Hotărârea nr. 533/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ELABORAT ÎN TEMEIUL SENTINȚEI CIVILE NR. 63/2016 RĂMASĂ DEFINITIVĂ, INIȚIATOR MIHAI VALENTIN FLORIN

H O TA R Â R E

privind aprobarea Planului urbanistic zonal elaborat în temeiul sentinței civile nr. 63/2016 rămasă definitivă, inițiator Mihai Valentin Florin

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data glț , U > 2019.


de

(Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 197455/14.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, rapojr'tul Direcției urbanism nr. 202292/18.10.2019, precum și avizul nr. 197453/14.10.2019 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 18 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

[văzând avizul de inițiere nr. 171217/30.01.2017 al Direcției urbanism și Sentința civilă nr. 63/21.01.2016 a Tribunalului Constanța, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 622/CA/19.09.2016 a Curții de Apel Constanța;

art.


în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale

196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

| Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic zonal elaborat în temeiul sentinței civile nr. 63/2016 rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 622/CA/2016, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (7) din Legea nr. 350^2001, pentru zona de reglementare ZM2 propusă, valoarea maximă a coeficientului de utilizare a terenului CUT este 4.            /

Terenul care a inițiat PUZ-ul, situat în intravilanul municipiului Constanța, zona' blocurilor PA2-PA4, lot 7, în suprafață de 500 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 203185, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Mihai Valentin Florin conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 3638/14.12.2005 la Biroul notarilor publici asociați Calmuschi Parachiva și Anastase Eugen George.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic zonal precizat la art. 1 este de 3 ani de li- data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani la solicitarea investitorului.

JKrt. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Mihai Valentin Florirji, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării ' regiojnale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția ! urbanism.

’rezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 7V pentru,       împotrivă, QoLs abțineri.

.a data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.PREȘEDINTE ȘEDINȚA/|


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, /


CONSTANȚA

NR. 533/        2019REGULAMENT DE URBANISM

AFERENT P.U.Z. ÎN TEMEIUL DECIZIEI CIVILE NR. 622/CA/19.09.2016 PENTRU MODIFICAREA REGLEMENTARILOR URBANISTICE APROBATE PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. PRELUNGIREA ION RAȚIU, PLAJĂ SI ALEILE? CAROSABILE DIN FATA BLOCURILOR PA6A, PA4, PA3 SI PA2

9                                                                                              9                                                                    1              7                 9

■JUDEȚUL CONSTANȚA

I. DISPOZIȚII GENERALE

9                  1


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VÎZAT i P»E NESCMIM8ARE Anexă ls avizul nr..______/-----------ROLUL R.L.U.

Regulamentul explică și detaliază sub forma unor prgsgrW^^rfecomandări Planul Urbanistic Zonal, în vederea urmăririi aplicării acestuia ulamentul de urbanism cuprinde reguli specifice de urbanism instituite în teritoriul considerat, care completează sau detaliază regulamentul aferent Planului Urbanistic General.

Regulamentul cuprinde prescripții și recomandări generale la nivelul zonei studiate precum și prescripții și recomandări specifice.

B. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

H.G.R. nî.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de

Ghidul de aplicare a R.G.U. aprobat prin Ordinul ML.P.A.T. nr.21/N/20


A.

Ghidul prjivind metodologia de elaborare și continutul-cadru al planului urbanistic zonal GM-010-2000aprobat de Ordinul MLPAT 176/n/2000.

Ordinul 233/2016 ppentru aprobarea normelor metodologic de aplicare a Lgii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

Ordinul 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism

OMS 119/2014 cu modificările ulterioare, pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață alpopulației

Legea 114/1996 - Legea locuinței

Legea 190/2013 privind aprobarea Ordonanței de Urgență â Guvernului 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

Legea 280/2003 pentru aprobarea O.U.G. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere

Legea 597/2001 privind unele                    și autor

zona de coastă a Mării Negre

vtz*r HascHHcaAia

Anexă la avizul nr.______/__________

ARLICA&E

ARHITECT ȘEF____________


zare a construcțiilor în

J

C. DOMENIUL


R.L.U. d

urbanistice în

e)biziei civile nr. 322/CA/19.09.2016. Aceasta respinge recursul, ca


vigoare, în

nefondat, asupfa Hotărârii Tribunalului Constanța, Secția de contencios Administrativ și Fiscal nr.6/21.01.2016, care „Obligă pârâții (Primarul mun. Constanța și Consiliul Local al Mun. Constanța)'să întocmească și să adopte Planul Urbanistic Zonal prin care să se reglementeze regimul de construire al zonei în care se află terenul proprietatea reclamantului (Mihai Valentin Florin), situat în zona blocurilor PA2-PA4,lot 7, identificat cu nr. Cad. 13259 din mun. Constanța, în conformitate cu dispozițiile art.47 alin.5 din Legea 350/2001, în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

