Hotărârea nr. 524/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. INTRAREA SMÂRDAN FN, ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 114 MP, RESPECTIV 95 MP ȘI 19 MP

I

H OTĂ RARE

^privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, Str. Intrarea Smârdan FN,

j în suprafață totală de 114 mp, respectiv 95 mp și 19 mp


„Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de                 ___

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistra^ sub nr.223642/18.11.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte'hr. 226090/21.11.2019;

Având în vedere prevederile:

  • -  Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCL nr.236/28.06.2018, anexa nr.18 și anexa nr.19, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;;

  • -  |;HCL nr.261/31.07.2017, art.2 Și art.3 alin.(l) privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;/! J

Având în vedere cererile de cumpărare nr.35708/07.03.2016 și nr.35718^07.03.2016 completate prin adresele nr.187773/30.09.2019 și nr.187777/30.09.2019, depuse de către domnul Samara Alexandru;

L . ■ - ■ ■''                                                                             ,                 .

în [temeiul prevederilor art.129 alin.2, lit.c și alin.6 lit.b, art.354, art.355, art.363 ș Jale art.196 alin.l, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă oportunitatea, vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Intrarea Smârdan FN, în suprafață totală de 114 mp, proprietate privată a municipiului Constanța, conform planurilor anexă ce fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul L’irecției urbanism nr.R200398/08.11.2019.

Arit.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici', Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectuluji județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: rXSs i pentru, •—"    împotrivă, ' abțineri..

La [data adoptării sunt în funcție . ZP consilieri din 27 membrii.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


MARCELA ENACHE

4^


NR.....QA./......gStâ,
INVENTAI;1, de COORDONATE IMOBIL

SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 70Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

N ! [m]

E [m]

1

304724.371

792099.708

4.064

2

304721.239

792102.297

0.746

3

304721.715

792102.871

6.016

4

304724.514

792108.196

1.375

5

304725.863

792107.930

8.356

Suprafața din            =

19 mp


I'

ConstcintaS§.(XCMron

Tel/Fd;c:0241^5S8324


Masurat Desenat Calculat Verificat


MUN. CONSTANTA


Cenușa Alexandra

_______I*_______________________________________________ r fanase Daniel

( — Fanase Doniel


>■ r
□4740INVENTAR DE COORDONATE IMOBIL

SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 70


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

N [m]

E [m]

1

304744.367

792104.281

3.664

2

304744.743

792107.926

1.643

3

304745.031

792109.544

19.680

4

304725.536

792112.239

0.368

5

304725.172

792112.291

3.952

6

304724.608

792108.379

0.206

7

304724.514

792108.196

1.375

8

304725.863

792^03taaa.

18.860

Suprafața din^


V- <-’£R77F7cat Ar-, DE        '''


Masurat Desenat
BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CONSTANTA


PLANȘA

1


PLAN DE SITUAȚIE

Mun. Constanta, Str. Intrarea Smardan