Hotărârea nr. 526/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM APROBATĂ PRIN HCL NR. 338/2019

coNSj^r,, ROMÂNIA

IkJfeLÂ judeTUL CONSTANȚA

WlBlffi MUNICIPIUL CONSTANȚA

WJSi'ÂIJ CONSILIUL LOCAL

!»***■

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul documentației de urbanism aprobată prin HCL nr. 338/2019

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data _ ggJh2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 223431/18.11.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și raportul Direcției urbanism nr. 227672/22.11.2019;

Având în vedere prevederile art. 27A1 lit. a) și d), art. 47 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare;

Văzând adresa SC Mas Publishing & Partners SRL înregistrată sub nr. 197684/14.10.2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul documentației de urbanism aprobată prin HCL nr. 338/2019 - aprobare PUZ pentru zona delimitată de str. Decebal, str. Dacia, str. Răscoala din 1907 și str. General Mânu, inițiator Ionescu Nicolae, în sensul că pentru zona de reglementare L2p, dintre utilizările admise fac parte și funcțiunile medicale./ de sănătate, fără orice alte condiționări, conform documnetației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 338/2019 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre ștință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnul Ionescu Nicolae, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice, hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de'consilierii locali astfel: pentru, >— înfriootriVă/ J < abțineri.

La data adoptării sunt uncție ^^-consilieri din TJ membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ


CONSTANȚA

NR.           d&JC 2019;


V'jww.masstoidîo.m

I


S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.

J13/644/P.ni3 | CUI RD2G32O75O

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1 , CONSTANTA

ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA, URBANISM    MAII_: 0ffîce@maSStudiO.rO

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


1.1 Date de recunoaștere a documentației________________________________________________

______________________________________________________I__ Date de recunoaștere a documentației______________'  _____________.__________________________, _

Terenul identificat prin număr cadastral 223079 are cu o suprafață de 160,00 mp. (conform măsurători) și este situat pe str. General Mânu, nr. 34, iar zona studiată în cadrul P.U.Z.C.P. are o suprafață de 3.100mp. (conform ridicării topografice)_______________________________________________________________

Denumirea lucrării _________________ _____________'               _________,     ___________:

ELABORARE [PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ CONSTRUITĂ PROTEJATĂ - ZONA DELIMITATĂ DE STR. DECEBAL, STR. DACIA, STR. RĂSCOALEI 1907 Șl STR. GENERAL MÂNU____________________________

Beneficiar ____________________________________________________________________________________

IONESCU NICOLAE Șl IONESCU ELENA_____________________________________________________

Proiectant general ___________________________________________________

S.C. MAS PUBÎISHING & PARTNERS S.R.L. - CONSTANTA

tel: 0723.171.168

Subproiectarit/ colaborator________________________________________________

DOCUMENTAȚIE DE URBANISM - URB. ALEXANDRU BĂJENARU STUDIU ISTORIC AFERENT P.U.Z.C.P. - ARH. RADU CORNESCU;

Specialist M.C. 327S ARH. MARGARETA MiHAfLESGU-


-------------------------------------------------------------!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->-----------------‘1.2.2.Regulamentul local de urbanism aferent documentației

DELIMITATĂ DE STR. DECEBAL, STR. DACIA, STR. RĂSCOALEI                 ERAL MÂNU, MUN.

CONSTANTA, ^,VIZ DE OPORTUNITATE NR. 167855/ 23.12.2016 », avizată și ^probată de către Consiliul local  al municipiului Constanța conform prevederilor legale în vigoare, va deveni*instrumentul de reglementare urbanistică alj Municipiului Constanța în activitatea de gestionare a spațiului construit: identificarea și încadrarea solicitărilor de construire în reglementările aprobate în vederea emiterii certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, conform legii.

Prezenta documentație de urbanism nu își propune schimbarea regimului juridic al terenurilor.

Analiza situației existente și formularea propunerilor și a reglementărilor au avut la bază următoarele acte normativi-; și documentații de urbanism:

sS

TUDIO


www»masstudi'O.r©


S.C. MAS PUBLI5HINB & PARTNERS S.R.L.

.1 1 .3/644/5ÎO I 3 | Cili RD26.32O75O

SEDIU SOCIAL; STR.LAIC VODĂ NR.21, CONSTANTA

ARHITECTURA | DESIBN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILI officC@maSStudio.ro

 • - Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare;

 • - Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, precum și Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000-Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism;

 • - Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările ulterioare;

 • - Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, actualizată;

 • - Legea nr. 7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată;

 • - Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

 • - ORDIN MT 49/1998 - Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane;

 • - ORDIN MLPAT 176/N/2000 - Reglementare tehnică "Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului Urbanistic Zonal";

 • - ORDIN MLPAT 10/N/1993 - Normativ pentru proiectarea parcajelor de autourisme în localități urbane;

 • - PLANUL URBANISTIC GENERAL al Municipiului Constanța și Regulamentul local de urbanism aferent, aprobat prin H.C.L.M. nr. 653/25.11.1999, prelungit ultima dată prin H.C.L. 429/31.10.2018;

 • - H.C.L.M. nr. 260/11.11.2010 privind aprobarea Regulamentului de signalistică și publicitate la nivelul minicipiului Constanța;

 • - H.C.L. 113/27.04.2017, Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța, actualizat la data de 19.01.2018;

 • - H.C.J.C. 152/22.05.2013, Regulament privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța.

 • - Legea nr. 137/1995 privind protecția mediului;

 • - HOTĂRÂRE nr: 1076 din 8Iulie 2004 (*actualizată*) privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;

 • - Legea;priyind:protecția mediului 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. 195/2005, actualizată;

2 ORDIN hr?:117;din 2 februarie 2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planliri și programe;

goSo [swaiRrML ©g/aptwsasi

 • 2.1.1. Prevederile prezentului Regulament local de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile în limitele P.U.Z., până la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condițiilor și limitelor de recunoaștere a dreptului de construire.

La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea în vedere și vor fi aplicate prevederile ent local de urbanism, asigurându-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea

prezentului regula prezentelor prevăd2.1.2

lament local de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal, conține norme oTjfearea executării lucrărilor de construcții. Autorizațiile de construire se vor emite


obligatori

cu observareș/și respectarea prevederilor prezentului regulament. La emiterea autorizațiilor de construire  se vor avea în vedere și se va asigura respectarea, atât a prevederilor documentațiilor de urbanism și a regulamentelor locale, cât și a tuturor actelor normative aplicabile care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor și/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții. La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua măsurile pentru asigurarea securității și sănătății'oameniler-și-pentr-tt“as-tgtH'-&Fea respectării cerințelor de protecție a mediului.

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA URBANISM

V5ZAT SPRE NESCHIUSSARE

Anexă la avizul nr.______/__________

J 13/644/201 3 | Cl.JI R026320750

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2I. CONSTANTA

TEL: 0723.171.160


TUDIE1_______

WVJW»I^ÎQSSt'lÎSjfo.y©    arhitectura |design| peisagistica | urbanism mail: officefȘmasstudio.ro

 • 2.1.3. Se introduc interdicții definitive de construire în zonele afectate de lărgirea amprizei străzilor ori în zonele înecare se prevede realizarea de artere noi de circulație (după caz) și în zonele în care se prevăd spații verzi de interes public, cu excepția instalațiilor aferente echipării edilitare care se vor realiza îngropat, în spațiile verzipublice sunt admise și construcții pentru reclamă și promovare, precum și amenajări pentru întreținerea spațiilor verzi ori pază.

 • 2.1.4. Se introduc interdicții temporare de construire pentru toate terenurile care prezintă vestigii arheologice (cunoscute sau descoperite în timpul operațiunilor de construire) până la întocmirea proiectelor de punere în valoare a acestora sau până la descărcarea de sarcină arheologică a respectivelor terenuri.


 • 2.1.5. în ;:oate unitățile teritoriale de referință ale prezentului regulament se va ține seama de condiționările! precizate în studiul geotehnic. Pentru construcțiile situate în zonele care au condiții de fundare dificile și / sau prezintă risc de alunecare a terenului vor fi solicitate prin Certificatul de urbanism studii suplimentare care să stabilească riscurile de alunecare, măsurile tehnice de fundare.

I

 • 2.1.6. Prezentul regulament produce efecte și devine obligatoriu după aprobarea documentației de urbanism aferente de către Consiliul Local al municipiului Constanța, potrivit competențelor pe care le deține în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea 215/2001, actualizată, privind administrația publică locală.

*** Modalitățile de autorizare în cazul derogărilor de la prezentul regulament sunt, conform Legii nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și urbanismul:

 • •   modificări ale distanțelor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei sunt posibile prin elaborarea unui plan urbanistic de detaliu (P.U.D.);

 • •   modificări ale funcțiunii, P.O.T. și/sau C.U.T. și ale înălțimii maxime admise, precum și ale

distantelor față de aliniament sunt posibile pe baza modificării planului-urbanistiG-zQfiaL^RXI.Z.) în , integralitatea sa.                                        I        JUDE TUL CONSTANȚA

i                                             I PkIMahIm MUNICIPIULUI CONSTANTApermisă pentru toate r impuse de lege și de


2.2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI /'șîrPkOTEjÂ^tArPATR4M6NIULUL NATURAL Șl CONSTRUIT

Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole dinj~~ tipurile de construcții și amenajări specifice localităților, cu respectare prezentul regulament, precum și cu respectarea normelor stabilite pentr/i ocuparfea rațională a terenurilor,  valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

2.2.2. REGULI>CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI APARAREA INTERESULUI PUBLIC

 • a) Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, probate prin studii geotehnice, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă. i

 • b) Autorizarea executării construcțiilor în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu .energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, a căilor de comunicație și altor asemenea luclrări de infrastructură este interzisă, cu excepția construcțiilor și amenajărilor care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.

 • c) Asigurarea echipării edilitare. Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația Ior,i presupun capacități de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile tehnice existente poate fi condiționată, de stabilirea, în prealabil, a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

J13/644/2OI3 [ CUI R026320750

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.21, CONSTANTA

TEL: 0723.171,160

WWW.fftaSSfajdiD.O'O arhitectura |design| peisagistica | urbanism mail: office(®masstudio.ro

 • d) Asigurarea compatibilității funcțiunilor. Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea zonei, stabilită prin prezenta documentație de urbanism, sau dacă zona are o funcțiune dominantă tradițională caracterizată de țesut urban și conformare spațială proprie.

 • e) Procentul de ocupare a terenului. Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare a terenului să nu depășească limita superioară stabilită prin prezenta documentație de urbanism.

 • f) Lucrări de utilitate publică. Autorizarea executării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate în planuri de amenajare a teritoriului, pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.

 • g) Amplasarea panourilor de afișaj publicitar, atât pe domeniul public, cât și pe proprietăți private sau pe fațadele ori calcanele clădirilor se va autoriza conform Regulamentului local de signalistică aprobat prin H.C.L.M. nr. 260/11.11.2010.

2.2.3. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea recomandărilor de orientare față de punctele cardinale specificate în anexa 3 la H.G.R. nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.

a) Amplasarea față de drumuri publice. în zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice, următoarele:

 • construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și de exploatare;

 • parcaje, stații pentru transportul în comun sau în regim de taxi, inclusiv funcțiunile lor complementare - aparate de taxare pentru parcaje, spațiile comerciale aferente stațiilor de transport în comun;

 • conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport gaze, țiței sau alte produse petroliere, rețele de termoficare, electrice, de telecomunicații.

în sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înțelege ampriza, fâșiile de siguranță si fâșiile de protecție,

în scopul asigurării calității spațiului public, a protecției mediului și siguranței și sănătății locuitorilor, precum și pentru creșterea gradului de securitate a rețelelor edilitare, în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităților, lucrările de construcții pentru realizarea/ extinderea rețelelor edilitare, inclusiv pentru traversarea de către acestea a drumurilor publice, se execută în varianta de amplasare subterană, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare.

b) Amplasarea față de aliniament. în sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public. Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase față de acesjta/după/cum urmează:

 • în caitiL           nstruite compact, construcțiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul

clădiril(\rexis®mfey«^/orm avizului nr. 2082/Z din 19.12.2018, emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultură Constanța;

 • retrag/rea construcțiilor față de aliniament este permisă numai dacă retragerea este impusă de asigurarea unei zone de protecție la alte construcții sau instalații;

 • este interzisă depășirea aliniamentului cu trepte de acces în clădire, rampe de acces la garaje sau alte reliefuri ale fațadelor până la înălțimea de 3 m de la cota trotuarului amenajat;

în cazul amplasării clădirilor pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri către feăTfff’dSp^Șesc 1,00 m de la alinierea de la stradă și asigură o distanță de 4,00 m pe s ,u a trotuarului amenajat.

trtt&rjprul p ircelei. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se.J 1 3/644/20 1 3 | CUI RO2G32O75O

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1 . CDNSTANTA

TEL; 0723.171.1 6B


tujble;!________________________________

WWW.ffîe&St'lldlO.iTO    arhitectura |oesign| peisagistica | urbanism    mail: office@masstudio.ro

 • distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform Codului Civil și cu respectarea prevederilor O.M.S. nr. 119/2014 sau cu acordul proprietarilor, referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor;

 • distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri/ a normelor in vigoare;

Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea clădirilor unele fată de altele în interiorul aceleiași parcele se stabilește în baza unor studii suplimentare solicitate de autoritatea publica locală, după caz (studiu de însorire, P.U.D. etc).

go8o

 • a) Accese carosabile. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

în mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la paragraful a'nterior, cu avizul unității teritoriale de pompieri.

Numărul și configurația acceselor se determină conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

 • b) Accese pietonale. Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură acces pietonal pentru construcție, potrivit importanței și destinației construcției.

3.1.1. RACORDAREA LA REȚELELE PUBLICE DE ECHIPARE EDILITARĂ EXISTENTE

 • a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de

noi consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică. De la aceste dispoziții se poate deroga, cu avizul organelor administrației publice Ipcale/ daeă-bepeficfșra^"^^â^F~^n prelungească rețeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea                                           I

capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele. |         'DIRECȚIAURBANISM

Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară [|ublică/seASti^0^S investitor sau de beneficiar.                                         I Ansxă la avi^l/ir--„—»

 • b) Se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale                     pttbfteă-de'

canalizare, la nivel de parcelă. în acest sens, se recomandă limitarea sig                   xterloăre (prin

asfaltare, betonare sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, în v/derea asigurării infiltrării  apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheții.


 • c) Parcelele vor dispune de o platformă sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deșeurilor și accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, în funcție de dimensiuni și de funcțiune.

 • d) Se interzice dispunerea vizibilă a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

3.1.2. REALIZAREA DE REȚELE EDILITARE

a) Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile legii. Lucrările efectuate, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică.

WWW»J7îaS5todÎ0.Z© arhitectura |design| peisagistica | urbanism mail: officefȘmasstudio.ro în vederea păstrării caracterului specific al spațiului urban din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații,transport în comun. Montarea acestora se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/ construcțiilor și fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane.

Pe traseele rețelelor edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea.

 • b) Se interzice amplasarea rețelelor edilitare prevăzute la paragraful anterior pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elementele de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/ structuri de această natură.

 • c) Lucrările de construcții pentru realizarea/ extinderea rețelelor edilitare se execută, de regulă, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/ extindere/ modernizare/ reabilitare a rețelei stradale, în conformitate cu programele anuale/ multianuale ale autorităților administrației publice, aprobate in condițiile legii.

Documentațiile tehnice elaborate pentru obiective de investiții privind realizarea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea rețelei stradale vor prevedea în mod obligatoriu realizarea de canale subterane în vederea amplasării rețelelor edilitare.

