Hotărârea nr. 512/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 411/2019 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE CĂTRE SOCIETATEA CT BUS SA ȘI ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE PRIN CONCESIUNE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 411 din 14.10.2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța

Consiliul .local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 228935/26.11.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l pentru studii, p'ognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului si raportul Direcției gestionare servicii publice nr. 229896/27.11.2019;

Ținând cont de prevederile:

- art. 22 și art. 29 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Capitolului 13. Drepturile și obligațiile operatorului, punctul 13.11.29 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport: local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța, aprobat prin H.C.L. nr, 411/14.10.2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit d), alin. (7) lit. n) și art. 196, alin.(l) lit.a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 411/14.10.2019, privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport:, local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 411/14.10.2019 rămân neschimbate.

Art.3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției gestionare servicii publice, Direcției financiare, Direcției patrimoniu si cadastru, Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, societății CT BUS S.A. și, spre știință, Instituției prefectului - județul Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:          pentru, ______

împotrivă.1          abțineri.

La data adoptării sunt în funcție o<r consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Constanța

Nr. en.jib cOtiSTANț^ românia


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA la HCL nr. 5^ /

(Anexa nr. 2 la HCL nr. 411/2019)

i

Act adițional nr. 1/_________________

la

CONTRACTUL de dellegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța

Nr.__________/____________

Prezentul act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța a fost încheiat la data de________________, între:

 • (1)  UAȚ MUNICIPIUL CONSTANȚA, ca persoană juridică de drept public, legal reprezentata prin Dl. Primar Decebal Făgădău, cu sediul în municipiul Constanța, bd.Tomis nr.51, cod de înregistrare fiscala nr.4785631,având contul nr. R017TREZ24A840302403000X, deschis la Trezoreria Constanța, în calitate de c.lelegatar, pe de o parte, denumit în continuare Delegatarul;

Și

 • (2)  Operatorul de transport CT BUS S.A., cu sediul în Constanta,str. Industrială nr.8, înregistrat la Registrul comerțului cu nr. J13/60/1991, codul unic de înregistrare 1883902 având contul nr. R023BTRL01401202694292XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentat legal prin Director General Nicolae Bogdan Niței, în calitate de delegat, denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte,

în continuare denumiți în mod individual "Partea" și în mod colectiv „Părțile".

i

PREAMBUL:
 • •    La data de 1.11.2019, a fost încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în Municipiul Constanța intre Delegatar si Operator ("Contractul")

 • •    Contractul a fost încheiat în baza legislației specifice cu privire la serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate, și anume:

 • -  Regulamentul C.E. 1370/2007 al Parlamentului și Consiliului European;

 • -  Legislația națională cu privire la transportul public local de persoane i prin curse regulate, indicată în Anexa 1 la Contract.

 • •    Contractul a fost atribuit direct, potrivit prevederilor Art 5 alin.(2) par 2 subparagrafele 1 si 3 din Regulamentul C.E. 1370/2007, ale art. 28 alin. (22) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 22 alin. (4) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane in unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere calitatea Operatorului de operator intern, conform hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanta de atribuire nr.411 din 14.10.2019;

ANEXĂ LA

|hCLM NR.

 • •    Contractul a fost atribuit direct ca măsură de urgență, în temeiul Art. "S par 5 din 'Regulamentul C.E. 1370/2007, coroborat cu art. 22 alin. (4) din Legea nr. 92/2007;

 • •    Ulterior încheierii Contractului, Părțile au identificat necesitatea modificării anumitor clauze ale acestuia, modificări care nu afecteaza substanța acestuia, ci sunt necesare pentru o executare corespunzătoare a Contractului, pentru asigurarea corelării intre clauzele acestuia si dispozițiile Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de transport local, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al Municipiului Constanța nr. 411/2019, si a corelării cu terminologia utilizata de dispozițiile legale relevante.

Prin urmare, luând în considerare cele de mai sus, Părțile convin să încheie prezentul act adițional după cum urmează:

Art. 1. O'rice clauză a Contractului referitoare la "suprataxe" încasate de Operator si orice referința^ la acestea din cuprinsul clauzelor Contractului isi încetează aplicabilitatea. în particular, clauzele Contractului se modifică după cum urmează:

 • (1) Definiția Titlurilor de călătorie de la Capitolul I din Contract se modifica după cum urmeaza:

  „Titluri de călătorie"

  i

  înseamnă orice bilete, abonamente, taxe de călătorie, legitimații de călătorie, cârduri magnetice sau    contactless a   căror

  achiziționare permite deplasarea călătorilor beneficiari ai Serviciului Public, emise conform prevederilor legale.

 • (2) Articolul 10.5 din Contract se modifică după cum urmeaza:

"10.5. Transportul public local de călători prin curse regulate se va desfășura conform legislației în vigoare și a regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de transport local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 411/2019, care prevede obligațiile călătorilor și sancțiunile aplicabile călătorilor care călătoresc fără Titlu de călătorie valabil."

 • (3) Articolul 12.7.1 din Contract se modifică după cum urmează:

"12.7.1. Serviciul Public se va desfășura pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Constanța conform legislației în vigoare și regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului public de transport local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.411/2019, care prevede obligațiile călătorilor și sancțiunile aplicabile călătorilor care călătoresc fără Titlu de călătorie valabil."

 • (3) Articolul 13.11.32 se elimină.

Art. 2. Capitolul 4. Categorii de bunuri folosite în executarea contractului, lit. iii) se modifică după cum urmează:

'777.1 bunuri proprii, respectiv bunurile care aparțin Operatorului și care sunt utilizate de către acesta în scopul executării Contractului, pe durata acestuia, cu excepția celor prevăzute la punctul ii) de mai sus. Bunurile proprii sunt prevăzute în Anexa 4.3. La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile proprii rămân în proprietatea Operatorului. Bunurile achiziționate de Operator pe .durata contractului din veniturile realizate fie din realizarea activităților care fac obiectul Contractului, fie din alte activități, cu excepția celor prevăzute la punctul i) de mai sus, se încadrează în categoria bunurilor proprii, iar la încetarea Contractului, din orice cauză, acestea rămân în proorietatea Operatorului."

Art. 3. Articolul 6.5 din Contract se modifica după cum urmează:

ANEXĂ LA

"li? caz de întârziere la plata a redeventei cu mai


H SM, £

niuiL uu z?u ut.Z//C, operatorul va datora dobânzi penalizatoare si penalitati de intarziere calculate in conformitate cu prevederile Codului de Procedura Fiscala in vigoare. "

Art. 4. Articolul 9.7 din Contract se modifică după cum urmează:

"9.7. Delegatarul va realiza din surse proprii un Audit Tehnico-Economic privind activitatea Operatorului, ce va fi finalizat pînă la data de 15 martie a anului următor pentru anul precedent. Operatorului i se va pune la dispoziție raportul anual de audit tehnico-economic, iar acesta are dreptul de a formula obiecțiuni. Delegatarul va comunica Operatorului numele persoanei/persoanelor desemnate pentru efectuarea Auditului Tehnico -Economic."

I

Art. 5. /Articolul 9.18 din Contract se modifică după cum urmează:

"9.. 18. Valoarea totală a prezentului Contract este de 234.454.074,66 Lei, fana TVA."

