Hotărârea nr. 527/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE 4 LOCUINȚE INDIVIDUALE ÎNȘIRUITE, STR. ALEXANDRU ȘTEFLEA NR. 2, INVESTITOR FILIMON IULIUS

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire 4 locuințe individuale înșiruite, str. Alexandru Șteflea nr. 2, investitor Filimon Iulius

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ăX/M 2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 223428/18.11.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 227674/22.11.2019, precum și avizul nr. 2234,18/18.11.2019 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001;

Râzând solicitarea domnului Filimon Iulius înregistrată sub nr. 8441'8/24.04.2019, completată .cu . adresa înregistrată sub nr. 129063/04.07.2019;        ^",^7

în temeiul prevederilor art. Î29 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

i

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat str. Alexandru Șteflea nr. 2, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea, că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire 4 locuințe individuale înșiruite cu regim de înălțime P+1E, care respectă Cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul care a inițiat PUD-u|,. situat în str. Alexandru Șteflea nr. 2, în suprafață de 760 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 248134, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Filimon Iulius și. Filimon. Manuela Liliana conform actului de dezmembrare autentificat sub nr. 36/16.01.2018 la Biroul individual notarial Ștefan Laura Elena.

| :• ■ ’

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

lArt. 3 - Compartimentul relații' consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre! știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnul Filimon Iulius, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

, Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

j        pentru,   ’— împotrivă,        abțineri.

! La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

CONSTANȚA

NR.       / ofâ-lL 2019


ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIREA A PATRU LOCUINȚE UNIFAMILIALE ÎNȘIRUITE P+1E

CONFORM CU NR 1426 DIN 04.04.2018 xî

i

I

MEMORIU DE SPECIALITATE P.U.D.


I

CAPITOLUL 1 -INTRODUCERE

CAPITOLUL 2--STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII, REGLEMENTARI EXISTENTE

CAPITOLUL 3-'PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ,REGULAMENT URBANISM capitolul 4 -Concluzii si măsuri în continuare

 • 1.1. OBIECTUL DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM

Obiectivul general al investiției consta in realizarea unui plan urbanistic de detaliu pentru terenul situat in municipiul Constanta, Sola 75, Parcela A701/67 Lot1 + A701/68/2/1 - LotA/1 + LotB/1/1, aflat in proprietatea soților FILIMON IULIUS si FILIMON MANUELA-LILIANA, pe care se dorește construirea a patru locuințe unifamiliale P+1E. Realizarea planului urbanistic de detaliu este, necesara in vederea studierii amplasării pe teren a celor patru locuințe înșiruite precum si schimbării retragerilor minime laterale si posterioare.

Suprafața amplasamentului care a generat P.U.D. este de 760mp. Pe amplasament nu exista construcții.

Docurnentația de urbanism se va corela cu prevederile planurilor urbanistice anterior aprobate, în concordanta cu funcțiunile existente, cu vecinătățile imediate și cu solicitările populației.

Conținutul documentației de urbanism răspunde cerințelor din Ordinul GM 009-2000 al MLPAT, precum și Legii 350/2001 și tratează următoarele categorii de probleme:

 • •  circulațiile auto si pietonale;

 • •  organizarea urbanistic-arhitecturală în funcție de caracteristicile zonei urbane;

 • •  indici și indicatori urbanistici (rștrregim <|e înălțime, P.O.T.

C.U.T. etc.);                  prmArXS^cipiului constanța


. dezvoltata infrastructurii edilitate;

statutul jt ridic și circulația teremjrilpr;^^,^, actualizarea planurilor topografice:                          f


RHI^ECT ȘEF ---------

5bafă"de”catre Consiliul local al municipiului are, va deveni instrumentul de reglementare


Documentația dje urbanism P.U.[>

Constanța conform prevederilor le urbanistică al Primăriei Municipiului Constanța în activitatea de gestionare a spațiului construit pe terenul studiat 1.2.SURSE DE DOCUMENTARE

I

Analiza situațieij, existente și formularea propunerilor și a reglementărilor va avea la bază următoarele acte normative și documentații de urbanism:

 • •  Legea nij. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare;

 • •  Ordinul nr,. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIREA A PATRU LOCUINȚE UNIFAMILIALE ÎNȘIRUITE P+1E

CONFORM CU NR 1426 DIN 04.04.2018


I

I

 • •  Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, precum și Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 - Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism;

 • •  Legea |nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,cu modificările ulterioare;

 • •  Legea br. 10/1991 privind calitatea in construcții, cu modificările ulterioare;

 • •  Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

 • •  Legea nr. 7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată;

 • •  Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificările ulterioare;

 • •  Legea nr. 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protecția mediului;

 • •  Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

 • •  Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate' publică privind mediul de viață al populației;