3.2.1. FORMA Șl DIMENSIUNILE TERENULUI

In ceea ce privește prevederile Regulamentului local de urbanism a P.U.G.-ului Constanta, zona reglementata ca ZRL2b.in.carese.incadreaza..zonacefaceobiectul documentației in situația existent, prezintă următoarele condjti^r^RTUL CONSTANȚA

PKlMAHIA WUNICIPIULUi CONSTANȚA

ZRL 2b - se considera construibîlefpâȚc&lefea-ă'îfââh'deplinesc armatoarele condiții cumulate:

VIZAT SPRE NE3CHRWBARE

(1) - dimensiuni mijni^^ |a a$ZU| nr._____I________ 1

regimul de construire

^~cazul concesionarii

* terenului*

—dimensiune minima in zone protejate

dimensiune minima in alte zone

Suprafața (mp)

Front

(m)

Suprafața (mp)

Front (m)

Suprafața (mp)

Front (m)

înșiruit

150

8

250

10

150

8

Cuplat

200

12

300

12

250

12

Izolat

200

12

350

14

300

14

parcela de colt

reducere cu

50 mp

reducere cu 25% pentru fiecare fațada

reducere cu

50 mp

reducere cu 25% pentru fiecare fațada

* conform Regulamentului General de Urbanism aprobat

VJWW.Nl55StildlO»if© arhitectura | oesign| peisagistica | urbanism mail: office@masstudio.ro *** Prezentul Plan Urbanistic Zonal transforma toata aceasta zona in terenuri construibile insa nu mai permite divizarea acestora pe viitor, chiar încurajând alipirile in vederea obținerii unor dezvoltări urbanistice coerente in limita coeficienților urbanistici aprobați. în cazul alipirii mai multor loturi istorice, imaginea la stradă a clădirilor va evidenția parcelarul istoric și se recomandă întocmirea unor Planuri Urbanistice de' Detaliu, conform avizului nr. 2082/Z din 19.12.2018, emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultură Constanța.

 • (2) - adancimea parcelei sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia, dar nu mai mica de 12.0 metri; daca adancimea parcelei se micșorează sub aceasta limita, ca urmare a lărgirii unei artere din trama majora de circulație, se aplica prevedrile Art. 19 si Art. 20 din capitolul "Prevederi generale" ale R.L.U.M.C.;

 • (3) - înălțimea construcțiilor:

se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la comisa clădirilor învecinate in cazul regimului de construire înșiruit sau cuplat;


înălțimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 4.0 m. cu centrul pe linia comisei sau streșinii;

înălțimea anexelor lipite de limitele laterale si posterioare ale proprietății nu va depăși înălțimea împrejmuirii.

înălțimea nivelurilor aferente construcțiilor se va stabili la faza D.T.A.C. în funcție de destinația construcției astfel încât să fie respectate toate normele în vigoare în coroborare cu prezentul regulament. Se va adapta numărul de nivele al construcției încât să nu se depășească regimul maxim de înălțime al U.T.R.-uluiîn care se încadrează terenul pe care se propune realizarea construcției.

în__condițiile în care caracteristice geotehnice o permit, este admisă realizarea de

subsoluri/demisoluri. Numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale ale construcțiilor.


Este permisă realizarea demisolurilor, mezaninelor si a mansardelor numai cu încadrarea în C.U.T. maxim propus prin prezenta documentație și fără depășirea înălțimii maxime admise, în funcție de zona de reglementare din cara construcția face parte (12,0Qrn/parcele de colț - 15,00m): Totodată, în realizarea etajelor intermediare sau a mansardelor se va ține cont de arhitectura cu care con^^Cf^p/a’învenrrar~—-în cazul construcțiilor se ce vor alipi unor construcții existente cu valo^refațnl?J^ța^]Ș^țl^^^^~ANȚ^ documentației actuale de tip P.U.Z.C.P., se va prelua tipologia de-coișistruire a ăcfeaețâAdifîRSi^ț^j^u respectarea și continuarea liniilor de forță.                           j ViSAT «SPRE NESCHiHSSARE

i Anexa ia avizul nr. _____/__________


Modificările care pot fi aduse clădirilor existente din zona studiată sunt: i                                                      ~

extindere pe verticala in plan secund, cu o arhitectura similar^perît ambientală: str. Dacia nr. 10, str. Rascoala 1907 nr. 41,41A, str. Rase             .‘7Î5, str. Decebal

nr.33,1 ștr. Decebal nr.35, str. G-ral Mânu nr. 36,38;

In cazul clădirii de pe str. Rascoala din 1907 nr. 45, se poate realiza, in limita indicilor spațiali admiși prin PIJZ, o mansarda asemanatoare cu construcția învecinată de la nr. 43;

- restul jiimobilelor se pot reconfigura in limita admisa de PUZ (20%): str. General Mânu nr. 34, Str. Dacia nr. 12B, str. Dacia nr. 12A, str. Dacia nr. 10B.

i

Noile construcții vor ține cont de vecinătățile atat din interiorul insulei studiate, cat si din exteriorul zonei studiate,. Regimul de inaltime recomandat este de P+2 si P+3 (P+3 pentru imobilele de pe colt), clădirile putând avea acoperișuri tip terasa sau cu șarpanta, realizate in mod armonios cu clădirile vecine fiecărei parcele.

Aspectul exterior al construcțiilor. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

„La clădirile cu valoare ambientală se va prevedea păstrarea fațadelor spre stradă, cu posibilitatea creșterii regimului de înălțime în retragere și completării în stil neutru", conform avizului nr. 2082/Z din

. e:m/s d^^e^^^și Mentlt Constanța) PRIMĂRIA MUNiCIPIULUi CONSTANȚA |   .  ' DIRECȚIA URBANISM

iții Naționale - Direcția Județeană pentru Cultură

13232!REGI!J

3.3.1. PARCAJE ARHITECT^EF fi

a) AutorizaFeaTîxeoK^yfconstrucțiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare co nfo rrrbdesîklațrercfaa i rii:
WVi?W»WlSSStoiî3î©»if© arhitectura |design| peisagistica | URBANISM mail: office@masstudio.ro


I'

b) Numărul minim al locurilor de parcare ce trebuie asigurate se stabilește în funcție de destinația și de capacitatea''construcției, conform Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate, pe raza municipiului Constanta H.C.L. 113/27.04.^017.

11

3.3.2. SPAȚII VIERZI Șl PLANTATE

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei nr. 6 la HGR nr. 525/1996, cu modificările ulicerioare cat si a prevederilor H.C.J.C. nr. 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta.


3.3.3. ÎMPREJMUIRI

i

In condițiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:

 • •  împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcțio nale, asigurarea protecției vizuale;

 • •  împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maxim 50,00 cm înălțime, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al [ansamblurilor urbanistice.


înălțimea irnaximă a împrejmuirilor va fi de 1,80, conform avizului nr. 2082/Z din 19.12.2018, emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultură Constanța.

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcei sau paralel cu aliniamentul, fără a incomoda circulația publică.

Panta de scurgere se va orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii, lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominat de împrejmuire a exigente ca și aspectul exterior al clădirii. Se interzice utilizarea de elemente „decorativ" în'componența împrejmurilor orientate spre spațiul public (garduri prefabricate din beton).ăși limita d aceleași efabricate din beton


4.1. Definiirea unei anumite zone de reglementare este determinată de't‘r^pă^^e^j^î?ljp^^^®>'4‘^^


«flzw SPRE NESCHiASSARE ; k;Anexă! I>avizulinr._______/_______


funcțiunile dominante admise cu sau fără condiționări; regimul de construire; înălțimea maximă admisă.

Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului și, deci, este necesară încadrarea terenului în altă zonă de reglementare.


11

4.2. Pentru toate zonele de reglementare se mai adaugă două criterii de diferențiere a prevederilor regulamentului:

 • •   situarea în interiorul sau în exteriorul unei zone protejate din considerente istorice și arhitectural - urbahistice;

 • •   situarea într-o condiție particulară de zonă protejată - definită conform legii sau studiilor de specialitate.


