Hotărârea nr. 537/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL CT BUS S.A. PE ANUL 2019;


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2019

, Xonsiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de I7.L1-,Wj

Analizând referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău nr.238039/09.12.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 . pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul nr. ffîâfc /fa <£$9aI CT BUS S.A. și hotărârea nr. 7/09,12.2019 a Consiliului de administrație al CT BUS S.A.;

Având în vedere prevederile O.G. nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, cu modificările ulterioare, ale O.U.G. nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementari în domeniul serviciilor publice de transport local de călători, ale Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local precum și ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și dispozițiile Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetuluț de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

în temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.a, alin. (3), lit.d și art.196, alin. (1), lit.a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pentru anul 2019 conform anexelor nr.1-5 și a listei de investiții proprii care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunicai prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției achiziții și investiții publice, CT BUS S.A. în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:       pentru, 21

împotrivî:i, _2_ abțineri. I\           r

uivci, ---- auuncn.      \           ,,

La data adoptării sunt îr Ifuncție^w consilieri din 27 membri.CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA Nr.MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


Anexa nr.1

Mcc

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2019

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an curent (N)2019

Propuneri rectificare an curent (N)2019

%

Prevederi an N+1 2020

Prevederi an N+2 2021

%

9=7/5*100

10=8/7*100

0

1

2

3

4

5

6=5/4*100

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

97879

98479

100,61

103651

106551

105,90

102,80

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

97719

98319

100,61

103531

106431

105,95

102,80

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

49702

50302

101,21

66110

69742

133,01

105,49

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

6881

6881

100,00

6881

6881

100,00

100,00

2

Venituri financiare

5

160

160

100,00

120

120

75,00

100,00

3

Venituri extraordinare

6

11

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

90336

90336

100,00

102360

103135

113,31

100,76

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

90326

90326

100,00

102350

103125

113,31

100,76

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

32285

32285

100,00

35200

43200

109,03

122,73

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

11528

11528

100,00

27945

45000

242,41

161,03

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

44317

44317

100,00

47863

51690

108,00

108,00

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

42252

42252

100,00

46478

47600

110,00

102,41

C1

ch. cu salariile

13

38337

38337

100,00

42171

43200

110,00

102,44

C2

bonusuri

14

3915

3915

100,00

4307

4400

110,01

102,16

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

1176

1176

100,00

1200

1100

102,04

91,67

C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

889

889

100,00

975

997

109,67

102,26

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an curent (N) 2019

Propuneri rectificare an curent

%

Prevederi an N+1 2020

Prevederi an N+2 2021

%

9=7/5*100

10=8/7*100

0

1

2

3

4

5

6=5/4*100

7

8

9

10

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2196

2196

100,00

1700

1650

77,41

97,06

2

Cheltuieli financiare

20

10

10

100,00

10

10

100

100,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

7543

8143

107,95

1291

3416

17,12

41,95

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.

25, 26, 27, 28, 29

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an curent (N) 2019

Propuneri rectificare an curent fN'2019

%

Prevederi an N+1 2020

Prevederi an N+2 2021

%

9=7/5*100

10=8/7*100

0

1

2

3

4

5

6=5/4*100

7

8

9

10

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

i

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

11173

11173

100

9000

9000

80,55

100,00

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

11173

11173

100

9000

9000

80,55

80,55

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an curent (N)2019

Propuneri rectificare an curent /KJXOAd A

y- •/---- -

%

Prevederi an N+1 2020

Prevederi an N+2 2021

%

9=7/5*100

10=8/7*100

0

1

2

3

4

5

6=5/4*100

7

8

9

10

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

710

710

100

690

680

97,18

95,77

2

Nr.mediu de salariați total

49

695

695

100

687

680

98,85

97,84

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

5066

5066

100

5638

5833

111,28

115,14

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **) (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

4597

4597

100

5115

5294

111,28

115,17

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

141

141

100,61

151

157

107,18

110,64

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

601598

601598

100

602000

603000

100,07

100,23

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

923

917

99,39

988

968

107,00

105,52

9

Plăți restante

56

19000

19000

100

16000

11000

84,21

57,89

10

Creanțe restante

57

900

900

100

700

650

77,78

72,22

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


M-mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

An precedent (N-1)2018

An curent (N-1)2019

Propuneri rectificare

%

%

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat la 30.09.2019

conform HG/Ordln comun

conform Hotărârii C.A.

conform HG/Ordln comun HCL 419/ 31.10.2019

conform Hotărârii C.A.