 • •  Legea 1,14-1996-Legea locuinței;

 • •  ORDIN MLPAT GM 009-2000 - Reglementare tehnică “Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu”;

 • •  HCLM 1jl 3/27.04.2017-Regulament parcaje Municipiul Constanta;

 • •  NP 24-97/1997 Normativ pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru/autoturi^ief^

 • •  Planul urbanistic de detaliu aprobat prin HCL nr. 265 / 09.05.20-08,.„^j^L^r-^^ft____'

” “ '                                   " ' Mirela P.

pÂNCtSc?f\ / 1/A—

'.Oftrpy o


_________________;__________________________________1________JUDEȚUL CONSTAN ȚA //*   I


2.1, EVOLUȚIA 2IONEI


DIRECȚfA URtsM       \

VLZAT SPRE

Ane^ă la avizul nr.

apatilăm /intravilanul muh

Mirii vanism?țseFawăFm/intravilanul mu nicipiului Constanța, stabilit prin avizul MLP             91,-deeizta-TYrr-76/1'9^T'a"Pr6fe”6tufii Județului

Constanța, extins apoi prin aprobarea HCLM nr. 15/29.01.1993, cu modificările și actualizările ulterioare aprobate prinCLM nr. 31/01.04.1997, HCLM nr. 144/08.04.2004 și HCLM nr. 196/07.04.2005.


Terenul ce face obiectul docume


A 2,2. ÎNCADRARE A ÎN LOCALITATE Șl ÎN PREVEDERI EXISTENTE INDICATORI URBANISTICI PUG


în teritoriul din,care face parte terenul care generează PUD se află terenuri aparținând domeniului public și privat al primăriei municipiului Constanța, terenuri proprietate privată a persoanelor fizice și juridice.

Terenul studiat Iface parte dintr-o zona rezidențiala, cu funcțiuni de locuire individuala si colectiva.


Terenul care face obiectul prezentului PUD este situat la intersecția străzilor Alexandru Steflea si strada Topoloveni, intr-o zona destinata construcțiilor de locuințe cu regim de înălțime P+1, P-ț2E, POT 45%, conform documentației de urbanism PUD Prelungirea Tulcei intersecție cu prelungirea str. Barbu Delavrancea si str. Baba^oyâe^Mupicipiul Constanta, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 265 / 0,9jO5&2OO8.

r* I

V


li I

SC EXPACO SRL


ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIREA A PATRU LOCUINȚE UNIFAMILIALE ÎNȘIRUITE P+1E CONFORM CU NR 1426 DIN 04.04.2018

Zona din care îface parte este preponderent rezidențiala, cu funcțiuni de locuire individuala si colectiva.

Vecinătățile sunt reprezentate de zone rezidențiale în regim individual (imobile P-P+2E) si colectiv (in imobile cu regim de înălțime P+3E). Vis-a-vis de teren, este o zona neconstruita care este reglementata prin PUD aprobat prin HLC nr.265 / 09/052008 ca fiind o zona cu funcțiuni comerciale, de servicii si birouri.

//f. iRțf

Conform PUD aprobat prin HLC nr 265 / 09.05.2008 , indicatorii urbanistici su^stfehMift/a'^~

 • •  Funcțiuni admise: locuire,                                           d j ^cescu

 • •  Regim de inaltime: P+1, 2 E.

\\v l) "£

- C.U.T. = 1,00. Daca solicitantul deține o parcela rezultata din comasarea ă Zbparcr dintre ciiire cel puțin una nu era construibila anterior comasării sau daca ăr funcțiune complementara admisa in interiorul clădiri atunci CUT = 1,35.

Terenul care a'generat inițiativa întocmirii unui P.U.D. aparține |^pnefârj|^^ si FILIMON MANUELA-LILIANA, conform actului de proprietate anexafeMA municipiului constanța

2.3. ELEMENTELE CADRULUI NATURAL

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   I


P.O.T. =i45 %.DIRECȚIA IJRBAi ISM SPRE NE SCHIMBARE Anexă la avizul nr.

Clima municipiului Constanța evoluează pe fondul general al cl matuluU^p&îăt .............

cu influențe nțarine, prezentând anumite particularități legate-de-poziția-geograficăși-rlu-componentele fizico-geografice ale teritoriului. Vecinătatea Mării Negre și a lacului Siutghiol asigură umiditatea aerului și reglează încălzirea acestuia.


Regiunea se caracterizează printr-un climat secetos, cu precipitații              are, dar

însemnate cantitativ. Volumul precipitațiilor anuale este cuprins între 300 și fi 00' mnfi/an.

i


Vântul predominant este cel care bate din direcția N-NE, caracterizandu-se printr-o umiditate redusă vara și un aport important de zăpezi și temperaturi scăzute iarna. Municipiul Constanța se află în zona cu viteza maximă anuală, la 10m deasupra solului, cu 50 ani interval mediu de recurență, având valoarea Uk = 29 m/s, căreia ii corespunde o presiune a vântului Qk = 0,5 kPa.Temperaturile medii anuale se înscriu cu valori superioare mediei naționale, de 11,2°C. Temperatura medie iarna este apropiată de 0°C, dar pozitivă, iar vara depășește 25°C' Adâncimea de îngheț se situează la -0,90 m.

I

Din punct de vedere seismic, Constanța se încadrează în zona seismica cu ag = 0,20 g exprimată în termeni ai accelerației de vârf pentru cutremure cu perioada'derreyeriire de 225 ani, respectiv îmzona cu perioada de colț a spectrului de răspuns al zonâi?resp ‘ secunde.                                                        n ?

-0,72.4. CIRCULAȚII


PARCAJE


Amplasamentul care a generat P.U.D. beneficiază de acces rapid din strada $aba Novac care este o artera importanta de circulație. Strada Baba Novac este o strada orientate Est -Vest si prin ea se ajunge ușor la alte doua artere importante ale orașului: B-dul Aurel Vlaicu 3/12

SC EXPACOSRL

i'

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIREA A PATRU LOCUINȚE UNIFAMILIALE ÎNȘIRUITE P+1E

CONFORM CU NR 1426 DIN 04.04.2018

si B-dul Alexandru Lapusneanu, doua bulevarde care asigura circulația prin oraș pe direcția Nord - Sud.

Accesul auto teren se face din strada Steflea si strada Topoloveni.

I

Strada Steflea1 in prezent are deschiderea de 4,5m si este cu sens unic spre strada Baba Novac.

Prin PUD aprobat prin HCL nr. 265 / 09.05.2008 profilul ei este reglementat la 10m.

i

Strada Topoloveni in prezent are deschiderea de 3,50m si este cu sens unic de la Est spre

Vest.             j,                                                                                           _______

Prin PUD aprobat prin HCL nr. 265 / 09.05.2008 profilul ei este reglementat la

Aliniamentul terenului pe cele doua străzi se va retrage 5 metri din existente.


a&ul *fiecărei£strazi’\

"" - . .... ..

2.5. OCUPAREA TERENURILOR


yZ


Teritoriul studiat prin P.U.D. și zonele învecinate sunt caracterizate funcțiuni de loc'uire: locuire în regim individual si locuire in regim colectiv.

In zona sunt multe terenuri inca neconstruite. Unele dintre ele sunt folosite ca sf grădini, altele provin de' la foste unitati de servicii care intre timp nu mai funcționează.

~

In ceea ce privește calitatea fondului construit, imobilele din zona sunt noi dar disparate si inca nu se poate observa un fond construit închegat si bine constituit.


Terenul studiat are, conform cadastruluiy Categ'0'rja^e.^Qșmta curți prezent liber, j

2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ

:

,

Zona studiată dispune de rețele dd utilit^jaligi energie electrica și termică, gaze naturalelșltelefi


ikareși âlimentare cuExtinderile de rațele sau măririle de capacți             lor edilitare publice se pot realiza de

către investitor lisau beneficiar, parțial sau rfegimte, după caz, în condițiile legislației în vigoare. Rețelele noi sau extinderea rețelelorExistente precum și racordurile la acestea vor fi amplasate în subteran, în conformitate cu prevederile art. 18, alin (2A1) al Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.

i

 • 2.7. PROBLEMEI DE MEDIU SI MĂSURI DE PROTECȚIE A MEDIULUI

L

Zona studiată ipiu ridică probleme de mediu, fiind situata în afara arealelor protejate, iar lucrările propuse, de reabilitare urbană, nu impun adoptarea unor măsuri speciale de protecție a mediului, ele constând în măsurile obișnuite ce trebuie avute în vedere la autorizare: măspri de protecție a mediului în ceea ce privește protejarea împotriva poluării, reducerea riscurilor naturale, realizarea de spații verzi, măsuri de protecția muncii etc.


2.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Teritoriul din zona in care se afla si terenul studiat de prezenta documentație de urbanism aparține persoanelor fizice și juridice, domeniul public și privat al U.A.T. Constanța.

2.9. OPȚIUNILE POPULAȚIEI

I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              _______.

Pe terenul cârje a inițiat elaborarea P.U.D.-ului se dorește studierea oportupjtăițiijeclifiieăjii a patru locuințe' unifamiliale, cu regim de înălțime asemanator celor din'^insulăSsțuâiata,

patru locuințe' unifamiliale, cu regim de înălțime asemanator celor din'^insulăSsțuâiata respectiv P+1E.                                                       //£—'’c/

I'                                                                                     ,           iîS M’reis P2.10. DISFUNCTIONALITATI

i

Zona studiata Iprin P.U.D. prezintă disfunctionalitati de ordin estetic, generate âe faptuUcâ sunt multe terenuri neconstruite care fie nu sunt intretinute, fie sunt intretinute?precaț^Rran modul precar I de întreținere rezultând împrejmuiri improvizate sau terenuri năpădite xie buruieni.

