Hotărârea nr. 518/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 2 DIN HCL NR. 296/2017 PRIVIND APROBAREA ADERĂRII MUNICIPIULUI CONSTANȚA LA EUROCITIES – REȚEAUA MARILOR ORAȘE EUROPENE ȘI PLATA COTIZAȚIEI ANUALE AFERENTE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 2 din HCL nr, 296/2017 privind aprobarea aderării municipiului Constanța la Eurocities - Rețeaua marilor orașe europene și plata cotizației anuale aferente.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din datade.Ă</..U.,j3f'9

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub numărul 224071/19.11.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Compartimentului relații externe și investitori înregistrat sub nr. 225934/21.11.2019, adresa Eurocities înregistrată sub nr. 40692/27.02.2019, HCL nr. 296/2017 privind aprobarea1 aderării municipiului Constanța la Eurocities - Rețeaua marilor orașe europene și plata cotizației anuale aferente,

în temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. e, alin. 9, lit. a și art. 196 alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Hotărăște:

Arii. 1 Se aprobă modificarea art. 2 din HCL nr. 296/2017 privind aprobare;: aderării municipiului Constanța la Eurocities - Rețeaua marilor orașe europene și plata cotizației anuale aferente, după cum urmează:

"Art. 2. Contribuția financiară anuală a municipiului Constanța în calitate de membru cu drepturi depline al Eurocities - Rețeaua marilor orașe europene este in c'uatum de 16.300 euro și se realizează din bugetul local, în limita alocațiilor bugetare aprobate cu această destinație."

Ari:. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 296/2017 privind aprobarea aderării municipiului Constanța la Eurocities - Rețeaua marilor orașe europene și plata cotizației anuale aferente rămân neschimbate.

Ari:. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica: prezenta hotărâre Compartimentului relații externe și investitori, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.                                                «

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:          pentru,

-—împotrivă,         abțineri. no

La data adoptării sunt îh funcție         consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ                CONTRASEMNEAZĂSECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

nr.