Activitatea de construire în zona studiată urmează să se desfășoaf următoarelor principale categorii:

în cadrul • - construirea pe teren liber;

 • - completarea echipării infrastructurii terenului studiat;

 • - amplasarea spațiilor pentru parcări;

 • - amplasarea spațiilor verzi;

 • - dezvoltarea rețelei de străzi.

J, ,

Autorizarea acestor categorii de construcții și amenajări urmează să se supună procedurilor legale și regulamentului aferent P.U.Z..

în cazul în care terenurile se vor dezmembra sau parcelele obținute nu vor avea acces direct din circulațiile publice, se vor întocmi P.U.D. sau P.U.Z., după caz.

D. DEFINIREA TERMENILOR UTILIZA TI ÎN R. L. U.

I

Zonă de protecție - suprafața delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau natural, al unor resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă, etc. și în care se instituie servituti de utilitate publică și de construire pentru păstrarea și valorificarea acestor resurse și bunuri de patrimoniu și a cadrului natural aferent.

Indicatori urbanistici- instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării și al dezvoltării durabile ale zonelor urbane. Aceștia sunt procentul de ocupare .a terenului (P.O.T.) și coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.). Excepțiile de calcul ale indicatorilor urbanisctici sunt conform Legii 350/2001.

i; ■                      '                                                                                                                                                                                                                      :

Coeficientul de, utilizare a terenului (C.U.T.) - raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau. în calculul ^suprafeței desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necircula.bile,. . precum și podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil în incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție. . n

Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.) - raportul dintre suprafața coi isLmn& iiprenta Ia sol a clădirii șau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioareyșT^Jprarața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu ^excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,0 metri de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită. Nu se iau în calculul P.O.T. suprafețele subsolurilor și demisolurilor care depășesc conturul parterului și nu depășesc cota de 1,50 metri față de cota terenului amenajat, în cazul în care acoperirea lor se va trata ca o curte de incinta (circulații, grădină, etc.).

Locuințe unifamiiiale (individuale) - clădiri de locuințe pentru o familie (o locuință)

Locuințe semicolective - clădiri de locuințe pentru mai multe familii (mai multe locuințe), având acces propriu și lot folosit în comun.

Locuințe colective - clădiri de locuințe pentru mai multe familii (mai multe locuințe), având este situată peste 28 m față de nivelul terenului (carosabilul adiacent)

acces si lot folosit în comun.

> • - P, P+1

 • - P+2 4- P+5


- P+5 4- P+11


JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA (MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM V? ZA T 1P 8      HI KBARE


Anexă la avizul nry /


ARHITECT ȘEF '________ '


- clădire la care cota pardoselii ultimului nivel folosibil


- foarte înalt        - idem, la > 50 metri

Clădiri izolate - clădiri de locuințe amplasate izolat pe un lot

Clădiri cuplate - clădiri de locuințe cuplate câte două, pe limita dintre două loturi

Clădiri înșiruite - clădiri de locuințe amplasate pe întreaga lățime a parcelei

Clădiri covor - clădiri de locuințe (de forma L sau U) amplasate în (rețea) lot, pe limita a rei^turi, cuplate sau nu cu clădirile


....... ---.IA MUNJCIPîULUî CONSTANȚA Ol^eCȚIA URBAHSM VHAT i r-W NESCHifeSARE Anexă ia avizul nr,______L ______


I

P\                                     Anexă ia avizul nr,______/,

AZA PRIVIND MODUL DE OC^PARgAETERgNURILOR


’i

Ignis Nejla O.

H.jRESULl D

CU PRIVIRE LA INTEGRITATEA MEDIULUI SI PROTEJAREA

>

PATRIMONIULUI NATURAL Șl CONSTRUIT

Este necesară respectarea amplasamentelor propuse în planul urbanistic zonal pentru principalele clădiri și amenajări aferente.