O alta disfunctionalitate ar fi trama stradala care nu este realizata conform prevederilor din PUD aprobat prin HCL nr. 265 / 09.05.2008 si in prezent se circula pe străzi cu lățime de 3,50metri - 4,50 metri, fara trotuare.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________i__


Delavrancea si str. Baba Novac, Municipiul Constanta, aprobata prin Hotararea Consiliului i

Local Constanta nr. 265 / 09.05.2008, terenul studiat face DartedintL-£)_zona.funGtiGnala-de

1                                                JUDEȚUL CONSTANȚA       [

locuințe individuale si colective mici, maxim P+2.'         prîmâfua municipiului constanța

mfc"CȚIAiJR8'M 5SM VYtA r ’^PRS NE SC MIOARE Anexa is avizufnr


Articolul 1 - Definiție si scop 1)Prezentul regulament de urbanism este o documentație^ care cuprinde prevederi referitoare la modul de u utilizare a construcțiilor pe intrega suprafața a zonei studiate pi/n P.U.D.

Normele, cuprinse in prezentul Regulament, sunt obligatorii 4a autorizarea executării construcțiilor in limitele P.U.D.

Prezentul regulament de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale PUD Prelungirea Tulcei intersecție cu prelungirea str. Barbu Delavraripea si str. Baba Novac, Municipiul Constanta, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 265 / 09.05.2008 si ale P.U.D. ce urmeaza a fi aprobat.

Articolul 2 - Domeniul de aplicare

1) Prevederile prezentului Regulament de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile in limitele P.U.D., la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condițiilor si limitelor ele recunoaștere a dreptului de construire.


eglementarq e realizare si


2)


3)


i1


SC EXPACO SRL

La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea in vedere si vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurandu-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic de detaliu, conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Autorizațiile de construire se vor emite cu observarea si respectarea prevederilor prezentului regulament precum si a planului de reglementari propuse.

La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea in vedere si se va asigura respectarea,pe langa prevederile documentațiilor de urbanism si regulamentelor locale, a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții special de utilizare a terenurilor si/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții. La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua masurile pentru asigurarea securității si sanatatji::oamenitorASir>pentru i        PRIORI-...............


2)


3)


asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului


Articolul 3 - Zone protejate

Terenuljeste situat in zona protejata, conform Listei mA iW-UCIPIULUi CONSTANȚA :CȚIA URBAî 5SM

rice 2010 anexa ^ru modificarea__


la Ordinul ministrului culturii si patrimoniului național nr.2.3614T27UT anexei nr.1 la Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004 ivind aprobarea Listei monumentelor istorice actualizata si a Listei monumentelor istorice dispărute: Necropola orașului antic Țomis Cod CT-l-s-A-02555, nr. crt.13, perimetrul delimitat de Str. lederei, Bd. Aurel Vlaicu de la intersecția cu Bd. 1 Mai, Str. Cumpenei, str. Nicolae Filimon, Bd..AureL -Vlaicu pana la Pescărie - la S de Mamaia, malul marii si Portul Comercial.

i                                                                                                      ll+

Articolul 4 - Utilizări admise                                                 W/c£SCf/

 • -  conform! documentației PUD aprobata prin HCL nr. 265 / 09.05.2008 ^bcuire.Rei^l .^E

Articolul 5 - Utilizări admise cu condiționări

 • -  conform: documentației PUD aprobata prin HCL nr. 265 / 09.05.2008 ?Wu^unt

specificate.                                                                        1/


Articolul 6 - Utilizări interzise

nu sunt


 • -  conform! documentației PUD aprobata prin HCL nr. 265 / 09.05.2008 : specificate.

Articolul 7 - Parcelarea

 • -  conform | documentației PUD aprobata prin HCL nr. 265 / 09.05.2008 :

 • (1) Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren in minimum 4 loturi jalaturate, in vederea realizării de noi construcții. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelarii si executarea construcțiilor cu condiția adoptării de soluții de echipare colectiva care sa respecte normele legale de igiena si protecția mediului.

 • (2) Autorizarea executării parcelarilor este permisa numai daca pentru fiecare lot in parte se respecta cumulative următoarele condiții:

 • a) front la strada de minim 8,00 metri pentru clădirile înșiruite si de minim 12,00 mbtri pentru clădiri isolate sau cuplate;

 • b) sujorafata minima a parcelei de 150 mp pentru clădirile înșiruite si 200mp pentru clădirile amplasate izolat sau cuplate;

 • c) adâncime mai mare sau cel puțin egala cu latimea parcelei.

