Hotărârea nr. 515/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. ATELIERELOR NR. 9 DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA


HOTĂRÂRE

privind preluarea imobilului situat în municipiul Constanța, str. Atelierelor nr.9 diri administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data . de J |      19_________2019;

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat/' sub nr. 222410/15.11.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.3 - pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 -pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu înregistrat sub nr.225794/20.11.2019;

Luând în considerare adresele Serviciului juridic nr.118309/19.06.2019 și nr.6305/11,,01.2019 și adresele R.A.E.D.P.P. Constanța nr.17931/07.01.2019 și nr.11583/11.11.2019 înregistrate la Primăria municipiului Constanța sub nr.3740/09,,01.2019 și nr.220210/13.11.2019;

Văzând anexa nr.21 la H.C.L. nr.20/30.01.2012 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) alin.6 lit.b, art. 108 lit. a) și art.196 alin.l lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă preluarea unui imobil din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța, conform anexei care face porte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Predarea - primirea imobilului prevăzut la art.l se va face prin proces verbal de predare-primire încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și R.A.E.D.P.P. Constanța în termen de 30 (treizeci) zile de la data comunicării. Acesta va include și valoarea de inventar aferentă imobilului.

Art. 3 - Imobilul prevăzut în anexă va fi folosit de Serviciul juridic din cadrul Direcției administrație publică locală.

Art. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanta, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: JLG pentru,    -—împotrivă,   abțineri.

La data adoptării sunt în fundtie              consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENApHE 4^'


CONSTANȚA-        qz;..

NR.__51*7  / eAyJh 2019


ANEXĂ LA H.C.L. NR.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


Elemente identificare bun

Suprafață (mp)

Observații

Imobil construcție și teren situai: în str.Atelierelor nr.9

parter

utilă=124,39 mp teren aferent 63,90 mp

-H.C.L. nr.20/2012, anexa nr.21 -foaie de avere întocmită de P.F.A.Tănase Gheorghe

-adrese R.A.E.D.P.P. Constanța nr.17931/07.01.2019 și nr.11583/11.11.2019, nr.16870/31.10.2019 înregistrate la Primăria municipiului Constanța sub nr.3740/09.01.2019, nr.220210/13.11.2019 și nr.211008/31.10.2019

subsol

utilă=58,53 mp teren aferent=30.07 mp

-adrese Serviciul juridic nr.118309/19.06.2019 și nr. nr.6305/11.01.2019

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:200


Nr, Cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

235,U?

222mp

str. Atelierelor nr. 9, Constanta

Carte Funciara nr.

UAT

CONSTANTA

g-303fl25.G0 o
ANEXA LA J

gCLM NR. 576

— ------- '- “-i


CONTRASEMNEZ

secretar,

MAR C EL A £ NACI IE


SERVICIUL CADASTRU


SPȘB NCSCHIMSARE


’l' .

£.!■PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

^ 4r=mA


A.Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria

de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare

Mențiuni

1

Cc

222

Teren delimitat de pereții construcției.

TOTAL

222

B.Date referitoare la construcții

Cod constructi

; Suprafața construita la sol ( mp )

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

CI

222

Locuința S+P+1E; Sconstruita desfasurata= 5

TOTAL

222

'   '                       zL?            A& s."

Zv cprYusuia’T

INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție: Stereo 70

Executant

P.F.A. TANASE GHEORGHE   f „ ,            1

j" Sor&tfO'd-F Hr.-i2i)8

DATA:lL0L2O13                          g!

\K GHEORGHE JV

pct.

y

X

pct.

y

X

1

791202.792

303812.340

2

791202.928

303815.355

3

791193.837

303825.403

4

791183.227

303815.611

Se confirma suprafața din măsurători si îhfjotfyc^fet^ V-“***■

1 Mvora și FrtwWi STDIAIOÎIRELA

nn.. L__CONSlUgffGRIA

1AR. 2013      ......'•'■wwww

5

791193.850

303804.178

Suprafața totala din masuratori-222mp       n      .   /

Suprafața din acte= 222mp                 Y Zj/Q fi

Nr. Ca'dastral al terenului'

Suprafața (mp)

Adresa imobilului.

i

str. Atelierelor nr.9, subsol» Constanta

Cartea Funciara colectivanr.

UAT .

CONSTANTA

Cod unitate individuala (U)

CF-individuala

" S-


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU

VÎZAT SPRE NSSCHIMSARE

Nr.


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1 1

Beci 1- - ■

.   62.35

2 -

Beci 2

58.53

•. Suprafața Utila=120.88mp

. • SuprafataTotala=120.88mp

f          ' C         ®3>\

;7 -AIIThRIZARE gJ

Execu^ po-B-FUr, MSB

Data

\ TĂNASE

7    P.F.ATana^GaiiEglHGHE //

15.01.2013

•• C-.’r---- .   . Recepționat

Data ■

CERTIFICAT^

>     ne     ?


Nr. Cadastral al terenului


Cartea Funciara colectiva nr.


I Cod unitate individuala (U)


Suprafața (mp)


RELEVEU PARTER

SCARA 1:100


Adresa imobilului str. Atelierelor nr.9, parter, Constanta'


UAT CF individuala


CONSTANTA

3.0:

il

£


»RIMÂR1A municipiului constanta

SERVICIUL CADASTRU '

VIZAT SPRE NSSCHIM3ARE

Nr._____


Semnătura


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața .utila

--------:____- (mP)

41.20..

1

2 . ■

. Sediu. >

’ ‘ 3.

.-4.. ■

• ■ - Bucătărie'-'.' •      •

11.77-

4.56 r ■

■ - 6

-HqI           •• •*: '.*■* ■             •

.L X.T .r5.79-; .;

7 g

Wc

56.41

1.22

-Spatiu.comercial-. .

'       .•<-/Suârafatâ:’Utila=173;19mn .

. .48.80;.

■ .        . ■; ■ •: Șuprâfata’Totala=173:19mpData


18.10.2012-


Data