Hotărârea nr. 516/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ

HOTĂRÂRE

privind dezmembrarea unor imobile situate în municipiul Constanța în vederea înscrierii în cartea funciară

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de      Hi?_____2019;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.222414/15.11.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.2 - de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul Comisiei de specialitate' nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu nr.225797/20.11.2019.

în conformitate cu prevederile art,23 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.132 alin.(l) și art.135 alin.(l) lit.a) ale Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, emis de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și prevederile art.6 punctul 6 lit. c) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Luârjd în considerare art. 879-880 din Legea nr. 287/2009 privind Cod civil;

Văzând adresa numitului Dima Nicu înregistrată la Primăria municipiului Constanța șlib nr. 154604/12.08.2019, adresa Secretariatului General al Guvernului nr.20/14428/T.G./22.08.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.178591/17.09.2019 și referatul de admitere (dezmembrare imobil) nr.123364/09.11.2015 eliberat de O.C.P.I. Constanța;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. 4 lit. e), art. 108 lit. e), art. 287 lit. b) și art. 196 alin (1) lit a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l- Se aprobă dezmembrarea imobilului aflat în domeniul privat al municipiului? Constanța, situat în municipiul Constanța, str. Aron Vodă nr. 1, în suprafață de 325 mp, având număr cadastral 243758, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă dezmembrarea imobilului aflat în domeniul public al municipiului Constanța, situat în municipiul Constanța, scuar Tribunal, lot 1, în suprafață de 2866 mp, având număr cadastral 228940, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3- Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Serviciului juridic în vederea semnării actelor notariale de dezmembrare.

Art.4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală


va comunica prezenta hotărâre, Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciului juridic din cadrul Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, numiților^^^^^^ șii S.P.I.T. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre

știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: l.C» pentru, - împotrivă, ... abțineri.

La data adoptării sunt în funcție oZrT consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂOHiCONSTANȚA.,

NR. fo


/___'____2019ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

Anexă nr. 1 la H.C.L.nr

Nr. crt.

Denumirea bunului

Adresa

Elementele cadru de descriere tehnică/nr.cadastral

Observații

Valoare de inventar (lei cu TVA)

0

1

2

3

4

6

1

Imobil-teren

Municipiul Constanța,

Str. Aron Vodă nr. 1

Teren în suprafață totală de 325 mp va fi dezmembrat astfel:

  • - lot 1 format din teren în

suprafață de 158 mp cu număr cadastral 244341, proprietari Văleanu Georgeta și Dima Nicu conform Dispoziție de primar nr.844/03.04.2013,     proces

verbal de predare-primire nr.55645/23.12.2013

  • - lot 2 format din teren în suprafață de 167 mp cu număr cadastral 244342, proprietar municipiul Constanța (H.C.L. nr.168/2014, anexa nr.l, H.C.L. nr.268/2014, art.7)

Teren în suprafață de 325 mp Carte Funciară nr.243758 Nr.cadastral 243758

lot 2 în suprafață de 167 mp, 79.758,20 lei


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAC.HE 4^

Anexa 1.35 la regulament


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNERE DE DEZMEMBRARE

scara 1:200


Nr. cadastral

Suprafața măsurată (mp)

Adresa Imobilului

243758

325

Constanta, Str. Aron Vodă nr. 1

Carte funciara nr.

243758

UAT I

CONSTANTA
co sO CO


00


r-
303340


303320


Tabel de mișcare parcelara pentru dezmembrare

Situația actuala (inainte de dezmembrare)

Situația viitoare (după dezmembrare)

Nr. cad.

Supi a ta la (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad. c«u.   v

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

243758

325

Cc

Constanta,Str. Aron Vodă nr. 1

158

Cc

Constanta.Str. Aron Vodă nr. 1,Lot 1

167

Cc

Constanta,Str. Aron Vodă nr. 1,Lot 2

TOTAL

225

TOTAL

325

. Exoșutant, S.C. Geocad Limits S.R.L

Confirm executarea măsurătorilor la corectitudirea întocmirii documentatiepda^&strale Corespondenta acesteia cu realitate^tfn (efen-r._

Inspector,

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

/ X?        ' 'r[f'i G \

■ Semnătura si stampila/^       Dș ^r^.\

£ j VS .

■■wiX SE                                  COMSTA/lȚÂj

Funclla; crftySHJER GR. IA     ])

\\K

!

M.3^/ Data/ JO-^(20I5Anexa 1.35 la regulament


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

scara 1:200


Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

__

158

Constanta, Str. Aron Vodă nr. 1, Lot 1

Carte funciara nr.