Principalele obiective trebuie să dispună de accesuri carosabile dimensionate

conform normelor, platforme și spații de degajare corespunzătoare pentru desfășurarea investițiilor.               t . a

Fiecare obieetra/feeWaconstrui pe baza unor proiecte de specialitate, elaborate de specialiști atestațifTcu respectarea normelor de proiectare și execuție în vigoare, asigurându-se reespectarea cerințelor minime de calitate.

După finalizarea executării lucrărilor, amplasamentul rămas neocupat de lucrările de construcții se va reda peisajului urban în condiții corespunzătoare - se va amenaja integral, nelăsând spații care pot deveni depozite necontrolate de deșeuri sau cu pericol de accidentare. Se recomandă amenajarea unor suprafețe cât mai mari de spații verzi.

Se vor respecta, de asemenea, condițiile puse în avizul Agenției Naționale pentru

Protecția Mediului. Terenurile neconstruite, delimitate conform unei lotizări efectuate în jurul anului 2004 (după aprobarea P.U.G. în vigoare), se vor exclude din reglementările prezentului P.U.Z. până la clarificarea situației lor juridice referitoare la aplicarea O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului și Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi.

în cazul descoperirii unor vestigii arheologice, se va anunța Direcția. Județeană de Cultură și se va institui zona de protecție corespunzătoare.

Organizarea de șantier se va face pe terenul aflat în proprietate;'' sau pe terenurile învecinate numai cu acordul proprietarilor acestora. Pentru organizareâ de șantier se va ' ? obține autorizație de construire, conform legii.


o piese scrise:

□ memoriu, tehnic arhitectura și celelate specialități implicate în proiect (instalații electrice, structură, etc.), care va urmări în funcție de complexitatea proiectului:

• exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural;

-• descrierea modului de implementare a soluției tehnice

o piese desenate:


necesare


□ planuri și fațade, secțiuni caracteristici și detalii care să realizării acestui proiect în concordanță cu realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse și corpuri de iluminat performante și fiabile și cu o investiție minima, reprezintă un criteriul de apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural modern și eficient

□ simulări 3D (pe zi și pe noapte)

o rețeaua 'electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va fi

J                                                                                                                                            >

îngropata/ascunsă și nu va traversa elementele arhitecturale

o pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face Un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritară culoarea albă sau galbenă

o in cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele se vor monta astfel încât să .asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei

o firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului

o firmele il|minate amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă

o proiectul de iluminat arhitectural va fi supus avizării comisiei tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul primăriei municipiului Constanta

B. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI LA APĂRAREA

>                                                   J                          f

INTERESULUI PUBLIC

La transportul materialelor de construire, execuția și exploatarea obiectivelor se vor respecta distanțele de protecție și siguranță stabilite prin normele în vigoare și condițiile tehnice prevăzute de furnizorul echipamentelor și materialelor

în timpul construirii se va avea în Vedere neafectarea Vecinătăților. în cazul în care este necesară folosirea temporară și a altor terenuri, se vă cere acordul proprietarilor acestora.

Se va asigura însorirea clădirilor din zonă și din vecinătăți, corespunzătoare funcțiunilor, conform Ordinului Ministerului Sănătății 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă a populației și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, precum și normativelor specifice. Pentru fiecare obiectiv nou sau intervenție pe construcție existentă se va întocmi un studiu de însorire adecvat, care să demonstreze asigurarea însoririi

respectivelor construcții și vecinătăților


III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ


jucatul constanța PRIMĂRIA MUNiCIPIULU'. CONSTANȚA DIRECȚIA URBA> iSM VÎZAT î F»RE NESCHISSBARE Anexă la avizul nr./______/__________

(<-/ - qo -ARHITECT ȘEF____________

UNITĂ TI SI SUB ITĂ fi FUNCȚIONALE

Pe teritoriul av         iu se identifică următoarele zone de reglementare.
ZRL 4- Subzbna lobuintelor colective medii P+3 4- P+4 din ansambluri if’

preponderent rezidențiale

Notă:

 • 1. Denumirea zonei de reglementare provine din regulamentul local de urbanism aferent P. U. G..

 • 2. Construcțiile existente în această zonă, edificate anterior aprobării P. U. G. au regimul de înălțime P+8.

 • 3. Conform NP057/2002 aprobat cu 0.1383/2002, clădirile cu regimul de înălțime P+3 + P+4 se încadrează în grupa regimului de înălțime redus, iar construcțiile P+8 se încadrează în grupa regimului de înălțime mediu.

 • 4. P.U.Z. de față nu modifică regimul de înălțime al zonei ZRL 4.

ZM 1 - Zonă mixtă - de locuințe, activități comerciale si de servicii de interes general (servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective și personale, comerț, hoteluri, restaurante, de sănătate, recreere) și echipamente

publice, cu regim maxim de înălțime S+P+7E

3.

ZM 2 - Zona mixtă - zonă reglementată de P.U.D. - H.C.L. 100/2005

4.

Zonă reglementată de P.U.D. - H.C.L. 327/2006, parcela cu nr.cad. 205798

5.

Zonă reglementată de P.U.D. - H.C.L. 326/2006, parcelă fără nr.cad. actualizat

6.

ZRV 1a - spații verzi

7.

Circulații publice, carosabile și pietonale, și parcări

8.

Teren cu interdicție temporară de construire până când se clarifică situația juridică referitoare la aplicarea O.U.G 195/2005 privind protecția mediului și Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi.

Pentru zonele de reglementare ZRL4, ZM2, ZRV 1a și terenurile reglementate prin P.U.D. aprobatei în 2005 și 2006 se mențin reglementările stabilite prin P.U.G., respectiv P.U.D. aprobate ulterior P.U.G.. Autorizarea construcțiilor în aceste zone și se va face cu Q consultarea C.T.U.A.T., în vederea clarificării modului de amplasare a construcțiilor pe parcelă. Aceasta va stabili necesitatea elaborării unui P.U.D. în acest sens.

Prezentul P.U.Z. reglementează zona mixtă ZM 1.

Pentru circulațiile publice se vor respecta prevederile P.U.G. M.C. și normele în vigoare.


ifi/ată de


Menținerea terenul neconstruit cu reglementările anterioare__est(^j necesitatea clarificării juridice a faptului că acesta cuprinde parc e se' suprapun peste zone de reglementare existente diferite, din care una este ZRV 1a - spațiu verde. De asemenea, în afară de parcelele cu cadastru actualizat înregistrate la O.C.P.I., nu se cunoaște tipul de proprietate al terenurilor. Acest teren sgupoate^egleinenta.-ulterior-prin documentații urbanistice de tip P.U.Z..                      primăria MUNicipiuiui constanța

DiPSCȚIA URBANISM

                                                   I    VJZA r % ARS NESC Hi&BARE

| Anexă la avizul nr.       I _____

|                       |    /Ws//^.>)

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂTILdWR^CfÎ0NAL&---

|                                                 J               ,                           ' 1 '               —« ■ ■-        III J L

r

ZONA ZM 1 - Zonă mixtă - reglementată conform Deciziei Civile 622/CA/19.09.2016 -S+P+7E

Art. 1. UTILIZĂRI PERMISE

? - locuințe colective și semicolective cu regimul de înălțime maxim (S/D+)P+7E, reglementare conform Deciziei Civile 622/CA/19.09.2016

i ■           l'-/

-   ? 'rVse.r^Jcii - mici ateliere de croitorie, cizmărie, ceasornicărie, frizerie, curățătorie,


cosmetică, farmacie, after school, săli de întreținere sau fitn acestea;

administrative - sedii ale unor companii și firme pentru proiectare, întreprinderi, cercetare, expertizare, consultanță și alte servicii profesionale, sedii ale unor organizații politice și profesionale;

servicii sociale, colective și personale, incluzive, de sănătate și învățământ - cluburi pentru copii și/sau pensionari, after school, centre de perfecționare și calificare profesională, locuri de joacă și altele similare cu acestea;

activități comerciale - comerț cu amănuntul de prodise alimentare și nealimentare, alimentație publică, cu excepția restaurantelor;

servicii turistice - structuri de cazare (hoteluri, pensiuni, agenții de turism, vile turistice) și de alimentație publică (baruri, cofetarii, cafenele și altele asemenea);

sport și recreere în spații acoperite sau descoperite;

parcaje la sol și multietajate;

spații libere pietonale, pasaje pietonale, pasaje pietonale acoperite;

spații plantate, scuaruri;

JUPEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNJCiP'ULUI CONSTANȚA

spații de protecție civilă.

