Hotărârea nr. 513/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ONSTAN^ ROMÂNIA k KT? ® J UDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE


privind completarea și Actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

de


Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data


2019.


Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrai: sub nr. 222400/15.11.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.2 - de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr.225791/20.11.2019;

Văzând H.C.L. nr. 109/2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța cu completările și modificările ulterioare ;

Văzând procesul verbal nr. 218947/12.11.2019 întocmit de Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța, constituită în baza Dispoziției primarului nr. 3659 / 21.08.2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), art. 357 și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 - Se aprobă completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, aprobat prin H.C.L. nr.109/2005, cu următoarele imobile (terenuri si/clădiri),..conform anexelor nr. 1-8 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art„ 2 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din art.5 la H.C.L.nr.376/2019 privind imobilul situat în str. I. Gh. Duca nr.83, bl.L51, ap.4 în sensul că în loc de „conform anexei nr.4 din prezenta hotărâre" se va citi corect "conform anexei nr.3 din prezenta hotărâre";

Art, 3 - Se aprobă actualizarea anexei nr.3 la HCL nr.309/2017 poziția nr.3 privind imobilul-teren situat în Sat Vacanță, Casa Gorj în sensul că în loc de suprafața de 373 mp se va citi suprafața de 378 mp, conform noilor măsurători.

Art. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, RAEDPP Constanța și S.P.I.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfelrxfa pentru, împotrivă,           abțineri.

La data adoDtării sunt în funcție Jffi-______consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA EN.


CONSTANȚA

NR. _51;L/


.2019ANEXA FIR. 1 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str.Constantin Brătescu nr.74

teren = 176 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Teren în indiviziune (Suprafața totală 345 mp din care suprafața de 169 mp = proprietate particulară) Identificare imobil nr.104698/06.11.2019

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.

5^3

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str.Eliberării FN, zona bl.AE5B

teren = 283 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Identificare imobil nr.139208/04.11.2019


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


CONTRASEMNEA.;

SECRETAR,

MARCELA ENAGH


PLAN DE SITUAȚIE

SCARA 1:500

ANEXĂ LA '

HCLM NR. 5^3 /.cS’Q©

Nr. Cadastral

Suprafața măsurată a imobilului(mp)

Adresa imobilu

ui

345

Mun. Constanta, str. Constantin Bratescu nr.74, jud. Constanta

Nr. Carte funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA


Număr parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

Lot1+Lot2

Cc

345

Imobil imprejmuit cu gard beton si limita construcții.

1 din care:

Lot 1

Cc

170

imobil intabulat proprietar Neculai Cristina

(JUN i KASEMNEA7

Lot 2

Cc

175

0 r: n r- ~ a n

TOTAL

345

V 1- W Ci, fe. | / ț} ț y

B. Date referitoare la construcțiiCod

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

Lot 1 - intabulat

C1

OL

78

Locuința parter edificata in anul 1950, apartament cu trei camere Nu deține certificat de performanta energetica

Lot 2

C2

OL

83

Locuința parter edificata in anul 1950, izolata termic.Suprafata beci S=12.52mp Nu deține certificat de performanta energetica

C3

CA

16

Anexa- Magazie. Edificata in anul 1950.

C4

GA

3

Anexa-WC. Edificata in anul 1950

Total

TS75

Suprafața totala construita S=180mp.

Suprafața totala măsurată a imobilului = 345 mp

Suprafața totala din acte a imobilului = 340 mp


Inventar coordonate Teren FiȚoiectie Stereografica 1970

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1

303824.866

791102.776

15.183

2

303835.839

791092.282

15.267

3

303'846.889

791081.747

11.242

4

303854.754

791089.780

6.767

5

303849.733

791094.317

0.396

6

303849.997

791094.612

2.255

7

303848.320

791096.120

4.816

8

303844.850

791099.460

1.877

9

303'843.474

791100.737

5.843

10

303'839.190

791104.710

9.132

11

303'832.492

791110.918

11.156

S(1)=345.03mp P=83.935m


. Executant PFA Grosu Ion

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea r țyîh1ocm[rij.documentatiei cadastrale si corespondenta /rA-'        *âpesteia'-cu realitatea din teren