Teritorial studiat prin prezenta documentație de urbanism, în suprafață de 3.100 mp., conform ridicării topografice, isi va păstră limita unitatii teritoriale de referința din P.U.G. si va avea din punct de vedere operațional o singura zona de reglementare propusa:


.1 î 3/644/2n I 3 | CUI RD2632O75O

SEDIU SOCIAL: STR,LAIE VDDA NR.2 1 , CONSTANTA

www.rnasstudlo.m


ARHITECTURA | OESIBN | PEISAGISTICA | URBANISM    MAILÎ 0ffiCC@masStudi0.r0

• L2p - ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2-3E SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII, SITUATE IN ZONE PROTEJATE


Pentru toate zonele de reglementare se vor respecta prevederile prezentate în SECȚIUNEA 2.2. -REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR, a prezentului regulament, la care se adaugă detalii specifice în cele ce urmeaza.

 • 5.1. GENERALITĂȚI - CARACTERUL ZONEI

• L2p - ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2-3E Șl FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII, SITUATE ÎN ZONE PROTEJATE

Zona ce face obiectul documentației de urbanism « PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA DELIMITATĂ DE STR. DECEBAL, STR. DACIA, STR. RĂSCOALEI 1907 SI STR. GENERAL MÂNU, MUN. CONSTANTA, AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 167855/ 23.12.2016 », în suprafață de 3.100 mp., conform ridicării topografice, se afla în intravilanul municipiului Constanta, stabilit prin avizul M.L.P.A.T. nr. 76/1991, decizia nr. 76/1991 a Prefecturii Județului Constanta, extins apoi prin aprobarea H.C.L.M. nr. 15/29.01.1993, cu modificările și actualizările ulterioare aprobate prin H.C.L.M. nr. 31/01.04.1997, H.C.L.M. nr. 144/08.04.2004 și H.C.L.M. nr. 196/07.04.2005.


în teritoriul ce face obiectul P.U.Z. se află terenuri aparținând domeniului public al municipiului Constanța, terenuri proprietate privată a persoanelor fizice și juridice. Zona studiată este parte dintr-o zona preponderent ocupata de locuințe individuale cu un nivel de înălțime mic si mediu.

Amplasamentul este situat in proximitatea Bulervadului Mamaia si a Bulevardului Tomis.

Vecinătățile sunt reprezentate de zone rezidențiale si unitati de invatamant - Colegiul National Pedagogic " Constanțin Bratescu ", unitati comerciale - comerț cu amănuntul, cabinete de profesii liberale, situate de-a lungul zilonMn vecinătate, precum Str. Răscoalei 1907.


fyifiat prezenta documentație, este situat la adresa Str. General Mânu, nr. 34 si fală de 160,00 mp., conform măsurători cadastrale, identificat prin Număr Cadastral 223079, fiind itf proprietatea privata a lui IONESCU NICOLAE si a lui IONESCU ELENA conform contract de vanzare-cumparare autentificat prin nr. 613/ 11.03.2015 laJumu individual notarial „Serban Mihaela-Lavinia" cu sediul in murt. ConstantairstqriGeneea^'Mă'niA nr. 64, iuiI. Constanta.

PRIMĂRIA MUNICiPiULUi CONSTANȚA

c i UTIII7ARF FUNCȚIONAI Ă DIRtiG[IA URBANî-SM

5.2. UTILIZARE FUNCTICjNALA^^^ aESCHHOARE

UTILIZĂRI ADMISE


Anexă la avizul nr.------/--------—

locuințe individuale cu maxit^fPMaSffl^Bri în regim de constri ire înșiruit, cuplat sau izolat;

locuințe colective micicun7i^îm'TapTrtTmehT^peTTiveTj" funcțiuni medicale/ de sănătate;

- funcțiuni complementare locuirii: parcare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate; birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, etc.), servicii comerciale/ personale în limita a maxim 25% din A.C..

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

se admite mansardarea clădirilor, numai cu încadrarea în C.U.T. maxim propus prin prezenta documentație și fără depășirea înălțimii maxime admise, în funcție de zona de reglementare din cara construcția face parte (12,00m/parcele de colț - 15,00m), în limita a maxim 60% din suprafața etajului inferior.

in

J 1 3Z644/2D > 3 | CUI RO263JO75O

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1 . CONSTANTA

TUDID__


www.mass4'iadi©>?®

UTILIZĂRI INTERZISE


ARHITECTURA | DESItSN | PEISAGISTICA | URBANISM MAII_: office@maSStudio.ro


funcțiuni complementare locuirii ce generează un trafic important de persoane si mărfuri și au program prelungit după orele 22:00 și/sau produc poluare;

activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile prod use ori prin programul de activitate;

anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta;

depozitare en gros;

depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane; depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice;

autobaze, statii de întreținere si spălătorii auto;

i1

orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice;

orice alte funcțiuni ce nu sunt specificate ca UTILIZĂRI ADMISE sau UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

 • 5.3. CONDIȚII ilOE AMPLASARE, CONFIGURARE SI ECHIPARE A CLĂDIRILOR

5.3.1 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Pentru toate zonele de reglementare se vor respecta prevederile prezentate in SECȚIUNEA 3.2. -REGULI PRIVITOARE LA FORMA Șl DIMENSIUNILE TERENURILOR SI A CONSTRUCȚIILOR.

* Prezenta documentație de urbanism nu are ca obiect (re)parcelarea terenurilor,

** Avsind in vedere ca este o lotizare existenta, in care de-a lungul timpului s-au făcut diviziuni necontrolate, parcelarul existent prezenta unele terenuri neconstruibile din punctul de vedere al suprafețelor si fronturilor stradale mici.

*** Planul urbanistic zonal transforma toata aceasta zona in terenuri construibile insa nu mai permite divizarea acestora pe viitor, încurajând alipirile in vederea obținerii unor dezvoltări urbanistice coerente in limita coeficienților urbanistici aprppătr.Țni’căzul alipirii mai multor loturi istorice, imaginea la stradă a clădirilor va evidenția parcelarul istoric și se recomandă întocmirea unor Planuri Urbanistice de Detaliu, conform avizului nr. 2082/Z din 19.12.2018, emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale -Direcția Județeană pentru Cultură Constanța.

Conform avizului nr. 2082/Z din 19.12.2018, emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale -Direcția Județeană pentru Cultură Constanța:                              !

 • Noile Clădiri se vor alipi la calcanele existente și se va menține regimul de construire majoritar cuplat;


  JUDEȚUL CONSTANȚA


 • Clădirile noi, proiectate pe parcele de colț, vor fi realiza și vor avea în vedere teșirea laturilor clădirii în zona intersecție

  C —r~r              -w-t,      Țf

  iff^esSftjURBANISM eniuliYMiF^ NESCHIKJ3ARE Anexa Ta avizul nr.______/______


 • Se interzice ieșirea în consolă a unor etaje întregi deasupra do

5.3.2 : AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

• Posibilitatea amplasării clădirilor pe aliniament se realizează conform caracterului zonei.

