Hotărârea nr. 52/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 267/2018 DE APROBARE A PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI, DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PRECUM ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ȘI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE PENTRU PROIECTUL „ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC - AUTOBUZE ELECTRICE CU LUNGIMEA DE 12 M"


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCL nr. 267/31.07.2018 de aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnîco-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale pentru proiectul „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m "

municipiulLI* Constanta întrunit în ședința ordinară din data

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 34586/19.02.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene nr. 34589/19.02.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 de servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și adresa MDRAP din 15.02.2019 înregistrată sub nr.34362/19.02.2019;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene, prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane muitimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectiv specific 4.1 -Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă- apelul de proiecte dedicat cererilor de finanțare depuse în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca lider de parteneriat.

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) și art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind adminstrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

ART 1. Se aprobă modificarea și completarea HCL nr. 267/31.07.2018 de aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnîco-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale pentru proiectul "Achiziție mijloace de transport public -autobuze electrice cu lungimea de 12 m", după cum urmează:

n

t

 • 1) Art. 6 se modifică și va avea următorul conținut:

"ART 6. Se aprobă valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public, stațiilor de reîncarnare, a echipamentelor/sistemelor de transport inteligente, solicitate la finanțare, și a altor activități eligibile proprii din proiect ale UAT Municipiul Constanta, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m", în cuantum de 56.233.918,25 lei."

 • 2) Art. 7 se modifică și va avea următorul conținut:

" ART 7. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Constanța, reprezentând contribuția de minimum 2 % din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităților proprii din proiect, în cuantum de 1.124.678,37 lei."

 • 3) Art. 8 se modifică și va avea următorul conținut:

" ART 8. Se aprobă valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile în cuantum de 9.500.000,00 lei și achitarea eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzătoare investițiiilor aferente UAT Municipiul Constanța în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m .

ART 2. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 267/31.07.2018 - "Acord de pateneriat", după cum urmează:

1) art. 3 alin. (4) Contribuția la finanțarea cheltuielilor totale ale Proiectului se modifică și va avea următorul conținut:

"Liderul de parteneriat va asigura cuprinderea în bugetul propriu a creditelor de angajament și a creditelor bugetare aferente eligibile pentru activitățile proprii incluse în proiect în conformitate cu art. 6 alin. (1) și art. 8 alin. (1), din OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Partenerii vor asigura cuprinderea în bugetul propriu a creditelor de angajament și a creditelor bugetare aferente valorii eligibile pentru activitățile proprii incluse în proiect în conformitate cu art. 7 alin. (1) și art. 8 alin. (1), din OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Rata cofinanțării publice suportate de către M.D.R.A.P, în calitate de lider de parteneriat, de la Bugetul de stat, este de minimum 15% din valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect, conform Acordului de parteneriat.

în ceea ce privește cheltuielile eligibile ale partenerilor reprezentări de unități administrativ-teritoriale, cofinanțarea proprie a fiecărui partener este de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente activităților proprii din proiect, conform Acordului de parteneriat.

Partener

Contribuția (valoarea estimată a fiecărei activități, defalcată pentru fiecare partener/lider de parteneriat, conform art.34 alin.(4) din H.G. 93/2016)

Lider de parteriat

Valoarea totală a activităților proprii incluse în proiect: 540.000,00 lei

Valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect (în lei și %): 0 Valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse din proiect: 540.000,00 lei

Valoarea contribuției liderului de parteneriat la valoarea eligibilă aferentă activităților proprii induse în proiect (în lei și %): 81.000,00 lei, respectiv 15% din valoarea eligibilă a proiectului

Partener UAT Municipiul Constanța

Valoarea totală a activităților proprii incluse în proiect: 65.733.918,25 lei

Valoare TVA: 10.489.743,25 lei

Valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile:9.500.000,00 lei.

Valoarea TVA eligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 989.743,25 lei

Valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect (în lei și %)- 0,00 lei

Valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse din proiect - 56.233.918,25 lei

Valoarea contribuției partenerului la valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect - 1.124.678,37 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului

Observație: întrucât procedura de atribuire a mijloacelor de transport și a echipamentelor se organizează și se derulează de către liderul de parteneriat în numele și pentru partener, valoarea corespunzătoare bunurilor achiziționate se va include la valoarea activităților proprii ale partenerului."

2) Modificările și completările Acordului de parteneriat nr. 91830/MDRAP/09.08.2018 se vor efectua prin Act adițional.

ART 3. Se împuternicește domnul Făgădău Decebal,. primarul municipiului Constanța să semneze Actul Adițional la Acordul de parteneriat 91830/MDRAP/09.08.2018, încheiat în baza HCL nr. 267/31.07.2018 de aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale pentru proiectul "Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART 4. Celelalte prevederi ale HCL nr. 267/31.07.2018 de aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale pentru proiectul "Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m" rămân neschimbate.

ART 5. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța,

ART 6. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei municipiului Constanța și publicarea pe site-ul propriul.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:

pentru, împotrivă,        abțineri.

La data adoptării sunt în funcție c2^7 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANȚA

& /


NR.


MARC^^^JAPHE


ANEXAXA


ministerul dezvoltării Regionale

și Administrației publice           romania2019.eu

’                                                                  Pre}©d<riȚa României ta Consffiul Uniunii Europene


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE Șl ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL CONSTANȚA

Nr._____________/__________________

Nr._______________/__________________

ACT ADIȚIONAL nr. 2 LA

ACORDUL DE PARTENERIAT

Nr. 91830/MDRAP/09.08.2018

Nr. 127225/UAT CONSTANȚA/31.07.2018

dintre

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

Șl ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

?’

