Hotărârea nr. 520/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STAȚIUNEA MAMAIA, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 352 MP, CĂTRE SC PROMEDAS MAMAIA SRL

HOTĂRÂRE pirivind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, îin suprafață de 352 mp, către SC Promedas Mamaia SRL

Coi^il^ul^loca^^nunicipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

Luând în dezbatere referatul. de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.223667/18,11.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța,, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.226069/21.11.2019;

Având în vedere prevederile:     .    .

  • - Legii nr.50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ;

  • - HCL nr.216/27.07.2012, anexa n'r.14 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al. municipiului Constanța;

  • - art.18, alin.(l) din anexa la HCL nr. 261/31.07.2017, privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

Având în vedere cererea de cumpărare nr. 179434/22.10.2018, depusă de către SC Promedas Mamaia SRL;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2, lit.c, alin.6 lit.b, art.354, art.355, art.364 alin.l și alin.2 și ale art. 196 alin. 1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă oportunitatea vânzării directe, a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, în suprafață de 352 mp, proprietate privată a municipiului Constanța, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Terenul face' obiectul contractului de concesiune nr.181570/17.12.2001, modificat' prin actele adiționale nr.181570/17.12.2001, nr.153502/17.12.2015 și nr.123261/26.09.2017, încheiat între Municipiul Constanța și SC Promedas Mamaia SRL.

Terenul este aferent construcției "pensiune Vila 25 Promesse", deținută în proprietate de către SC Promedas Mamaia SRL, conform contractului vânzare-cumpărare nr.2390/23.09.2003 încheiat între SC Mamaia SA și SC Promedas Mamaia SRL. și a extrasului de carte funciară nr.235131-Cl emis de către OCPI Constanța în data de 02.07.2019.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr.R199050/21.10.2019.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, SC Promedas Mamaia SRL (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Rrezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, ____ împotrivă,         abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.


PREȘEDINȚI: ȘEDINȚĂ fi


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA


Nr. cad;; strai

Suprafața măsurate (mp)

Adresa imobilului

• 235131

352

Stațiunea Mamaia, B-dul Mamaia nr. 365

Carte funciara nr.

235131

DAT |             CONSTANTA-(                                  A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

352

Teren materializat de zid construcție (8-9-10-11-12)

nematerializat(12-13-14-15-1-2-3-4-5-6-7-8)

TOTAL

352

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CAS

303

Pensiune , Vila 25, Promesse, P+1E+M edificata in anul 1955.

Suprafața construita desfasurata = 847 mp

TOTAL

303

Suprafața totala masurata a imobilului=352 mp

........

Suprafața din act =

352 mp