Hotărârea nr. 522/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. BOGDAN VODĂ NR. 59, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 39 MP, CĂTRE BUCOVALĂ MIHAI ȘI BOCEA

ROMÂNIA JUDEȚUL CONSTANȚA,țj jy Municipiul Constanța consiliul local

H OTARARE

de


p rivind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Bogdan Vodă nr. 59, în suprafață de 39 mp, către Bucovală Mihai și Bocea

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 223609/18.11.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici - Serviciul contracte nr. 226077/21.11.2019;

Având în vedere prevederile:

  • -  Legii nr. 50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCL nr.84/28.03.2002, poziția 339 și poziția 614, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța;

  • - ait.18, alin.(2) din anexa la HCL nr.261/31.07.2017, privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

Având în vedere cererea nr. 167532/30.08.2019 depusă de către Bucovală Mihai și Bocea;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2, lit.c, alin.6 lit.b, art.354 art.355, art.363 și ale art.196 alin. 1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Art.l. Se aprobă oportunitatea vânzării directe, a terenului situat în municipiul Constanța, str. Bogdan Vodă nr. 59, în suprafață de 39 mp, către Bucovală Mihai și Bocea, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul reprezintă diferență din. măsurători, rezultată ca urmare a întocmirii documentației cadastrale identificată cu numărul cadastral 250816 înscrisă în Cartea funciară nr.250816 a UAT Constanța și constituie proprietate privată a municipiului Constanța.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr.R167532/04.11.2019.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, Bucovală Mihai și Bocea (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

Jclp pantru,   •— împotrivă,    —r abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

președinte; ședință,


CONSTANȚA

p

DE AMPLASAMENT SI DELIMITAREA A BUHULUI WOaiL \

,          _ _           ____ Stai a 1-.700


: <v<uN!CIPiULUI CONSTA!' ■"■TV'CIUL CADASTRU

— RE hSCSCHIMSARi Z6.W.


i txk» r«<HlkM<« la oantrix»

«OW.

MdnHa

Sufitei» <»nwy»te te W!

ManiajM

ca

lpcw*tt* pmtf &jpnitau mwju d*ț!»jrto ° 7^.

.âL

a.

%

1<KUW!»P»** Suprtfali» CWMVU*» <Mnsîi - 76 rr?

«

Ct,

»

LWJuWla ate«K SviXtfUM Caf-VA.*.* Maiimirsi» - 33 nw

M

Ci.

M

iaKWU part*. 5>x>N*a« «x»lMa Oaatwunwi « »rț>

.0$

CA

15

Anas» part» RuțwafaeaowawuaaMaMw***» 15rro- J

.. ................................ . ...<

...........- ' ...' !

'<M

1W

&KK*tete loute rmww* « MnaMMta * X25 Svpwto» tfe m * 32 I <*«


(nțpcoțir

Ce«*r* mnMvwM wst*A« n bw« •» «•* ■’W*» 1 WHKWTM WWWI»»»*

!