

0.000

1.113

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

10.917

2.074

12.991

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

12.030

2.074

14.104

CAPITOLUL 6:.Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar           |

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAI. GENERAL

121.197

22S16

144.013

. ...

C+M

~~     101.167

19222

1207389

întocmit, s

Ing. Paraia lîPrSSWSSEi ing. RaduledcițJulianc£ p

rz +4