Hotărârea nr. 528/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA


HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța

(Zonsi^l^cal al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de Luând în dezbatere:

-referatul de aprobare înregistrat sub nr.225592/20.11.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul înregistrat sub nr. 225817/20.11.2019 al Serviciului resurse umane, raportul înregistrat sub nr. 11185/20.11.2019 al Serviciului RUNOS - relații cu publicul din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apararea: ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, avizul Comisiei' de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

Având în vedere prevederile:

• Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare,

 • •  Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii cu modificările și completările ulterioare,

 • •  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății în vederea descentralizării,

 • •  Legii- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare,

 • •  Ordinului nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistență medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal emis de Ministerul Sănătății,

 • •  Ordinului nr. 834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților și subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcții de conducere, precum și funcțiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare față de salariul de bază emis de Ministerul Sănătății,

 • •  Ordinului nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar emis de Ministerul Sănătății,

 • •  Ordinului nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi cu modificările și completările ulterioare,

,i' Ordinului nr.846/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a

I Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanța emis de Ministerul Sănătății,

<> Ordinului nr. 1037/2010 privind modificarea Ordinului nr.846/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta, emis de Ministerul Sănătății, adresa nr.XI/A/60783/CSA/13270/20.12.2010 avizată de Primăria municipiului Constanța, adresa nr.XI/A/42175/CSA/8297/ 26.07.2011;

Luând în considerare:

• Referatul nr.10700/07.11.2019 privind scoaterea la concurs al unui post vacant precum și Hotărârea nr.3/12.11.2019 a Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța,

» Referatul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanta 11150/20.11.2019 privind necesitatea inființării de posturi.

Având în vedere Protocolul de predare-preluare nr. 91704/07.07.2010, încheiat între DSI:’J Constanța și Primăria municipiului Constanța/Consiliul local Constanța;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit.c și art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

AF!T. 1 Se aprobă organigrama Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre

AFIT. 2 Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • - se înființează Unitatea de transfuzie sanguină;

 • - se înființează Compartimentul de evaluare și statistică medicală, urmând ca statisticianul medical și registratorii medicali să facă parte din acest compartiment;

 • - se înființează un post de medic specialist specialitatea boli infecțioase în cadrul Compartimentului boli infecțioase HIV/SIDA și îngrijiri paliative;

 • - se înființează un post de asistent medical principal PL specialitatea generalist în cadrul: Unității de transfuzie sanguină;

 • - șe înființează un post de asistent medical PL specialitatea generalist în cadrul Camerei de gardă;

 • - se înființează un post de medic primar specialitatea boli infecțioase în cadrul Secției clinice boli infecțioase I adulți;

 • - se înființează un post de medic specialist specialitatea boli infecțioase, în cadrul Cabinetului de boli infecțioase;

 • - se înființează un post de economist IA în cadrul Biroului de management al calității serviciilor medicale ;

 • - se înființează un post de biolog în cadrul Laboratorului de analize medicale;

ART. 3 Se aprobă majorarea numărului de posturi utilizate de Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța de la 265 de posturi la 212 de posturi

AIRT. 4 începând cu data prezentei prevederile H.C.L. nr.274/25.08.2017 și H.C.L. nr.446/31.10.2019 își încetează aplicabilitatea.

ART. 5 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, Serviciului resurse umane și Instituției prefectului județului Constanțc, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

__I JLC-i pentru, ' împotrivă,             abțineri.

Lardata adoptării sunt în funcție         consilieri din         membri.


CONTRASEMNEZĂ, SECRETAR,

MARCELA ENACHE<4

z

«4

OT

o

Z

o

O

©

u

j

O

2

.J

El

2

i

«sț

IU

w

E

a

2

z

O

o

fij

S


—------------

Compartiment de prevenire a Infecțiilor asociate asistentei medicale 2 posturi

\_____________!________:_________________________________._______!_____________________________________________________/

z------------------------------------------------;-------------------\

„ Biroul de management al calității serviciilor medicale


(----------------------; : : ;~- ■ ■

Serviciul resurse umane normare

salarizare si relații cu publicul       4 posturi

V :


u.2

iu > </> a:

•UI    —■

V w < y


z-;----------------- ;---------------

■“Compartiment Juridic

--—-----------—

— Compartiment achiziții publice și contractare

X___________________i___________________________________________________

z-------------------------------------;---------------------------------

_ Birou aprovizionare tehnic investiții administrativ transport


r~ al o H U LXJ ai


or

< o z

<


Q LL X___


X _J cn 53 < 8 z o ~ o ___/


z--------------------;------------------;—;—:

Compartiment de informatică

*——

Compartiment financiar contabilitate


1 post-


UJ —

U- i= S o IU o o Q.

IM?


/----

_ IU =J uj V) I-

u o

X____


UJ

ui O Q g. - C/>UJ<

X      —y

f-------

111 -w

UF= § _ UI O Q g.

X_____


z

Secția clinică boli infecțioase         1 post

.copii +compartiment HIV/SIDA 43,5 posturi X                            __

Secția clinică boli infecțioase

" "adulți I

X________I_________________________________________


al O H U LL1 ££ Q


< ■4-’ o § Q UJ T-■■Secția clinică boli infecțioase        1 post

Adulți II 29 posturi

/■

Compartiment boli infecțioase

HIV/SIDa+ ingrijiri paliative

V.____________________________________________

X

19 posturi

y

Compartiment terapie Intensivă

25 posturi

Unitate de transfuzie sanguină 1 post

X.


Compartiment exterior boli 10 posturi Infecțioase cronici HIV/SIDA \_______________»_________________________.___________________________________

Spitalizare de zi 15 paturi

8 posturi

din care 5 Spitalizare de

zi HIV/SIDA

y

0 posturi


__ Compartiment explorări funcționalenale + ecografie—Camera de gardă

f------------------------

Serviciul de anatomie patologica


Farmacie


z—

a:

o H

(0

Li.

<

n

UJ

cr.

Q.

C/>

o

m

<

X

i

/


Laborator analize medicale        1 post

13 postruri


Cabinete boli infecțioase HIV/SIDA


Colectiv cercetare4 posturi