Hotărârea nr. 531/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND NUMIREA UNOR MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC TELEGONDOLA MAMAIA SRL

HOTĂRÂRE privind numirea unor membri în Consiliul de administrație al SC Telegondola Mamaia SRL

Corsiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară la data de                                                                      '

Luând in dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 226248/21.11.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 de servicii publice, comerț turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Compartimentului monitorizare întreprinderi și ADI-uri înregistrat sub nr. 227044/22.11.2019;

Luând în considerare adresa nr. 320/29.10.2019 transmisă de către SC Telegondola Mamaia SRL, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 208634/29.10.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, republicată;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a), alin. 3 lit. d) și art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art:. 1. Se aprobă numirea a doi membri în Consiliul de administrație al SC Telegondola Mamaia SRL:

-        MuiaA        ■

Art. 3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va. comunica prezenta hotărâre, Direcției administrație publică locală, Compartimentului monitorizare întreprinderi și ADI-uri, S.C. Telegondola Mamaia S.R.L., membrilor desemnați în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru,         împotrivă, 1 abținerii

La data adoptării sunt în nctie            conșilieri din 27 membri.CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCEl^A E^AGFfE

CONSTANȚA,

NR.(53 I1 / ^. /IL _2019