Conform situației existente în teren, pentru constituirea unor fronturi coerente, pentru parcelele de colț se va prelua caracterul construcțiilor existente cu cele două laturi întoarse către stradă, ce conturează fiecare intersecție, după cum urmează:

.113/644/7013 | CUI RDS632O75O

SEDIU SDCIAL: STR.LAIC VDOA NR.2I. CONSTANTA

www.ma5stodfo.ro


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM    MAILÎ 0ffice{2maSStudi0.r0

 • în intersecția dintre str. General Mânu și str. Dacia (intersecția marcată în plan cu nr.l) pe celelalte trei parcele ce constituie intersecția există construcții amplasate pe ambele limite de proprietate ce conturează intersecția, astfel, pe terenul ce a generat documentația de față, amplasat pe str. General Mânu nr.34, N.C.223079, se propune construirea pe aliniament, pe ambele laturi cu deschidere la stradă pentru păstrarea caracterului;

 • în intersecția dintre str. General Mânu și str. Decebal (intersecția nr.2) toate cele patru terenuri ce conturează intersecția prezintă clădiri construite pe aliniament - pe parcela de colț din zona studiată, amplasată pe str. Decebal nr.35, se propune păstrarea acestui caracter;

 • în intersecția dintre str. Decebal și str. Rascoala 1907 (intersecția nr.3) toate ce patru terenuri ce formează intersecția prezintă grădini de fațadă, construcțiile fiind retrase de la aliniament - se propune păstrarea specificului și pe parcela de colț din zona studiată, str. Răscoala 1907 nr.45;

 • în intersecția dintre str. Dacia și str. Rascoala 1907 (intersecția nr.4) există, în prezent, trei parcele de colț ce prezintă construcții pe aliniament (str. Rascoala 1907 nr.41,41A - în zona studiată; str. Rascoala 1907 nr.38; str. Dacia nr.l) și o parcelă de colț (str. Rascoala 1907 nr.40) ce prezintă grădină de fațadă, clădirea fiind retrasă de la aliniament - pe parcela de colț din cadrul zonei studiate, din intersecția menționată anterior, se propune construirea pe aliniament pentru întregirea caracterului de locuințe înșiruite ce se va forma de-a lungul străzii Dacia, în zona studiată.


  JUDEȚUL


  PRiMARIA MUMICIFi'JLUi CONSTANȚA 2 - Identificarea caracterului de construire în intersecțiile zonei studiate DIRECȚIA URBANJSM

  VEXAT SPRE NESCH!I»BARE

  Anaxă h avizul nr.j^

  ARHITECT ȘEF PARCELELO


Sursa: PrelucrăriS.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.

EA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE


Pos                  ii clădirilor se realizează conform caracterului zonei.

Zon ifefă prezfrită un caracter al parcelarului unde predomină construcțiile ce nu dispun de retragere fata d£ limita posterioara.

"în zona studiată în cadrul documentației actuale de tip P.U.Z.C.P. și a Studiului istoric și de morfologie a parcelarului, aferent elaborării documentației actuale, au fost identificate evoluția tipologiei parcelarului și a arhitecturii zonei. Prescripțiile Studiului istoric și de morfologie a parcelarului au fost luate în considerare în elaborarea reglementărilor asupra zonei studiate, coroborat cu situația existentă și tendința de dezvoltare atât din imediata vecinătate a zonei studiate, cât și exterioară acesteia.


Principiile ce au stat la baza reglementărilor actuale sunt evoluția tipologiei parcelarului și situația actuală a fadului construit. Prin urmărirea evoluției parcelarului se observă fragmentarea țesutului și realizarea loturilor cu deschidere foarte mică. în acest sens, pentru o dezvlotare coerentă a zonei studiate, se propun: j

 • realizarea locuințelor înșiruite pe loturile ce au deschidere către strada Dacia (deschidere cuprinsă între 8,25 și 8,85m), pe o adâncime de maxim 15m;

 • în zona de nord-vest, pentru terenurile cu deschidere la strada Decebal, se propune realizarea construcțiilor cuplate (terenuri cu deschidere și suprafețe mari) pentru păstrarea proporțiilor volumetrice ce vor aminti ele vechiul parcelar: realizarea construcțiilor cuplate pe locul unde, în vechea configurație a parcelarului, exista posibilitatea realizării construcțiilor izolate de dimensiuni mai mari;

 • pe strada General Mânu există un număr de trei terenuri, dintre care două (str. General Mânu nr. 34 și str. Decebal nr.35) sunt parcele de colț, astfel pentru terenul de pe str. General Mânu nr. 36, 38 (deschidere dci 7,55m) se propune realizarea unei locuințe de tip înșiruit, pentru realizarea unui front stradal coerent și respectarea normelor de igienă și sănătate.


JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNiCIFiULUi CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCHIB33ARE /______________

Figura 3-Ilustrare mobilare urbanistică

Sursa: Prelucrări S.C. MAS PUBUSHING & PARTNtRsfyffî™ 'a avizul !lr-


De asemenea, se vor avea in vedere toate normele in vigoar completat prin Ord. Nr. 994/2018; Cod Civil actualizat, excepție facand cazurilerid alipfrea se realizează la un calcan existent, si nu este necesar acordul vecinilor; Avizul avizului unității teritoriale de pompieri, privind distanțele minime necesare pentru accesul autospecialelor pentru stingerea incendiloretc.).


S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. .1)3/644/21313 | Cili RD2635O7Sn

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1 . CONSTANTA TEL: 0723. I71.16B www.wiasstudîo.zo arhitectura |design| peisagistica | urbanism mail: offîcefȘmasstudio.ro

Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea clădirilor unele fata de altele in interiorul aceleiași parcele se stabilește in baza unor studii suplimentare solicitate de autoritatea publica locala, după caz (studiu de insorire, Plan Urbanistic de Detaliu - se va solicita numai in condițiile in care se prevăd derogări cu privire la stabilirea acceselor auto si pietonale, a retragerii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, modul de ocupare al terenurilor etc.).

5.3.4   AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

• Conform caracterului zonei.

De asemenea, se vor avea in vedere toate normele in vigoare (O.M.S. 119/2014, modificat și completat prin Ord. Nr. 994/2018; Cod Civil actualizat, excepție facand cazurile când alipirea se realizează la un calcan existent, si nu este necesar acordul vecinilor; Avizul unității teritoriale de pompieri, privind distantele minime necesare pentru accesul autospecialelor pentru stingerea incendilor etc.).

Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea clădirilor unele fata de altele in interiorul aceleiași parcele se stabilește in baza unor studii suplimentare solicitate de autoritatea publica locala, după caz (studiu de insorire, Plan Urbanistic de Detaliu - se va solicita numai in condițiile in care se prevăd derogări cu privire la stabilirea acceselor auto si pietonale, a retragerii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, modul de ocupare al terenurilor etc.).


5.3.5    CIRCULAȚII, ACCESE SI STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

• Documentația nu își propune modificarea tramei stradale, iar locurile de parcare se vor asigura cu respectarea H.C.L. nr. 113 din 27.04.2017 privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta.

Accesul carosabil pe si pentru lotul ce a generat prezenta documentație de tip P.U.Z, se va realiza din Str. General Mânu, iar cel pietonal din Str. Dacia.

Pentru zona de reglementare se vor respecta următoarele prevederi cu privire la realizarea accesurilor:

a) Accese carosabile. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.


în mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la paragraful anterior, cu avizul unității teritoriale de pompieri.

Numărul, și configurația acceselor se determină conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

b) Accese pietonale. Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură acces pietonal pentru construcție, potrivit importanței și destinației construcției.


r înscrie în înălțimea maximă admisă pentru fiecare zonă de reglementare cu

• Se va menține situatia_de aliniere la cornișele existente și preluarea liniilor de forță ale clădirilor ..;UUEȚ^isi®'t^W^oare amb entală, atât din zona studiată, cât și din imediata vecinătate, în vederea PRIMĂRIA                            stradale coerente;

DIRECȚIA URBANISM       1

V1XAT SPRE NE3CHIRS3ARE

Anexă la avizul nr._______I___

ARHITECT ȘEF

S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.

J 1 3/644/80 I 3 | CUI RD263207SD

ISTUDIO___


SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 > . CONSTANTA

TEL! D723.171.16a

VJWW.F/iiaSStlJdi6»r© arhitectura |design| peisagistica | urbanism mail: office@masstudio.ro

 • •  în limijta înălțimii maxime admisibile exprimate în metri și stabilite în cadrul documentației actuale, în cazul în care diferența dintre construcții cu regim diferit de înălțime (12,00m/parcele de colț -15,00ii,i) este mai mare sau egală cu 2 nivele se va realiza o descreștere în trepte de la aliniament către clădirea cu regim mai mic de înălțime;

 • •   Este permisă realizarea demisolurilor, mezaninelor si a mansardelor numai cu încadrarea în C.U.T. maxim propus prin prezenta documentație și fără depășirea înălțimii maxime admise, în funcție de zona de reglementare din cara construcția face parte (12,00m/parcele de colț - 15,00m). Totodată, în realizarea etajelor intermediare sau a mansardelor se va ține cont de arhitectura cu care constricția se va învecina, în cazul construcțiilor se ce vor alipi unor construcții existente cu valoare ambientală, stabilite în cadrul documentației actuale de tip P.U.Z.C.P., se va prelua tipologia de construire a acesteia din urmă, cu respectarea și continuarea liniilor de forță.