Triml

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9=8/5x100

10=8/6x100

11

12

12

14

/.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

73333

73333

83224

97879

97879

65707

98479

118,33

100,61

21032

42066

65934

98479

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

73177

73177

83016

97719

97719

65510

98319

118,43

100,61

20992

41986

65814

98319

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

29806

29806

30919

40956

40956

25111

40956

132,46

100,00

8820

17642

29297

40956

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

28656

28656

29437

39488

39488

24140

39488

134,14

100,00

8461

16923

28204

39488

a3)

din redeven(e șl chirii

6

1000

1000

1232

1263

1263

816

1263

102,52

100,00

308

616

939

1263

a4)

alte venituri

7

150

150

250

205

205

153

205

82,00

100,00

51

103

154

205

b)

din vânzarea mărfurilor

8

40

40

2

20

20

2

20

1.000,00

100,00

5

10

15

20

c)

din subvenții ;i transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+10b+Rd.11), din care:

9

42752

42752

44720

49138

49138

34602

49642

111,01

301

10466

20932

31398

49642

Subventii+TVA (Rd.10+Rd.1 Oa+1 Ob+Rd.11)

9a

49600

49600

51935

56583

56583

40214

57183

110,10

101,06

12128

24255

36383

57183

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

36042

36042

37976

39186

39186

29537

39690

104,51

101,29

8746

17492

26238

39690

TVA aferenta subvenției

10a

6848

6848

7215

7445

7445

5612

7541

104,52

101,29

1662

3323

4985

7541

c2

compensație pentru serviciul public

10b

0

0

0

3071

3071

0

3071

SDIV/0!

100,00

0

0

0

3071

C3

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

6710

6710

6744

6881

6881

5065

6881

102,03

100,00

1720

3440

5160

6881

d)

din producția de Imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției Tn curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

500

500

160

160

160

183

160

100,00

100,00

39

79

119

160

fi)

din amenzi și penalități

15

50

50

45

45

45

10

45

100,00

100,00

11

22

34

45

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

râ)

alte venituri

21

250

250

115

115

115

2

115

100,00

100,00

28

57

85

115

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

156

156

208

160

160

197

160

76,92

100,00

40

80

120

160

a)

din Imobilizări financiare

23

An precedent (N-1)2018


An curent (N-1) 2019


din care:

Aprobat

Aprobat

Nr.

Propuneri

INDICATORI

0/.

T

o/.

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Realizat

HG/Ordin comun HCL 419/ 31.10.2019

conform Hotărârii CA.

Realizat la 30.09.2019

lohiiiivatc

Triml

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9=8/5x100

10=8/6x100

11

12

12

14

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

dL

din dobânzi

26

6

6

23

20

20

76

20

86,96

100,00

5

10

15

20

e)

alte venituri financiare

27

150

150

185

140

140

121

140

100,00

35

70

105

140

3

Venituri extraordinare

28

0

u

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

69786

69786

71484

90336

90336

60850

90336

126,37

100,00

20536

42054

65270

90336

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din

care:

30

69776

69776

71484

90326

90326

60850

90326

126,36

100,00

20534

42049

65263

90326

A. Cheltuieli cu bunuri șl servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

30607

30607

25159

32285

32285

22471

32285

128,32

100,00

7400

15771

24640

32285

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

23305

23305

20352

22347

22347

17173

22347

109,80

100,00

5586

11174

16760

22347

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

22500

22500

19654

21392

21392

16553

21392

108,84

100,00

5348

10696

16044

21392

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

3200

3200

3143

2514

2514

1580

2514

79,99

100,00

629

1258

1887

2514

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

16500

16500

14859

17830

17830

12894

17830

119,99

100,00

4457

8915

13372

17830

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

200

200

150

220

220

187

220

146,67

100,00

55

110

165

220

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

600

600

548

725

725

390

725

132,30

100,00

181

363

544

725

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

5

5

0

10

10

43

10

SDIV/0I

100,00

2

5

7

10

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

1300

1300

833

3721

3721

788

3721

446,70

100,00

322

1862

3403

3721

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

160

160

108

254

254

258

254

235,19

100,00

64

128

192

254

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

90

90

17

70

70

9

70

411,76

100,00

18

36

54

70

bl)

