Hotărârea nr. 521/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. ION LUCA CARAGIALE NR. 50, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 44 MP, CĂTRE ȘTEFĂNICĂ IOANA, MITEA CONSTANTIN ȘI MITEA FLORIN

QONSTAN'7-.

’  1 « ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA Municipiul Constanța CONSILIUL LOCAL

H OTĂRÂRE

'privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului siituatîn municipiul Constanța, strada Ion Luca Caragiale nr.50, în suprafață de 44 mp, către Ștefănică Ioana, Mitea Constantin și Mitea Florin

Consiliul local al jnunicipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de____

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.224422/19.11.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici Serviciul contracte nr.226075/21.11.2019;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCL nr.350/27.09.2018, anexa nr.8, privind completarea și actualizarea inventarul Ji bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța;

  • - ait.18, alin.(2) din anexa la HCL nr.261/31.07.2017, privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

Având în vedere cererea nr. 107907/03.06.2019 depusă de către Ștefănică Ionică, Mitea Constantin și Mitea Florin;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2, lit.c, alin.6 lit.b, art.354, art.355, art.364 alin.l și alin.2 și ale art.196 alin.1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HO TÂRĂȘTE

Art.ft. Se aprobă oportunitatea vânzării directe, a terenului situat în municipiul 'Constanța, strada Ion Luca Caragiale nr.50, în suprafață de 44 mp, către Ștefănică Ibnică, Mitea Constantin și Mitea Florin, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul proprietate privată a municipiului Constanța, reprezintă diferență din măsurători,, rezultată ca urmare a întocmirii documentației cadastrale identificată cu numărul cadastral 250542 înscrisă în Cartea funciară nr.250542 a UAT Constanța și a încheierii He intabulare nr.41054/26.03.2019.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr.R107907/10.10.2019.

Alt.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, Ștefănică Ionică, Mitea Constantin și Mitea Florin (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

-Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,        împotrivă,         abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE


CONSTANȚA

NR....^....../ÂIJLA.9J9

' ANEXĂ LA

HCLM NR. -55^

Plans de smpIasaKteni se cteEmutare a imobilul®! SCARA: 1 :200


Nr. Cadastral

Suprafața masurata a imobilului [mp]

Adresa imobilului:

369

SSrada I. L. Caragf®te (fosta Stabjlfcărit), nr. Ș®,

. mim. Cfl'itstaKța     ■ - A............1

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Constanta           . ■

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CON37AN"/ SERVICIUL CADASTRU

VIZAT

>


A. Date referitoare Ha teren

Nr. Parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Ce

369

Imobiluleste delimitat de limita construcției intre punctele 1 -2,7-8 si ■ parțial intre 8-1, cu gard metal si fundație beton intre 2-3, gard plasa si fundație beton intre 3-4-5-0-7 si parțial 8-1

Total

369»

B. Date referitoare ia construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CL

92

Locuința (Parter), Supr. constr. desfasurala= 92 mp, compusa din 2 (doua) camere si dependințe; -anul construirii: 1934;

-nu deține certificat de performanta energetica a clădirii

C2

CA

7

Anexa, Supr. constr. desfasurata= 7 m.p.

C3

CA

3

W.C., Supr. constr. desfasurata= 3 m.p.

C4

CA

30

Garaj, Supr. constr. desfasurata= 30 m.p.

Total

Î32

Stiprafafes totaîă Htăsm-aSă a BHiobillu!tEs= 369 m.p.

Suprafața dim act= 369 m.p.                         /

Executant: P.F.A. Fumică-RIlafeasu Costică

Confirm executarea măsurătorilor în teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

Inspector    / /

EREȘEpINȚE ȘE^W •Brret QY/ Jw/pp

’Ă,

Confirm intraducereadtnSEÎIuîui în baza de date

integrată și atribuirea numărului cadastral

CONTRASEMNEAZĂ

iTi                   *'

SECRETAR,

'A

\ k.      *

, • MARCELA ENACfclE' ’ .

. ........-iX'? '

^/1O -B5- 2O1S •'

•rt

■‘t

Data: 22.03.2019

Ștampila BCPI