Hotărârea nr. 519/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 218959/12.11.2019 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPĂRARE AUTENTIFICAT SUB NR. 1188/31.07.2004, ADIȚIONAT PRIN ACTUL AUTENTIFICAT SUB NR. 2661/12.09.2008, RECTIFICAT PRIN ÎNCHEIEREA NR. 3144/19.05.2009

ROMANIA JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

prhiind aprobarea raportului de evaluare nr.218959/12.11.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1188/31.07.2004, adiționat prin actul autentificat sub nr.2661/12.09.2008, rectificat prin încheierea nr.3144/19.05.2009

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de -gjULrflyfl                  '             '    '

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.223902/18.11.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al .municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici nr.226074/21.11.2019;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • - i:irt.22 și art.23 din HCL nr.261/2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare,

  • - I ICL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

  • - contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1188/31.07.2004 și a actului adițional nr.2661/21.09.2008, rectificat,

Văzând cererea și memoriile de arhitectură întocmite de societatea Tomis Architecture Group SRL și de ?societatea MBV Grup SRL, și adresa nr.203977/22.10.2019, prin care societatea COMPREST UTIL SRL solicită emiterea avizului Direcției autorizare și sprijin operatori economici, în vederea radierii sarcinii înscrise în Cartea funciară nr.249652 (fost 240501) a UAT Constanța sub CI întrucât prin AC nr. 149/2018 s-a autorizat supraetajarea construcției cu un nivel în limita a 20% din suprafața desfășurată,

întemeiul prevederilor art.129.alin.2 lit.c), alin.6 lit.b), art. 354 și art.355, art.363 alin.6, alin.7, art.364 alin.l și alin.2 și art.196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă raportul de evaluare nr.218959/12.11.2019 întocmit pentru terenul în suprafață de 2.121 mp, cu nr.cadastral 249652, ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare încheiat cu municipiul Constanța autentificat sub nr.1188/31.07.2004 și a actului adițional nr.2661/12.09.2008,

rectificat, situat în municipiul Constanța, bd. Alexandru Lăpușneanu nr.l79A, ce stabilește diferența de preț în sumă de 45.071,25 euro, fără TVA, rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului din "construire imobil S+P+6E-7E cu spații comerciale la parter și parcare la demisol" în "modificare proiect autorizat cu AC nr.2346/25.11.2009 și AC nr. 1649/31.10.2016 "construire imobil locuințe S+P+7E cu spații comerciale la parter" prin supraetajare cu un nivel în limita a 20% din suprafața desfășurată conform legii nr.50/1991, art.2, alin.4", conform certificatului de urbanism nr.838/04.04.2017 și autorizației de construire nr.149/19.02.2018 (S=2.121 mp, POT:61,89%,  CUT=4,98, S construită la sol = 1.312,68 mp, S utilă

totală = :l 1.875,26 mp).

Raportul de evaluare nr.218959/12.11.2019 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ai*t.2. Achitarea diferenței de preț se va face în conformitate cu prevederile HCL nr.261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

Arf:.3. Compartimentul relații : consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală-Serviciul juridic, Direcției urbanism, Direcției financiare, societății COMPREST UTIL SRL (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

A Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

rz/p pentru,    *— împotrivă,         abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

r-s. - _ _ *' . C         ____ - Zi


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENA.CHE

CONSTANȚA

Nr. W__/