DIRECȚIA URBANISM VIZAT S-PRE H6. SCHIMBARE Anexă la avizul nr. _j----/--

ARHITECT ȘEF'

Art. 2. UTILIZĂRI

- clădirile vor

jRMI$E£U CONDIȚIONĂRI-

II ’       K                                   Jul orientat spre stradă și spre traseele pietonale, cu funcțiuni care admit accesul pi/EJIiculuf în mod permanent sau conform unui orar de funcționare specific;

- funcțiunile casfe, admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de

funcționare specific vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea, conform unui proiect de

iluminat arhitectural ce va fi prezentat la faza D.T.A.C.;

- se admite utilizarea unor încăperi din cadrul apartamentelor pentru activități necesare exercitării de profesiuni liberale (avocatură, arhitectură, medicină, etc.) în limita a maxim

25% din suprafața utilă a acestuia;

- funcțiunile publice vor dispune de accesuri separate de cele ale locuințe^ F n * r. '*> ț 'o va


L

Art. 3. UTILIZĂRI INTERZISE


>

2

I +1

 • - orice funcțiuni care nu sunt menționate la art. 1 si 2;

 • - restaurante;

 • - activități productive poluante, cu risc tehnologic său incomode prin traficul generat (pes(e 5 autovehicule mici pe zi'sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate;

 • - construcții provizorii de orice natură;

 • - anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență;

 • - depozitare en gros;

 • - depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari (peste 10mc) de substanțe inflamabile sau toxice, carburanți;

 • - depozitări de materiale refolosibile;

 • - activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;

 • - autobaze, stații de întreținere și spălătorii auto;

 • - lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • - orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

Art. 4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU i                        >      . .                                                                                                                 '

CONSTRUCȚII


Dimensiunile și forma terenurilor pe care se vor realiza necesitățile funcțiunilor respective, cu mențiunea ca, în cazul deziȚfembrăfii, indicatorii urbanistici rapojtati la parcela inițială să se mențină.


Se consideră construibile terenurile cu suprafața de minir^iVm^O^mp și minimum 3 metri deschidere la circulația publică. Pe terenurile neconstruibile pe care indicatorii urbanistici specificați sunt depășiți, nu se admit decât lucrărij ^eoaiatiL_ consolidări, îmbunătățire a nivelului de echipare tehnico-edilitară.


urbanism T


Art. 5. REGIMUL DE ALINIERE AL CONSTRUCȚIILOR

 • - limita edificabilului spre stradă este pe limita de proprietate

 • - limita edificabilului nu se va depăși cu cornișe, console, balcoane, bovindouri

 • - aliniamentul nu se va depăși cu rampe, scări, console de orice tip

Art. 6; AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Construcțiile se vor retrage față de limitele laterale și posterioare cu minimum 2.0 metri.


Nu sunt permise calcane.

Dispunerea construcțiilor anexe pe limitele posterioară sau laterală ale parcelei este admisă dacă acestea nu depășesc înălțimea împrejmuirii.

Față de terenurile aparținând domeniului public, construcțiile se pot amplasa pe limita proprietății și vor întoarce spre acestea fațade tratate arhitectural.

Din punctul de vedere al amplasării pe teren, construcțiile se pot dispune pe limitele laterale sau posterioare ale terenului respectând condițiile de mai sus, fără acordul prealabil al vecinilor, cu condiția să nu aducă prejudicii acestora din punctul de vedere al rezistenței mecanice și stabilității, securității la incendiu, igienei și siguranței în exploatare.

Art. 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

} >

Amplasarea și configurarea clădirilor pe parcelă se va face cu asigurarea însoririi

corespunzătoare a spațiilor și a vecinătăților cbnform lșgțsțș(ieb®N®igw©-

_           ' x '   . r.          , PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

Pe parcela construcțiile vor fi de tip izol at. direcția urbanism VLZAT SPRE NESCHI&3ARE

Anexă la avizul nr. /<7 7-^,7£

Art. 8. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA AC^^Iț^R OBLIGATORII Obiectivele trebuie să aibă acces auto și pietonalTcu laumea minimă de


3,0 metri pentru autoturisme și minimum 1 metru pentru pietoni. Se va asigura accesul autospecialelor de pompieri pe cel puțin o fațadă a construcțiilor, și pe două fațade, dacă funcțiunea o cere.


în cazul u

ncțiunea o cere, se vor asigura, de asemenea, lățimea și


e're’'corespunzătoare accesului ambulanțelor și autovehiculelor de colectare a deșeurilor - minimum 3,5 metri lățime si 4 metri înălțime liberă.