UAT

I            CONSTANTA

o QJ-PRESE


articulara.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA EN^HEPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


V5ZAT SPRE NESQHIMBARE Nr.Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafâfa (mp)

Mențiuni

1

Cc

158

Materializat cu gard de lemn (8-9),buloane metalice (9-10-11-12-13)

nematerializat (13-8)

TOTAL             ' I

158

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata a imobilului= 158 mp


Executant, S.C. Geocad Limit

..Cgnfirrn. executarea masuralop coțectitudipeainroccriim docurr.i^tatîeE(^lîippțr§l^șr ^


•Tcofespondenta. acesteta cu nl-^itatea dinDeren '"'•A" L-. X / jș AIlTnofi.


Inspector,

Confirm introducereaimobiluluȚin baza_de date integrata si ț'L Ț^irâțribuifea’huma^

ț           Semnaturjrailparafa


Anexa 1.35 la regulament

, PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

167

Constanta, Str. Arori Vodă nr. 1, Lot 2

Carte funciara nr.'

UAT

i             CONSTANTA


ANEX

HCLV NR.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA EMAGHE


303320UNICIPIULU! CONSTANTA i VICIUL CADASTRU

SPRE NESCHIM3ARE


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

167

Materializat cu gard de lemn (1 -2-3)constructii (3-4-5-6-7-8)

buloane metalice (13-1), nematerializat (13-6)

TOTAL

167

;           B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata a imobilului= 167 mpExecutant,''Ș.C^Geoca<l.Limits S.R.L

AUWltliicrj


-x a\.\='' ‘ x

Confirm executarea.masura^.rilOȚ la ter r W' l l-.K j îpiK. ?.! •“/      .

corectitudinea întocmirii-docunieațatiei corespondenta’acesteiacufeajifațea (Tr§er^njTO i j-Sernnaîuja’siȘtampila J i

/

,;    < .pate,.--Noiembr

« \

1 N.-T'-'

Inspector,

Confirm introducere^ imobilului jn.baza.de date-integrala .si, [FICAT

Semnătură si parafa:   • <•5ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


Nr. crt.

Denumirea bunului

Adresa

Elementele cadru de descriere tehnică/ Carte Funciară/nr.cadastral

Observații

0

1

2

3

4

1

imobil

Municipiul Constanța, Scuar Tribunal, Lot 1

Teren în suprafață totală de 2866 va fi dezmembrat astfel:

  • - lot 1 format din teren în suprafață de 105 mp pe care este amplasat un soclu

  • - lot 2 format din teren în suprafață de 1616 mp

  • - lot 3 format din teren în suprafață de 1145 mp

Teren în suprafață de 2866 mp Carte Funciară nr.228940 Nr.cadastral 228940

Certificat de urbanism nr. 4231/18.11.2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ!     \ANEXA NR. 136 la regulament


Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire.

Scara 1; 500


1     Nr. cadastral     1       Suprafața minimii a imobilului

1                 Adresa imobilului                 1

1      228940      1               2866 mo

ScuarTribunaLLot 1, Municipiul Constanta. 1

|                   Cartea Funciari Nr.                   |

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)           |

1                      228940                      |

Constanta, iud. Constanta.                     1


[" ANEXALA J

[HCLÎJ


Imotuhil cu propunere de dezlipire


Sr. Fct.


1

2

  • 3

  • 4

37Lungtnl laturi D(l,LH)


303934.250 303913.316 3035-28.757 303915.711 333935.962 303552.471


792266.939

792278.193 792265.147 792293.433 792293.519 792317.922 793311.9AS


19.496

11.821

15.482

8.501

32.756

6.096

0.4657

■ruaaaj.TUp

«.z-, ... . .n..

S

303854.332

792309.231

3.961

9

303353.242

792309.367

12.724

10

303890.234

792297.300

4.016

11

303336.261

792296.711

2.733

12

303836.«77

792294.010

0.387

13

3315$6.2ȉ

792293.951

6.L27

14

303337.223

792387.893

2.842

15

303887. €23

792285.092

0.294

303387.938

732235.127

35-493

17

303592.673

792249.965

1.767

U

303392.923

792243.215

$.266

15

303394.034

792249.S2S

6.0S1

20

303334.936

792234.042

2.012

21

303397.6»

792234.570

21.537

22

31391S.576

792240.553

6.016

23

303924.-418

792241.493

4.229

24

3135-27.729

792244.124

3.739

303934.269

792249.921

10.325

26

303942.292

792257.191

«.62$

27

333947.693

«92281.030

0.509

28

303943.108

792261.324

0.622

29

333952.£10

792261.684

5.759

30

303933.310

792263.019

3.156

S-2S66.i2Ep

resi.921m


Lot!