- către operatori cu capital Integral/majoritar de stat

43

0

0

0

SDIV/0I

b2)

- către operatori cu capital privat

44

90

90

17

70

70

70

100,00

18

36

54

70

o)

prime de asigurare

45

1050

1050

708

3397

3397

521

3397

479,80

100,00

240

1698

3157

3397

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

6002

6002

3974

6217

6217

4510

6217

156,44

100,00

1492

2735

4477

6217

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

100

100

78

100

25

50

75

100

b)

cheltuieli privind comisioanele șl onorariul, din care:

48

160

160

117

200

200

15

200

170,94

100,00

50

100

150

200

bl)

cheltuieli privind consultanța Juridică

49

130

130

112

180

180

0

180

160,71

100,00

45

90

135

180

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

50

50

27

287

287

91

287

1.062,96

100,00

72

144

216

287

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

10

10

13

27

27

12

27

207,69

100,00

7

14

21

27

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52Nr.

An precedent (N-1)2018

An curent (N-1) 2019

Aprobat

I

Aprobat

--------------:--------------1------------------------„INDICATORI

conform HG/Ordln comun

conform Hotărârii C.A.

Realizat

HG/Ordin comun HCL 419/ 31.10.2019

conform Hota rarii C.A.

rvsaitzai ia

30.09.2019

Triml

Trlm II

Trlm III

TrimIV

0

1

2

3

4

4a

5

6

. 6a

7

8

9=8/5x100

10=8/6x100

11

12

12

14

C2)

cheltuieli de reclamă șl publicitate, din care:

53

40

40

14

260

260

79

260

1.857,14

100,00

65

130

195

260

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

d1)

ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, Invatamant, social si sport, din care:

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

2

2

0

10

10

0

10

#DIV/0l

100,00

2

5

7

10

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

100

100

94

200

200

78

200

212,77

100,00

50

100

150

200

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

75

75

64

100

100

44

100

156,25

100,00

24

51

75

100

-interna

65

50

50

54

75

75

31

75

138,89

100,00

18

38

56

75

-externa

66

25

25

10

25

25

13

25

250,00

100,00

6

13

19

25

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

70

70

97

100

100

100

100

103,09

100,00

25

50

75

100

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

70

70

87

70

70

14

70

80,46

100,00

18

36

54

70

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

5400

5400

3402

4900

4900

4133

4900

144,03

100,00

1225

2450

3675

4900

11)

cheltuieli de asigurare și pază

70

1400

1400

738

1400

1400

567

1400

189,70

100,00

350

700

1050

1400

I2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

100

100

80

716

716

88

716

895,00

100,00

179

358

537

716

I3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

90

90

87

310

310

60

310

356,32

100,00

78

155

233

310

I4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale șl necorporate, din care:

73

120

120

92

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

-

I5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

I6)

cheltuieli privind recrutarea șl plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

4

4

4

5

5

0

5

100,00

1

2

3

5

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile șl alte anunțuri

77

2

2

0

5

5

0

5

100,00

1

2

3

5

JL

alte cheltuieli

78

150

150

150

100

100

1

100

66,67

100,00

25

50

75

100


An precedent (N-1)2018

An curent (N-1J2019

din care:

imdi/'athdi

Nr.

Aprobat

Aprobat

Propuneri

0/

0/.

ru.

conform

HG/Ordin

comun

conform Hotărârii C.A.

Realizat

conform HG/Ordin comun HCL 419/' 31.10.2019

conform Hotărârii C.A.

Realizat la

30.09.2019

rectificare

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9=8/5x100

10=8/6x100

11

12

12

14

B Cheltuieli cu Impozite, taxe șl vărsămlnte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

1045

1045

8511

11528

11528

6175

11528

135,45.