Art. 9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, în afara circulațiilor publice. Atât spațiul de parcare/garare, cât și cele de circulație și manevrare a autovehiculelor se vor dimensiona conform normativelor în vigoare.


Necesarul locurilor de parcare se va asigura cu respectarea H modificările, detalierile și completările ulterioare.

Necesarul locurilor de parcare se va calcula la faza D.T. în parte.

Art. 10.    REGIMUL DE ÎNĂLȚIME AL CONSTRUCȚIILOR

i                                                                    f

Regimul de înălțime maxim - S+P+7E, eventual cu mai multe niveluri de subsoluri si/sau demisol, ,/r   '

în cazul demisolurilor, cota finită a pardoselii parterului nu trebuie să depășească o înălțime maijmare de 1,50 metrrfață de nivelul terenului amenajat atât pe latura adiacentă străzii (cota finită a trotuarului), cât și față de cota terenului natural pe celelalte laturi (nord, est și sud).

înălțimea maximă a construcțiilor, măsurată de la cota terenului amenajat pe latura i

dinspre stradă (trotuarul de gardă), va fi de maximum 35 metri. La aceasta se va adăuga înălțimea paratrăsnetelor, unde este cazul, de cca 6 metri. Vezi figura de mai jos.


CO

inăl^axirnăJUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA F^UNICIP1ULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZA r s NESCmSSBARE

An,xS

ARHITECT ȘEF __________


Toate construcțiile vor avea acoperire tip terasă înierbată.

Art. 11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR. CATEGORII DE MATERIALE DE CONSTRUCȚIE

f I

Arhitectura clădirilor va oglindi funcțiunea acestora și se va urmări crearea unor ansambluri unitare împreună cu clădirile din vecinătate.

Se vor avea în vedere:

- prevederea unor structuri definitive de zidării portante sau cadre de beton armat, sau structuri metalice;

 • -  acoperirea cu terasă;                                            y

 • - folosirea teraselor și/sau fațadelor verzi în scopul îmbunătăU^^^noclimatului. întreținerea acestora se va face prin grija proprietarilor imobilului și/se va verifica periodici pe baza unui program propriu de către poliția locq>â;

 • -  amplasarea firmelor și reclamelor, cu lumina reflectată, în registru orizontal în planul fațadei deasupra ferestrelor parterului, sub cota ferestrelor etajului 1 sau aticului, după caz, sau perpendicular pe fațadă, la o înălțime de minimum 3 metri deasupra cotei terenului amenajat;

- armonizarea arhitecturii și finisajelor garajelor și construcțiilor anexe vizibile din spațiile publice cu cele ale clădirii principale.

Sunt interzise:

- materiale de construcție și finisaj precum azbocimentul, fibra de sticlă, plasticul;

- finisajele exterioare dominante în culori saturate, stridente și strălucitoare (ex.: -culori fosforescente, placări reflectorizante).

Pentru parcări se vor folosi dale înierbate.

Pentru circulațiile pietonale se vor folosi dale sau pavele de beton sau piatră naturală.

Documentația pentru autorizația de construire va cuprinde și proiectul de îluuminat arhitectural. Acesta va cuprinde:

o piese scrise:

□ memoriu tehnic arhitectura și celelate specialități implicate electrice, structură, etc.), care va urmări în funcție de complexit;


 • • exploatarea și intreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural;

 • • descrierea modului de implementare a soluției tehnice


confortabil cu un consum minim de energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse și corpuri de iluminat performante și fiabile și cu o investiție minima, reprezintă un criteriul de apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural modern și eficient

□ simulări 3D (pe zi și pe noapte)

o rețeaua electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va fi »                                                                                                                    f

îngropată/ascunsă și nu va traversa elementele arhitecturale

o pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritară culoarea albă sau galbenă

o in cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele se vor monta astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei

o firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului

o firmele iluminate amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă

o proiectul de iluminat arhitectural va fi supus avizării comisiei tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul primăriei municipiului Constanta

Art. 12.


REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ

Obiectivele vor avea asigurate accesul la utilități, atât pentru organizarea de șantier, cât și pentru construcții definitive.

Investitorul va respecta cerințele prevăzute în normele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public. Branșamentele se vor executa îngropat și vor fi autorizate conform legii, cu avizul deținătorilor de rețele.