/A [ &    -.Semnătura st stampila,

; /ftl ‘^7

f'

Sj ■'


Data: 20.05.2019


PLAN DE SITUAȚIE ^IMOBILULUI

SCARA    KWi


Nr. Cadastral

wvo.v» I.tuu

Suprafața masurata a imobilului(mp)

ww           --—----------•    -

Adresa imobilului

Loc.Constanta, Zona Str.Eliberarii, Bl. AE5B

Nr. Carte funciara

283

Unitarea Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTAPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU

V5ZAT SPRE NESCH1MSARE

Nr. 75^
umăr pprcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

283

-Imobil nematerializat pct. 1-2; gard din plasa pct.2-3-4-5-6; BCA pct. 12-13-14-1 materializat cu construcție pct. 1-2; gard din plasa pct. 6-7-8-9-10-11-12

TOTAL

ț

283

B. Date referitoare la construcții


Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

1

TOTAL

INVENTAR DE COORDONATE SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 1970


Suprafaâa din acte =..............mp

Suprafața total:^ masurata a imobilului = 283.00 mp


Executant: PFA Stoicea Marin


Confirm executarea nri asuratorilor la teren, corectitudinea-,-'--' s' t*’'ult' întocmirii documentației cadastrale si corespondența”1

acesteia ca realitatea din teren /'1‘      "'l ic


Semnătură si stampila,Nr. PCL

Coordonate pd.de contur

Lungimi laturi D(i,M)

X[m]

Y(m]

1

303962.010

788729.640

5237

2

303963.027

788724.503

12.761

3

303952.538

788717.235

30.842

4

303926.008

788701.373

11.103

5

303916.525

788695.731

9.777

6

303908.034

768690.885

5.349

7

303905.268

788695.475

0.905

8

303904.803

788696.239

3.009

9

303907.496

788697.752

8.649

10

303915.036

788701.989

2,392

11

303916.232

788699.916

32.615

12

303944.410

788716.342

6.959

13

303950.422

788719.846

3.563

14

303951.827

788723.120

12.091

S = 283,00 mpANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str.Islaz nr.23, Cartier Palazu Mare

teren = 570 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Identificare imobil nr.180939/04.11.2019

5~<|3/&o,g
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAC-HE

ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.

51 d /AO/g


Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str. Sasu Dumitru nr.5

Teren = 132 mp

Art. 357 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ Identificare imobil nr.149761/23.10.2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:500

ANEXĂ LA
' HCLM NR-

Suprafața masurata

Adresa imobilului

570mp

Mun. Constanta, Strada Islaz, nr. 23, Cartier Palazu Mare

UAT

CONSTANTA

O o fa ooPRIMĂRIA MUNICIPIULUI cisi

SERVICIUL CADAST

VIZAT SPRE


CONTRASEMNEAZĂ ECRETAR.


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

ct C'

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața din măsurători (mp)

Mențiuni

1

Cc

570

Imobil delimitat cu gard din lemn 2-3, gard din plasa 3-4-5-6-1-2.

TOTAL

570


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

: Destinație construcție

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CL

71

Locuința parter. Sup. construita desfasurata=71 mp

C2

1    CA

2

Anexa- WC. Sup. construita desfasurata=2mp

C3 .

CA .

22

Anexa Magazie. Sup. construita desfasurata=22mp

C4

CA

5

Anexa Magazie. Sup. construita desfasurata=5mp

C5

CA

38

Anexa Magazie. Sup. construita desfasurata=38mp

TOTAL

138

INVENTAR DE COORDONATE

Executant,

Data

Sistem de proiecție STEREO 70

Ine. VALCIJLESCU ADRTAN.

Pct.