100,00

2112

4233

6345

11528

a)

ch. cu taxa pt.actlvitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

0

0

0

0

0

0

b)

ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale (CSP)

81

0

0

0

3071

3071

0

3071

0

0

0

3071

c)

ch. cu taxa de licență

82

180

180

35

22

22

14

22

62,86

100,00

5

15

20

22

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

50

50

17

150

150

34

150

882,35

100,00

37

74

111

150

e)

ch. cu taxa de mediu

84

85

85

66

82

82

59

82

124,24

100,00

20

42

62

82

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

730

730

8393

8203

8203

6068

8203

97,74

100,00

2050

4102

6152

8203

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

37096

37096

36931

44317

44317

31267

44317

120,00

100,00

10753

21507

32913

44317

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

35330

35330

35287

42252

42252

29888

42252

119,74

100,00

10309

20619

31436

42252

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

32380

32380

32499

38337

38337

28340

38337

117,96

100,00

9584

19169

28753

38337

a) salarii de bază

89

32380

32380

32499

38337

38337

28340

38337

117,96

100,00

9584

19169

28753

38337

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

2950

2950

2788

3915

3915

1548

3915

140,42

100,00

725

1450

2683

3915

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

800

800

569

500

500

316

500

87,87

100,00

125

250

375

500

-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

250

b) tichete de masă;

96

2150

2150

2219

2400

2400

1548

2400

108,16

100,00

600

1200

1800

2400

c) vouchere de vacantă:

97

0

0

0

1015

1015

0

1015

#DIV/0l

100,00

0

0

508

1015

d) ch. privind participarea salariatllor la profitul obtinut Tn anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103)f din care:

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

An precedent (N-1)2018


An curent (N-1) 2019


din care:

Aprobat

Aprobat

M.

n.

rd.

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Realizat

conform

HG/Ordin comun HCL 419/ 31.10.2019

conform Hotărârii C.A.

Realizat la 30.09.2019

rectificare

7o

70

Triml

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9=8/5x100

10=8/6x100

11

12

12

14

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor organe de conducere sl control, comisii sl comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

956

956

615

1176

1176

716

1176

191,22

100,00

222

444

810

1176

a) pentru directori/dlrectorat.din care:

105

746

746

480

888

888

598

888

185,00

100,00

150

300

594

888

-componenta fixă

106

0

0

0

600

600

598

600

SDIV/0I

100,00

150

300

450

600

-componenta variabilă

107

210

210

0

288

288

0

288

#DIV/0l

100,00

0

0

144

288

b) pentru consiliul de adminlstrație/consillul de supraveghere, din care:

108

210

210

135

288

288

118

288

213,33

100,00

72

144

216

288

-componenta fixă

109

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

05

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

810

810

1029

889

889

663

889

86,39

100,00

222

444

667

889

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:

114

1028

1028

883

2196

2196

937

2196

248,70

100,00

269

538

1365

2198

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:

115

500

500

484

781

781

668

781

161,36

100,00

195

390

585

781

- către buqetul general consolidat

116

500

500

484

781

781

61

781

161,36

100,00

195

390

585

781

- către alti creditori

117

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

500

500

214

1365

1365

171

1365

637,85

100,00

62

124

744

1365

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:

122

28

28

185

50

50

98

50

27,03

100,00

12

24

36

50

fi)

cheltuieli privind alustările șl provizioanele

123

28

28

208

50

50

102

50

24,04

100,00

12

24

36

50

fl.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

f1.2)

- provizioane in leqatura cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane șl ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

0

0

23

0

0

4

0

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.128+Rd.129+Rd.13O), din care:

127

0

0

23

0

0

4

0

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea Imobilizărilor corporale șl a activelor circulante

129

0

0

0

0

0

0

0

- venituri din alte provizioane

130

0

0

23

0

0

0

0

'NDSCATOR!

Nr. rd.

An precedent (N-1)2018

An curent (N-1) 2019

Propuneri rectificare

%

%

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat la 30.09.2019

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

conform HG/Ordin comun HCL 419/ 31.10.2019

conform Hotărârii C.A.

