Hotărârea nr. 534/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR.112/30.04.2013

coHSTAA/:r4 ROMÂNIA


'^JUDEȚUL CONSTANȚA ^MUNICIPIUL CONSTANȚA ^CONSILIUL LOCAL

^<4

TOM VS. Ij C°WSTANT-tAțflv


HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCL nr. 112/2013


I,

(Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de Ș.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 229540/26.11.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de domeniului public și privat al municipiului Constanța, specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei; de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățeanului precum și raportul hr. 19256/26.11.2019 al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat"(Constanța; ,

studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea , avizul Comisiei de


Având în vedere prevederile Legii nr. 287/2009, privind Codul civil, Capitolul V, Contractul de închiriere, Legea nr. 15/1990, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Guvern nr. 71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, prevederile HCL nr. 65/2011 privind aprobarea "PrograrriUlui de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente" - Campusul Social Henri Coandă - str. Ștefănița Vodă, cupmodificările și completările ulterioare aduse prin HCL nr. 183/2012, HCL nr. 79/20'13, HCL nr. 299/2012, HCL nr. 463/2018 și HCL nr. 223/2019, ale HCL nr. 150/2011 privind aprobarea transferului "programului de construire unități locative (modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico edilitare aferente Campusuliui Social Henri Coandă" către RAEDPP Constanța, ale HCL nr. 145/2012 privind stabilirea nivelului chiriei pentru unitățile locative modulare din Campusul social Hejiri Coandă, ale HCL nr. 353/2012 privind transmiterea unor imobile din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea RAEDPP Constanța, modificată și completată prin HCL nr. 155/2013, HCL nr. 233/2013 și HCL nr. (36/2014, ale HCL nr. 85/2018 privind transmiterea în administrarea RAEDPP [Constanța a unor imobile aflate in domeniul privat al Municipiului Constanța situate în campusul social Henri- Coandă, str. Zmeurei precum și prevederile HCL nr. 112/2013 privind subvenționarea administrare a campusului de locuințe sociale „Henri Coandă";

nr. 3, Lot 2, activității de


deficiențelor constatatf) și consemnate în Raportul de audit nr. 126945/02.07.2019 încheiat în urma acții’jnii de audit financiar privind situațiile financiare pentru anul 2018;

în (temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d și art. 196, alin. 1, lit. a <din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

i


Văzând dispoziția nr. 3615/09.08.2019 privind înlăturarea

I

i                      HOTĂRĂȘTE:

cuprinsul modulare


(ART. 1. Se aprobă modificarea HCL nr. 112/2013, în sensul că în tot ^acesteia, în loc de "locuințe sociale" se va citi corect „unități locative

: ART. 2. Se aprobă modificarea și completarea art. 1 din HCL nr. 112/2013 în sensul că acesta va avea următorul conținut:

| „Se aprobă subvenționarea diferenței dintre veniturile obținute și cheltuielile realizate, rezultate din activitatea de administrare a Campusului social de unități locative modulare Henri Coandă."

ART. 3. Se aprobă modificarea și completarea art. 2 din HCL nr. 112/2013 în sensul că acesta va avea următorul conținut:

1 „Subvenția rezultată din diferența dintre veniturile obținute și cheltuielile rezultate din activitatea de administrare a Campusului social de unități locative imodulare Henri Coandă, se va aproba anual prin bugetul de venituri și cheltuieli: al municipiului Constanța aprobat de către consiliul local și prin bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța."

' ART. 4. Se aprobă modificarea și completarea art. 4 din HCL nr. 112/2013 în sensul că acesta va avea următorul conținut:

! „Cheltuielile ce intră în sarcina proprietarului în conformitate cu prevederile Codului civil, vor fi aprobate de către acesta în baza notelor de fundamentare întocmite de Regia Autonomă Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța și vizate de consiliul de administrație al acesteia."

r

ART. 5. Celelalte dispoziții ale HCL nr. 112/2013 rămân neschimbate.


i

< ART. 6. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța și Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Iri'stitutiei prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: oZ pentru,    <— împotrivă,   <— abțineri.

; La data adoptării sunt în funcție        consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR ,

MARCELA ENACHE