Art. 6. Articolul 10.4 din Contract se modifică după cum urmează:

"10.4. Elementele de identificare a Titlurilor de călătorie și orice propunere de modificare a acestora vor fi avizate de către Delegatar potrivit legii. Operatorul va transmite spre avizare Delegatarului noile tipuri de Titluri de călătorie, anterior introducerii în circulație."

Art. 7. în cuprinsul articolului 10.6 din Contract, sintagma "agenți contravenționali" se înlocuiește cu sintagma "agenți constatatori".

I

Art. 8. Articolul 10.9 din Contract se modifică după cum urmează:

"10.9. în termenul prevăzut prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța de stabilire, modificare sau ajustare a tarifelor de călătorie, Operatorul este obligat să aplice tarifele de călătorie aprobate."

Art. 9 Articolul 13.11.7 din Contract se modifică după cum urmează:

"13.11.7 Operatorul are obligația să utilizeze bunurile de retur și bunurile de preluare prevăzute în prezentul Contract, numai pentru asigurarea Serviciului Public. Pe bunurile de retur vor fi afișate doar insemnele Municipiului Constanta si ale Operatorului. Operatorul poate să utilizeze bunurile proprii și pentru alte activități de transport, dar fără să afecteze furnizarea Serviciului public de transport, în concordanță cu pct. 1.10 și 1.11 din Avizul Consiliului Concurenței nr. 12815/18.09.2019."

Art. 10. După articolul 13.11.22 se introduce articolul 13.11.221 cu următorul cuprins: :

"13.11.221. Operatorul are obligația să aplice prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă."

Art. 11. Articolul 14.2.2 din Contract se modifică după cum urmează:

"în\ urma fiecărei verificări se va întocmi un proces-verbal în două exemplare, unul pentru fiecare Parte, semnate de către persoanele desemnate în acest scop de cele două Părți. în procesul-verbal se vor specifica timpul și locul inspecției, obiectul controlului, măsurile propuse, termenele de soluționare, precum și obiecțiile Operatorului, dacă este cazul. Delegatarul va soluționa obiecțiile Operatorului în termen de cel mult 30 de zile, cu excepția cazului in care părțile agreeaza altfel."

Art. 12. Articolul 14.2.3 din Contract se modifică după cum urmează:

:                                            ANEXĂ LA

HCLM

"Pana la data de 30 iunie, Operatorul are obligația de a furniza Delegatarului uh raport anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situațiile financiare aprobate de un Auditor certificat independent, care poate fi și auditorul statutar."

Art. 13„ Articolul 21.2.3 din Contract se modifică după cum urmează:

"Programul de transport menționat în Anexa 2 la Contract poate fi modificat de Delegatar, prin hotărârea Consiliului Local ai Municipiului Constanta, dacă aqest fapt este justificat din punct de vedere tehnic și comercial, cu notificarea Operatorului cu cel puțin 30 de zile înainte de modificare, cu respectarea prevederilor art. 12.3.5. Operatorul nu poate refuza modificările solicitate de Delegatar, cu excepția cazului în care cererea depășește capacitatea de transport."

Art. 14. Articolul 24.3 din Contract se modifică după cum urmează:

"Toate notificările, adresele, cererile sau alte comunicări vor fi transmise prin fax sau email și vor fi confirmate în mod prompt prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa Părții destinatare."

I

Art. 15. Articolul 24.4 din Contract se modifică după cum urmează:

"Data primirii de către destinatar a oricărei notificări sau comunicări transmise prin: (i) scrisoare recomandată cu confirmare de primire, va fi data înscrisă pe confirmarea de primire, de către oficiul postai de la destinație; (ii) fax sau email, va fi data expedierii înscrisă în raportul atestând tansmiterea prin fax sau email. în situația în care faxul sau email-ul nu a fost expediat într-o zi lucrătoare sau nu a fost expediat în intervalul orar 9-17, data recepționării se consideră a fi următoarea zi lucrătoare."

Art. 16.;Anexele 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 16 și 17 la Contract se înlocuiesc cu Anexele 1- 10 la prezentul Act Adițional.

Toate celelalte prevederi ale Contractului rămân nemodificate.

Prezentul act adițional a fost semnat astăzi, _____________________________, în 2

(două) ekemplare originale, din care 1 (un) exemplar pentru Delegatar și 1 (un) exemplar pentru Operator.

DELEGATAR,

OPERATOR,

S.C. CT BUS S.A.


! 1

MUNICIPIUL CONSTANTA

PREȘEDINTE ȘEDIÎ

CONTRASEMNEAZĂ            '’W

SECRETAR,            /'TA

MARCELA

ANEXE LA

CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL PRIN CONCESIUNE ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA

Nr. 211817/01.11.2019

modificate prin

Actul Adițional nr. 1/_________________

Cuprins

Anexa 1 la Actul adițional 1 - Programul de transport

(Anexa 2 la CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța)

Anexa 2,ll - Program de transport pentru rețeaua de autobuze

Anexa 2,2 - Program de circulație autobuze

Anexa 2 la Actul adițional 1 - Programul de Investiții

(Anexa 3 - Programul de Investiții la CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța]i

Anexa 3.1 - Programul de Investiții al Operatorului de corelat cu planul de investițiiil al CT BUS SA

I

Anexa 3.2 - Programul de Investiții al Autorității Contractante

Anexa 3.3 - Fundamentarea Necesarului Anual de Fonduri pentru Investiții din Surse Proprii

Anexa 3 la Actul adițional 1 - Bunuri Utilizate de Operator în Executarea Contractului se impun clarificări referitoare la categoriile de bunuri conform adnotărilor1 din contract.................................................

(Anexa 4 ; - Bunuri Utilizate de Operator în Executarea Contractului la CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța)

Anexa 4.1 - Bunuri de Retur

Anexa 4.2 - Bunuri de Preluare

Anexa 4.3 - Bunuri Proprii ale Operatorului

Anexa 4.4 - Procesul-Verbal de Predare-Preluare a Bunurilor Concesionate

Anexa 4 la Actul adițional 1 - Costuri Eligibile Incluse în Calculul Decontării PSO și Cerințele Privind Contabilitatea Separată

(Anexa 9 - Costuri Eligibile Incluse în Calculul Decontării PSO și Cerințele Privind Contabilitatea Separată la CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța)

Anexa 5 la ,/kctul adițional 1 - Calculul Costului Unitar pe Kilometru

(Anexa 10 j- Calculul Costului Unitar pe Kilometru la CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța)

Anexa 10.1 - Metodologia de Calcul a Costului Unitar/ Kilometru

Anexa 10;2 - Formula de Indexare a Costului Unitar/ Kilometru

Anexa 6 I<;i Actul Adițional 1 - Metodologia de Monitorizare și Evaluare a Programului de Transport al Operatorului

;                                          ANEXĂ LA

ii                                        HCLM NR. 51&//JW

(Anexa 13| — Metodologia de Monitorizare și Evaluare a Programului de I ransport~aT Operatorului la CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciului public de

transport Ibcal de persoane prin concesiune în municipiul Constanța)

i j

Anexa 7 IL Actul Adițional 1- Caiet de Sarcini al Serviciului de Transport Public

