Hotărârea nr. 523/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. ȘTEFAN CEL MARE NR. 65, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 410 MP, PE CARE EXISTĂ CONSTRUCȚIA DEȚINUTĂ ÎN PROPRIETATE DE CĂTRE STANCĂ NECULAE ȘI STANCĂ CONSTANȚA

qONSTAA/}-'


g I ROMÂNIA jgL JUDEȚUL CONSTANȚA w Municipiul Constanța JV CONSILIUL LOCAL

I             HOTĂRÂRE

privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului șituat în municipiul Constanța, str. Ștefan cel Mare nr. 65, în suprafață de 410 mp, pe care există construcția deținută în proprietate de către Stâncă Neculae și Stâncă Constanța

i'

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de Jg.h.JnjQ

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.223682/18.11.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii,i'prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților! cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.226084/21.11.2019;

Avâhd în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificării/; și completările ulterioare;

  • -  HCL nr.49/30.01.2007, anexa nr.5 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • - arpț.18, alin.(l) din anexa la HCL nr. 261/31.07.2017, privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța';

Având în vedere cererea de cumpărare nr.209839/30.10.2019, depusă de către Stan'că Constanța;

I

In; temeiul prevederilor art.129 alin.2, lit.c, alin.6 lit.b, art.354, art.355, art.364 alin. 1 și alin.2 și ale art.196 alin.l, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE

i1

Art l. Se aprobă oportunitatea vânzării directe a terenului situat în municipiul; Constanța, Ștefan cel Mare nr.65, în suprafață de 410 mp, proprietate privată a municipiului Constanța, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul este aferent construcției - locuință S+P+2E+pod circulabil, deținută în proprietate de către Stâncă Neculae și Stâncă Constanța , conform încheierii de intabulare: nr.12799/09.02.2017 și a extrasului de carte funciară nr.230978-Cl emis de către OCPI Constanța în data de 15.11.2019. Terenul face obiectul contractului de superficie nr.203984/22.10.2019, încheiat între Municipiul Constanțaiși Stâncă Neculae și Stâncă Constanța.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr.R209839/13.11.2019.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica ■ prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, Stâncă Neculae și Stâncă Constanța (prin Direcția autorizare!și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

0 Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: cÂv pentru,   —" împotrivă, , abțineri.

La dfîta adoptării sunt în funcție           consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

nr....2.s?S??.../

Sediul:

B-dul. Tomis nr. 46

Constanta


PLAN DE /lMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE

Intravilan                  —---™ Numele si prenumele proprietarului: .

JudetukCONS TANTA    ]   ANEX ALA     s.C. MODEL CONSTANTA S.A.

Unitatea administrativa teritorîOCLM NR.

CONSTANTA —---

Cod SIRUTA: 60428

Adresa corpului de proprietate:.

str. Ștefan cel Mare nr. 65

Constanta I

Act de proprietate:

Decizia nr. 124/12.03.1991 privind transmiterea unor imobile din administrarea Regiei autonome "Urban Confort" la societatea SC MODEL Constanta SA (fosta SC RemusiOpreanu SA)

Suprafața rezultata din măsurători: S=410.28 mp din care suprafața construcției CI: S=314 mp si a anexelor C2: S= 73 mp