E(rn)

N(m)

1

787175.590

309450.010

2

78714(5L614

309472.400

xAyUSTrL

3

787137.101

309462.432

-'A'"-.-....../! 1 ,

4

787151.201

309449.328

r                                        • c>A

5

787151! .633

309442.241

6

787164.063

309437.044

Supr. totala inasurata=570mp

Supr. din actc=650mp


PLAN DE SITUAȚIE

Adresa imobilului: Constanta, str. Sasu Dumitru nr. 5, jud. Constanta i                               SCARA 1:100

anexă LA ' I

hclm nr,Suprafața totala construita la sol: S=73mp, din care: S(C1) = 71 mp, Locuința (Parter) S(C2) = 2mp, Anexa (Parter)R.L•jV/PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, i; pwie/crti' re®


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție STEREO 70

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

303069.73

787076.43

9.57

2

303068.55

787085.93

0.44

3

303068.99

787085.98

9.48

4

303067.80

787095.38

7.14

5

303060.74

787094.32

7.02

6

303061.74

787087.37

7.39

7

303062.40

787080.01

4.84

8

303063.08

787075.22

6.76

S(1Cc)=132mp


coNsta/V7^ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR.Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str.Mureș nr.62

teren = 197,15 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Teren în indiviziune (Suprafața totală 413 mp din care suprafața de 215,85 mp = proprietate particulară) Identificare imobil nr.205274/23.10.2019

Element:! identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în zona str.Industrială nr.ll

teren = 54,52 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ diferență măsurători (teren în indiviziune) Adresa DASOE nr.114904/19.06.2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASE M N EAZĂ


PLAN DE SITUAȚIE AL IMOBILULUIANEXĂ LA

scara 1:200


ULUI tAA LA

[HCLM NR. /M^)

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

413 mp

Str.Mures, nr.62,Jud. Constanta


A. Dote referitoare la teren

Nr. > arcele

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

413

Total

413

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita (mp)

la sol                         ..   ..   .

Mențiuni

CI

CL

96

Locuinta.Suprafata constr.desfasurata S= 96 mp

Ci

CA

16

Anexa.Suprafata constr.desfasurata S= 16 mo

C3

CA

81

Anexa.Suprafata constr.desfasurata S= 81 mp

Total

193Inventar de coordonate Sistem Stereo 70

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1

302824.222

786348.468

13.971

2

302822.319

786334.627

20.789

3

302842.975

786332.283

9.358

4

302852.273

786331.228

13.416

5

302854.101

786344.519

30.139

S=413 mpDLAN DE SITUAT!

Scara 1:500


<

Mun. Constanta, Zona - Str. Industriala nrLl}

Suprafața masurata: S = 54.52 mp

întocmite

•>7                A f- 7;


zu


Xi.


P'aStyP7R3SKL' iP-,21''763


iF-217608      .

%s^°dS-R-U


"h TI T* A      -W * _

i ii Șii


piNrA


Tabel de Coordonate Zona - Sos. Industriala nr. 11


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

301738.433

786729.505

13.454

2

301741.044

786742.703

13.454

3

301743.655

786755.901

15.187

4

301746.689

786770.782

0.311

S

^ni7dA GQA

7fiA7.7G 7'3/1

1 C 049

6

301749.775

786786:453

‘ 0.394

7

301750.163

786786.387

89.516

8

301733.274

786698.479

12.374

9

301730.939

786686.327

12.493

i     10

301733.104

786698.631

0.328

11

301733.172

786698.952

11.398

12

301735.073

786710.190

0.570

I I3

301734.511

786710.284

19.617

S(teren)= 54.52 mp


consta/^ roMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NIR. 7 LA H.C.L. NR.


Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

1

Imobil, situat în str,Liliacului nr.7B

teren = 44 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Teren în indiviziune (Suprafața totală 344 mp din care suprafața de 300 mp = proprietate particulară) Identificare imobil nr.114644/14.11.2019

ANEXA NR. 8 LA H.C.L. NR.