Local de Persoane prin Curse Regulate în Municipiul Constanta


(Anexa 14;- Caiet de Sarcini al Serviciului de Transport Public Local de Persoane prin Curs*: Regulate în Municipiul Constanta la CONTRACTUL de delegare a gestiunii Serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul {Constanța)...............................................................................................................32

Anexa 8 la Actul Adițional 1 - Regulament pentru Efectuarea Serviciului de Transport Public Local de Persoane prin Curse Regulate în Municipiul Constanta37

(Anexa 15 - Regulament pentru Efectuarea Serviciului de Transport Public Local de Persoane prin Curse Regulate în Municipiul Constanta la CONTRACTUL de delegare gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune.! în municipiul Constanța)...................................................................................37

Anexa 9 la Actul Adițional 1 -Politica Privind Resursele Umane și Politica Sociala49

(Anexa 16 - Politica Privind Resursele Umane și Politica Sociala la CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune^ în municipiul Constanța)...................................................................................49

Anexa 10 l<-i Actul Adițional 1 - Estimarea Anuala a Compensației (valori fara TVA) .........................................................................................................................................................50

(Anexa 17 -


Estimarea Anuala a Compensației (valori fara TVA)


50


Anexa 1 la Actul adițional 1 - Programul de transport

(Anexa 2,]— la CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța)

'l

Programulde transport

Anexa 2.1 - Program de transport pentru rețeaua de autobuze

Tabel 1 Centr alizator program de transport

Linia

1

:          li

Km. Planificați

Autobuz

; li

.Progr

li

im normal, zi crătoare

Program normal. Sâmbătă- Duminică

Program de vară, Luni- Vineri

Program de vară, Sâmbătă- Duminică

Program 26 Aprilie -01 Mai

Sâmbătă- Duminică 26 Aprilie - 01 Mai Ț

1

|438.50

142.00

438.50

142.00

142.00

142.00

2-43

1,397.10

2,254.00

3,397.10

2,254.00

2,254.00

2,254.00

3

,250.80

825.80

1,250.80

825.80

825.80

825.80

3B

188.80

188.80

188.80

188.80

188.80

188.80

5-40

-

1,890.00

3,069.30

5,015.70

3,261.80

3,261.80

3,261.80

5B

581.40

562.20

581.40

562.20

562.20

562.20

42

,710.70

1,074.50

1,710.70

1,074.50

1,074.50

1,074.50

43C

711.00

671.00

711.00

671.00

671.00

671.00

43M

lț681.60

671.80

681.60

671.80

671.80

671.80

44

2,249.70

1,497.30

2,249.70

1,497.30

1,497.30

1,497.30

48

1,945.10

1,296.10

1,945.10

1,296.10

1,296.10

1,296.10

51

1,194.20

882.40

1,194.20

882.40

882.40

882.40

51B

308.40

-

308.40

-

-

-

100

1,932.40

1,472.40

0.00

0.00

0.00

0.00

100C

736.00

724.00

736.00

724.00

724.00

724.00

101

3,415.20

2,356.20

3,415.20

2,356.20

2,356.20

2,356.20

101M

373.80

851.60

873.80

851.60

851.60

851.60

102N

1,712.00

1,000.60

1,712.00

1,000.60

1,000.60

1,000.60

102P

T,854.00

1,081.60

1,854.00

1,081.60

1,081.60

1,081.60

CITY TOUR

1,214.80

1,214.80

1,214.80

1,214.80

100MAMAIA

2,697.85

2,629.75

2,629.75

2,629.75

N100

165.60

165.60

165.60

165.60

165.60

165.60

N2-43

280.00

280.00

280.00

280.00

280.00

280.00

N102

257.60

257.60

257.60

257.60

257.60

257.60

N5-40

360.80

360.80

360.80

360.80

360.80

360.80

Total Km planificati/zi

31,134.70

21,685.60

33,240.65

24,250.25

24,250.25

24,250.25

i km/zi

km/zi

km/zi

km/zi

km/zi

km/zi

Nr. Zile

197.00

67.00

68.00

26.00

4.00

3.00

Total km planificați anual

6,133,535.90

1,452,935.20

2,260,364.20

630,506.50

97,001.00

72,750.75

Total km planificați

10,647,093.55

Tabel 2 Calcul km planificați

1.

K

1

|,'v •' ‘Mta

1

■MKmgdnțomMM

BKK^Î^mjdefiffl

■fiUȚf^sDohWB

a

1

2

3=1+2

4

Program normal zils lucrătoare          ,

29598,00

1536,70

31134,70

197

Program normal Sâmbătă- Duminică

20729,00

956,60

21685,60

67

Program de vară, 1 Luni-Vineri

31588,25

1652,40

33240,65

68

Program de vară. Sâmbătă- Duminici

23150,95

1099,30

24250,25

26

Program 26 Aprilie -’ 01 Mai-zile lucrătoare

23150,95

1099,30

24250,25

4

26 Aprilie-01 Mai 1 Sâmbătă, Duminicii

23150,95

1099,30

24250,25

3

Program Rusalii

21090,95

913,50

22004,45

0

Total Km planificați

10647093,55

Tabel 3 Program normal, Luni-Vineri

Linie tra autobi

eu

T

!___                   Km. Planificați/zi

Km conform Program de Transport

Km pentru intrări-ieșiri

I

Km planificați total

398,00

40,50

438,50

2-43

3135

262.10

3397.10

3 i

1170

80.8

1250.8

3B

174,00

14,80

188,80

5-40

4757

133

4890

5B

563,00

18,40

581,40

42

1582

128.7

1710.70

43C i

676,00

35,00

711,00

43M ;

651,00

30,60

681,60

44 :

2117

132.7

2249.7

48

1856,00

89.10

1945.10

51

1108

86.2

1194.2

51B

260,00

48,40

308,40

100

1831

101.4

1932.4

100C ■

701,00

35,00

736,00

101 •

3360

55.2

3415.2

101M

845,00

28,80

873,80

102N

1663

49

1712

102P

1805

49

1854

N100 1

140

25.6

165.6

N2-43 :

235

45

280

N102

238

19.6

257.6

N5-40

333

27.80

360.8

Total Km

29598

planificați

1692.5 curse/ zi

1531.7

31134.7

Tabel 4 Program normal, Sâmbătă- Duminică

Linie trase autobuz

J !

|                            Km. Planificați/zi

Km conform Program de Transport

Km pentru intrări-ieșiri

Km planificați total

Linia i

1

130,00

12,00

142,00

2-43

2119

135

2254

3

778

47.80

825.8

3B i

174,00

14,80

188,80

5-40

2985,00

84,30

3069,30

Tabel 4 Progrjam normal, Sâmbătă- Duminică

Linie tras autobu

eu

|                            Km. Planificați/zi                            [

Km conform Program de Transport

Km pentru intrări-ieșiri

Km planificați total

5B H

544,00

18,20

562,20

42

1005

69.5

1074.5

43C ')

644,00

27,00

671,00

43M ;

643,00

28,80

671,80

44 |

1419

78.3

1497.3

48 '!