Se interzice amplasarea echipamentelor tehnice (ex. antene, cabluri, conducte, aparate de aer condiționat, centrale de ventilare și climatizare) în locuri vizibile din spațiul public.          p

Amenaja'ile exterioare vor asigura evacuarea apelor meteorice controlat, în spațiul verde propriu 'sau în rețeaua de canalizare pluvială publică, acolo unde aceasta e prezentă. Este interzisă dirijarea acestor ape înspre suprafețele domeniului public sau spre terenurile vecine. Este interzisă evacuarea apelor uzate contaminate cu. hidrocarburi înainte de trecerea lor prin separatoare de hidrocarburi.                     »

Deșeurilb se vor depozita pe platforme special amenajate^^uMIe separate pe sortimente de (feșeuri, la care pot avea acces autoutilitareled^cofe^re a acestora. Se va respecta legislația în vigoare privind regimul deșecfrilor și protecția mediului. Platformele exterioare de deșeuri ale locuințelor colective se vor dimensiona

> >

corespunzător,, se vor amplasa la cel puțin 10 metri distanță de locuințe și vor fi împrejmuite, irripermeabilizate cu asigurarea unei pante de scurgere și vor fi prevăzute cu

sistem de spălare și sifon de scurgere racordat la canalizare. Dacă nu se poate asigura această distanță, se pot adopta soluții alternative, precum: depozitarea într-o camera de gunoi din: interiorul clădirii, crearea unor paravane, eventual verzi, care separă construcția de platforma de deșeuri, crearea unor platforme acoperite pentru pubele, utilizarea, aco unde este posibil, a platformelor de pe domeniul public.


Art. 13. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPAȚII VE

Se mențin reglementările din P.U.G. aprobat și H.C.J.C. 152/20

 • - spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fal

 • - pe fiecare parcelă este, obligatorie amenajarea unor spații plantate amen^ solului de minimum 25% din totalul suprafeței terenului;

 • - spațiile necojnstruite și neocupate de accesuri și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu urifarbore la fiecare 100 mp;

 • - pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției este interzisă impermeabilizârea terenului mai mult decât minimum

  Necesar p^FUialgbȘfeWi^re;

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA


DIRECȚIA URBANISM

VIZAT     NESCHiKBARE

Anexă la avizul nr. 4------I-------

ARHITuCT ȘEF____________

 • - pentru locuințe colective se vor asigura spații verzi și plantate pe minim 30% din suprafața lotului, care pot fi prevăzute pe suprafața de teren rămasă liberă, pe suprafața fațadelor construcțiilor, pe suprafața teraselor/acoperișului;

 • - pentru funcțiuni mixte se va respecta H.G.R. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism - anexa 6.

în cazul abrogării sau modificării H.C.J.C. 152/2013, se vor respecta condițiile H.G.R. 525/1996.

Se pot folosi: gazon decorativ, plante floricole de vară (petunia, dalia, echinops, verbena), salcâmi (robinia), arini (alunus glutinosa), tei, liliac (syringa), cătină roșie (tamarix), gard viu (evonimus, buxus), etc..

în lateral și în spatele loturilor se poate planta vegetație medie și înaltă, cu atenție la posibilitatea umbririi camerelor de locuit.

Pe spațiul verde se pot amplasa locuri de joaca                             •PRiMAKIA i'VîvwrcSTĂNȚA DiPcCȚIA URB4M'

VIZAT


REGULI CU PRIVIRE LA ÎMPREJMUIRI            nr,____.1__

o       &              x                      xxSe menffira reglementările din P.U.G. astfel: • - se va asigjjraweajîzarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmufri proiectate din materiale durabile și de calitate;

 • - pentru mascarea unor obiecte care țin de utilități (platforme gospodărești, puncte de transformare, branșamente, etc., sunt permise împrejmuiri înalte, îmbrăcate în vegetație;

 • - se recomandă ca împrejmuirile spre spațiile publice să lipsească. Dacă este necesară asigurarea securității persoanelor și bunurilor, se va prevedea o împrejmuire cu alcătuire transparentă, cu soclu de maximum 40 - 60 cm de la cota terenului amenajat sau gard viu;

 • - împrejmuirile spre proprietățile private învecinate pot fi maxim 2 metri față de cota terenului amenajat, dublat de gard viu sau plante agățătoare pe părțile vizibile din spațiul

■'public.