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

MUNICIPIUL CONSTANȚA

pentru pregătirea și implementarea proiectului „Achiziție de mijloace de transport public -autobuze electrice

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE si Administrației Publice


romania2019.eu

PreședinJIo României la Consulul Uniunii Europene


TEMEIUL LEGAL

Prezentul act adițional la acordul de parteneriat, denumit în continuare “ACT ADIȚIONAL”, are în vedere următoarea legislație națională:

 • ■   Ordonanța de Urgență nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene, cu modificările ulterioare;

 • ■   Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările ulterioare;

 • ■   Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • ■   Ordonanța de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

 • ■   Hotărârea nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

 • ■   Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • ■   Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • ■   Ordonanța de Urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

 • ■   Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru devoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

 • ■   Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

 • ■   Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului.

PĂRȚILE

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin echipa de implementare a Proiectului desemnată prin Ordin al Ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, în calitate de Lider de parteneriat, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentant legal prin domnul ......................................viceprim-ministru, ministrulMINISTERUL DEZVOLTĂRII REG.^.^uu

și administrației publice           romania2019.eu

Prejedinîia României la Conssiul Uniunii Europene


dezvoltării regionale și administrației publice, având următoarele conturi distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului:

Conturile de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare1 (FEN):

R014TREZ70020A480101XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent;

-   R058TREZ70020A480102XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anii

precedenți.

Denumi rea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului București

Unitatea administrativ-teritorială MUNICIPIUL CONSTANȚA, în calitate de Partener, cu sediul în Bd. Tomis, nr. 51, localitatea Constanța, județul Constanța, România, cod poștal 900725, telefon: 0241-488100, fax: 0241-488188, poștă electronică: primaria@primaria-constanta.ro, cod fiscal: 4785631, reprezentat legal prin domnul Decebal FĂGĂDĂU, PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, având următoarele conturi distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului:

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: R029TREZ231504102X028682

Den urni rea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Constanța

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: R050TREZ23121A480101XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Constanța

Părțile de comun acord, în conformitate cu prevederile HCL nr. 267/2018, au convenit modificarea Acordului de Parteneriat nr. 91830/09.08.2018 după cum urmează:

Art. 1 Se modifică art. 3 alin. (4) din Acordul de parteneriat nr. 91830/MDRAP/09.08.2018 și va avea următorul cuprins:

"(4) Contribuția la finanțarea cheltuielilor totale ale Proiectului

Liderul de parteneriat va asigura cuprinderea în bugetul propriu a creditelor de angajament și a creditelor bugetare aferente eligibile pentru activitățile proprii incluse în proiect în conformitate cu art. 6 alin. (1) și art. 8 alin. (1), din OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA LA

HCLM NR.    _/_MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE și Administrației publice

Partenerii vor asigura cuprinderea în bugetul propriu a creditelor de angajament și a creditelor bugetare aferente valorii eligibile pentru activitățile proprii incluse în proiect în conformitate cu art. 7 alin. (1) și art. 8 alin. (1), din OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Rata cofinanțării publice suportate de către M.D.R.A.P, în calitate de lider de parteneriat, de la Bugetul de stat, este de minimum 15% din valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect, conform Acordului de parteneriat.

în ceea ce privește cheltuielile eligibile ale partenerilor reprezentați de unități administrativ-teritoriale, cofinanțarea proprie a fiecărui partener este de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente activităților proprii din proiect, conform Acordului de parteneriat.

Partener


Partener

Contribuția (valoarea estimată a fiecărei activități, defalcată pentru fiecare partener/lider de parteneriat, conform art.34 alin.(4) din H.G. 93/2016)

Lider de parteriat

Valoarea totală a activităților proprii incluse în proiect 540.000,00 lei

Valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect (în lei și %)

0

Valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse din proiect

540.000,00 lei

Valoarea contribuției liderului de parteneriat la valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect (în lei si

81.000,00 lei reprezentând 15% din valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect


ANEXA-LA _ J

HCT.MNR.-^a bS&i


Ministerul Dezvoltării Regionale si administrației Publice

>                                                                                                   J


Art.2 Se introduce ca anexă la Acordul de parteneriat-nr. 91830/MDRAP/09.08.2018:

----—Anexa „Detalier-ea-ehelt-uielilor proiectului”

Prezentul Act adițional este întocmit în număr de 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

La prezentul Act adițional este anexat următorul document:

Hotărârea de aprobare a modif cari lor aduse Acordului de parteneriat nr. _________/______________ încheiat între MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE Șl ADMINISTRAȚIEI PUBLICE și UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL CONSTANȚA

Semnături

Lider        de

parteneriat

Numele,     prenumele     șl     funcția Semnătura    Data și locul

reprezentantului           legal          al                 semnării

organizației/instituției

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

VICEPRIM-MINISTRU

Partener

Numele,     prenumele     și     funcția Semnătura    Data și locul

reprezentantului           legal          al                 semnării

organizației/instituției

MUNICIPIUL CONSTANTABR AROV

V/ T

DECEBAL FĂGĂDĂU

PRIMAR

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


1

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

Valoarea totală a activităților proprii incluse în proiect:

 • 65.733.918.25 lei

Valoare TVA: 10.489.743,25 lei

Valoarea TVA neeliqibilă aferentă cheltuielilor eligibile;?.500.OOP,00 lei.

Valoarea TVA eligibilă aferentă cheltuielilor eligibile:

 • 989.743.25 tei

Valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect (în lei și %)- 0,00 (ei

Valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse din proiect - 56.233,918,25 lei

Valoarea contribuției partenerului la valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect - 1.124.678,37 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului

eligibile:?,500.000,00 lei,

Veleeree—TVA—eligibilă—aferentă—cheltuielilor—eligibile:

 • 989.743,25 lei