Modificările care pot fi aduse clădirilor existente din zona studiată sunt:


 • - extindere pe verticala in plan secund, cu o arhitectura similara pentru terenurile cu valoare iiimbientală: str. Dacia nr. 10, str. Rascoala 1907 nr. 41,41A, str. Rascoala 1907 nr. 45, str. iDecebal nr.33, str. Decebal nr.35, str. G-ral Mânu nr. 36,38;

 • - In cazul clădirii de pe str. Rascoala din 1907 nr. 45, se poate realiza, in limita indicilor spațiali ladmisi prin PUZ, o mansarda asemanatoare cu construcția învecinată de la nr. 43;

 • - restul imobilelor se pot reconfigura in limita admisa de PUZ (20%): str. General Mânu nr. 34, 'Str. Dacia nr. 12B, str. Dacia nr. 12A, str. Dacia nr. 10B.

Noile Construcții vor ține cont de vecinătățile atat din interiorul insulei studiate, cat si din exteriorul zonei studiate. Regimul de inaltime recomandat este de P+2 si P+3 (P+3 pentru imobilele de pe colt), clădirile putând avea acoperișuri tip terasa sau cu șarpanta, realizate in mod armonios cu clădirile vecine fiecărei parcele.

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR

. I

Hmaxim admisibil este P+2E (12,00 m.)

Conform Avizului de Oportunitate obtinut, nr. 167855/ 23.12.2016, se admite ca: *parcelele de;colt să poată atinge o înălțime maximă de 15,00 m. (P+3E).


Cota +/- 0.00 poate varia in funcție de studiul geotehnic si de condițiile de fundare ale terenului, existând posibilitatea realizării unui demisol. Cota +/- 0.00 se va cacula la cota finita interioara a parterului si va fi diferita de cota de amenajare a terenului CTA.

în condițiile în care caracteristicile geotehnice o permit, este admisă realizarea de subsoluri.

Numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitĂț(^ț«J|nKf§î\§^R^onăle’

ale construcțiilor.                                               j PRiMĂRiA MUNiClPI'JLUi CONSTANȚA

DIRECȚIA URBANISM

VVIAT NeSCIWBABE

/______________


PRIMĂ?

5.3.7 i ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR


i

I

I I


Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca funcțiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei. Autofi2ăfeă"e prin conformare, volumetrie si aspect exterior, intra in contradicție cu pectul general al zonei si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa.

„La clădirile cu valoare ambientală se va prevedea păstrarea fațadelor spre stradă, cu posibilitatea creșterii reginjului de înălțime în retragere și completării în stil neutru", conform avizului nr. 2082/Z din 19.12.2018, emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultură Constanța.

Pentru toate zonele de reglementare se vor respecta prevederile prezentate în SECȚIUNEA 3.2., a prezentului regulament, ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR, la care se adaugă următoarele prevederi specifice:


WWW»iTiaSSWdÎ0b'r0 arhitectura |design| peisagistica | urbanism mail: office@masstudio.ro

 • •   arhitectura clădirilor va exprima caracterul zonei și al funcțiunilor adăpostite;

 • •   nu se va accepta utilizarea în exterior a unor materiale de calitate îndoielnică, a celor specifice pentru interior, sau a unor imitații de materiale naturale (piatra artificială, cărămidă sau lemn fals etc.), se recomandă tencuieli, placări cu piatră naturală sau plăci ceramice de exterior, în culori pastelate;

 • •   culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise;

 • •   inserțiile contemporane se vor face în stil neutru, fără agresarea cadrului construit istoric prin forme, materiale sau culori, cu preluarea cornișei în cazul construcțiilor alipite la un calcan existent, și/sau preluarea liniilor de forță a arhitecturii existente, a construcțiilor cu valoare ambientală identificate în zona studiat;

 • •   mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spațiilor publice din zonă;

 • •  împrejmuirile istorice din fier forjat se vor păstra ca atare, restaura sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, noua împrejmuire va respecta arhitectura cele vechi;

 • •  se interzice dispunerea vizibilă a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • •  amplasarea panourilor de afișaj publicitar, atât pe domeniul public, cât și pe proprietăți private sau pe fațadele ori calcanele clădirilor se va autoriza conform Regulamentului local de signalistică aprobat prin H.C.L.M. nr. 260/11.11.2010.

5.3.8  CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ


Noile obiective se vor branșa la rețeaua exist specialitate si a normelor in vigoare.

5.3.9  SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

• Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spatii verzi si plantate, in funcție de destinația si de capacitatea construcției, conform anexei nr. 6 la Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, cat si conform H.C.J.C. 152/

22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța.

Pentru toate zonele de reglementare se vor respecta prevederile prezentate în SECȚIUNEA 3.3., a prezentului retnjlameni?, SPAȚII VERZI, la care se adaugă următoarele prevederi specifice:

• Spa^U«w§reWzibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă pe fiecare parcelă este Qbligaprrewr^najarea unor spații plantate cu rol decorativ și de protecție care să respecte suprafața minimă aprobată conform prevederilor legale se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de canalizare, la nivel de parcelă. în acest sens, se recomandă limitarea sigilării suprafețelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheții.

Spațiile verzi din cadrul zonei de reglementare L2p vor fi asigurate conform prevederilor H.C.J.C. nr. 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta.

S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. J 1 3/6<4xj/2Q > 3 | Ctll RO2G3207SQ

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1. CONSTANTA

ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL1 office(Ș)tnaSStudio.ro

5.3.10 ÎMPREJMUIRI

I

i

i

In conclitiile prezentului regulament, este permisa autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri: 1

 • - împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale;

 • - împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maximum 50,00 cm inaltime, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor si/sau integrării clădirilor in caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice;

 • - porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei sau paralel cu aliniamentul, fără a incomoda circulația publică;

 • - împrejmuirile istorice din fier forjat se vor păstra ca atare, restaura sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil,, noua împrejmuire va respecta arhitectura celei vechi;

 • - panta jde scurgere se va orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii, fundația nu va depăși limita lotului, Aspectul exterior se va integra în tipul dominat de împrejmuire al zonei, respectând aceleași exigente ca și aspectul exterior al clădirii. Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ" în componența împrejmurilor orientate spre spațiul public (garduri prefabricate din beton).

Inaltimea maxima a împrejmuirilor va fi de 1,80 m.

5.4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI           .,’ur>ț ~r<;i

I " >f:n              CONSTANTA

5.4.1 PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)

P.O.T. rr(iximadrnis= 54%;

P.O.T. maximadrnis pentru parcele de colț = 70%, cu încadrarea j i


'r,A RBANJSM t

ruc”’a ia dvizui nr.__/


n C.U^. = 1.62

în toate cazurile în care P.O.T. existent este mai mare decât ce


"prevâ

se poate menține P.O.T. existent, conform cadastrului, situație în care supraetajare și/sau schimbarea funcțiunii dacă sunt respectate celelalte condiții dirfprezentul regulament referitoare la regimul de înălțime, C.U.T. și utilizări admise. Astfel, valoarea existentă a P.O.T. se menține până la desființarea clădirilor existente și edificarea unora noi, care vor respecta noile valori maxime propuse.

5.4.2 COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)

C.U.T. maximadmis = 1.62 mp. A.D.C./ mp. teren.

FAlP.ARGEifA'R,

CORNESCU și Specialist M.C. 327S ARH. MARGARETA MIHAILESCU, astfel:


ZV'X.AE

ISTUDID

www.massWdiD.iro


S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.