1249,00

47,10

1296,10

51 ,

837,00

45,40

882,40

51B I

-

-

-

100 !

1398

74.4

1472.4

100CJ

693,00

31,00

724,00

101 :

2315

41.2

2356.2

101M.I

821,00

30,60

851,60

102N

971,00

29,60

1000,60

102P'!

1058,00

23,60

1081,60

N100 '

140

25.6

165.6

N2-43 :

235

45

280

N102 I

238

19.6

257.6

N5-4C

333

27.80

360.8

Total Kin

20729

956.6

21685.6

planificați

1197 curse/zi

Tabel 5 Program de vara, Luni- Vineri

Linie tras autobu

)U

K

im. Planificați/ zi

Km conform Program de Transport

Km pentru intră ri-iesiri

Km planificați total

1

I

398,00

40,50

438,50

2-43

2119

135

2254

3

I

1170

80.8

1250.8

3B

i

174,00

14,80

188,80

5-40

4882.7

133

5015.7

5B

563,00

18,40

581,40

42

1582

128.7

1710.70

43C

676,00

35,00

711,00

43M

651,00

30,60

681,60

44

2117

132.7

2249.7

48

1856,00

89.10

1945.10

51

1108

86.2

1194.2

51B

260,00

48,40

308,40

100

-

-

0,00

100C

701,00

35,00

736,00

101

i

3360

55.2

3415.2

101M ,]

845,00

28,80

873,80

102N

I

1663

49

1712

102P

1805

49

1854

N100

;

140

25.6

165.6

N2-43

I

235

45

280

N102

i

238

19.6

257.6

N5-40

i

333

27.80

360.8

CITY TOLJR

1141,80

73,00

1214,80

100MAMAIA

2553,75

144,10

2697,85

Total Km planificați

l

; I

31588.25

1.881 curse/zi

1652.4

33240.65

Tabel 6 Program de vara, Sâmbătă- Duminică

Linie tras autobu

JU

i

|                             Km. Planificați                             j

Km conform Program de Transport

Km pentru intrări-ieșiri

Km planificați total

1 ;l

130

12

142

2-43 ;

2119

135

2254

3

778

47.8

825.8

3B

174,00

14,80

188,80

5-40 i

3177.5

84.3

3261.80

5B j

544

18.20

562.2

42 I

1005

69.5

1074.5

43C |

644,00

27,00

671,00

43M '

643,00

28,80

671,80

44

1419

78.3

1497.3

48 i

1249,00

47,10

1296,10

51 I

837,00

45,40

882,40

51B  1

-

100 :

0,00

0,00

0,00

100C .

693,00

31,00

724,00

101

2315

41.2

2356

101M |

821,00

30,60

851,60

102N I

971,00

29,60

1000,60

102P i

1058,00

23,60

1081,60

N100 '

140

25.6

165.6

N2-43

235

45

280

N102 i

238

19.6

257.6

N5-40 I

333

27.80

360.8

CITYTOU

1141,80

73,00

1214,80

100MAMAIA

2485,65

144,10

2629,75

Total Km

23150.95

planificați i

1380.5 curse/zi

1099.3

24250.25

Tabel 7 Prograin sărbători, Luni - Vineri

-----

Linie trase autobuz

j

|                           Km. Planificați/zi                           j

Km conform Program de Transport

Km pentru intrări-ieșiri

Km planificați total

1           i

130

12

142

2-43   ;

2119

135

2254

3

778

47.8

825.8

3B i

174,00

14,80

188,80

5-40 l

3177.5

84.3

3261.80

5B I

544

18.20

562.2

42

1005

69.5

1074.5

43C

644,00

27,00

671,00

43M

643,00

28,80

671,80

44    ,!

1419

78.3

1497.3

48     |

1249,00

47,10

1296,10

51       1

837,00

45,40

882,40

51B i

-

100

0,00

0,00

0,00

100C

693,00

31,00

724,00

101 I

2315

41.2

2356

101M I

821,00

30,60

851,60

102N   :

971,00

29,60

1000,60

102P

1058,00

23,60

1081,60

N100   ;;

140

25.6

165.6

N2-43 u

235

5

280

anexă la

HCLM NR $11/

Tabel 7 Progriam sărbători, Luni - Vineri

Linie tras autobuj

3U

|                           Km. Planificați/ zi                           j

Km conform Program de Transport

Km pentru intrări-ieșiri

Km planificați total

N102 ?

238

19.6

257.6

N5-4C)

333

27.80

360.8

CITY TOIJR

1141,80

73,00

1214,80

100MAMĂIA

2485,65

144,10

2629,75

Total Kijîi planificați

23150.95

1099.3

24250.25

1380.5 curse/zi

Tabel 8 Program sărbători, Sâmbătă- Duminică

Linie tras; autobv

eu

|                           Km. Planificați

Km conform Program de Transport

Km pentru intră ri-iesiri

Km planificați total

1

130

12

142

2-43 i

2119

135

2254

3 'I

778

47.8

825.8

3B |

174,00

14,80

188,80

5-40 !

3177.5

84.3

3261.80

5B

544

18.20

562.2

40C ,

-

-

-

42 i

1005

69.5

1074.5

43C |

644,00

27,00

671,00

43M

643,00

28,80

671,80

44

1419

78.3

1497.3

48 '

1249,00

47,10

1296,10

51 !

837,00

45,40

882,40

51B i

-

100 ;

0,00

0,00

0,00

100C !

693,00

31,00

724,00

101

2315

41.2

2356

101M ,

821,00

30,60

851,60

102N .

971,00

29,60

1000,60

102P ,

1058,00

23,60

1081,60

N100 I

140

25.6

165.6

N2-43

235

45

280

N102

238

19.6

257.6

N5-4C

333

27.80

360.8

CITYTOLIR

1141,80

73,00

1214,80

100MAMAIA

2485,65

144,10

2629,75

Total Km planificați

23150.95

1099.3

24250.25

1380.5 curse/zi

PREȘEDINTE ȘEDINȚ

PAWCKl TV

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Anexa 2.2 - Program de circulație autobuze

___________________________________________li______________________________________________________________________________________

Tabel 1 Progiram normal-zile lucratoare (1-5)/ Sambata-Duminica (6-7)

! Linia

, Număr

1 stafii /

' sens

Lungimea

i

I

Traseul

Felul miji, tr. + capacitate

Nr. locuri

Intervalul de succesiune a curselor: zilele 1-5 (6-7)

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6-7) e R ’  6-    10-   13- '■  19- !  21

■   10      13      19 |   21 ■  23

Plecări de la ’ capetele de    l

traseu        1

Prima    Ultima j

(ora) . (ora) |

1

Dus: Cap Vârful cu

Str. Suce<

Inie D. Sere ( Confort Urban ) - Str. Dor - Bd. Aurel Vlaicu - Bd. Tomis -va - Str. Adamclisi - Str. Soveja

ISUZU

27'

18'

27'

5,15

19,00

16= dus

Maz 203

( 60'

)

(60' )

(60' )

(6,00)

(17,00)

14= întors

întors: Cai), linie I. Str. Soveia - Bd. Tomis- Bd. Aurel Vlaicu - Str. Vârful cu Dor - Cap linie D. Sere (Confort Urban)

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

2

3

2

18,50 km

i

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(1)