 • (3) Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se incadreaza in prevederile alineatului (2).

I

I

Articolul 8 - Amplasarea clădirilor fata de aliniament

 • -  conform documentației PUD aprobata prin HCL nr. 265 / 09.05.2008 :

 • -  Aliniamentul in raport cu străzile adiacente existente va fi astfel: - Retragere 5,00 metri fata del axul străzii Alexandru Steflea si 5,00 metri fata de axul străzii Topoloveni, conform planului de reglementari,

 • -  Sunt permis retrageri de la aliniament atat pe orizontala cat si pe verticala. La arterele principale se vor realiza fronturi reprezentative marcand capetele de perspectiva. Racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face prin taierea coltului după o linie perpendiculara pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente de minim 12,00 metri.

Clădirile se vor amplasa la o distanta de 3,50 metri fata de aliniament si acest lucru se va evidenția pe planul de situație.

Articolul 9 - Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei

- conform documentației PUD aprobata prin HCL nr. 265 / 09.05.2008 : conform HGR 525 / 27.06.1996 si conform Cod Civil.

Articolul 10 - Amplasarea clădirilor in interiorul parcelei

 • -  conform1 documentației PUD aprobata prin HCL nr. 265 / 09.05.2008 : conform HGR 525/27.06.1996.

 • -  Art. 24 -! Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă: a) distanțele minime obligatorii față de limitele lateralerși"'posț^^3T^7^g^™r _., conform Codului civil; b) distanțele minime necesare


stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri. I         direlțîa. urbai-

PRK -SCHiaaSAKE „


Articolul 11-Circulații si accese

- conform documentației PUD aprobata prin HLC nr. 265 asigurat un acces carosabil si pietonal dintr-o circulație ‘put drept de trecere legal obtinut prin una din propritatile invecinâte de minim 3,00 metri lățime; accesele vor fi de regula amplasate către limitele laterale ale larcelei; de regula se va autoriza un singur acces carosabil pe parcela. Accesul va fi din strada Cernica.


cela va avea^

In Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările ide construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta aprobat prin HCL nr. 113 / 2017 si completat prin HCL nr. 28 / 2018, la articolul 20, privind accesul i carosabil, este precizat faptul ca prevederile nu sunt obligatorii in cazul elaborării de planuri urbanistice care au ca scop, printre altele, reglementarea acestui aspect, in funcție de specificul zonei.

Prin prezenta documentație PUD se socițita. „realizarea a trei accese auto, doua un acces auto din strada i opoioven de reglementari.

!1 //

i:

v.


accese din strada Alexandru Steflea, cu^dihrehSjunjle de 4,00 metri si de 3,50 metri, si —■„ -r—'~'^"iZcd-dimih^iijnea\de 2.50 metrif-conform planșei7/12


9L


Planșa! de reglementari a fost prezentata in cadrul comisiei de circulație si a fost obtinut avizul comisiei cu nr. 133 din data de 25.03.2019.

Articolul 12 - Staționarea autovehiculelor

- staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice; spațiul de parcare/garare va fi asigurat conform HCL nr. 113 / 2017 - Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de__parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului^qnsjșnt^și

HCL nr.


28/2018.


Articolul 13 -


naltimea maxima a construcțiilor                       + sâncescu

conform documentației PUD aprobata prin HCL nr. 265 / 09.05)2008jadiialtim, maxima a clădirilor va fi P+1,2.                                                 E /

/v

Zz\


Este permisa construirea de subsoluri si demisol, cu- re^p'qp^rj^j^^pjșp® urbanistici aprobați.                                                    ''4UNiCiPiUiîh COf

Articolul 14 - Asigurarea compatibilității funcțiunilor si conjor'mafii vâldri'i^irrce^’'

- conform docijmentatiei PUD aprobata prin HCL nr. 265 / 09.05.2008iSîq^!gțințisp_ecificate. _


Articolul 15 - Aspectul exterior al clădirilor                                /

- conform documentației PUD aprobata prin HCL nr. 265            Clădirile noi si

reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra in caracteru ăTăKzonei si se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura si finisaje; toate Clădirile vor fi prevăzute cu invelitoare din material durabile; se recomanda utilizarea cu precădere a invelitoaiei tradiționale de olane; garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădiră principal; se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor.

