Hotărârea nr. 517/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU COMPLETAREA ANEXEI NR. 6 LA HCL NR. 466/2009 PRIVIND LISTA BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA CE URMEAZĂ A FI CONCESIONATE CĂTRE SC RAJA S.A. CONSTANȚA

lROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea anexei nr. 6 la H.C.L. nr.466/2009 privind lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Constanța ce urmează a fi concesionate către S.C. RAJA S.A. Constanța

Consiliul M local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de                                2019:

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.222416/15.11.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.3 - pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 -pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu nr.225796/20.11.2019.

Având în vedere adresa RAJA S.A. Constanța nr. 115161/24.10.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.215216/06.11.2019;

Luând în considerare H.C.L. nr.451/28.12.2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța, precum și H.C.L. nr.466/2009 completată prin H.C.L. nr.113/2014, H.C.L. nr.138/2014, H.C.L. nr.173/2014, H.C.L. nr.239/2015;

Ținând cont de dispozițiile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) alin.6 lit.a), art. 286 alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea anexei nr.6 la H.C.L. nr.466/2009, respectiv a bunurilor concesionate către S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța cu bunuri care aparțin domeniului public al municipiului Constanța, conform anexelor nr.l și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Predarea - primirea bunurilor prevăzute la art.l se va face prin protocol de predare - primire încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța.

Art, 3 - S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța va fi responsabilă cu întreținerea bunurilor prevăzute la art.l având atribuții privind repararea, punerea în funcțiune, supravegherea și conservarea acestora.

Art. 4 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 466/2009 rămân neschimbate.

Art. 5 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre S.C. R.A.J.A, S.A. Constanta, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției achiziții și investiții publice, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la (îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: oUL pentru,    — împotrivă, T7 abțineri.

La data adoptării sunt


consilieri din T7 membri.CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAQHE

CONSTANȚA,

2019


ANEXA NR.l LA H.C.L. NR.DENUMIRE MIJLOC FIX

LOCALIZARE

VALOARE LEI CU T.V.A.

OBSERVAȚII

Rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră

cartier

299914,42

H.C.L.

nr.451/2017,

Rețea conductă de refulare ape uzate

Tomis Plus Constanța

510836,55

nr. crt. 3193

ANEXA NFI.2 LA H.C.L. NR.

DENUMIRE MIJLOC FIX L

I1'

LOCALIZARE

OBSERVAȚII

Rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră

cartier Boreal Constanța

H.C.L nr.451/2017, nr. crt. 3240

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ,   ///

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA EW.CHE