(D

(1)

2-43

Dus: Cap Linie CIREȘICA - Str.Cpt.Dobrilă Eugeniu - Str. Sucevei - Bd.Tomis - Bd. Mamaia -Str. Răscoala din 1907 - Bd. Ferdinand - Str.Gării - Str. Th.Burada - Bd.1 Mai - Str. Petru Cercel -Str. Brizei ■' Poarta 6 Port

ISUZU

5'

5'

7'

7'

9'

11'

5,15

23,00

23= dus

Maz 203

(10' )

( 10'

)

(10' )

(10' )

(11' )

( 15'

)

(5,45)

(23,00)

22= întors

întors: Str. ''/iorelelor - Str. Paiurei - Bd.1 Mai Vechi - Bd.1 Mai - Str. Th.Burada - Str. Gării -Bd. Ferdinand - Str. Mircea cel Bătrân - Str.lon Ratiu - Bd.Tomis- Str. Suceava - Str.Cișmelei -CL.Cireșica

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

14

18

13

13

13

8

21,40 km

11

(6)

(9)

(9)

(9)

(8)

(6)

3

Dus: Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica) - Str. Dobrila Eugeniu - Str. Adamclisi - str.Soveja -Bd. Tomis ■■ Str. Alexandru Sahia -Str.Santinelei - Sanatoriu (Palazu Mare)

ISUZU

13'

13'

13'

13'

13'

30'

5,15

22,00

15= dus

Maz 203

(20' )

( 20'

)

(20' )

(20' )

(20' )

( 30'

)

(5,45)

(22,00)

12= întors

întors: CaD linie 1. Sanatoriu ( Palazu Mare ) -Str.Santinelei- Str. Dumbrăveni - Str.Budapesta - Str.Napolil - Str.Cracovia - Str.Napoli -Str.Budapesta - Bd. Tomis - Str.Soveja - Str. Adamclisi -| Str.Cișmelei - Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica)

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

5

5

5

5

5

2

15,4 km

1

1

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

3B

Dus: Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica) - Str. Dobrila Eugeniu - Str. Suceava - Bd. Tomis -Bd. Aurel Vlaicu - D.N.3C Târg

ISUZU

60'

60'

60'

6,00

19,00

10= dus

Maz 203

( 60'

)

(60' )

(60' )

(6,00)

(19,00)

7= întors

întors: CaD linie 1. D.N.3C Tara - Bd. Aurel Vlaicu - Beli Tomis - Str. Cișmelei - Cap linie D. Tomis Nordi (Ciresica)

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

1

1

1

12,40 km

1

: j

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(1)

(1)

(1)

5-40

Dus: Cap liiiie.5 - Str. Virful cu Dor - Str. Democrației. - Str.Mesterul Manole - Str. Hatman

 • - Arbore - Șos. Mangaliei - Bif. Cumpăna - Șos. Mangaliei -(lîd. 1 Mai - Str. Th.Burada - Str. Gării

 • - Bd.Ferdine nd - Str. Mircea cel Bătrân - Bd. Mamaia - CI. Pescărie - Bd. A Campus Universitari

ISUZU

5'

5'

6'

6'

7'

20'

5,15

23,00

32= dus

Maz 203

(15' )

(8' )

(8' )

(8' )

(9' )

( 15'

)

(5,45)

(23,00)

27= întors

întors: Campus Univesitar - Pescărie - Bd. Mamaia - Str. Răscoalei din 1907 - Bd. Ferdinand - Str. Gării - |Str. Th.Burada - Bd. 1 Mai - Șos. Mangaliei - Str. Pandurului - Str. Democrației -Str. Virful ci'1 Dor - Cap linie 5

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

14

21

18

18

12

8

29,70 km

!

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(6)

(11)

(11)

(11)

(10)

(6)

5B

Dus: Cap linie D. Sere (Confort Urban) - Str. Vârful cu Dor - Str. Democrației - Str. Meșterul Manole - Stij. Hatman Arbore - sos. Mangaliei -Bd. 1 Mai - Bd. Ferdinand -Str. Theodor Burada - Gara C.F.Rj

ISUZU

20'

20'

20'

20'

20'

20'

5,15

23,00

13= dus

Maz 203

(20' )

( 20'

)

(20' )

(20' )

(20' )

( 20'

)

(5,45)

(23,00)

ANEXĂ LA J

HCLM NR. /Aq

Tabel 1 Prog ram normal-zile lucratoare (1-5)/ Sambata-Duminica (6-7)

Linia

Număr

' statii /

sens

i Lungimea

Traseul

Felul miji, tr. + capacitate

Nr. locuri

Intervalul de succesiune a curselor: zilele 1-5 (6-7)

Numărul de mijloace de transport: zilele . . _____LL(6-7)________

5      6-   10-   13-   19-   21

10     13     19    21     '

Plecări de la capetele de traseu

Prima    Ultima ■

(ora)......(ora) ’

8= intors

Intors: Cam linie I. Gara C.F.R.- Str. Theodor Burada - Bd. 1 Mai - sos. Mangaliei - Str.

Maz 107

Maz 103

Pandurului - Str. Democrației - Str. Vârful cu Dor - Cap linie D. Sere (Confort Urban)

25S + 72P

2

2

2

2

2

2

13,10 km

1

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

42

Dus: Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica) - Str. Dobrila Euțjeniu - Str. Suceava - Bd. Tomis -Bd. Mamaia - Str. M. Viteazu - Str. Traian -Poarta 2 P ort

ISUZU

9'

6'

6'

6'

11'

24'

5,15

23,00

11= dus

Maz 203

(10’ )

( 11'

)

(11' )

(ir )

(ir )

( 17'

)

(5,45)

(23,00)

10= intors

Intors: CaD linie 1. Poarta 2 Port - Str. Traian -Str. M. Viteazu - Bd. Mamaia - Bd. Tomis - Str. Suceava - Str. Cișmelei - Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica)

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

5

9

9

9

7

3

11,10 km

i

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(3)

43 C

Dus: Cap lii-ie D. Carrefour - Bd. Tomis - Bd. Mamaia - Str. Rascoala din 1907 - Bd. Ferdinand - GaraC.F.Iț.

ISUZU

25'

25'

25'

25'

25'

38'

5,15

22,30

13= dus

Maz 203

(25' )

( 25'

)

(25' )

(25' )

(25' )

( 38'

)

(5,45)

(22,30)

12= intors

Intors: CaD linie I.Gara C.F.R.- Bd.Ferdinand -Str. Mircea cel Batran - Str. Ion Ratiu - Bd. Tomis - Cap linie D. Carrefour

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

3

3

3

3

3

2

16,10 km

I

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(2)

43 M

Dus: Gară - B-dul Feridinand - Str.Mircea cel Bătrân - B-dul Tomis - B- dul Aurel Vlaicu-Maritimo ,

ISUZU

25'

25'

25'

25'

25'

38'

5,15

23,00

14= dus

Maz 203

(25' )

( 25'

)

(25' )

(25' )

(25' )

( 38'

)

(5,45)

(23,00)

15= intors

Intors: Maritimo - B-dul Aurel Vlaicu - B-dul Tomis - B-dul Mamaia- Str. 1907 - B-dul Ferdinand- Gară

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

3

3

3

3

3

2

15,50 km

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(2)

44

Dus: Cap linie D. Poarta 1 Port - Bd. Marinarilor - Str. Traian !- Str. M.Viteazu - Str. C-tin Bratescu - Ud. I. Gh. Duca - Str. I.L.Caragiale -Str. Baba Novac - Bd. Aurel Vlaicu - Str. Stefanita Vot la

ISUZU

10'

6'

7'

7'

12'

25'

5,15

23,00

17= dus

Maz 203

(15' )

( 11'

)

(11' )

(11' )

(11' )

( 20'

)

(5,45)

(23,00)

15= intors

Intors: Cap linie I. Str. Stefanita Vodă - Bd. Aurel Vlaicu Str. Baba Novac - Str.