Articolul 16 - Asigurarea echipării edilitare si evacuarea deșeurilor

- conform; documentației PUD aprobata prin HCL nr. 265 / 09.05.2008 : toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico- edilitate publice ; la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii; se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare; toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat; se interzice dispunerea antenelor TV - satelit, in locuri vizibile din circulațiile publice si se recomanda evitatea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

I

i

Articolul 17 - Parcaje

 • -  in documentația PUD aprobata prin HCL nr. 265 / 09.05.2008 nu sunt specificații pentru acest capitol;

 • -  autorizarea executării construcțiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare conform destinației clădirii în interiorul parcelei, pe suprafața parcelei jși pe toate lungimile parcelei pentru care se solicită autorizația de construire si vor avea acces direct din strada, alee sau drum de servitude;

  Co

  •>


.                                                                                                                      » a C o          a .

//^ ‘"'Pw ,

' o EXPACOM-     0/14

, Constanți/ //

 • -  pe o altă parcelă aflată la o distanță de maxim 500 metri de imobilul deservit, achiziționată sau închiriată în acest scop și pentru care, prin autorizația de construire se stabilește făptui că spațiilor de parcare respective nu li se poate schimba destinația pe durata existenței imobilului deservit;

 • -  numărul minim al locurilor de parcare se stabilește conform HCL nr. 113 / 2017 -Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipidîuT Conșțăgțq-^i

2018. .                                                PRIMĂRIA MUNICIPIULU'CONSTANȚA

OiREDȚIA IJRBAÎ-ISM

...  . Ido Io x-1-u     ■ I xx                              V'.’AT iLPRE NESCIWSjyîȘ ,

Articolul 18 -i Spatii libere si plantate                       I Anexî, îa 3Vizu, nr423^//Z7/.

 • -  in docuifnentatia PUD aprobata prin HCL nr. 265 / 09.05.2008 sunt următoarele specificații: spatiile libere vizibile din circulațiile publicp vor^fFtfăSftâ^a-gradini-de-fatada ; pe fiecare parcela este obligatorile amenajarea“unor spafiTplantate "cuTroi decorativ si de protecție de minim 10% din suprafața totala a terenului; spatiile neconsțruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100mp ; se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese.


autorizația de construire va conține obligația menținerii sau

plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției           tfțSxei nr. 6 la

HGR nr.525/1996, cu modificările ulterioare cat si a prevederilo/H.C.J.C. nr. 152 /  22.05.2l?13 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta,astfel:

o cbnstructii de locuințe unifamiliale vor fi prevăzute spatii verzi si plantate, in fiinctie de tipul de locuire in suprafața de minim 5mp / locuitor.

 • ♦  toate amenajările de spatii plantate se vor realiza in incinta terenului studiat, fara afectarea limitei de proprietate intre terenul studiat si terenurile vecine;

 • ♦  se vor amenaja/planta spatii verzi compuse din plante decorative si flori;

  ’["’_             ” 'ixlLZ’xLTL.” -----------------------’

  lucrările de amenajare, plantare, udare, întreținere a spatiilor verzi; lucrările necesare pentru amenajarea terenurilor si regenerarea vegetației; drenarea apelor in exces de pe spatiile verzi;

  orice alte lucrări legate de administrarea si gospodărirea spațiului verde aferent imobilului pana la limita zonei de siguranța a rețelei de circulație.


 • ♦  se vor prevedea instalații automate pentru irigat.

 • ♦  proprietarii vor fi obligați sa asigure:

o

o

o

o

Articolul 19 - împrejmuiri

- in documentația PUD aprobata prin HCL nr. 265 / 09.05.2008 sunt următoarele specificații: se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si de calitate care se incadreaza in tipul jdominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta. Gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2,20 metri si minim 1,80 metri din care socllul opac de 0,50 metri si o parte transparenta din metal sau lemn dublata cu gard viu ; împrejmuirile laterale si posterioare poța\ZeăîmaXim.v2,50 metri materiale durabile si de calitate pentru împrejmuiri: zidărie, tencuiala, vopsea rezistenta la exterior, lemn tratat pentru exterior, placari cu piatra, placari cu elemente ceramice rezistente la exterior (inghet - dezgheț pe timp de iarna), metal.


I

Pentru | realizarea împrejmuirilor este interzisa folosirea plasticului, a tablei si a metalului strălucitor, a placariilor cu faianța si gresie, a sârmei ghimpate si a bucăților de sticla sparta.

I

Articolul 20 - Procent maxim de ocupare a terenuluifP.O.T. = mp AC/mp teren * 100)

 • -  conform documentație PUD aprobata prin HCL nr. 265 / 09.05.2008 : POT = 45%

I

Articolul 21 - Coeficient maxim de utilizare a terenuluifC.l/.T. = mp ADC/mp teren)

 • -  conform documentație PUD aprobata prin HCL nr. 265 / 09.05.2008 : CUT = 1

 • -  daca solicitentul deține o parcela rezultata din comasarea a 2 parcele dintre care cel

puțin una nu era construibila anterior comasării sau—-daca—are—o—functiune.„_.„__ complementara admisa in interiorul clădiri atunci CUT = 1,35. o-».,,»

r                                               ’T PRoMaWA ?4UNICiPfULUt CONSTANȚA

OiRfcCȚIA URBAF

 • 3.2. PROPUNERE AMPLASARE CONSTRUCȚII PE TERENUL STUPI ATM spre me schimbare svizul nr.___/.