J13/6«4/2OI3 | CUI RD7.633O75O SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VDDA NR.2 1, CONSTANTA


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL: 0ffiCe(ȘmaSStudi0.r0


 • •   Pastrarea balustradelor din fier forjat existente la balcoane;

 • •   Pastrarea împrejmuirilor istorice din fier forjat;

 • •   Pastrarea modelului de acoperire specific - in 1, 2, 3, 4 sau mai multe ape, respectandu-se, pe cat posibil, panta inițiala, cu invelitoare ceramica sau tabla foi;

 • •   Evitarea țiglei de tabla;

 • •   Pastrarea tamplariei istorice din lemn sau refacerea ei din lemn/ lemn stratificat, cu pastrarea modelului/sectiunii;

 • •   Evitarea tamplariei noi si a rulourilor din p.v.c., mai ales a celor de culoare alba;

 • •  Evitarea construirii de anexe gospodărești la strada;

 • •   Interzicerea amplasării aparaturii si conductelor de gaze, electrice, de condiționare a aerului vizibil, pe fațadele principale, spre strada.


In vederea promovării unui urbanism si a unei arhitecturi contemporane de calitate in zona, consideram necesara respectarea următoarelor principii:

Evitarea comasării loturilor istorice;

Retragerea de la strada a clădirilor cu mai multe niveluri, in scopul atenuării masivității, oferirea de spatii de parcare pe parcela si a distantei necesare rampei către demisol;

Evitarea exprimării de calcane pe limitele laterale de proprietate;

Retragerea in adâncime a etajului superior la regim de inaltime mai mare de P+2;

Acoperișuri in mai multe ape, cu panta originala, cu invelitoare din țigla ceramica, cu streasina redusa, sau in terasa - la clădiri pana la P+2,

Acoperire in terasa la regim de inaltime mai mare decât P+2.Reglementari propuse pentru lotul ce a generat prezenta documentație de tip P.U.Z.:


• Amplasamentul ce a generat P.U.Z. cu Nr. cadastral: 223079 și S=160,00 mp., conform măsurători, situat pe Str. General Mânu, nr. 34, va face parte din U.T.R. L2p (zona locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2-3E si funcțiuni complementare locuirii, situate in zoneezenta următorii indicatori urbanistici:


= 70% (conform A.O. nr. 167855/ 23.12.2016);

Jpr60us= 1.62 (obtinut prin crestere+20% conform Legii 350/2001); (15,00 m).Funcțiuni propuse pentru terenul ce a generat investiția: servicii medicale/ de sănătate.


| PRIMĂRI A MUNICIFi’JLUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM

|    V5ZAT SPRE MSSCHSftîBARE

j Anexă la avizul nr._______/___________

|    ARHITECT ȘEF____________

’ECTA LEGISLAȚIA APLICABILĂ ÎN VIGOARE.
1

Având in vedere ca este o lotizare existenta, in care de-a lungul timpului s-au făcut diviziuni necontrolate, parcelarul existent prezenta unele terenuri neconstruibile din punct de vedere al suprafețelor si fronturilor stradale mici.

2

 în interiorulyparcelei, pe suprafața parcelei si pe toate lungimile parcelei pentru care se solicită autorizația ae construire si vor avea acces direct din strada, alee sau drum de servitute.

 • •  pe o altă parcelă aflată la o distanță de maxim 500,00 m. de imobilul deservit, achiziționată sau închiriată în acest scop și pentru care, prin autorizația de construire se stabilește faptul că spațiilor de parcare respective nu li se poate schimba destinația pe durata existenței imobilului deservit;

 • •   prin concesionare sau închiriere a spațiilor de parcare din spațiile publice de parcare existente sau în curs de realizare

 • •   prin participarea investitorului la amenajarea de parcări publice în zone învecinate imobilului vizat, în cadrul unui parteneriat public-privat, investitorul beneficiind astfel de un număr de locuri de parcare direct proporțional cu sumele investite de acesta.

P.U.Z.C.P. STR. DECEBAL, STR. DACIA, STR. RĂSCOALEI 1907, STR. GENERAL MÂNU

•mobil celmita'. se construcții intre punctele 1-2-3- »< de garc tetnn Intre punctele 3-4-5-

Kr. Fot.

K ()

I ti

1

5

 • 4

 • 5

304s::.<? 3045:7,33 30450.07 3045C7.3B

3U51...0

791439.81

791444.35 79;449.90 7.;.4S0.?<


POT: 70%    f,

CUT: 1.62

RH: P+3E (13,OOm)

/


POT: 70% CUT: 1.62

RH: P*3E(15,00m)

/ A/*/ / / 7 x j


POT: 70°

CUT: 1.6

RH: P*3E (15

4

2

OOm)

I


X    \    X J   \  2       / Z \

\ \ >    POT: 35%-45%

POT: 35%-45%   //

/ jr X

X   \  \     CUT: 1 -1.35

CUT: 1-1.35 //

\\ \

\ \ \ RM: P+2E

RH: P*2E //DATE IDENTIFICARE TEREN CE A GENERAT P U.Z.C.P.:

 • • Adresă: Str. General Mânu, nr.34;

 • - N.C.: 223079:

 • • Suprafață teren conform acte:159.9O mp.;

 • - Suprafață teren conform măsurători: 160,00 mp.;

 • - Terenul este încadrat conform extrasului C.F. In categoria de folosință .curți construcții'.


Zona studiata, se Incadreaza conform Direcției județene pentru cultura si patrimoniu național Constanta, in zona construita protejata 3 - Sit Urban: CT-ll-S-B-02842


VECINĂTATEA TERENULUI CE A GENERAT DOCUMENTAȚIA P.U.Z.C.P

 • - NV: Proprietate privată, str. General Mânu nr. 36:

 • - NE: Proprietate privată, str. Dacia 12B:

 • - SV: str. General Mânu;

 • - SE: str. Dacia.


CREȘTERE P.O.T si C.U.T. *20% P.O.T.max.» 45%->54% (creștere 20%) C.U.T.max.» 1.35->1.62 (creștere 20%) • pt. parcele de colt P.Q,T. max.

admls«70% (cf. avii de oportunitate)


VECINĂTATEA ZONEI STUDIATE:

 • - NV: str. Decebal (dublu sens):

• NE: str. Răscoalei din 1907 (dublu sens);

 • - SV: str. General Mânu (sens unic);

 • - SE: str. Dacia (sens unic).


LEGENDA

Limite si parcelar

nr; ZZ3 Localizare zonă studiată tn cadrul documentației actuale de tip P.U Z C.p. S. = 3.100 mp. (conf. ridicării topografice)

■iHwi(imn| Localizare teren ce a generat documentația actuală de tip -------P.UZ.C.P.

S. ■ 159.00 mp. (conf acte): 160,00 mp. (conf. măsurâton)

■■««■»«( Limita U.T.R. conf. P.U.G.M.C. aprobat. în vigoare

I Limite de proprietate

J Limite de proprietato parcelă de cciț


I— Llmrtă U.T.R. propus în cadrul documentației actuale

Regim de aliniere fată de stradâ'aliniament propus

Contur indicativ al construcțiilor

| Teron în proprietate privată a persoanelor fizice/ juridice

| Denumire U.T.R.-uri conf. P.U.G.M.C. aprobat

| Denumire U.T.R. propus

Zonificare funcțională

Circulații ptetonale

Circulații carosabile

I         I Zonă locuințe individuale, colective și funcțiuni complementara locuirii cu

maxim P+2E, în interiorul zonei studiate

I ' I Zonă locuințe individuale, colective și funcțiuni complementare locuirii cu maxim P+3E situate pe parcele de colț. în interiorul zonei studiate

|         | Clădiri existente cu valoare ambientală


în zona studiată în cadrul documentației actuale de tip P.U.Z.C.P. șl a Studiului istoric șl de morfologie a parcelarului, aferent elaborării documentației actuale, au fost identificate evoluția tipologiei parcelarului și a arhitecturii zonei. Prescripțiile Studiului istoric și de morfologie a parcelarului au fost luate în considerare in elaborarea reglementărilor asupra zonei studiate, coroborat cu situația existentă și tendința de dezvoltare atât din imediata vecinătate a zonei studiate, cât și exterioară acesteia.