I.L.Caragiale ■ Bd. I. Gh. Duca - Str. Tepes Vodă - Str. M.Viteazu - Str. Traian - Bd. Marinarilor -Cap linie D. F'oarta 1 Port

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

6

10

9

9

5

3

16,40 km

I I

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(4)

(6)

(6)

(6)

(6)

(3)

48

Dus: Cap liniei D. C.F.R. Palas - Bd. I.C.Bratianu - Bd. Ferdinand - Str. M.Viteazu - Str. Traian -Poarta 2 Port]

ISUZU

10'

5'

7'

r

7'

19'

5,15

23,00

14= dus

Maz 203

(12' )

(10' )

(10' )

(10' )

(12' )

( 25'

)

(5,45)

(23,00)

13= intors

Intors: Cap linie I. Poarta 2 Port - Str.Traian -Str. M. Viteazu - Bd. C-tin Bratescu- Str. I.Gh.Duca - Eid. Ferdinand - Bd. I.C. Bratianu -Cap linie D. C.F.R. Palas

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

5

10

9

9

6

4

13,50 km

’i

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(4)

(5)

(5)

(5)

(4)

(2)

51

Dus: Cap linie D. Poarta 1 Port - Bd. Marinarilor -Str. Traian - l: tr. M.Viteazu - Str. C-tin Bratescu -Bd. I. Gh. Duc: î - Str. I.L.Caragiale - Str. Eliberării - Halta Traian

ISUZU

11'

7'

10'

10'

10'

15'

5,15

23,00

12= dus

Maz 203

(15' )

( ir

(11' )

(1T )

(15' )

( 22'

)

(5,45)

(23,00)

10= intors

Intors: Cap linie I. Halta Traian - Str. Eliberării -Str. I.L.Caragiale - Str.Tepes Vodă - Str.

Maz 107

Maz 103

Linia


NumărTraseul


Felul miji, tr. + capacitate


ANEXA LA

HCLM NR.5^lPlecări de la

Capetele de traseu

Prima Ultima '■


Nr. locuri

ir;

M.Viteazu Str.Traian - Bd. Marinarilor - Cap linie D. Poarta 1 Port

25S + 72P

4

7

5

5

5

3

■■

10,40 km

11

1

28S + 76P

26S +115P

26S + 73P

(3)

(4)

(4)

(4)

(3)

(2)

51b

Dus: Cap linie Poarta 1 Port - Bd. Marinarilor -Str. Traian Str.Negru Vodă - Str.Mircea cel Bătrân - Bd-ul. Ferdinand - Bd. I. Gh. Duca - Str. I.L.Caragiale - Str. Eliberării - Str. Nicolae Filimon - Bd-ul Aurel Vlaicu

ISUZU

30'

30'

30'

5,20

18,00

12= dus

Maz 203

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

10= intors

Intors: Cap linie Bd-ul Aurel Vlaicu - Str. Nicolae Filimon - Ha'lta Traian - Str. Eliberării - Str. I.L.Caragiale - Str.Tepes Vodă- Str. M.Viteazu -Str.Traian -Bd-ul Marinarilor - Cap linie D. Poarta 1 Port

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

2

2

2

13,7 km

I

I

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(-)

(-)

(-)

100

Dus : Cap liZie D. Gara C.F.R.- Bd. Ferdinand -Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd. Al. Lapusneanu -Sat Vacantei1

ISUZU

10'

5*

5'

5'

10'

20'

5,15

23,00

12= dus

Maz 203

(12' )

(8' )

(8' )

(8' )

(10' )

( 12'

)

(5,45)

(23,00)

10= intors

Intors: Cap linie 1. Sat Vacanta - Bd. Al.

Lapusneanu'!- Bd. 1 Decembrie - Bd. Ferdinand -Cap linie D.,<3ara C.F.R.

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

5

10

10

10

9

3

11,70 km

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(4)

(7)

(7)

(7)

(7)

(4)

100 c

Dus: Cap linie D. Carrefour - Bd. Tomis - Bd.

A.VIaicu - EJ. Al.Lapusneanu - Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd. Ferdinand - Gara C.F.R.

ISUZU

20'

20'

20'

20'

20'

30'

5,15

22,30

13= dus

Maz 203

(20' )

( 20'

)

(20' )

(20' )

(20' )

( 30'

)

(5.45)

(22,30)

13= intors

Intors: CaD linie I. Gara C.F.R. - Bd. Ferdinand -Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd. Al.Lapusneanu -Bd. A.Vlaicu ■ Bd. Tomis - Cap linie D. Carrefour '1

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

3

3

3

3

3

2

11,70 km

i i

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(2)

101

Dus : Cap liniei01 Depou Tramvaie - Str.

ISUZU

7'

5'

r

T

10'

20'

5,15

23,00

20= dus

Celulozei - Bit. Aurel Vlaicu - Șos. Mangaliei -Bd. Aurel Vlaicu - Bd. 1 Mai - Str. Caraiman -Șos. Mangaliei - Gara C.F.R - Str. Theodor Burada - Bd. Ferdinand - Str. M.Viteazu - Poarta 2 Port - Poarta 1 Port

Maz 203

(10' )

(9’ )

(9' )

(9' )

(14' )

( 16'

)

(5,45)

(23,00)

22= intors

Intors: Poarta 11 Port - Str. Termenele Romane -Str. Traian - l:tr. Mihai Viteazul - Str. I.C. Brătescu - Sti;. I.G. Duca - Bd. Ferdinand - Str. Theodor Burada - Sos. Mangaliei - Str. Caraiman

 • - Bd. 1 Mai - l:os. Mangaliei - Bd. Aurel Vlaicu -Sos. Mangaliei - Bd. Aurel Vlaicu - Str. Celulozei

 • - Cap linie101| Depou Tramvaie

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

9

16

14

13

13

6

22,7 km

f 1 :i

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(4)

(9)

(9)

(9)

(9)

(4)

101 M

Dus: Cap liniei 01M Gară C.F.R. - Șos. Mangaliei - Str. Caraiman- Bd. 1 Mai- Șos. Mangaliei - Bd. Aurel Vlaicu MARITIMO - Bd. Aurel Vlaicu -Șos. Mangaliei - Bd. 1 Mai - Str. Caraiman - Șos. Mangaliei -Cap liniei01M Gară C.F.R

ISUZU

30'

30'

30'

30'

30'

45'

5,15

23,00

18=dus

Maz 203

(30' )