  DETALIERE  Proiectul a fost întocmit pe baza temei cadru elabora terenului din punct de vedere al vecinătăților si conditiil urbanistice impuse prin certificatul de urbanism nr. 3146 din 21.0J3.2018.


particularităților— f/dar si a condițiilor

Deoarece se dorește construirea a patru locuințe unifamiliale P+1E si terenul va fi in folosința comuna, primăria Constanta prin certificatul de urbanism nr. 1426 din 04.04.2018 a solicitat realizarea uneijdocumentatii PUD.

Prin documentația PUD s-a studiat amplasarea construtiei pe teren si s-au stablit retragerile fata de limitele jlaterale si fata de limita din spate, in vederea realizării unei construcții care se va încadra in teta coeficietii maxim aprobați pentru aceasta zona.


Cele 4 locuințe, vor fi P+1 si fiecare locuința va avea o suprafața utilla mai micâ£de~100mp!

In prezent indicatorii urbanistici existenti sunt P.O.T. =0% si C.U.T. =0,00.

Se vor respecta indicatorii urbanistici P.O.T. =45% C.U.T. =1.

COEFICIENȚI URBANISTICI AMPLASAMENT STUDIAT                               V

i

EXISTENT

PROPUS

Suprafața teren (Steren)

760 mp

760 mp

Arian construita (AC)

0

342 mp

Arian construita desfasurata (ADC)           |,

0

760 mp

P.O.T.           ;

0

45%

C.U.T.

0

1

Regim de intaltirrie

P+1,2


Prin studiul de insorire realizat s-a aratat faptul ca este îndeplinita conditi^jie_insorire minima de o ora si jumătate la solstitiu de iarna a construcțiilor de locuit din^irheâi^^ecinatate.

A? s.R.l.          10/12

SC EXPACO SRL

Construcția P;v1E (in curs de execuție), situata la Sud-Est este umbrita de construcțiile propuse in intervalul 14.30 - 16.26, dar doar pe partea din spate; fațada orientata spre construcțiile propuse beneficiază de lumina naturala in intervalul 13.00-14.30 (pentru partea din spate) si ,13.00-16.00 (pentru partea din fata, de la strada Topoloveni). Construcția existenta umbrește la rândul sau imobilul propus in intervalul 7.47- 11.00, fațadele umbrite

beneficiand de lumina naturala in intervalul 11.00-13.00, 119/2014.


astfel reșpe^'rKfUyșe^ȚUMb

PFUMÂRîA MUNICIPIULUI CONSTANȚA direcția urbanism

WLIA F iPRE NESCHIfiSBARE Ane îs avizul nr. f I _______

Dispunerea construcției pe teren se propune cu următoarele r^trag^H(^^T^^

 • •  fata de 'noul aliniament al terenului spre str. Steflea si ‘stiv-To         -imobili h sĂVa

retrage 3,50 metri;

 • •  fata de limita lateral dinspre Nord - imobilul se va retr

 • •  fata de limita laterala dinspre Est, dinspre locuința vecina retrage minim 2,00 metri.


  stent'P+1, imobilul se va


Limita edificașilului maxim s-a stabilit in planul de reglementari propuse, anexa la partea desenata a acestei documentații de urbanism.

i

In aceasta documentație de urbanism edificabilul este definit ca suprafață componentă a unei parcele, în interiorul căreia pot fi amplasate construcții, în condițiile Regulamentului Local de Urbanism.

Proiectul s-a intocmit cu satisfacerea exigentelor prevăzute in anexa 1 G la Legea nr. 114/1996, privind locuințele, cu modificările si actualizările ulterioare, astfel, se asigura pentru locatari:^

 • •  acces liber individual la spațiul locuibil, fara tulburarea posesiei si a folosinței exclusive a spațiului detinut de către o alta persoana sau familie;

 • •  spațiu pentru odihna;

 • •  spațiu pentru prepararea hranei;

 • •  grup sanitar;

 • •  acces la energia electrica si apa potabila, evacuarea controlata a apelor uzate si a reziduurillor menajere;

 • •  suprafețele minimale ale camerelor de locuit si dependințelor precum si dotarea si nu mărul [acestora din urma in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • •  spații destinate colectării, depozitării și evacuării deșeurilor menajere. Respectând H.b.J. 152/2013, se vor asigura 200mp de spațiu verde la nivelul solului. Conform H.C.J. 152/2013: 5mp pe locuitor x 4 locuitori per casa x 4 case = 80mp este suprafața minima care trebuie asigurata.

