Hotărârea nr. 514/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 335/2011 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL 335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al Municipiului Constanța, din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din dată de_________________2019.

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 222407/15.11.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 de activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 225801/20.11.2019;

Luând în considerare prevederile art. 20 alin (1), art. 112 din legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificările si completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile H.C.L. nr. 323/29.08.2019 pentru modificarea H.C.L. ni\ 41/2019 privind aprobarea organizării rețelei a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Constanța pentru anul școlar 2019-2020, H.C.L. nr. 84/2018 privind completarea și actualizarea H.C.L. nr. 451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța, anexa 4, nr. crt. 1557, H.C.L. nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea uităților de învățământ.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 108 lit. a), art.287 lit. b), art. 298, art. 299, art.300 din Oronanța de urgență a Guvernului nr.57/20L9 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, poziția nr. 72 și poziția nr.73.

Arii. 2 - Se aprobă actualizarea pozițiilor 72 și 73 la H.C.L. nr. 335/2011 în sensul că1 se vor citi noile suprafețe rezultate din măsurători conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art:. 3 - Predarea - primirea bunului prevăzut la art. 2 se va face prin protocol încheiat intre Primăria municipiului Constanța prin Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și Grădiniței cu Program Prelungit nr. 53 Constanța.

Art. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Grădiniței cu Program Prelungit nr. 53 Constanța cu sediul în bdul. 1 Mai nr. 101, Constanța, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției tehnic sidmnistrativ, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:          pentru,     împotrivă.            abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din T7 membri.

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR MARCELA ENAGHE

CONSTANȚA,

NR.5^4 /        2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

Anexă la H.C.L. nr.        Q.oie

Unitate de învățământ

Elemente de identificare

OBSERVAȚI

Grădinița cu program prelungit nr. 53 Constanța - situat în Bd.l Mai nr.101

Clădire B-Internat-Clădire (P+3) Construcție din zidărie de cărămidă, planșee și sâmburi din beton armat Suprafață construită=734,00 mp Suprafață desfășurată = 2.936,00 mp ;

Teren în suprafață de 1.593,00 mp

H.C.L. nr. 451/2017 nr. crt. 1557 modificată prin H.C.L. 84/2018

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,