( 30'

)

(30' )

(30’ )

(30' )

( 45'

)

(5,45)

(23,00)

18=intors

Intors: CaD liniei 01 Gară C.F.R. - Sos. Manaaliei - Str. Caraimali- Bd. 1 Mai - Șos. Mangaliei - Bd. Aurel Vlaicu MARITIMO - Bd. Aurel Vlaicu -Șos. Mangaliei - Bd. 1 Mai - Str. Caraiman - Șos. Mangaliei -Cap linie101M Gară C.F.R

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

3

3

3

3

3

2

23,8 km

I

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(2)


Linia


Număr statii / sens

Lungimea


Traseul


Felul miji, tr. + capacitate


Nr. locuri


16= dusDus: Cap linie D. Faleza Nord (Cap linie 102 ) -Str. Zorelelor - Str. Soveja - Str. Dezrobirii -Str. Cumpenei - Str. Industriala - Cap linie D. Depou Tramvaie__________________________

întors: Cap linie I. Depou Tramvaie - Str. Industriala?'' Str. Cumpenei - Str. Dezrobirii -Str. Soveja - Str. Zorelelor - Faleza Nord (Cap linie 102) I___________________________________________


ISUZU


Maz 203


Maz 107

Maz 103


25S + 72P


17,50 km


102 P


19= dus18,90 km


i

__I___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dus: Cap linie D. Pescărie ( Cap linie 102 ) -Bdul Mamaia - Str. Soveja - Str. Dezrobirii -Str. Cumpenei - Str. Industriala - Cap linie D. Depou Tramvaie

întors: Cap l'^nie I. Depou Tramvaie - Str. Industriala ,-l Str. Cumpenei - Str. Dezrobirii -Str. Soveja ’■ Bdul Mamaia - Pescărie (Cap linie 102) I

’l


28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P ISUZU


Maz 203


Maz 107

Maz 103


25S + 72P


N100


12= dus


10= întors


11,70 km


N2-43.


23= dus


22= întors


21,40 km

N102


19= dus


20= întors


Dus : Cap Iririijie D. Gara C.F.R.- Bd. Ferdinand -Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd. Al. Lapusneanu -Sat Vacantei) întors: Cap linie I. Sat Vacanta - Bd. Al. Lapusneanu) - Bd. 1 Decembrie - Bd. Ferdinand -Cap linie D. Gara C.F.R.

I

____________J______________________________________ Dus: Cap Linie CIREȘICA - Str.Cpt.Dobrilă Eugeniu - Sțr. Sucevei - Bd.Tomis - Bd. Mamaia -Str. Răscoala din 1907 - Bd. Ferdinand - Str.Gării - Str. Th.Burada - Bd.1 Mai - Str. Petru Cercel -Str. Brizei - :'oarta 6 Port

întors: Str. Viorelelor - Str. Pajurei - Bd.1 Mai Vechi - Bd.1 Mai - Str. Th.Burada - Str. Gării -Bd. Ferdinand - Str. Mircea cel Bătrân - Str.lon Ratiu - Bd.Tomis- Str. Suceava - Str.Cișmelei -CL.Ciresica i

; I

Dus: Cap linie D. Pescărie (Cap linie 102 ) -Bdul Mamaiei- Str. Soveja - Str. Dezrobirii -Str. Cumpenei - Str. Industriala - Cap linie D. Depou Tramvaie întors: Cap liiriiie I. Depou Tramvaie - Str. Industriala - )Str. Cumpenei - Str. Dezrobirii -Str. Soveja - Bdul Mamaia - Pescărie (Cap linie 102)


28S + 76P

26S + 115P

26S 73P ISUZU


Maz 203

Maz 107 Maz 103

25S + 72P

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P ISUZU


Maz 203


Maz 107

Maz 103 25S + 72P 28S + 76P 26S + 115P

26S + 73P


ISUZU


Maz 203


Maz 107

Maz 103


25S + 72P


18,90 km


5-40


32= dus


27= întors


29,70 km


Dus: Cap linhl.5 - Str. Virful cu Dor - Str. Democrației pjstr.Mesterul Manole - Str. Hatman

 • - Arbore - Șo'si. Mangaliei - Bif. Cumpăna - Șos. Mangaliei - Bt'i. 1 Mai - Str. Th.Burada - Str. Gării

 • - Bd.Ferdinand - Str. Mircea cel Bătrân - Bd. Mamaia - CL. Pescărie - Bd. A Campus Universitar ))

întors: Campus Univesitar - Pescărie - Bd.

Mamaia - Str. Răscoalei din 1907 - Bd. Ferdinand

 • - Str. Gării - ifr. Th.Burada - Bd. 1 Mai - Șos. Mangaliei - Str. Pandurului - Str. Democrației -Str. Virful cu Dor - Cap linie 5

l

i


28S + 76P

26S +115P

26S + 73P

ISUZU


Maz 203


Maz 107

Maz 103


25S + 72P


28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P


ANEXĂ LA

HCLM NR. 5Ț&, MQ23:30


23:30


i

ANEXĂ la

hclm nr. 57o^$0/<?

Tabel 1 Program normal-zile lucratoare (1-5)/ Sambata-Duminica (6-7)

Linia

Număr statii / sens

Lungimea

,   ...     Intervalul de succesiune a curselor: zilele            ...      1

Felul miji.                                                          Plecări de la

capacitate   Numărul de mijloace de transport: zilele ’    ^sîu^

Traseul                                                       1-5 (6-7)

...    .    c c 6-   10-   13-   19-   21    Prima    Ultima

Nr.locun    5-6 1Q    n    lg    21     -          .

.......... ?3 _(Qra)____(ora)_ __

NOTA I LINIILE DE NOAPTE CIRCULA PE TOT TIMPUL

|            | ANULUI IN ACELAȘI PROGRAM.__________________|______________| I I I I I I_________|__________|

anexă la

HCLM NR,

Traseul

Felul miji, tr. + capacitate

Intervalul de succesiune a curselor: zilele 1-5 (6-7) Numărul de mijloace de transport: zilele ......1-5_(6-7)________________

Plecări de la papetele de , traseu

1

Nr. locuri

5-   6-   10-  13-  *19-   21-

6    10    13    19    21     23

Prima Ultima j . (ora)      (ora) ;

1 J'

Dus: Cap Vârful cu

linie D. Sere ( Confort Urban ) - Str. Dor - Bd. Aurel Vlaicu - Bd. Tomis -

ISUZU

27'

18' (

(

27' (

5,15

19,00

16= dus

Str. Suce

ava - Str. Adamclisi - Str. Soveja

Maz 203

60’ )

60' )

60' )

(6,00)

(17,00)

14= întors

întors: Cap linie I. Str. Soveja - Bd. Tomis - Bd.