întocmit:     arh. Narcis Gelal

JUCATUL CONSTANTA

PRIMĂRIA vUMICIP'iULUi' CONSTANȚA DIRȘCȚlAURSAi- ISM V- '.AT i-p&s ML UHJSSaARE

Anexă la avizul nr.__2_ /___

ARHITECT șef '_________

arh. Ignis Duvagi
i

Ignis NejffaO-1 Lucrare


I

Eventuale lucrări cadastrale de alipire/ dezmembrare

___________________________________________________________________________________________________________________________I__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Marcarea limitei dintre parcelele aflate în proprietate privată a persoenelor fizice și juri’dice și străzile propuse și/sau existente pentru asigurarea accesibilității la parcelă

Asigurarea accesului Ia infrastructura edilitară - avizarea deținătorilor de rețele


Asigurarea amplasării corecte a construcțiilor pe parcelă - studii geo-hidroedilitak, soluții de fundare si I                                        ’                                                                          ’

consolidare a malului, după caz

Autorizarea si executarea lucrărilor de ' J

construire și recepția lucrărilor


J.


Perioada estimata de execuție


11.2019-12.2019


12.2019


01.2020-03.2020


01.2020-03.2020


04.2020 - 04.2024


Executarea infrastructurii edilitare si rutiere; amc najarea spațrjtar®BRSirANȚA

LI r-' -’-.........-...........—

:         DiftSCȚIA URBANtSM

11 V! ZAT î PRE HESCHIK3ĂRE i Anexă la avizul nr. ____ /

----ARHITECT SEF

“UtrUtati—-————

Punerea înj funcțiune a obiectivelor


04,2024 - 08.2024


PRIMĂRIA MUNIGPIUlljt CpNîiTANȚA


■^2024-12.2024

04.2024-01.2025


Responabil


Proprietarii parcelelor


Proprietarii parcelelor Primăria Municipiului Constanta


Proprietarii parcelelor Instituții avizatoare


Proprietarii parcelelor


Proprietarii parcelelor Antreprenorul lucrărilor de construcții

Primăria Municipiului Constanta

Detiinătorii rețelelor

J                                            J

edilitare  Beneficiarii retefebor edilitare

Proprie'tani

Beneficiar^ investițiilor
Amenajarea străzilor se va face pe baza proiectelor autorizate pfin grija Primăriei municipiului Constanța. Amenajarea spațiilor verzi se va face pe baza unui studiu de specialitate de' tip P.U.D.. Aceste proiecte se vor încadra în planurile generale de dezvoltare pe termen lung în ceea ce privește rețeaua aprobate și în graficul de execuție ale acestora.
Nr.

Crt.

ZONA DE REGLEMENTARE

ÎUPRAFAJÂ

FHOCFNT DtNZONA

1.

ZRL 4 • suprafața plantata

3114

- parcare acoperita cu teren de sport inerbat

793

n

4.

ZRV 1a

494

100 00%

3.

TERITORIU NEREGLEMENTAT

2936

45.36%

TOTAL

8167

30 23%


B


SE

oi!

\ i


Nr.

ZONA CE

POT

CUT

OBSERVAȚII

crt

^GLEMENTARF

maxini

maxim

1.

(zrlD

P+4-8

100%

9.0

existent!-raportați la parcela

2

(ZRL4)

P+4-8

30%

1.5

"existenti,reglementați

_prin P.U.G.

3.

(ZM 1)

P+7

55%

4.0

propunere de creștere

4.

(ZM2J

P+18

60%

se menține

reglementați prin

H.C.L. 1OO/20O5

5.

PUD

P+2

38%

se

menține

reglementați prin

H.C.L. 326 si 327/2006


| SFF PROIECT || «refer

arh. NARCIS GELAL

P.U.Z.

|| PROIECTAT

|| Oewoe.-

arh. IGNIS DUVAGI

Il BFNEFlClAR

|| PiWMSW

MIHAI VALENTIN FLORIN

20-X 2017

1 PROIECT

II-.--

PUZ PENTRU MODIFICAREA REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE

39/ 2016

11 avpiasament fes----------

CONSTANTA. FALEZĂ NORD. ZONĂ BLOC PA4, LOT 7

SCARA

1rtr

|| TI TI UI PLANȘEI

|| °S<' 4MCf.ptW

REGLEMENTĂRI: ZONIFICAREA TERITORIULUI Șl CĂILE DE COMUNICAȚIE |

AMBân--- r»t         t.: AU. AHnh lcU°* i r