Hotărârea nr. 532/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 327/2017 PRIVIND APROBAREA COMPONENȚEI, ATRIBUȚIILOR ȘI FUNCȚIONĂRII COMISIEI DE REPARTIZARE A LOCUINȚELOR SOCIALE ÎN BAZA LEGII NR. 114/1996

GO^SiA/vr^ ROMÂNIA

% <!?? ^JUDEȚUL CONSTANȚA

A KW ^municipiul CONSTANȚA

J «CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 327/2017 privind aprobarea componenței, atribuții lor și funcționării Comisiei de repartizare a locuințelor sociale în baza j                     Legii nr. 114/1996

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară d i n 0S5 j IL cX) ,

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 225238/20.11.2019, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 327/2017, adresa R.A.E.D.P.P. Constanța nr. 16956/21.10.2019 și adresa nr. R202908/23.10.2019 a Primăriei Municipiului Constanța, Direcția administrație publică locală, Serviciul juridic, raportul nr. 19086/22.11.2019 al R.A.E.D.P^P. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, 'juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinței, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 și ale H.C.L. nr. 327/2017 privind aprobarea componenței, atribuțiilor și funcționării Comisiei de repartizare a locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. q și art. 196 alin. 1, lit. a din O.ll.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 327/2017 privind aprobarea componenței, atribuțiilor și funcționării Comisiei de repartizare a locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996, în sensul că în locul doamnei Iordache Oana, se nominalizează doamna Zână Aurora, consilier juridic în cadrul Serviciului juridic, Direcția administrație publică locală.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 327/2017 rămân neschimbate.

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta' hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județuluil Constanța.

Q Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: c/Ăb pentru ,    " împotriva,   ' abțineri.

La data adoptării sunt in funcție       consilieri, din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE