Hotărârea nr. 525/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUIRE COLECTIVĂ, BD. MAMAIA NR. 195, INVESTITOR MATEI MARIUS DORIN

4 ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA l CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire imobil locuire colectivă, bd. Mamaia nr. 195, investitor Matei Marius Dorin

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de       W" 2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 223429/18.11.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de'organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 227670/22.11.2019, precum și avizul nr. 223421/18.11.2019 al arhitectului șef; .

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001;

Văzând solicitarea domnului Matei Marius Dorin înregistrată sub nr. 127742/03.07.2019, completată .cu adresele înregistrate sub nr. 187664/30.09.2019 și nr. 211848/01.11.2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat bd. Mamața nr. 195, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unui irhobil cu funcțiunea de locuire colectivă cu regim de înălțime P+6E, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.                             ’

Terenul care a inițiat PUD-u.l,.situat în bd. Mamaia nr. 195, în suprafață de 351 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 248862, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Matei Marius Dorin și Enică Alina;.conform actului de alipire autentificat sub nr. 1085/:'_5.06.2018 la Biroul individual' notarial Grosu George.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art, 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnul Matei Marius Dorin, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,        împotrivă,        abțineri.

L.a data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR


CONSTANȚA

NR. ;5c25~ /        1   2019

ARHITECTURA * UkfcAAlIJ'/A ‘ D E J I G A

CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A I PARTER J 1 3/4 3 5 2 /2 0 0 8 | 2 4 8 6 3 5 0 5 | RO44 BRDE 140S V664 8 8 56 1 4 00 + 40744561352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

I

MEMORIU JUSTIFICATIV

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

BULEVARDUL MAMAIA, NR.195, LOT1+LOT2 MUN. CONSTANTA

U J O /I I A

AktflTECTUkA * U k t> A A I J/A ’ DEJ'IOA


CONSTANT J 1 3/4 352 +407445


A | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER /2008 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 61352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com


CUPRINSUL MEMORIUL GENERAL


CAPIII CAPIU CAPIU CAPIU CAPITOLUL 5 - CONCLUZII ANEXE__

CERTIFICAT DE URBANISM NR.255/21.01.2019 SI PLANURI AVIZTEÎLEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS NR. 224/12.1)2.201 ACT ADMINISTRATIV A.P.M. CONSTANTA NR. 1860RP/15.q2l2âW AVIZ E DISTRIBUȚIE DOBROGEA NR. 03618374/18.02.2019 AVIZ RADET CONSTANTA NR. B 2331/19.02.2019 AVIZ DISTRIGAZ SUD REȚELE NR. 313.605.992/20.02.2019 AVIZ RAJA CONSTANTA NR. 222/14561/14.03.2019

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE O.C.P.I. CONSTANTA NR. 1791/05.04 AVIZ STATUL MAJOR AL APARARII NR. DT.4035/31.05.2019l_ AVIZ DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURA CONST NOTIFICARE ASISTENTA DE SPECIALITATE IN 711R/24.06.2019 AVIZ COMISIA DE CIRCULAȚIE NR. 381/14.06.2019 RAPORTUL INFORMĂRII SI CONSULTĂRII PUBLICULUI

I i


OLUL 1 - INTRODUCERE

OLUL 2 - ÎNCADRAREA IN ZONA OLUL 3 - SITUAȚIA EXISTENTA OLUL 4 - REGLEMENTARI14/U/11.06.2019 PUBLICA NR.


ARHITECTURA * U R b A A I J'A\ * D E J I G A

CONSTANT

J 1 3 / 4 3 5 2 + 4 0 7 4 4 5'


A | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER /2008 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 61352 I +40341401763 I office.usonia@gmail.com

CAPITOLUL 1


INTRODUCERE

pLIDATE DE RECUNOSTERE A DOCUMENTAȚIEI

DENUMIRE/^ OBIECTIVULUI

PLAN URBANISTIC DE DETALIU -BULEVARDUL MAMAIA, NR.195, LOT 1

kOT 2 ,

FAZA

AVIZ ARHITECT SEF

PRIMARia                 •JS ‘> '.NȚ

BENEFICIAR:

MATEI MARIUS DORIN

----------| IA UN.UM    ------

„__I __________________________________’ Anexă la avizul nr.         / ___________

Fl2 obiectul lucrării         ~                                                i

’ ARHITECT SEF__________

Planul urbanistic de detaliu - P.U.D. - BULEVARDUL MAMĂiA,”NR.195;WnT+LOT 2TMU1T~ CONSTANTA are la baza Certificatul de urbanism nr.255/21.01.2019 emis de Primăria Mun. Constanta. !

Reglementările urbanistice pentru amplasamentul studiat prin PUD au fost aprobate prin PLANUL URBANISTIC ZONAL, aprobat prin HCL nr.187.06.09.2010.

Prezenta documentație detaliaza reglementările urbanistice aprobate, menționate in certificatul de urbanism nr.255/21.01.2019 conform caruia autorizarea lucrărilor de construire solicitate

loturi


detaliu.


e adiacente Bulevardului Mamaia se va face pe baza unui plan urbanistic de


Conform prevederilor Legii 350/2001 - a amenajării teritoriului si urbanismului, cu modificariile si completariile Jilterioare (Ultima data actualizata prin Legea 190/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta nr. 7|/2011 - pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 drivind? amenajarea teritoriului si urbanismul):                                                   ----JJ I-------

 • (1) Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementara^spedi^^^Zentru o parcela in relație cu I parcelele invecinate. Planul de urbanism nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia, in baza unui studiu de specialitate.

 • (2) Planul urbanistic de detaliu reglementează retragerile fata de limitele laterale si posterioare alo parcelei, accesurile auto si pietonale, conformarea arhitectural-volumetrica, modul de ocupare a terenului.

 • (3) Planul urbanistic de detaliu se elaborează numai pentru reglementarea amanuntita a prevederilor stabilite prin Planul urbanistic general sau Planul urbanistic zonal.

  CAPITOLUL 2


ÎNCADRAREA IN ZONA

ZZ


;2.1SITUAREA OBIECTIVULUI ÎN CADRUL LOCALITĂȚII _

Amplasamentul studiat prin PUD se afla la intersecția Bulevardului Mamaia cu Strada Dorobanți. ;

Parcela care generează studiul PUD este parcela cu nr. cad. 248862 si suprafata'de.351,00mp (conform acte) rezultata din alipirea parcelei situate pe bulevardul Mamaia nr. 19^^y£^a^jp(afata de 145.00 mp') cu parcela situata pe bulevardul Mamaia nr. 195 (cu suprafața:^ 20i6'mp)7 conform act de alipire rpr. 1085/15.06.2018.

Conforr i documentației cadastrale parcela IE 248862 are următorii vecirpi?              f. .< d

 • -  La ndrd: proprietate privata, Constantinescu I. - teren liber si proprietate privat^'ÎE 224754

- Locuința Parter situata pe limita comuna de proprietate;                    * ‘        Z!_ Z


 • -  La eși: domeniu public, Bulevardul Mamaia;                                    ’s

 • -  La sud: domeniu public, Strada Dorobanți;

i

u

A K tt 11

CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BIVI3 | SC. A | PARTER

J1 3/435 2)/2008 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 14 00 + 4 0 7 4 4 5| 6 1352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

 • -  La vest: proprietate privata, IE 244690 - Locuința P+1+M situata pe limita comuna de proprietate

Conform' declarației beneficiarului la data desfășurării procedurii de concultare a publicului, parcela IE 241: 862 are următorii vecini:

 • -  La ncrd: proprietate privata- ERDENEX M. COMPANY - teren liber si proprietate privata - IE 224754 - CalijJigaru Cristina - Locuința Parter situata pe limita comuna de proprietate;

 • -  La eș]t: domeniu public, Bulevardul Mamaia;

 • -  La sud: domeniu public, Strada Dorobanți;

 • -  La vest: proprietate privata - IE 244690 - Olariu Nicu - Locuința P+1+M situata pe limita comunarde proprietate

JUOKTUL COMSW TA PRIMĂRIA MUNICIPIUIU- CONSTANȚA . nr. VIZAT VJIEHHWOARE,-Anexă la avizul nr. 3 7^* /

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA AMPLASAMENT STUP^ț |PU


Zona studiata este parte dintr-o lotizare de tip urpan desțihât^TfâoWdmi 7HCL nr.187.06.09.2010 locuințelor si funcțiunilor mixte.
Inventar de coordonate i Mun. Constan B-dul Mamaia nr.195,

Nr. Pct.

Coordonate pcg/de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

Y[m]

X[m]

P1

791533.380

306594.000

5.887

P2

791538.760

306596.390

3.435

P3

791541.940

306597.690

7.816

P4

791549.170

306600.660

3.857

P5

791552.740

306602.120

5.153

P6

791557.510

306604.070

3.705

P7

791558.860

306600.620

0.136

P8

791558.990

306600.660

7.625

P9

791561.820

306593.580

2.594

P10

791561.470

306591.010

10.911

P11

791551.400

306586.810

0.928

P12

791550.540

306586.460

12.629

P13

791538.810

306581.780

13.372

S=351mp


2.2 STUDII D!: FUNDAMENTARE


Analiza situației existente si formularea propunerilor au avut la baza:

 • - PLANUL;. URBANISTIC ZONAL, aprobat prin HCL nr. 187.06.09.2010

 • - Planul topografic recepționat de O.C.P.i. Constanta

 • - Informațiile referitoare la echiparea tehnico-edilitara extrase din avizele detițjațoril pentru prezenta documentație

 • - Studiul geotehnicj2.3PRESCf ilPTII SI REGLEMENTARI DIN DOCUMENTAȚII DE URBANISM APROBATE]

[ANTERIOR "[■,                                ::77 -                     .77,77 . .. 777/ 7 ;l


Amplasa reglementare'


---- — - “ • ---------------- ---------... --------- — -----I I

imentul studiat prin PUD se afla, conform PUZ - HCL nr.187.06.09.2010, in subzona de ZRL2b - subzona mixta, cu clădiri construite in front continuu.


Reglementar


extrase din Regulamentul aferent PUZ, pentru zona ZRL2b:


UTILIZĂRI ADMISE


ARHITECTURA * U R t> A A I j /A * D E T I G Ăl CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER J 1 3/4 352/20 0 8 | 24 8 6 3 5 0 5 | RO44 BRDE 140S V6 6 4 8 8 5 6 1 4 0 0 + 40744 5^ 61352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

- Mixta, predominant cu locuințe, instituții si servicii publice (la demisol, parter, mezanin), comerț, inoteluri, restaurante, prestări servicii (la b-dul Mamaia);

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- Toate publiculL acestea de clădiri;

UTILIZĂRI IN'


clădirile vor avea la parterul orientat spre strada funcțiuni care admit accesul .ii; se admit activitati in care accesul publicului nu este liber numai cu condiția ca sa nu prezinte un front mai lung de 40m si sa nu fie invecinate mai mult de doua astfel


'ERZISE


- Activi tati productive nepoluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat, depozitare en gros, depozitare de fier vechi, depozitare materiale refolosibile, platforme de precolectare a deșeurilor urbane, spălătorii auto, benzinării, funcțiuni/ servicii care necesita expunere pe domeniul public.

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

 • - P+6 (H=24.50m)                                 ____

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT = mp AC/mp

PRIMĂRIA 'WUNiCIPIUl'u; CONSTANȚA ipîîCȚIA UR13AI ISVî

•V.»Rg OCHIIWI

Anexă la avisui nr. . x /_________

77^ go


 • - POT = 70%                                     i

COEFICIENT iMAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT = md/mp

- CUT maxim = 4.90

i

^4^ONCLUiîiT^ÎNDOCIJMENTATII ELABORARECONCOMlIrENT^POI^S^


Anterior elaborării PUD au fost efectuate Studiul topografic si Studiul geotehnic.

Concomitent elaborării PUD au fost efectuate Studiu de mobilare urbanisticâlplan.U05), Studiul de insorire si Ștudiu 3D.                                                      1/77   7

Studiul topografic a pus la dispoziție suportul topografic al zon^TsTanmj^^^entul studiat in coordonate Sțereo '70, ridicarea topografica fiind utilizata ca plan suportpentt®eiaoprarea PUD.

Studiul geotehnic a pus la dispoziție condițiile geotehnice existent^/ si condițiile de fundare pentru amplasament.

SITUAȚIA EXISTENTA


iiăabH

[3.1 ACCESIBILITATEA LA CAILE DE COMUNICAȚII                    .  j--——q

Principesa artera de circulație din zona studiata este bulevardul Mamaia.

Amplasamentul studiat prin PUD este teren de colt situat la intersecția bulevardului Mamaia cu strada. Dorobanți.

Bulevardul Mamaia este artera de circulate de categoria II cu o ampriz^vdeAc^a^TÎȚOmp. Acesta prezintă doua benzi de circulație pe fiecare sens, cate o banda                   fiâdare

amenjate si un scuar verde central.                                  Sj!

lorobanti este strada de categoria III de circulație cu o ampriza tbfâla di


sens, trotuare

Strada L

Accesul auto la clădirile existente in zona se realizează in specialv'din strazileexisterite perpendiculare pe bulevardul Mamaia si din bulevardul Mamaia pentru loturile^cu acqes^xclus.iy^ain acesta.


Amplasamentul studiat are posibilitatea accesului auto si pietonal din stradâT'DXr^ba'hti si din bulevardul Mamaia.

[3.2 SUPRAFAȚA OCUPATĂTLIMITE SÎVECÎNATATL INDICI DE OCUPARE Al TERENULUI ! l|

Pe parcela studiata exista următoarele construcții

Corp Cl| - Anexa P, AC = 25 mp, AD = 25 mp;

Corp C2 - Locuința P, AC = 89 mp, AD = 89 mp;

PLAN URBANISTIC DE DETALIU STRADA BULEVARDUL MAMAIA, NR.195, LOT 1+LOT 2, MUN. CONSTANTA

i                                              Pag.. 5 / 21

A I A A k ti I Ț E C T U k A * U k b A Al I J A\ * DEJ'IGA CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER J 1 3/4 3 5 21/2 0 0 8 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 + 4 0 7 4 4 56 13 5.2 | +4034140176 3 | office.usonia@gmail.com

Corp C3 - Spațiu comercial P, AC = 19 mp, AD = 19 mp;

Corp C4[- Locuința P, AC = 47 mp, AD = 47mp;

Corp Cfî- Anexa P, AC = 18 mp, AD = 18 mp;

Construcțiile existente pe parcela urmeaza a fi desființate, iar in acest scop a fost emis CU nr. 3300 din 05.0!).2018.

Parcela,IE 248862 are o geometrie regulata, fiind rezultata din alipirea parcelei situate pe bulevardul Mamaia nr. 195, lot 1 (cu suprafața de 145.00 mp) cu parcela situata pe bulevardul Mamaia nr. 12*5 (cu suprafața de 206 mp), conform act de alipire nr. 1085/15.06.2018.

Parcela,(IE 248862 se învecinează cu următoarele construcții:

 • -  La nord: pe parcela IE 224754 exista o Locuința Parter amplasata pe limita comuna de proprietate (perete calcan)

 • -  La vest: pe parcela IE 244690 exista o Locuința P+1+ proprietate (perete calcan)


Indicii de ocupare existenti ai parcelei studiate prin PUD, sun

 • - POT existent = 56,41% (AC existent = 198,00mp)

 • - CUT existent = 0,56(AD existent = 333,00mp)

  ’. JUDEȚUL CONSTAKTA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRCȚIA URpAi !SM

  W NE3CmARE

  Anexă lajn^zjjhir,


S-iivwns Hcnm f<

Ș3CAK1C1

U S O Al I A

AkttITECTUKA * UMAAIIJ'/A * D E J I G Al

CONSTANȚA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A I PARTER J 1 3/4 352/2 0 08 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 + 40744561352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

11

a

grai

BiifBpîhî

E

jl

Ii i


Parcela IE 248862 este teren construit iFr-propOTtte"^ de clădire care vor fi desființate, in Autorizația dedesfiintare nr. 52/19.06.2010. " n o/reC-TIAURBANISM

1                            VIZAT     MESCHiS&BARE


3.4 CĂRACTIi-RUL ZONEI


—Ini’iua.

SEP _ -__t—          Ș».£AklU v/7

Caracterul zonei in care se afla amplasame^^                                   către

bulevardul Mamaia (funcțiuni de locuire, turistice, birouri, servicii publice, spatii^come^lgȚampIș'sate la parterul clădirilor existente).                                                       \          ° z

PLAN URBANISTIC DE DETALIU STRADA BULEVARDUL MAMAIA, NR.195, LOT 1+LOT2, CONSTANTA Pag. 7/21
CONSTAN

J 1 3 / 4 3 5 2 + 4 0 7 4 4 5:


3.5 FUNCT1U


IILE CLĂDIRILOR


In zona; colective P+3, de birouri P+4


3.6 REGIMUL.

i


adiacenta PUD se afla locuințe individuale cu regi

hoteluri P+6, Centrul Județean de Resurse si Asi|t^^g^p|^|||jP^s^apîȘLCM^ri DIP5CȚIAURBĂI SSM

VIZAT W’RE NEM

i Anexă lă avizul

-

lui, Coftf&bn'&oRfraCtarUÎ rfe vanyarp-JURIDIC AL TERENURILOR

Parcela IE 248862 este proprietate privata a beneficiarului, coftf&bn'&oRfra cumpărare si Extrasului de carte funciara la zi, anexate prezentei documentații.

Vecinii amplasamentul studiat prin PUD sunt parcele aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice/juridice.

Bulevarț


ul Mamaia si strada Dorobanți fac parte din domeniul public de interes local.


j3.7 CONCLUi

Configurația geomorfologica a terenului amplasament, prezenta pânzei de apa, a agentilor atmosferici imipun o soluție de fundare radicala:

-fundarea in sistem radier general susținut pe piloti forați cu diametrul mare= 108cm conform STAS2561/3/90

-pilotii propuși sunt executați pe loc prin forare si sunt piloti flotanti

-fundarea pe piloti forați de diametru mare Dn = I08 cm.t urnati in loc'qonfpr

-coloanele se vor incastra in orizontul de argila prafoasa la adâncimi    12,00-16,OOm de la

cota terenului [natural. încastrarea va fi pe o adâncime de 2 D(D=diametrul pilo^îor conform STAS)

-la cota; ide săpătură generala se va executa un pat de lucru din piatra sparta de cca 0,50m grosime pentru accesul utilajului de forat

-capacitatea portanta la compresiune este estimate la valoarea de 2400kN

In conformitate cu STAS 2561 se vor realiza incarcari de proba pe pilotii din fundație prin încercarea statica cu respectarea prevederilor din NP-045/2000.

Valoarea reala a capacitatii portante a pilotilor se va determin proba,prin încercare static la compresiune cu forte verticale.

Se vor jiespecta următoarele:

-protejarea terenului de fundare impotriva umezirii, in perioada execuției si timpul exploatării, prin îndepărtarea apelor de suprafața si inlaturarea unor eventuale pierderi de apa din^p^C^f^^

-nivelarea terenului, asigurandu-se scurgerea rapida si fara piedici a apelor.^^uprafetâ?(vje'zi Normativul NR125).

- in jurul construcției se vor prevedea trotuare impermeabile de protecție, c’u? pajatandej^ȚșpreA exterior, cu lalimea de minimum 1,00 m.                                     iu școawcî

Proiectantul de rezistenta in funcție de caracteristicile construcțiilor vecine (adanpirne dez fundare, natuira fundației) va propune soluțiile care se impun (subzidiri, efectiWea”de“ipWp1anse7 retragerea fundațiilor construcției care ca fi efectuata,etc) astfel incat sa se asigure sțpbi^atXa0tuturor construcțiilor, i

Se recomanda sa se ia toate masurile necesare care se impun ca fundațiile efectuate sa nu influențeze fundațiile construcțiilor învecinate.

■I


IILE STUDIULUI GEOTEHNIC PRIVIND CONDIȚIILE DE FUNDARE
3.8 ACCIDENTE DE TEREN


Confornr studiului geotehnic, in zona nu se semnalează fenomene fizico-geologice active prăbușiri) care sa pericliteze stabilitatea construcției.


(alunecări sau'


a k ti n

CONSTAN' J 1 3 / 4 3 5 2 +407445


[3.9ADANCIIH


A I A ’ECTURA * U R b A A I J /A * D E. J I G Al A | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A l PARTER /2008 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 6 1 3 5 2  1+ 4 0 3 4 1 4 0 1 7 6 3 | o f f i c e . u s o n i a @ gm a i I . c o m

EA APEI SUBTERANE                                 ~           |

In zona apa este in jurul adâncimii de 3,70-3,90m. pot fi fluctuați


3/1 OP A RAM


■TRI SEISMICI Al ZONEI


JUQP.TULCON.ST-W ȚA

:ii   afcftPWIU NICI F iULU CCnSTANȚA

Dî^CȚIA UR&Ai I8M

“Anexa'lâ avizul Fir. ___Jp________

rr ere »


1                                                                                                                                           “x.            / 1 t * 'fv e f

Din punct de vedere seismic, zona amplasamentului se incadreaza as^E!ȚEQȚ șEF 7 ______

- conform Codului de proiectare seismica - Partea I "PrevederLda-pmiec.tar&4)eritru-.dad4fi"-P-—— 100-1 /2013, amplasamentul se incadreaza in zona cu valoarea accelerației terenului pentru proiectare ag :=0,20g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR =225 ani si in zona cu perioada de control (de colt)Tc=0 ,7sec.

Conform SR 11100/1-93, regiunea Constanta este situata in zona cu gradul 7 de intensitate macroseismic/a, in care probabilitatea producerii unui seim de grad VII (MSK) este de minim o data la 50 de ani. j

l

13.11 ANALIZA FONDULUrCONSTRUIT EXiSTENT (ÎNĂLȚIME, STRUCTURA, S


- conformte intr-o stare n. Constanta -


Parcela IE 248862 este teren construit pe care se afla cinci corpuri fizica medie/rea , care vor fi desființate, in acest sens fiind emisa de către Autorizația dedesfiintare nr. 52/19.06.2019.

Pe parcelele vecine amplasamentului studiat prin PUD se afla clădiri cu regim de inaltime parter si P+1+IM, cu funcțiuni de locuire, in stare fizica medie, avand structuri durabile/ semidurabile.


13.12 ECHIPAREA EDILITARA EXISTENTA

In zona exista rețele publice de utilitati: alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, gaze si telecomunicații, conform planșei U03-Reglementari edilitare, realizata pe baza avizelor si planurilor anexa la avizele de utilitati.

Alimentarea cu apa si canalizarea, conform aviz S.C.RAJA S.A. nr. 222/14561 din 14.03.2019  |

Pe amplasamentul studiat exista doua branșamente de apa Dn3/4 contorizate prin 2 contori Dn 20mm in cămine apometrice, executate din conducta de distribuție apa Dn 100mm Azb, precum si 2 racorduri de canalizare executate in colectorul menajer Dn 250mm B.

Pe strada Dorobanți exista conducta de distribuție apa Dn 100mm Azb, colectorul menajer Dn 250mm B (H=!3,10m) si colectorul pluvial Dn 300mm B.

Pe bulevardul Mamaia exista conducta majistrala de apa Dn 450mm F, conducta de distribuție apa Dn 150mm F, colectorul menajer Dn 250mm B, colectorul unitar OV800mm B, colectorul pluvial Dn 1000/150C)'mmB.

A,

Alimentarea cu energie electrica, conform aviz de amplasament/v'S.G.—E--Distributie>\

Dobrogea SJL nr. 03618374 din 18/02.2019                          p          U p

■........... f


Presiunea apei in zona este 1,5atm.

1

aviz.


Pe bulevardul Mamaia exista LES 0,4kv, LES 10kv si LES 110kv, conform pla^UltiPariexa fâA w k vteinsi p/y

Noul obiectiv poate fi racordat la reteua electrica existenta.                         G L G


Se vor Respecta distantele de siguranța si protecție fata de instalațiile electrice/ex^ț^1!® >n 'n conformitate cu normativele in vigoare.


Alimentarea cu gaze naturale, conform aviz DISTRIGAZ SUD RE

313.605.992/2'0.02.2019

In zona ^studiata exista rețea de gaze naturale, conform planului anexa la aviz.

i

ECTUR.A * UkbAAIJ'/A * DEJ'IGA

A | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER /2008 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 61352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com


A k ti I T

CONSTANT J 1 3/4 352, +407445!

Prin lucriarile propuse poate fi afectata structura sitemului de distribuție gaze naturale alcătuit din conducte, jransamente, statii/posturi de reglare, rasuflatori, casete GN si cămine vana precum si din elemnte si de otel. i

ibterane/supraterane ce compun instalațiile de protecție catodica aferente conductelor


In zona se interzice executarea lucrărilor de orice natura fara aprobarea prealabila a operatorului de distribuție gaze naturale.

In confoimitate cu Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, art.190 - Pentru protecția obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice terților:

 • a. Sa realizeze construcții de orice fel in zona de sigurata a obiectivelor de gaze naturale; in cazul in care, in mod excepțional, este necesar pe terenul pe care sunt amplasate acestea sa se execute o construcție, solicitantul va suporta toate cheltuielile aferente modificărilor necesare, cu respectarea tuturor prevederilor referitoare la proiectarea si execuția lucrărilor in sectorul pazelor naturale si sub condiția cedării in patrimoniul operatorului a bunului rezultat

 • b. Sa se efectueze săpături sau lucrări de orice fel in zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale; fara avizul prealabil al operatorului de sistem

 • c. sa se depoziteze materiale pe caile de acces si in zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale


 • d. sa intervină in orice mod asupra condutelor subterane, echipamentelor si i naturale

  latijjor de gaze


Viitoarele construcții si/sau instalații subterane se vor proiecta                 la cel puțin

distanta minima admisa (distanta de siguranța). Distantele de siguran .            in metri, se

masoara in prjotectie orizontala intre limitele exterioare ale conductelor si cor^tructiilor sau intalatiile subterane proiectate si sunt prezentate in tabelul 1 si 2 din NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018.     |


Amplasarea de obiective noi, construcții noi si lucrări de orice natura in zona de protecție si siguranța a rețelelor de gaze naturale existente, se realizează numai cu respectarea Normelor tehnice pentru proiectarea si execuția sistemelor de alimentare cu gaze Legii Energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a O Economiei si Comerțului.