în planul de față sunt marcate clădirile cu valoare ambientală identificate conform Studiului istoric și de morfologie a parcelarului șl a avizului nr. 2082/Z din data de 19.12.2018, emis de Direcția Județeană pentru Cultură.

Principiile ce au stat la baza reglementărilor actuale sunt evoluția tipologiei parcelarului și situația actuală a fodulul construit.


Prin prezenta documentație de tip P.U.Z.C.P. se reglementează terenurile în proprietate publică/ privată, cu încadrarea lor in noua subzonă de reglementare L2pZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2-3E SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII, SITUATE IN ZONE PROTEJATE, cu următoarele condiționări și indicatori urbanistici, după cum urmează:

Utilizări admise:

 • - locuințe Individuale cu maxim P+2-3 niveluri în regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat;

 • - locuințe colective mici cu maxim 2 apartamente pe nivel;

 • - funcțiuni medicale/ de sănătate;

 • - funcțiuni complementare locuirii: parcare /garare. comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura etc.), servicii comerciale/ personale în limita a maxim 25% din A.C..

Utilizări admise cu condiționări:

 • - se admite mansardarea clădirilor, numai cu încadrarea în C.U.T. maxim propus prin prezenta documentație șl fără depășirea înălțimii maxime admise. în funcție de zona de reglementare din cara construcția face parte (12.00m/parcele de colț - 15.00m), în limita a maxim 60% din suprafața etajului Inferior.

Utilizări interzise:

funcțiuni complementare locuirii ce generează un trafic important de persoane si mărfuri si au program prelungit după orele 22:00 și/sau produc poluare;

activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau Incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mld pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare sl producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

anexe pentru creșterea animalelor pentru producție sl subzistenta; depozitare en gros:

depozitari de materiale refoloslbile sl platforme de precolectare a deșeurilor urbane; depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice; activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice:

autobaze, statil de intretlnere si spalatoni auto;

orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice;

orice alte funcțiuni ce nu sunt specificate ca UTILIZĂRI ADMISE sau UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.


Conform Avizului de Oportunitate obtinut, nr. 167855/ 23.12.2016, se admite P.O.T.= 70% pentru parcelele de colt, cu încadrarea in C.U.T. ■ 1.62: De asemenea Rh. max.«P+3E (15,00m.)


înălțimea maximă a clădirilor:

R.H. max. - P+2E (12.00m)

• R.H. max. pt. parcei de coiț = P*3E (15.00m), (conf. A.O. nr. 167855/23.12.2016).

Procentul de utilizare al terenului:

P.O.T. max. = 54% (crestere+20% de la 45% cf. P.U.G.);

’ P.O.T. max. pt. parcele de colț = 70% (conf. A.O. nr. 167855/23.12.2016). Coeficientul de utlizare al terenului:

C.U.T. max. = 1.62 mp. A.D.CJmp.teren (crestere+20% de la 1.35 cf. P.U.G.).


Spațiile verzi se vor reglementa conform H.C.J.C. nr. 152/22.05.2013 Privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și fiori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al Județului Constanța, respectând toate condiționările si specificațiile pentru fiecare tip de funcțiune în parte.


Parcajele, accesurile pletonale șl carosabile se vor reglementa conform H.C.L.113/27.04.2017 privind asigurarea numărului minim de locurițde-iocvrrdv-

amenajări autorizate pe raza municipiului Coh:


ANEXĂ LA

HCL.M NR..Conform avizului Ministerului Culturii si Identității Nații pentru Cultura Constanta nr. 2082/Z 19.12.2018:

"Se va Interzice dezmembrarea loturilor existente si se va încuraja alipirea loturilor divizate In vederea reîntregirii loturilor istorice";

"Pe loturile pe care Indicatorii urbanistici P.O.T. si C.U.T. existenti sunt mai mari decât cei propuși, aceștia se vor putea menține in cazul modernizării clădirilor.’;

"Se va propune alipirea construcțiilor la calcanele invecinate.";

"Se va menține regimul de construire majoritar cuplat’.


Condiții de depășire a CUT

în toate cazurile în care C.U.T. existent este mal mare decât cel prevăzut în prezentul regulament, se poate menține C.U.T. existent până la desființarea clădirilor existente și edificarea unora noi, care vor respecta noile valori maxime propuse.

Este permi$ă supraetajarea construcțiilor o singură dată, cu un nivel cu suprafața de maxim 20% din suprafața desfășurată, conform art. 2. alin. (4) din Legea nr. 50/1991, actualizată.

Amplasamentul ce a generat P.UJLC.P., N.C. 223079 și S=160,00 mp. (conf. măsurători), situat pe Str. General Mânu, nr. 34. se încadrează conform documentației actuale în subunitatea terotirială propusă L2p. cu următorii indicatori urbanistici, conform reglementărilor pentru parcele de colț:


P.O.T. max. propus=70% (cf. A.O. nr. 167855/23.12.2016);

C.U.T. max. propus=1.62 mp. A.D.C./mp.teren: R.H. max. propus«P+3E (15.00 m);


Funcțiuni: funcțiuni medicale/ de sănătate.


• Pentru susținerea caracterului construit pe terenul ce a generat documentația actuală, se propune construirea pe aliniament pe ambele străzi, pentru închiderea fronturilor din zona studiată, de pe str. General Mânu și str. Dacia.

Realizarea construcție, pe aliniament va prelua șl susține caracterul celor două construcții de colț (str. General Mânu nr. 35 și str. Dacia 4141 A), cât și intersecția între cele două străzi menționate anterior, celelalte trei clădiri din intersecție fiind construite pe aliniament cu întoarcerea fațadelor pe ambele străzi.CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR.POTl S4%

CUTi 1.82

RH1 P*2E (12.00 m)U.T.R.

EXISTENT

8.

ZONA (mp.)

C.U.T.

EXISTENT

P.O.T. EXISTENT

REGIM DE ÎNĂLȚIME

S.D. (mp.) conf. P.U.G.

S.D.

EXISTENT (mp.)

ZRL2b

2024.00

1.0-1.35

35%-45%

P+2E

2024,0 - 2732,4

2312,2

TOTAL

2024.00

ii»®

2024,0 - 2732.4

2312,2


BILANȚ TERITORIAL PROPUS


S.

ZONA (mp.)


1345.99


C.U.T.

PROPUS


1.62


P.O.T. PROPUS


54%


REGIM DE ÎNĂLȚIME


S. max. la sol (mp.) PROPUS


S.D. max. (mp.)

PROPUS


P+2E


726.84


2180,52


L2r

(parcele de colt)

TOTAL


678.01


1.62


70%


P+3E


474.61


1898.44


4078,96


■rfe udicars pentnriU&gnle'cle construcții ș istanța.                                                   .

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSiANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCHiISBARE

Anexa 13 a


SPECIFICAȚIE


Sef proiect


Colectiv Ce elatwrare (proiectat/desenat)


UR9 0ĂJENARU ALEXANDR

URB.8tANCA RALUCA,NEOEA

ARH.MIHAI.STEBtNGAR

U8B.IOREDANA-:OA’ELA PAVĂLU(

formatrur7j \y

TBenefleî'ar/’---
Pr. nr.


^••^■IONESCU NICOLAE

SI IONESCU ELENA


p.u.z.c.p.

: STR. DECEBAL, STR. DACIA, STR.

RĂSCOALEI 1907, STR. GENERAL MÂNU


1 REGLEMENTARI URBANISTICE


104/2016


Faza:


P.U.Z.


'Planșa nr.

U-03.1


Conform legii dreptului de autor, acest proiect ‘ oprietatea Intelectuala a S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. Constanta, iar reproducerea, refolosirea sau prezentarea sa publica fara acordul scris al proiectantului este strict interzisa si se pedepsește conform legii.