Se vor realiza doua accese auto si pietonale dlmstrâdapAlexaindru Steflea, cu dimensiunile de

4,00 metri si cîe 3,50 metri, si un acces^aMo-sRâmh|piețonal din strada Topoloveni cu dimensiunea de 2,50 metri pentru accesul auto si         ‘      -------1    —11

ru accesul pietonal, conform


planșei de reglementari.                  iV


11/12


Accesul la locurile de parcare de pe proprietate se va face prin coborârea bordurii pe latimea accesului fara afectarea trotuarului din domeniu public.

Zona de acce!1?. carosabil si locurile de parcare vor fi finisate cu dale de mosaic rezistente la exterior. Va fi lirealizat racordul dintre carosabil si trotuarul ekistentT^gțfțugi^piyta^cesul iălă echilibrată, la protecția patrimoniului natural și construit, la îmbunătățirea condițiilor de viață, precum și la asigurarea coeziunii teritoriale, respectând prevederile art.al Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare, ele detaliază reglementările aprobate prin P.U.D.

autoturismelor^ pe terenul proprietate a beneficiarilor.

I


PRIMĂRI MUNICIPIULUI CONSTANȚA

URBANISM

w-.Wr i.»RE NESCHIOARE

A n «X ■/ O             p f            / y

{C>


Reglementările urbanistice propuse prin prezenta docy dezvoltării urbanistice viitoare a terenului, contribuie la d

I........ _Funcțiunea propusa este compatibila cu funcțiunea predominantă a zonei și respecta principalele obiective ale activității de urbanism:

 • •  îmbunătățirea condițiilor de viața prin eliminarea disfuncționalităților, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice și locuințe convenabile pentru toți locuitorii;

 • •  utilizarea, eficientă a terenurilor, în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate;

 • •  extinderea controlată a zonelor construite;

 • •  asigurarea calității cadrului construit, amenajat și plantat;

 • •  asigurarea unor retrageri optime intre construcții;

 • •  asigurarea însoririi clădirilor conform OMS nr. 119/2014;

 • •  asigurarea acceselor obligatorii la lot;

 • •  asigurarea circulațiilor si a locurilor de parcare necesare în incinta proprietății;

 • •  asigurarea spatiilor verzi.


  Data:

  03.07.2019  întocmit:

  arh. Mirela Bancescu12/12


LIMITE PROPRIETATE CONFORM RIDICARE TOPOGRAFICA

______ LINIE BORDURA CONFORM RIDICARE TOPOGRAFICA


PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIREA A 4 LOCUINȚE INDIVIDUALE ÎNȘIRUITE P+1E


REGLEMENTARI

SC. 1/500


LEGENDA:


LIMITA PUD
LIMITA TEREN CARE A GENERAT PUD


ALINIAMENT TEREN

(NOUA LIMITA DINSPRE STRADA A PROPRIETĂȚII)

ALINIERE CLĂDIRI

LIMITA EDIFICABIL


COMERȚ, SERVICII, BIROURI


LOCUINȚE EXISTENTE/ PROPUSE


SPATII VERZI IN INCINTA


SPATII VERZI ALINIAMENT


C0N1POST TRAFO

CIRCULAȚII CAROSABILE, CIRCULAȚII PIETONAJ.E ACCES PIETONAL


ACCES AUTO


JUDEȚUL CONSTANȚA

IMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA IJRBAF.' ISM

. V12AT SPRE MESCHIISSARE

I Anexă la avizul nr. ----/--------

ARHITECT ȘEF___S TEREN = 760MP

POTmaxim =45%

CUTmaxim =1


.EGIM DE ÎNĂLȚIME P+1,2

VERIFICATOR(EXPERT)

NUME

|fțr/NATURA

CERINȚA

S.C. EXPACO S.R.L.               ("

Str. Cerealelor, nr.28, oraș Ovidiu,     K

sat Poiana, județul Constanta

J13/4455/1991; C.U.I. 1874890

1 FILIMON IULIUS si FILIMON MANUELA-LILIANA

PROIECT NR.:

/2018

ADRESA: CONSTANTA, Sola 75, Parcela A701/67 Lot1 + A701/68/2/1 -LotA/1 + LotB/1/1

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA:

1/500

ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENIRU CONSTRUIREA A PATRU LOCUINȚE UNIFAMILIALE ÎNȘIRUITE P+1E

FAZA:

P.U.D.

SEF PROIECT

Arh. Mirela Bancescu

PROIECTAT

Arh. Mirela Bancescu

/ / 2^

DATA:

01.2019

TITLU PLANȘA:

REGLEMENTARI

PLANȘA NR.

A-05

DESENAT

Arh. Mirela Bancescu

/ /