Triml

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9=8/5x100

10=8/6x100

11

12

12

14

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

10

10

0

10

10

0

10

100,00

2

5

7

10

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:

132

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:

135

b1)

aferente creditelor pentru Investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

10

10

0

10

10

0

10

100,00

2

5

7

10

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT(profitiplerdere) (Rd.1-Rd.29)

140

3547

3547

11740

7543

7543

4857

8143

69,36

107,95

496

12

664

8143

venituri neimpozabile

141

23

4

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

921

102

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

278

1076

V

DA TE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

144

73177

73177

83016

97719

97719

65510

98319

118,43

100,61

20992

41986

65814

98319

a)

- venituri din subvenții șl transferuri

145

42752

42752

44720

49138

49138

34602

49642

111,01

101,03

10466

20932

31398

49642

b)

-alte venituri care nu se iau In calculul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care **)

147

35330

35330

35287

42252

42252

29888

42252

119,74

100,00

10309

20619

31436

42252

a)

148

b)

149

c)

150

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

32380

32380

32499

38337

38337

28340

38337

117,96

100,00

9584

19169

28753

38337

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

680

680

709

710

710

709

710

100,14

100,00

710

710

715

710

5

Nr.mediu de salariatl

153

670

670

688

695

695

704

695

101,02

100,00

704

704

700

695

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* rd. 98)/rd. 153]/12*1000

154

4394

4394

4274

5066

5066

3538

5066

118,53

100,00

1220

2441

3742

5066

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

109219

109219

120663

140603

140603

93054

141466

117,24

100,61

29818

59640

94020

141466

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

An precedent (N-1J2018

An curent (N-1)2019

INDICATORI

Nr. rd.

"npiuuâi

Realizat

----------7----"“H Aprobat

-------:—i

Realizat la

30.09.2019

Propuneri rectificare

%

%

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

conform

HG/Ordin comun HCL 419/ 31.10.2019

conform Hotărârii C.A.

Triml

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9=8/5x100

10=8/6x100

11

12

12

14

o)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153

158

866

866

804

866

866

0

866

107,68

100,00

0

0

0

866

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

159

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

580000

580000

553084

601598

601598

601598

108,77

100,00

601598

- preț mediu (p)

161

- valoare=QPF x p

162

0

0

0

0

0

0

0

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2

163

0

0

0

0

0

0

0

8

Plăti restante

164

20000

20000

16194

19000

19000

12714

19000

117,33

100,00

19000

9

Creanțe restante, din care:

165

1000

1000

900

900

900

453

900

100,00

100,00

900

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entitati

170

10

Credite pentru finanțarea activității curente )soldu1 rămas de rambursat

171

*) In limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privln, ■*) Se vor evidenția distinct sumele care nu se Iau Tn calcul la determiAar^

I Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

h creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, ENACHE MARCELA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


Anexa nr.3


Gradul de realizare a veniturilor totale


Mii lei

Nr Crt

INDICATORI

Prevederi an 2017

% 4=3/2

Prevederi an precedent 2018

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

62.722

65.534

104

73.333

83.224

113

1

Venituri din exploatare

62.522

65.380

105

73.177

83.016

113

2.

Venituri financiare

200

154

77

156

208

133

3.

Venituri extraordinare

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, ENACHE.MARCELA

1/1

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


rrogramui de investiții, dotări Și surseie de finanțare

Anexa nr. 4 t___

KQJL ML


mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2019

an 2020

an 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1

Surse proprii, din care:

950

159

11173

9000

9000

a) - amortizare

b) - profit

2

Alocații de la buget

0

0

0

0

0

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

a)- interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

0

0

0

0

0

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

1/3

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2019

an 2020

an 2021

:■ r

- - = - ----

~ ■

- ~.

.....- ■

-- —

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2019

an 2020

an 2021

- (aeriumire GmîgcuV) -

-

- --------—---

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

950

159

11173

9000

9000

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a)- interne

b)- externe


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

ENACHE MĂRCI

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCALmăsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (2018)

An curent (2019)

An (2020)

An (2021)

Realizat 31.12.2018

Influențe (+/-)

Influențe (+/■)

Influențe (+/■)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

s

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

11880

16194

2543

19000

1291

18000

3416

17000

1

încasare sume restante Casa de Pensii

X

X

2

Majorarea tarifului social

X

X

Reducerea dobânzilor si penalităților

X

X

TOTAL Pct. I

X

X

2543

19000

1291

18000

3416

17000

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Creșterea prețului la combustibil si piese

X

X

2

Creșterea prețului la utilitati

X

X

Respectarea prevederilor contractului colectiv

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

0

0

0

0

0

0

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

2543

19000

1291

18000

3416

17000


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR, ENACHE.MARCEkA


MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCLM NR._


LISTA

obiectivelor de investiții propuse a se achiziționa în anul 2019 din surse proprii

Nr. crt.