St. Set.

Socsâcnat» pcx.ids ocntaw

laingisL Laturi Glivlrl)

X fnf

r Cat

31

303927.737

792274.393

3.993

32

333926.267

792293.267

S.9M

33

3U9&7.4X

73-2261.797

2-563

34

.333917.319

792279.272

5.964 -

35

333911.935

792273.295

3.999

39

353912.536

792274.342

6.-318

■V.

303918.473

792275.326

2.431

41

303915.8711

792272.-925

8.938

S-ÎS

4.7fcp    9

47.932a
PREȘEDINTE SEDIN


IxtSDezlipire Imobil

Situația octiutlâ (înainta do dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria do folosință

Descrierea imobilului

Nr. cod.

Suprafața (rup)

Categoria de folosință

Descrierea imobilului

228940

2866

Cc

Intre punctele:

1-2 ncmalcrializat. 2-4 trotuar, 4-5 nematerializat, 5-8 construcție, 8-11 seară, 11-H construcție, 14*20 gard

105

Cc

Monunicnld    Eroilor,    Teren    intravilan

ncîtnprcimut

1616

Cc

Strada Troian, Teren intravilan netaprejmuit.

beton, 20-21 scări, 21-1 ncmateriolirat.

1145

Cc

Teren intravilan neîmprejmuit

Total

2866

Total

2866

Confir

Executant:

S.CTHEOTOP&R.L Ins- Cojocea Gcorglana-londa m executarea măsurătorilor le teren, corectitudinea întocmirii ațîei cadastralo ți corespondența acesteia cu realitatea din teren

Semnătura ți ștampila:

Ștampilai

Inspector:

Confirm introducerea imobilului tn baza de dale integrali ți atribuirea numitului cadastral

Semnătura p parafa:

Dala: 05 Noiembrie 2019

Data: IC FI.


Lat2

St. Sa.

Coccdcnane       eextBuc

LumjibnL Lazuri 8îi, lrl3

X &T.ț

¥ C«i

37

3339J.S.SS2

792295.519

9.834

26

333510.339

792288-797

35

333911.935

792273.296

3.999

39

3-33912.536

792274.342

14-342

25

333914.895

792260.163

21.477

22

313918.576

792243.CS8

21X87

21

333897.698

792234.573

3.812

25

303854.936

792239.442

6.051

19

Xt 3.894X34

792241.023

«.246

19

30M92.923

792249.216

1.767

17

353792.673

792249.963

.34.433

3Î3887.9L0

792293.127

6.291

15

3:2537.628

792283.452

2.302

14

353 £37.223

79ZZ57.1MW

4.127

13

313256.2»$

'S92293.«l

■1-387

12

3L38S6.6V7

792294.014

2-733

11

353896.261

792296.711

4X16

16

303993.234

792297.353

12.724

9

353555.282

79230S-.867

3.SE1

8

353338.332

792309.281

2.781

7

313833.959

792911.985

£.463

6 '

3S3853.44S

792311.925

6X96

5

3:3582.491

792319.922

32.756

S"1615--S5zep

8i2i:.41LreGwz-Oenate pct-Xs aurcuxSMe/giaL La buri DJL,A»-L9


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTAf SERVICIUL CADASTRU


3X3927.U7 303926.267 323917.433 JA39£7-t$C9 >33911.933 £U9L>3^139 A339ISX62 3339L5-7C1 3Î392S.753 3S39B8.316

303953^3 D3 313988.615 2339B8.tbL9 303*43X93 .3-13912.250 313931.269 31392^.729 3S39M.-C15 3339L5X56 333na.«faJ 3S39L2.536 313*13.673 3£35>&8.i8M


792279.399 792283.263 792232.797 792279.232 75-227.-J.2i6 792255.793 7932.A3.SC9 •733293.433 792ît'j.t47 75-2273.19.! 9922-M.*£9 I9S2£5.<Î19 792261.£J1 39224 L..Î24 792361. X33 392257.19L 79Z249.92L 752244. £24 552241.4911 792241.1-2 7*2243-tm3 792274.342 392275.326 '2/92252.922EMNEAZĂ

ETAR,

^■2''E


CERTiTS/rf-r    K

a'JTCS&'RS


COJOCSA . crnjWA’£w:u£tA


'5i


VIZAT SPRE NESCHIMBATE |

Nr. _______________________________ Ș


.Data


Semnătura

-JgZLi