VSZAT &            A«E

Alimentarea cu energie termica, conform aviz RADET CON^TA^NT^irir! &2334/19.02-2019.

Pe ampl asamentul studiat nu exista amplasate rețele termic


Rețele cie telecomunicații, conform aviz de amplasament Telekom nr. 224/12.02.2019 Pe ampl asamentul studiat nu exista amplasate rețele si echipamente de comunicații electronice.

CAPITOLUL 4


REGLEMENTARI

4.1 OBIECTIVE SOLICITATE PRIN TEMA PROGRAM


,l

Prin pre-zenta documentație se stabilesc reglementari urbanistice pentru faza P.U.D. in vederea obtilnerii, ulterior aprobării prezentei documentații, unei Autorizații de construire pentru construirea unui imobil multifuncțional cu spatii comerciale la parter, birouri la etajul 1 si apartameriite la etajele 2-6 pe parcela situata pe bulevardul Mamaia, nr.LOT 1+Lp.T 2; ^ ..

Prin PUD se detaliaza modul specific de construire pe parcela studiata^d^riîpebtarșa reglementarilor aprobate prin documentația de urbanism superioara in vigoare'PLACUL URBANISTIC ZONAL, aprobat prin HCL nr.187.06.09.2010.                               B

Funcțiunii propuse: imobil multifuncțional cu spațiu comercial la parter, țjifouri^ft^er rsi lăj ii -i ^-^lamente la etajele 2-6, in regim de construire izolat fata de^“:i~'~ de inaltime maxim aprobat: P+6E ; de inaltime maxim propus: P+6E

etajul 1, apa proprietate.

 • - Regimi

 • - Regim' PLAN URBA


U J O A I A

ARHITECTURA * U R t> A A I J/A * DEJ'IGA


CONSTAN’ J 1 3 / 4 3 5 + 4 0 7 4 4 5


- H max


A I STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER /2008 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 61352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com


= 24,5 metri


 • - POT niax aprobat = 70%; POT max propus = 70%

 • - CUT max aprobat = 4,9; CUT max propus = 4,9


i4.2 FUNCTIC


NALITATEA, AMPLASAREA SI CONFORMAREA CONSTRUCȚIILORDin punct de vedere funcțional, imobilul propus va avea funcțiuni mixte: un spațiu comercial la parter la partek birouri la parter si la etajul 1 si apartamente de locuit la etajele 2, 3, 4, 5, 6.

Amplasarea si conformarea corpului nou de clădire propus pe amplasamentul studiat se va realiza cu respectarea suprafeței maxim edificabile marcata pe planul U03-Reglementari urbanistice si a următoare lor distante fata de limitele de proprietate:

 • • fata de Uimita laterala (Nord), spre parcela situata la pe b-dul Mamaia,/nr>197^si spre parcela IE 224754- retragere minima 0,60 metri

 • • fata de Uimita laterala (Vest), spre parcela IE 244690 - retr corpul Ide clădire cu funcțiuni mixte si regim maxim amplasarea de sisteme supraetajate de parcare in interspatiuf dintre limita de vest a parcelei si zona edificabila a imobilului P+6, dar cu respectarea unei retrageri de 4,90 metri do la aliniamentul străzii Dorobanți.

 • • fata de aliniamentul Bulevardului Mamaia - pe aliniament

 • • fata de aliniamentul străzii Dorobanți - pe aliniament

Clădire^ propusa va avea inatimea maxima - Hmax = 24,5 metri si regimul de inaltime P+6E. H maxim se calculează de la cota terenului amenajat pana la atic.

Construcția propusa va avea fațade cu ferestre către bulevardul Mamaia, strada Dorobanți si spre limita laterala Vest.                                                                                  1 “‘ "î

Acoperirea construcției propuse se va realiza in sistem t(

6 se va amenaja un spațiu verde.

iDlRSr ȚIA umi ’SM        |

îxă la avizul rir./ 7 I -----. 1

Pe planijI U03-Reglementari urbanistice a fost marcata ^uprafătâ^^ir^i edificabila pe~parcel; i IE 246815, pentru o clădire P+6E - imobil multifuncțional.

Suprafața construita este determinata de POT maxim admis prin PUG, respectiv 70%

■=> Sup afata construita maxima pe parcela (AC) = 245,70mp

Suprafața desfasurata este determinata de CUT maxim admis prin PUZ, respectiv 4,9

■=> Supirafata desfasurata maxima pe parcela (ACD) = 1719,90mp

Suprafața desfasurata maxima poate fi repartizata pe trei șapte supraterane, respectiv regim de inaltime P+6.

Pe planul U05 - Posibilități de mobilare urbanistica este prezentata o varianta posibila de mobilare urbanistica a amplasamentului studiat si o simulare a posibilităților de amplasare a imobilului, circulațiilor, locurilor de parcare si spatiilor plantate necesare, nefiind considerata o varianta finalei pentru emiterea AC sau a altor avize specificate in certificatul de urbanism. Astfel, conturul clădirii, circulațiile pietonale si locurile de parcare pot suferi modificări pana la emiterea autorizației de' construire.

AC propus = 97,78 mp=> POT = 56,35%

ACD propus = 1460 mp=> CUT = 4,16

Rh propjus = P+6 (H max = 24,5 metri)                                         ___’■

Sugestia de mobilare prezentata pe planurile U05 - Posibilități de mobilare>/urbâhistica, respecta următoarele reglementari si condiționări rezultate din hotărârile aprobatei la nitfel-ibcal si județean:

Număr total locuri de parcare propuse = 15

 • -  in clădire.- 8 (sistem parcare 4x2 mașini /loc)

 • -  in ex <


I4.3 CAPACITATEA, SUPRAFAȚA DESFASURATA

I


i

■i


JrJz-k — Q /f’îr»+rtiv»               A \z O

erior= 6 (sistem parcare 3 locuri x 2 mașini /loc)


A

* UKbAAIT/A * DLTIOA

A | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER /20 0 8 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 61352 | +40341401763 | office.usonia@gmai1.com

de parcare persoane cu handicap


u
AkHITECTUkA

CONSTANT J 1 3 / 4 3 5 2 +407445!

■ 1 locț

Necesa ul de locuri de parcare a fost calculat pentru propunerea de mobilare prezentata, conform HCL.M 113/2017, astfel:

 • -  La pairter: spațiu comercial cu suprafața utila de vanzare = 14,40mp (spatiile comerciale cu suprafața mai mica de 50 mp nu necesita locuri de parcare ) si birouri cu suprafața desfășurată = 76,25mp (1 loc de parcare/80mp Ad pentru funcțiuni care nu generează trafic)

 • -  La etajul 1: birouri cu suprafața construita = 145,41 mp

 • -  Total [suprafața desfasurata birouri (parter si etajul 1) = 221,66mp (1 loc de parcare/80mp Ad pentru funcțiuni care nu generează trafic) => 3 locuri de parcare necesare

 • -  La etajele 2-5: 2 apartamente/etaj cu suprafate <100mp (1 loc de parcare/apartament) = > 8 locuri de parcare necesare.

 • -  La etajul 6: 1 apartament cu suprafața >100mp (2 loc de parcare/apartament) = > 2 locuri de parcare necesare.

 • -  Total necesar pentru apartamente =10 locuri de parcare. Spor 20% pentru vizitatori => Total necesar pentru apartamente = 12 locuri de parcare

 • - Total necesar = 3+12 = 15 locuri de parcare

Suprafața de spatii plantate necesara conform PUG = 10% din suprafața parcelei = 35,10mp Suprafa a de spatii plantate necesara conform HCJ 152/2012 = 30% din suprafața parcelei = 105,30mp

Suprafa a de spatii plantate propusa prin propunerea de mobilare urbanistica prezentata pe planul U05-Posibilitati de mobilare urbanistica este:

 • -  La sol minim 41 mp, adica 11,68 % din suprafața parcelei

 • -  Pe terasa peste etajul 6 o suprafața de cel puțin 64 parcelei j

Suprafața de spatii plantate propusa prin PUD:

 • -  La sol minim 35,10mp, adica 10% din suprafața parcele

 • -  Pe terasa peste etajul 6 o suprafața de 70,10 mp, adica

J

[4.4 PRINCIPII DE COMPOZIȚIE

i

DISTANTE FATA DE CONSTRUCȚIILE EXISTENTE

Amplasarea si conformarea construcției pe amplasamentul studiaf se suprafeței maxim edificabile stabilita pe planul de Reglementari urbanist fata de vecinătăți:

 • - retras 9,00 metri fata de limita de vest de proprietate spre parcela IE 244690 . Se permite amplasarea de sisteme supraetajate de parcare in interspatiul dintre limita de vest a parcelei si zona edificabila a imobilului P+6, dar cu respectarea unei retrageri de 4,90 metri de la aliniamentul străzii Dorobanți.

