Hotărârea nr. 536/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL CT BUS SA CONSTANTA


HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al CT BUS S.A.

Constanța pe anul 2019

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința extraordinară din date) de d£ d)W9j,

LUând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr.238657/09.12.2019 al domnului primar Decebal Făgădău, raportul Direcției financiare nr.238641/09.12.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domenidlui public și privat al municipiului Constanta și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Ținând cont de raportul CT BUS S.A. Constanța nr.1898/09.12.2019 înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 238611/09.12.2019;

L'i'jând în considerare prevederile:

  • - ait. 92 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  • - art.35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art.28 alin. (2) lit. b) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

  • - Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

îrj temeiul prevederilor art.129 ,alin. (2), lit.b, alin. (4), lit. a, art.133, alin.2, lit.a, art.134, alin.4 și art.196, alin.(1), lit. a din Ordonanța de urgențăia Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:


societate cu


Se majorează capitalul social al CT BUS S.A. Constanța, acționar unic Municipiul Constanța, cu o sumă ce urmeaza să fie virată de către Direcția financiară a Primăriei municipiului Constanța în conformitate cu sumele aprobate prin bugetul local, astfel :

lCj.000 mii lei pentru achiziționarea de microbuze/minibuze noi care să opereze pe străzile din municipiul Constanța, unde nu au acces autobuzele .

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, CT BUS S.A. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

_____pentru,____________î m p o t r i v ă,            a bți n e r i.

La data adoptării sunt în funcție         consilieri din 27 membrii

PREȘEDINTE ȘEDI


CONTRASEMNEAZĂ,SECRETAR


MARCELA

irCONSTANȚA

NR.