5^>/ao/9


Element*:! identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil - teren situat între DE364 și DE305

Teren = 1933 mp din care: Tronson I - 408 mp Tronson II - 416 mp Tronson III - 1109 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Identificare imobil nr.222610/20.11.2019


CONiRASEMNEAZA

SECRETAR, MARCELA ENACHE


nr. pct.

Y(m)

X(m)

1

789609.30

300232.04

2

789608.29

300228.56

3

789605.20

300219.10

4

789610.44

300217.65

5

789614.90

300216.43

6

789625.52

300213.52

7

789626.30

300216.56

8

789627.00

300216.46

9

789630.24

300228.26

10

789629.39

300228.50

11

789626.07

300229.60

12

789623.56

300230.42

13

789610.31

300235.47

Suprafața masurata = 344mp
"O O in

co jfe.


președinte ședință

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE
S

oo

------------------------------ti
INVENTAR DE COORDONATE IMOBIL

SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 70

Nr.

_.Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

II [m]

E [m]

1

308214.850

787536.510

3.996

2

308,211.906

787533.808

101.935

3

308142.855

787608.793

3.999

4

308145.770

787611.530

101.981

Suprafața din măsurători =

408 mp
>]Dliiiliiiliiiliiliiihnliiihiiliiilii!l|

ffiQDOCQCfi \0csȘu$pj&țarafle geodezie s^Str/Wii "

iWrl o ii eJ Da n ie I - N india e

11-


BENEFICIAR:

MUN. CONSTANTA


n Costin nr. 26^,

&/0241-508%jjȘy


-Z CERTIFIC A§( ------DE— -.

autorizare IW.U.-F yr. OL ^.FESJgZA-GHEn R (R


ISTîX,


PLANȘA

1


PLAN DE SITUAȚIE Mun. Constanta, De 308-Tronson I3 Ari        JT

n,5M

îl


30810CB08100


INVENTAR DE COORDONATE IMOBIL

SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 70

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

N [m]

E [m]

1

308132.510

787604.560

3.996

2

308129.597

787601.825

103.993

3

303059.241

787678.405

4.002

4

308062.190

787681.110

103.946

Suprafața din

măsurători =

416 mp
rafie geodezie ten Costin


BENEFICIAR:

MUN. CONSTANTA


PLANȘA


PLAN DE SITUAȚIE

Mun. Constanta, De 308-Tronson IIANEXĂ LA

HCLM NR. .^3


PRIMĂRIA MUNÎCIPÎULUI CONS’AAtT!

SERVICIUL CAD/XSTRtP^? j VIZAT                       j

DaiaJ^,^z       Sefiw^tura^
INVENTAR DE COORDONATE IMOBIL


SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 70

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi Dd.i+l)

N [m]

E [tn]

1

307982.199

787750.140

5.750

2

307986.199

787746.010

45.743

3

308018.020

787713.149

49.478

4

308051.494

787676.713

3.130

5

308049.189

787674.596

49.487

6

308015.709

787711.038

45.765

7

307983.667

787743.714

5.743

8

307979.647

787747.815

54.182

9

307941.712

787786.501

45.338

10

307909.970

787818.873

4.000

11

307907.241

787821.797

78.695

12

307853.807

787879.570

19.870

13

307840.316

787894.158

4.000

14

307843.254

787896.873

8.923

15

307849.310

787890.320

89.644

16

307910.180

787824.510

4.130

17

307913.060

787821.550

45.227

18

307944.516

787789.054

54.169

Suprafața din măsurători o

1109 mp


D0ZZ9ZBENEFICIAR:

MUN. CONSTANTA


PLANSi

1


ja.B-j - -    7    / g 7^r

Terase OanielnNrcolak.,       '

—ffli— NoșOBe'Xa rnWrr- Florin® T--V;

----Tffltfg^^^i^F-Nicoloe \ Verificat5 T^SRîrîheorghe Crisțina


pâșj^iat, Calâg^r-A p. r-

HFn^Si


SȘCARA

âi:2000


DATA

05.2018


PLAN DE SITUAȚIE Mun. Constanta, De 308-Tronson III