 • - retras:

nr.197

,30mp, adica 18,32% din suprafața

JUPETUL CONST’XMA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA Dlfr'mîAIJRLHi

2(Medthlâd$fcifkfâ parcelai—~ț~  ’

__ ARHITECT SEF ^3?^ [     I tycu respectarea a dlWntelor prevăzute


0,60 metri fata limita de nord de proprietate spre parcela situata la pe b-dul Mamaia,


ACCESURI AUTO SI PIETONALE

Accesul!auto pe amplasament se realizează din strada Dorobanți. Accesul carosabil-pe^parcela va avea latimea de 5,00 metri.

Staționarea autoturismelor in cazul amplasamentului studiat, se va realiza p^parc'eîajin^parcșin de tip Klaus amplasate de o parte si de alta a aleii de acces carosabil. Deasemen^a-pepareela’SeVaA amenaja si un loc de parcare la sol pentru persoane cu dizabilitati.               I           ric,,in f!- țhj

/

amenaja si un loc de parcare la sol pentru persoane cu dizabilitati.              (.

Accesul pietonal se va realiza separat pentru locatari, birouri si spațiul comercial de lâ'părter.

ACCES

I


E PENTRU UTILAJELE DE STIGERE A INCENDIILOR

A K ti I'

CON STAN |1 J 1 3/4 3.5 2 + 4 0 7 4 4 5 Utilajele din strada Dor


’ECTUkA * UkbAAIJ'/A * D E J I G A A | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER /2008 [ 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 61352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.coni

pentru stingerea incendiilor au acces auto la amplasament din bulevardul Mamaia si obanti.


4.5 INTEGRAREA SI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCȚII SI ARMONIZAREA CU CELE] [EXISTENTE MENȚINUTE                                             ~       ________i


Zona din care face parte amplasamentul studiat prin PUD, Bulevardul Mamaia are caracter mixt: locuințe Colective, birouri, turism, funcțiuni cu caracter public.

Pe amplasament exista cateva corpuri de clădire care vor fi desființate gertbrand un teren liber de construcții.!                                                        —iri—r~ -»•

Noua construcție Va respecta o arhitectura contemporana spe^fi6ajoffteftmplui de locuire colectiva cu ș.ipatii publice la parter si la etajul 1, respetiv spațiu comercîfersrwrauri. Construcția propusa va avea fațade către către Bulevardul Mamaia, strada Dorobanți s^atre limita laterala Vest de proprietate; Construcția va avea perete calcan către limita de nord de proprietate.

Clădirea propusa se va amplasa pe aliniamentul bulevardului Mamaia si al străzii Dorobanți in zona de colt. î Parterul va cuprinde funcțiuni cu acces public. Acoperirea clădirii propuse va fi “in terasa”. ,!

împrejmuirea parcelei IE 248862 va respecta prevederile PUZ:

 • - gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2.00 metri din care un soclu opac de 0.50 metri si o parte transparenta dublata de gard viu; imprejmuirile laterale si posterioare pot avea maxim 2.20 metri. j

 • - se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de imprejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material,! culoare, rezistenta, transparenta etc.

 • - In zonele de amplasare a clădirii, pe aliniamentul bulevradului Mamaia si al străzii Dorobanți,


parcela nu va


avea împrejmuire


|4?6 PRINCIPII


DE INTERVENȚIE ASUPRA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE


Pe parcela studiata exista următoarele construcții

Corp Clj - Anexa P, AC = 25 mp, AD = 25 mp;

Corp C2 - Locuința P, AC = 89 mp, AD = 89 mp;

Corp C3 - Spațiu comercial P, AC = 19 mp, AD = 19 mp

Corp C4. - Locuința P, AC = 47 mp, AD = 47mp;

Corp C5; - Anexa P, AC = 18 mp, AD = 18 mp;


JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNiCîPiULlh CONSTANȚA DIRECȚIA IJRBAI ISM VVZAT SPRE NESC NlftSSARE Anesă la avizul nr..-----/-----------■

ARHITECT ȘEF__


wz ruiVAa i ,       tv iu|z, ntz                                                  ______ _       ■

Construcțiile existente pe parcela urmeaza a fi desfiintafeTTn acest sens fiind emisa de către Primăria Muni Constanta - Autorizația de desființare nr. 52/19.06.2019.


4.7 MODALII ATI DE ORGANIZARE SI REZOLVARE A CIRCULAȚIEI AUTO SI PIETONALE


Circulația auto principala in zona amplasamentului se realizează pe străzile Bulevardul Mamaia si strada Dorobanți.

Accesul auto pe amplasament se va realiza din strada Dorobanți.

Staționarea autoturismelor pentru funcțiunile propuse pe amplasamentul studiat se va realiza in interiorul parcelei.

Circulația auto pe amplasament se va realiza pe o alee cu latimea de 5 metriJai^iija't^c|j dale inierbate, alee din care se va realiza accesul la locurile de parcare propuse.

Accesul! pietonal la clădirea propusa se va realiza din bulevardulMamaia-șr;din "strada Dorobanți. Acesta se va realiza separat pentru spațiu comercial si separat pentru Idbfîinfe?^ ' ‘

7


In zona studiata, nu se propun intervenții asupra circulațiilor auto si piefbnale p&bîi&lJ existente

'                                                                                                                                 57/


A R fi I'

CONSTANjl

J 1 3 / 4 3 5 2 + 4 0 7 4 4 5

J O A   I A

’ECTURA * U R E> A A I A\ * D E J I G A

A | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER /2008 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 61352 1+40341401763 | Office, usonia@qmail.com

4.8 PRINCIPI DE ADAPTAI1

SIMODALITATl DE INTEGRARE SI VALORIFICARE A CADRULUI NATURAL SI IE A SOLUTIIOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI

zonei este relativ plat, iar zona studiata cat si cea adiacenta este o zona puternic

Relieful antropizata. J


4.9 CONDIȚII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA SI CONDIȚIONĂRI IMPUSE DE ACESTA :

Conforri] LMI 2010 anexa la Ordinul ministrului culturii si patrimoniului național nr.2.828/24.12.2015 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul ministrului culturii si cultelor nr.2.314/2004' privind aprobarea Listei monumentelor istorice actualizata si a Listei monumentelor istorice dispărute, parcela IE 248862, face parte din zona protejata: Necropola orașului antic Tomis, Cod CT-l-s-AD2555,nr.crt.13

Amplasamentul studiat nu este monument, ansamblu sau parte din zona de protecție a unui monument istoric.

Conform avizului Direcției Județene de Cultura Constanta nr. 1114/11.06.2019:

 • - Volumetria va fi adecvata amplasamentului de colt

 • -  Clad ea propusa se va amplasa pe aliniamentul bulevardului Mamaia si al străzii Dorobanți in zona de coljt.

 • -  In zona accesului principal situat pe colt, volumul va fi retras la parter.

 • -  Parterul va cuprinde funcțiuni cu acces public.

 • - Accesul auto se va realiza din strada Dorobanți. Amenajrile pentru accesuri si parcajele necesare funcțiunilor propuse se vor realiza pe terenul proprietate privata.

 • -  Acoperirea clădirii propuse va fi “in terasa”.

 • - Se va solicita Avizul DJCC Constanta pentru documentațiile la faza DTAD si DTAC pentru amplasamentul studiat.

 • - Anterior avizării in faza DTAC se va realiza cercetarea arheologica a terenului si descrcarea de sarcina arheologica.

4.10 SOLUTIPENTRU REABILITAREA ECOLOGICA SI DIMINUAREAPOLUA^I

---------_____— -------------------—

Dezvoltarea durabila a așezărilor umane obliga la o reconsiderare aspectele sale: economice, ecologice și estetice, accentuând caracterul de'g mediului. Rapbrtul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul priodului in care utilizarea   primului este profitabila și contribuie la dezvoltarea celui din urma.jPr,_____---

spatii plantate, utilizarea eficienta și durabila a spațiului exiptp^țM^șjg^țj^p^Jt^q§ȚAc^^ conservarea factorilor de mediu.ral sub toate ălifa'te/a problematicii
DJF^CȚIA. iJRBAÎ ISM

In limita zonei studiate, nu este cazul de soluții pentru reabilitare ecGfâ^ica^RE .M£.sc hșksare

Anexă |g avizul Bir__/_______

ARHITECT ȘEF -


PROTECȚIA APEI                                        4

Pe amplasamentul studiat exista doua branșamente de apa IDnSM'cdntfrrizafe _________ 20mm in cămine apometrice, executate din conducta de distribuție apa Dn 100mm Azb, precum si 2 racorduri de canalizare executate in colectorul menajer Dn 250mm B.

După desființarea unui branșament de apa si a unui racord de canalizarăți3vederea


redimensionaiii branșamentului de apa si a racordului de canalizare, se va reveni^'^^^A. câ^ documentație tehnica si cu un Certificat de urbanism pentru executarea lucrări lor^de-apa canalizare. '

Apele pluviale de pe suprafețele construite nu se vor descarcă in colectorul menâjep Ci-'1'"'


:tia aerului


PROTEi

Principala sursa de poluare a aerului in zona o constituie traficul rutier, care in ulti^nîiyianî devenit mai in tens.


V; -<•

V'


■ ■/ a


u

AkttIȚECTUkA * UkbAAIJ'/A * DEJ'IOA CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A I PARTER J 1 3/4 352/20 0 8 | 2 4 8 6 3 5 0 5 | RO44 BRDE 140S V6 6 4 8 8 5 6 1 4 0 0 + 40744561352 | + 40341401763 | office.usonia@gmail.com

Pe amp asamentul propus, incalzirea clădirii se va realiza cu centrala proprie pe gaz de ultima generație, astfel emisiile de noxe se vor încadra in limitele prevăzute de lege. De asemenea pe parcela se vorj asigura spatii plantate.

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRAȚIILOR

Perioada realizării construcțiilor poate induce zgomot si vibrații in zona, datorita lucrărilor ce trebuiesc efectuate, dar si datorita traficului greu necesar pentru transportul materialelor de construcții. De aceea se recomanda limitarea la minim a perioadei de execuție a lucrărilor.

Ulterior (edificării construcției, nu vor exista surse de zgofnoTsTViEjț^ asupra mediului.

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR

Nu vor exista surse de radiație.                           ’

PROTECȚIA SOLULUI SI SUBSOLULUI              Anexă l3

Pe amplasament exista sistem de canalizare si rigole, cang,^l canalizare RAJA. De asemenea pe amplasament exista spatii plantateusL de inierbare si plantare.

PROTECȚIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

Perioada realizării construcțiilor poate induce un impact mediu spre redus in zona, datorita lucrărilor ce trebuiesc efectuate, dar si datorita traficului greu necesar pentru transpul materialelor de construcții ! De aceea se recomanda limitarea la minim a perioadei de execuție a l/cjarilqf.

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Deseurile menajere se colectează la nivelul fiecărui amplasament, se ci^poZ^ tip europubele si sunt preluate de serviciul de salubrizare local fiind transportatei"ampă ecologica.

____________ lEREA UNORQBIECTIVE PUBLICE IN VECINĂTATEA AMPLASAMENTULUI 1
PRIMĂRIA MUNfCIPIULU' CONSTANȚA OlpwfȚIA URSA) igiw VKAT i NESCNW8ARB
iri containere1411 PREVEEl


In zona Resurse si de

Pe amp


adiacenta parcelei studiate exista obiective de utilitate publica: Centrul Județean de Asistenta Educaționala Constanta, asamentul studiat si in vecinătatea acestuia nu se propun obiective de utilitate publica.

]


;412SOLUTIIIPENTRU REABILITAREA SI DEZVOLTAREA SPAȚIILOR VERZI

i

Pe amplasamentul studiat se propune amenajarea de spatii plantate conform HCJC nr. 152/2013 s(i conform RLU aferent PUG Mun. Constanta. Aceste spatii plantate,sarfCpri^i^^si nu vor face parte jdin categoria spatiilor verzi publice.

,-------------------------- --------- 1                                      4

a minima obligatorie stabilita prin prezenta documentație esț^ 'lQ%^cl[p5j-'șuprafața Dmp) la sol, pe pamant vegetal si minimum 20% din suprafața pârceleri(7.Qj20mp) ;pe

adiacenta parcelei studiate nu se propun masuri de reabilitate si dezjtoltar$ avariilor


 • - Conform HCJ 152/2012 minim necesar = 30% din suprafața parcelei

 • - Conform PUG minim necesar = 10% din suprafața parcelei Suprafa

parcelei (35,1 terasa.

In zona! verzi publice.


RMprofiliJRI TRANSVERSALE CARACTERISTICET

K*gaiKai    SV   |■C■M■■C■■||■PJ■|  T.

5.97        ■

8,00            L       5.86        [            8,21            L 3,64

>

31,69

PLAN URBAaliniament

axul $ S^aZ''

l

aliniament

T

2,35

l 7 12.5

11.80
u

A R. tt I T

CONSTANT ■J 1 3 / 4 3 5 2 + 4 0 7 4 4 5'

Bulevarc


_______Jul Mamaia este strada de categoria II de circulație, cu 2 benzi de circulație pe fiecare sens, sensurile de circulație fiind separate printr-un scuar verde.

Strada Dorobanți este strada de categoria III de circulație, cu doua banda de circulație, sens unic dinspre bulevardul Mamaia spre strada Chiliei - (carosabil de 7 metri) si trotuare aferente.

Nu se propun modificări ale circulațiilor auto si pietonale existente.

4.14 LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE VERTICALA PROPUSE _____ > . .        ___

Lucrările' de sistematizate verticale, daca este cazul, se vor stabili prin proiectul tehnic (DTAC)

[4.15 REGIMU L DE CONSTRUIRE                                  ~              i

I

Pentru amplasamentul studiat regimul de construire propus este izolat cu posibilitate de cuplare parțiala pe limlita laterala Vest, cu respectarea următoarelor retrageri minime:

 • -  Retras 0,60 metri fata de limita de nord de proprietate

 • -  Retras 9,00 metri fata de limita de vest de proprietate. Se permite amplasarea de sisteme supraetajate ele parcare in interspatiul dintre limita de vest a parc i zorja^^jpș^j|^șA^noibilului  P+6, dar cu respectarea unei retrageri de 4,90 metri de la aliniamerjtql^^|PQr^|p^mtiț.uLU CONSTANȚA

 • -  Pe aliniamentul bulevradului Mamaia si a străzii Dorobanți         DIRECȚIA URBAhsm


VRAT ?»PRE NC. HWBARE


sament de i la avizare către


4.16 ASIGURAREA UTILITĂȚILOR

“j          ■                  ““

I                                                              ARHlT

In zona exista rețele de utilitati: apa, canalizare, energie electrica __        ____

Pe parcela situata pe strada bulevradul Mamaia, nr.195, exista racord dea canalizare si gaze naturale. In vederea redimensionarii acestora se va rev deținătorii de utilitati cu documentații tehnice pentru lucrările necesare, in fazele ulterioare de proiectare.

La parterul clădirii propuse se va amenaja o incapere pentru depozitare gunoi, cu acces separat din zona de parcare propusa pe amplasament.

La etajul 1 al clădirii propuse se va amenaja o incapere cu funcțiune spalatorie/uscatorie.

Conform aviz S.C.RAJA S.A. nr. 222/14561 din 14.03.2019:

După desființarea unui branșament de apa si a unui racord de canalizare, in vederea redimensionai'ii branșamentului de apa si a racordului de canalizare, se va reveni la RAJA Constanta cu o documentație tehnica si cu un Certificat de urbanism pentru executarea lucrărilor de alimentare cu apa si canalizare.

Apele pl

jviale de pe suprafețele construire nu se vor descarcă in colectorul menajer.


respecta distantele de siguranța si protecție fată de instalațiile electrice existente in In ;u normativele in vigoare.                                                       ... _


Conform aviz de amplasament S.C. E Distribuție Dobrogea S.A. nr. 03618374 din 18/02.2019 ■

Se vor n conformitate c

Conferiți aviz DISTRIGAZ SUD REȚELE, nr. 313.605.992/20.02.2019:^g|^

Prin lucrările propuse poate fi afectata structura sitemului de distribuție ^ă^nătui^le âlpatuit din conducte,, branșamente, statii/posturi de reglare, rasuflatori, casete GN șiă^rpin^ Vărfa precurmi si din elemnte subterane/supraterane ce de otel. ;

In zona operatorului ci

i

PLAN URBÂ

in ue mgiaie, ia&uiiciiuii, uaseits oin ai^ucinjirie^vcJiiapieuuriii ai compun instalațiile de protecție catodița' ăfetente''ponduct4lor

se interzice executarea lucrărilor de orice natura fara ă^obaree/Cpr^alabila a s distribuție gaze naturale.                                          '


UN. CONSTANTA


A I A

ECTUkA * U k b A Al I J AA * D E T I O Al A I STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER /2008 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 61352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com
A k tt 11

CONSTANT

J13/4352 +407445

In conformitate cu Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, art.190 - Pentru protecția obiec;tivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice terților:


a.


Sa realizeze construcții de orice fel in zbna de sigurata a obiectivelor de gaze naturale; in cazul in care, in mod excepțional, este necesar pe terenul pe care sunt amplasate acestea sa se execute o construcție, solicitantul va suporta toate cheltuielile aferente modificărilor necesare, cu respectarea tuturor prevederilor referitoare la proiectarea si execuția lucrărilor in sectorul gazelor naturale si sub condiția cedării in patrimoniul operatorului a bunului rezultat

i efectueze săpături sau lucrări de orice fel in zona de protecție a obiectivelor de gaze


 • b. Sa SȘ

naturale], fara avizul prealabil al operatorului de sistem

 • c. sa se] depoziteze materiale pe caile de acces si in zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale|

 • d. sa intervină in orice mod asupra condutelor subterane, echipamentelor si instalațiilor de gaze naturale Viitoarei

distanta minir             „                w                                     .

masoara in protecție orizontala intre limitele exterioare ale conductelor si conștructiilo'r sau intalatiile  subterane proiectate si sunt prezentate in tabelul 1 si 2 din NTPEE aprobâte prin Ordinul ANRE 89/2018.     ]

Amplasarea de obiective noi, construcții noi si lucrări de orice natura in zona de protecție si siguranța a rețelelor de gaze naturale existente, se realizează numai cu respectarea Normelor tehnice pentru proiectarea si execuția sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE-2008, Prevederilor Legii Energiei | electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Economiei si Comerțului.

I

Conform aviz de amplasament Telekom nr. 224/12.02.

Pentru ] rețelele tehnico-edilitare aferente noului obiec ivAtordifecteteuiinr. perimetrul studiat, beneficiarul va aobtine avizul Telekom, pe baza unei documentații tehnice de specialitate.

|l                                             ] ARHIȚECTȘL'F____________


3 construcții si/sau instalații subterane se vor proiecta/ na admisa (distanta de siguranța). Distantele de siguranța,prdiririlutT-47/2€!03'emis-de-Miwstep+l, „ JiJțFT'JL CONSTA !A PRiMÂRIA           COHȘTANȚA

fO19:v;uT         mhoa«E


[4.17 BILANȚ TERITORIAL AMPLASAMENT STUDIAT

I


BILANȚ TERITORIAL GENERAL

SUPRAFAȚA PARCELA IE 248862

Funcțiune I

Suprafața (mp)

Procent din total (%)

Construcții total maxim

245,70

70,00

Circulații si amenajari

70,20

20,00

Spatii plantate la sol minim

35,10

10,00

Total

351,00

100,00


CONCLUZII


Propunerile PUD pentru amplasamentul studiat, situat pe bulevardul Mamaia nr. 195, respecta reglementările urbanistice aprobate prin planul de urbanism superior, respectiv PsLJZ»=șhlCL nr. 187/2010 si itonform prevederilor Legii 350/2001 - a amenajării teritoriului si^B^s^ujuî^cu modificabile s'i completariile ulterioare) planul de urbanism are exclusiv caraqtg.^'dețregllmentșre specifica pentjru parcela studiata, detaliind modul specific de construire in raportați funetionarea-zoftel si reglementâ nd retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parjșelei,S1âSȘ^sQr1lW auto si pietonale, conformarea arhitectural-volumetrica si modul de ocupare a teremPLAN URBANISTIC DE DETALIU STRADA BULEVARDUL MAMAIA, NR.195, LOT 1+LOT&MUN. CONSTANTA  Pag. 17/21
A I A AkHITECTUkA * U k b A A I J /A * D E T I O Al CONSTANTA I STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 I BL. BM3 | SC. A | PARTER J 1 3/4 3 5 272 0 0 8 | 2 4 8 6 3 5 0 5 | RO44 BRDE 140S V664 88 56 1 4 0 0 + 4 07 44 54 1 3 5 2 | + 4 0 3 4 1 4 0 1 7 6 3 I of f i ce.usoni a @ gmail.com

REGLEMENTARI URBANISTICE conform P.U.Z. HCL nr.187.06.09.2010 CARE NU POT FI MODIFICATE PRIN P.U.D. Sl REGLEMENTARI URBANISTICE STABILITE PRIN P.U.D. (conform LEGII 350/2001) STRUCTURATE SIMILAR R.L.U.

PENTRU PARCELA IE 248862 amplasata pe B-DUL MAMAIA, NR.195, LOT1+LOT2, SITUATA IN ZONA DE REGLEMENTARE ZRL2b - subzona mixta, cu clădiri construite in front continuu.

[ARTICOLUL îl - UTILIZĂRI ADMISE

 • -  funcțiuni mixte: locuințe colective, birouri, spatii comerciale si/sau birouri amplasate ia parterul

clădirilor ,1                                                         j—~~

 • -  amenajari aferente funcțiunii de baza: parcare /garare, circulații i echipare tehnipo-edilitara, împrejmuiri

I

[ARTICOLULÎ* - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Anexă ia avizul nr. ____/ i ! - --

lrT &                                           ■ V-


 • -  clădirea va avea la parterul orientat spre strada funcțiuni care adi

[ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE........... I

- activitati productive nepoluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat, depozitare en gros, depozitare de fier vechi, depozitare materiale refolosibile, platforme de precolectare a deșeurilor urbane, spălătorii auto, benzinării, funcțiuni/ servicii care necesita expunere pe domeniul public.

[ARTICOLUL jl- CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni)

 • - parcela IE 248862 cu suprafața de 351 mp are deschidere la bulevardul Mamaia de cca. 11,33 metri, la strada Dorobanți de cca. 24,47 metri si o deschidere in zona intersecției de 2,60 metri.

 • -  parcela IE 248862 are o adâncime de cca. 26,14 metri fara de bulevardul Mamaia si o adâncime

de cca. 13,37 metri fata de strada Dorobanți.


 • -  caracteristicile parcelei IE 248862 se mențin

 • -  se considcira ca parcela IE 248862 are doua aliniamente (limite                   Pnvata Sl

domeniul public) către bulavardul Mamaia si strada Dorobanți si doua lîmiwetfaierale: Nord (către parcela situata pe bulevardul Mamaia nr. 197 si IE 224754, conform planului cadastral) si Vest (către parcela IE 244690)


 • -  clădirile noi se pot amplasa in regim de construire izolat, cu încadrarea amprentei la sol in suprafața maxim edificabila marcata pe planul U02 - Reglementari urbanistice

I


|ARTlCOLUL!|7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE P^ACE^TOR^Wl

 • -  pe parcelîi IE 248862 se poate construi un singur corp de clădire amplasat in limitere^suprafeti

maxim edificabile marcata pe planul U02 - Reglementari urbanistice                             +«■

u

AkttIT constant!


A I A

ECTUkA * U k t> A A I J A\ * D E J I G A ...........I STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 l SC. A | PARTER J1 3/4352/2008 | 24863505 | R O 4 4 BRDE 14 0 S V664 8856 1400 + 407445 6 1352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

- pe parcela IE 248862 se permite amplasarea de sisteme supraetajate de parcare in interspatiul dintre limita de jvest a parcelei si zona edificabila marcata pentru imobilul P+6

ĂRTICdLULf-CIRCULATIÎSI ACCESE

 • -  parcela IE 248862 va avea asigurat un acces carosabil din strada Dorobanți cu o lățime de 5 metri si accesuri pietonale atat din bulevardul Mamaia cat si din strada Dorobanți

 • -  accesurile pietonale se vor realiza separat pentru spațiu comercial si pentru locuințe.

  Articolul ii - stationârea autovehiculelor                                l

  • -  staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice;

  • -  spațiul de parcare /garare va fi asigurat conform HCL nr. 113/2017, rectificată cu HCL nr. 28/2018

  • -  parcările nejcesare se pot asigura lâ parterul clădirii, in exteriorul acesteia sau subteran, pe parcela

  • -  se pot utiliza sisteme de parcari etajate (tip Klaus). Acestea pot fi acoperite cu pergole cu vegetație

  Articolul <- inaltimea maxima admisibila a clădirilor                      ]

  • -  inaltimea m axima a cladiriilor va fi P+6 (Hmaxim = 24,50 metri);

  • -  inaltimea maxima admisa a construcțiilor exprimata in metri se masoara de la cota terenului amenajat pana la punctul cel mai înalt al construcției.

  • -  este admisa realizarea de subsoluri. NumarulsubsolUrilor va tehnice si funcționale.

  i


  ARTICOLUL 1|1 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR


  PRIMĂRIA MUNICIPII Uf CONSTANȚA

  Di^SCTIA


  vorrarmoniza'Cu’bladirile învecinate.

  | ARHITlCT ȘfF                   >


  • -  clădirile noii se vor integra in caracterul general al zonei si se ca arhitectura si finisaje;

  • - volumetria ya fi adecvata amplasamentului de colt            _

  • -  acoperirea 'clădirii propuse va fi “in terasa”. Terasa va fi circuîabila si va-p spatii verzi

  • -  se interzice dispunerea vizibila a aparatelor de aer condiționat, cablurilor satelit la nivel pietonal. La construcțiile noi echipamentele si instalațiile vor fi rțfascate in planul fațadei.  Este permisa amplasarea antelor de telecomunicații cu respectarea prevederilor legale in vigoare.  ăhtehelor TV sau de


ARTICOLUL !2 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA                                   I

 • -  toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

 • -  la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

 • - se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare; I

 • -  toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat;

 • -  se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si se interzice dispunerea vizibila a cablurilor CATV.

ARTICOLUL 13-SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE                                1

■i

 • -  este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție care sa respecte suprafața minlima aprobata prin HCJ Constanta nr. 152/2013

 • - suprafața minima de spatiile plantate poate fi repartizata conform HCJ Constantâ^^^52fâQ13’,

astfel: pe suprafața de teren ramasa libera după realizarea construcțiilor si fjai^ajel^^^fatai^ construcțiilor !>au pe suprafața teraselor, daca nu poate fi asigurata in totalitate ia/sol;r* v’          “

 • -  pe parcelei este obligatorie amenajarea unor spatii plantate la sol pe minimum 10* parcelei; |


A k tt I T

CONSTANT

J 1 3 / 4 3 5 2 J____, ________. _____ ____

+ 407445 6 1352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

 • -  modul de amenajare al spatiilor plantate, precum si tipurile de plante, arbori, arbuști, etc, si instalația utilizata pentru întreținere, se vor stabili prin proiectul tehnic, conform prevederilor HCJ Constanta nr. 152/2013;

 • -  pentru imbuțnatatirea microclimatului si pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului pestei minimum necesar pentru alei si accesuri.

ijARTICOLUL *4- ÎMPREJMUIRI          ~

 • -  gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2.00 metri; im maxim 2.20 metri si vor fi opace

 • -  se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de

împrejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza'in'tipul-'domțnant -la Tiivelul ! după material, jculoare, rezistenta, transparenta etc.                         JUL^tul         r


ARTICOLUL I 5 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT = mp AC /mp teren * 100)

POT maxim = 70%JUDEȚUL CGNSTAt TA

PRIMARA ’îuNICIPivlh C^STANTA

•ARHfTrcrȘEF        —


Anexă la avizul r


f                                                                                                           

ARTICOLUL i 6 -COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

(CUT = mp AGP /mp teren) _________________________________

- CUT maxim = 4,90J’ECTUkA * UkbAAIJ'/A * D E J I G A

CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 I BL. BM3 | SC. A | PARTER J1 3/435 21/2008 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 + 407445 !6 1352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

CERTIFICAT DE URBANISM NR.255/21.01.2019 SI PLANURI ANEXA

AVIZ TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS NR. 224/12.02.2019

ACT ADMINISTRATIV A.P.M. CONSTANTA NR. 1860RP/15.02.2019

AVIZ E DISTRIBUȚIE DOBROGEA NR. 03618374/18.02.2019

AVIZ RADET CONSTANTA NR. B 2331/19.02.2019

AVIZ DISTRIGAZ SUD REȚELE NR. 313.605.992/20.02.2019

AVIZ RÂJA CONSTANTA NR. 222/14561/.14.03.2019

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

AVIZ STATUL MAJOR AL AP

AVIZ DIRECȚIA JUDEȚEANĂ NOTIFICARE ASISTENTA D 711R/24.06.2019

AVIZ COMISIA DE CIRCULAȚIE NR. 381/14.06.2019

RAPORȚUL INFORMĂRII SI CONSULTĂRII PUBLICULUI


C.P.Iff CONSTANTA NR. 1791/05.04.2019

DT.4035/31.05.2019

ULTURA CONSTANTA NR. 1114/U/11.06.2019

SPECIALITATE IN
PLAN URBA

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - P.U.D.


U02-REGLEMENTARI URBANISTICE


MUN. CONSTANTA, B-DUL MAMAIA, NR. 195______

1    1,1                                                                       "tara


PROFIL A-A BULEVARDUL MAMAIA


PROFIL B-B STRADA DOROBANȚI


P+1

Locuințe colective parter comercial


Locuința


LEGENDA


LIMITA AMPLASAMENT STUDIAT PRIN PUD - PARCELA IE 246815

CONSTRUCȚII EXISTENTE

LIMITE DE PROPRIETATE EXISTENTE INTABULATE ELECTRONIC

ZONIFICARE FUNCȚIONALA


LOCUINȚE INDIVIDUALE (CONSTRUCȚII SI TEREN AFERENT)


LOCUINȚE COLECTIVE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE


ANEXE ALE CLĂDIRILOR DE LOCUIT


INSTITUT!! SI SERVICII PUBLICE (CONSTRUCȚII SI TEREN AFERENT)


CAZARE, TURISM


CIRCULAȚII PIETONALE PUBLICE


CIRCULAȚII AUTO PUBLICE


SPATII VERZI PUBLICE


HG


Locuințe elective

P+3


Locuințe colective P+3


SPATII VERZI PRIVATE


REGLEMENTARI


Anexa


Anexa ,


.ocuint; F+<+M


zona sisteme supraetajate de parcare


A. Oaf rtfaritoiz»


D+P+4 Birouri


Inven Mun. B-dul


r de coordona pnsitanta, B-oț IȘmaia nr.195


f imobil Sistem

Mamaia nr. 19

ot1


rdonate pct.de contur


ungimi Maturi

tyi+1)


SUPRAFAȚA MAXIM EDIFICABILA PENTRU IMOBIL CU FUNCȚIUNI MIXTE (SPATII COMERCIALE LA PARTER,BIROURI SI LOCUIRE) CU RH MAX P+6 ZONA SISTEME SUPRAETAJATE DE PARCARE


RETRAGERI MINIME FATA DE LIMITELE DE PROPRIETATE


ACCESURI PIETONALE IN CLĂDIRE


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR.

MARCELA EN>€HE


ACCES AUTO

BILANȚ TERITORIAL AMPLASAMENT STUDIAT IE 248862

SUPRAFAȚA TEREN

DIN ACTE

DIN MĂSURĂTORI

351.00 mp.

351.00 mp.

FUNCȚIUNE

SUPRAFAȚA

%


245.70 mp.

CONSTRUCȚII

70.00 %

CIRCULAȚII

70.20 mp.

20.00%

SPATII VERZI

35.10 mp.

10.00%

TOTAL

351.00 mp.

100.00%


PARCELA STUDIATA - IE 248862


Regim de inaltime maxim : P+6

POT maxim = 60%, Ac maxim = 245,70 mp

CUT maxim = 4,9 , Aed maxim = 1719.90 mp


BILANȚ SPATIA VERZI AMPLASAMENT STUDIAT IE 248862


FUNCȚIUNE


DIN ACTE


351.00 mp.


SUPRAFAȚA


JUDF-Tt’L CONTANTA

II . P«lK.U-    < 'STANȚA


v»zz* .

Anexă la


791531.380

791538\’6O

791541.940

791549.170

791552.740

791557.510

791558.860

791558.990

791561.820

791561.470

79,^51.400

'<91550.540

791538.810


SPATII VERZI PE TERASA


70.20 mp.


__S=351mp


3065,97.690 306600.660 30660^120 306604^70 306600.6^0 306600.6Ă9 306593.58(\ 306591.010 \306586.810 |06o86.460 306581.780


SPATII VERZI LA SOL


TOTAL 30% DIN S.PARCELA


OBIECTIV

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

BULEVARDUL MAMAIA NR.195, LOT 1+LOT2


ADRESA


35.10 mp.


105.30 mp.


MUN. CONSTANTA, BULEVARDUL MAMAIA, NR.195. LOT 1+LOT 2


BENEFICIAR_________

MATEI MARIUS-DORINSEF PROIECT

Arh. Urb. Marius Socarici

PROIECTAT

urb. Simona Socarici

// /

DESENAT

arh. stag. Madalina Mariinciuc

VERIFICAT

—                           u

1


DESEN


SCARA


REVIZIA


REGLEMENTARI URBANISTICE


1:250