Denumire obiectiv investiții

Cant. / buc.

Preț unitar

Valoare estimată aprobată cf. HCL 322/ 29.08.

2019

Valoare investiție realizată

Valoare investiție ramasă

Valoare estimată propusă rectificare BVC

Ech

paciente IT si de comunicații si aplicații software:

1

Se'vere

2

115,50

231,00

0,00

0,00

231,00

2

Router gateway

1

12,00

12,00

0,00

0,00

12,00

3

Switch gigabit

4

3,50

14,00

0,00

0,00

14,00

4

Laptop

5

4,00

20,00

0,00

0,00

20,00

5

Telefon mobil

2

5,00

10,00

0,00

0,00

10,00

6

UPS

2

6,00

12,00

12,00

0,00

realizat

7

Videoproiector

1

7,00

7,00

4,00

3,00

realizat

8

Tablete

2

5,40

10,80

0,00

0,00

10,80

9

Licențe Win 10 Pro

30

0,80

24,00

0,00

0,00

24,00

10

Licențe Microsoft Office

30

1,00

30,00

0,00

0,00

30,00

11

Pachet licență Server

1

24,00

24,00

0,00

0,00

24,00

12

Licență Bază de date

1

40,00

40,00

0,00

0,00

40,00

13

CorelDRAW Graphics Suite 2018

1

3,30

3,30

3,30

0,00

realizat

TOTAL:

438,10

19,00

3,00

415,80

14

Software ERP

1

1.016,40

1.016,40

0,00

0,00

1.016,40

15

Reabilitare hală întreținere și reparații: instalație stingere incendiu, hidiranți,semnalizare, etc:„

1

369,60

369,60

0,00

0,00

369,60

16

Instalație monitorizare video incintă, sistem de iluminat

1

138,60

138,60

0,00

0,00

138,60

17

Rețea, infrastructură

1

92,40

92,40

0,00

0,00

92,40

Autoturisme : siguranța 18 circulației, exploatare, administrativ

4

57,75

231,00

205,00

26,00

realizat

19

Autoturism exploatare management

1

207,90

eliminată

20

Reabilitare, modernizare platformă betonată, gard, incintă str, Industriala, nr.8

1

859,80

859,80

0,00

0,00

859,80

21

Reabilitare, modernizare cap linie

6

138,60

831,60

0,00

0,00

831,6022

Reabilitare, modernizare Halii reparații -Corp CI

1

2.356,20

2.356,20

0,00

0,00

2.356,20

23

Sistem de întreținere și igienizare autobuze cu moiitaj pentru Hala de reparații-Corp CI

1

1.016,40

1.359,67

0,00

0,00

1.359,67

24

Toriete pentru vânzarea titlurilor de călătorie

25

36,96

924,00

0,00

0,00

924,00

25

Util.aj multifuncțional cu accesorii si atașament

1

323,40

eliminată

26

Implementare sistem eTicketing

1

2.350,00

2.350,00

0,00

0,00

2.350,00

27

Pompă hidraulică stație de spălat

1

6,00

6,00

0,00

0,00

6,00

28

Dispozitiv de măsurare carburant de tip litrPmetru/debitmetru

1

12,00

12,00

0,00

0,00

12,00

29

Echipamente igienizare interioară flotă, spații de lucru, grupuri sanitare, etc.)

1

21,38

21,38

0,00

0,00

21,38

30

Sistem de afișare de tip video wall

1

166,25

166,25

0,00

0,00

166,25

31

Copertină PVC stație alimentare carburanți

1

29,00

29,00

TOTAL GENERALI mii lei)

11.173

224

29

10.949CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,


MARCELA ENACHE