Hotărârea nr. 529/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OCUPĂRII PRIN CONCURS A UNUI POST VACANT DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA

HOTĂRÂRE privind aprobarea ocupării prin concurs a unui post vacant din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta


nsiljuHgfal al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de


Luând în dezbatere:

-referatul de aprobare înregistrat sub nr. 224932/19.11.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul înregistrat sub nr. 225827/20.11.2019 al Serviciului resurse umane, raportul înregistrat sub nr. 11215/2011.2019 al Serviciului RUNOS - 'relații cu publicul din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție social, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism șij agrement;

Ayând în vedere prevederile

-Ljcigii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare,

-Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii cu modificările și completările ulterioare,

-Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății în vederea descentralizării,

-Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare,

-Ordinului nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistență medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal bază emis de Ministerul Sănătății,

-Ordinului nr. 834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților și subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare p<? grade pentru personalul cu funcții de conducere, precum și funcțiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare față de salariul de bază emis de Ministerul Sănătății,

-Ordinului nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și p'romovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar emis de Ministerul Sănătății, -Ordinului nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice; precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi cu modificările și completările ulterioare,

-Ordinului nr.846/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clirjiic de Boli Infectioase Constanta emis de Ministerul Sănătății si Ordinul nr. 1037/2010 privind modificarea Ordinului nr.846/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta, emis de Ministerul Sănătății, adresa nr.XI/A/60783/CSA/13270/20.12.2010 avizată de Primăria municipiului Constanța, adresa nr.XI/A/42175/CSA/8297/ 26j07.2011;

Luând în considerare:

I

-Referatul nr.10700/07.11.2019 privind luarea unor măsuri pentru buna desfășurare a activității din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța precum și aprobarea acestuia prin Hotărârea nr.3/12.11.2019 a Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța. Având în vedere Protocolul de predare-preluare nr. 91704/07.07.2010, încheiat între DSR.'J Constanța și Primăria municipiului Constanța/Consiliul local Constanța;

în 'temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit.c și art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

AF!T. 1 Se aprobă ocuparea prin concurs a unui post vacant, după cum urmează:

-l''(un) post vacant de medic specialist specialitatea boli infecțioase- Cabinet de boli infecțioase.

AFIT. 2 Ocuparea postului vacant din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, se va realiza cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pentru anul 2019.

ART. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în vederea aducerii ila îndeplinire, Serviciului resurse umane și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezent^


ita hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: rT-Xp pentru, ‘---- împotrivă,            abțineri.

La data adoptării sunt în funcție         consilieri din         membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,      ,


w'           QJh i

I

I

I

I