Maz 107

Maz 103

25S + 72P

Sere (Confort Urban)

2

3

2

I

28S + 76P

18,50 km

26S + 115P

(1)

(1)

(1)

I

26S + 73P

- 2-43 ;

Dus: Cap Linie CIREȘICA - Str.Cpt.Dobrilă Eugeniu -jstr. Sucevei - Bd.Tomis - Bd. Mamaia -

ISUZU

5’

( 10'

)

5’

( 10’

)

T

( 10'

)

7'

( 10'

)

9'

(

11'

11'

5,15

23,00

23= dus

Str. Răscoala din 1907 - Bd. Ferdinand - Str.Gării - Str. Th.l:jurada - Bd.1 Mai - Str. Petru Cercel -

Maz 203

(15' )

(5,45)

(23,00)

22= întors

Str. Brize

i. - Poarta 6 Port

l

i

Maz 107

)

Maz 103

25S +

Vechi - B: .1 Mai - Str. Th.Burada - Str. Gării - Bd.

Ferdinand - Str. Mircea cel Bătrân - Str.lon Ratiu -

72P

Bd.Tomis

■! Str. Suceava - Str.Cismelei -

28S + 76P

CL.Cireșica

26S + 115P

14

18

13

13

13

8

26S + 73P

21,40 km

i

(6)

(9)

(9)

(9)

(8)

(6)

3

Duș: Cap

l inie D. Tomis Nord (Ciresica) - Str.

ISUZU

13'

13’

13'

13'

13'

30'

5,15

22,00

Dobrila E

j'geniu - Str. Adamclisi - str.Soveja -

(

(

(

(

(

(30' )

15= dus

Bd. Torni

■>|- Str. Alexandru Sahia - Str.Santinelei

Maz 203

20’

20'

20'

20'

20'

(5,45)

(22,00)

12= întors

- Sanatoriu (Palazu Mare)

întors: Cap^ linie I. Sanatoriu ( Palazu Mare ) -

Maz 107

)

)

)

)

)

Str.Santinelei- Str. Dumbrăveni - Str.Budapesta

Maz 103

- Str.Napoli - Str.Cracovia - Str.Napoli -Str.Budapesta - Bd. Tomis - Str.Soveja - Str.

25S +

Adamclisi ■ Str.Cismelei - Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica)

72P

5

5

5

5

5

2

28S + 76P

15,4 km

I I

26S + 115P

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

I

26S + 73P

____

Dus: Cap

linie D. Tomis Nord (Ciresica) - Str.

ISUZU

60’ (

60' )

60' (

60' )

60' (

60' )

6,00

19,00

10= dus

Dobrila Eugeniu - Str. Suceava - Bd. Tomis -Bd. Aurel Vlaicu - D.N.3C Târg

Maz 203

(6,00)

(19,00)

7= întors

întors: Cap' linie I. D.N.3C Tara - Bd. Aurel Vlaicu - Bd. Tomis - Str. Cișmelei - Cap linie D. Tomis

Maz 107

Maz 103

25S +

72P

1

1

1

Nord (Cires ica)

I

28S + 76P

12,40 km

I ■I jl

26S + 115P

(D

d)

(1)

ii

26S + 73P

5-40

Dus: Cap

liriie Sere - Str. Virful cu Dor - Str.

ISUZU

5'

5'

6'

6'

7'

20'

5,15

23,00

Democrației - Str.Mesterul Manole - Str. Hatman -Arbore - Șos. Mangaliei - Bif. Cumpăna - Șos.

( 15'

)

32= dus

Mangaliei ■ IBd. 1 Mai - Str. Th.Burada - Str. Gării -Bd.Ferdinand - Str. Mircea cel Bătrân - Bd.

Maz 203

(8' )

(8' )

(8' )

(9’ )

(15' )

(5,45)

(23,00)

Mamaia -

CI.. Pescărie - Aqua Magic - Bd. Aurel

Vlaicu - CaiiTipus Universitar

27= întors

întors: Campus Univesitar - Pescărie - Bd. Mamaia - Str. Răscoalei din 1907 - Bd. Ferdinand

Maz 107

Maz 103

- Str. Gării Str. Th.Burada - Bd. 1 Mai - Sos.

25S +

72P

Mangalie

- Str. Pandurului - Str. Democrației -

14

21

18

18

12

8

Str. Virful

cu Dor - Cap linie Sere

1

28S + 76P

31,00 km

1

i

26S + 115P

(6)

(11)

(11)

(11)

(10)

(6)

anexa la

HCLM NR.


I

___________________________________________________'J.                                                                                                       _______________________

Tabel 2 Program de vara si evenimente, Luni-Vineri(1-5)/ Sambata-Duminica (6-7)


Linia


Număr


statii / sens

Lungimea


Traseul

Felul miji, tr. + capacitate

Intervalul de succesiune a curselor: zilele 1-5 (6-7)

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6-7)

Plecări de la capetele de traseu

Nr. locuri

5-   6- 10- 13- 19- 21-

6     10    13 . 19    21     23

Prima   Ultima

(ora)      (ora) .

23,00

26S + 73P ISUZU


13= dus


8= întors


Dus: Capi linie D. Sere (Confort Urban) - Str. Vârful cu' Dor - Str. Democrației - Str. Meșterul Manole -j Str. Hatman Arbore - sos. Mangaliei -Bd. 1 Mal - Bd. Ferdinand -Str. Theodor Burada -Gara C.F .R.

întors: Cap linie I. Gara C.F.R.- Str. Theodor Burada -- Bd. 1 Mai - sos. Mangaliei - Str.

Pandurului - Str. Democrației - Str. Vârful cu Dor - Cap lirice D. Sere (Confort Urban)


Maz 203


Maz 107

Maz 103


25S +

72P


13,10 km


42


11= dus


10= întors


11,10 km


Dus: Cap linie D. Tomis Nord (Ciresica) - Str. Dobrila Eiugeniu - Str. Suceava - Bd. Tomis -Bd. Mamaia - Str. M. Viteazu - Str. Traian -Poarta 2 Port

întors: Cap linie I. Poarta 2 Port - Str. Traian - Str. M. Viteazu - Bd. Mamaia - Bd. Tomis - Str.

Suceava - Str. Cișmelei - Cap linie D. Tomis Nord (Cir= sica)

i

j


28S + 76P

26S + 115P 26S + 73P

ISUZU


Maz 203


43 C


13= dus


12= întors


Dus: Cap linie D. Carrefour- Bd. Tomis- Bd. Mamaia - Str. Rascoala din 1907 - Bd. Ferdinand

 • - Gara C.F.R.

i

întors: Cap'linie I.Gara C.F.R.- Bd.Ferdinand -Str. Mirce»' cel Batran - Str. Ion Ratiu - Bd. Tomis

 • - Cap liniej D. Carrefour


Maz 107

Maz 103

25S +

72P

28S + 76P

26S + 115P 26S + 73P

ISUZU


Maz 203


16,10 km


43 M


14= dus


l

Dus: Gară B-dul Feridinand - Str.Mircea cel Bătrân - B-dul Tomis - B- dul Aurel Vlaicu-Maritimo I


Maz 107

Maz 103

25S +

72P

28S + 76P

26S + 115P 26S + 73P

ISUZU


Maz 203


15= întors


întors: Maritimo - B-dul Aurel Vlaicu - B-dul Tomis - B-:ul Mamaia- Str. 1907 - B-dul Ferdinand-'Gară

I

i


15,50 km


44


17= dus


15= întors


Dus: Cap linie D. Poarta 1 Port - Bd. Marinarilor -Str. Traian ■' Str. M.Viteazu - Str. C-tin Bratescu -Bd. I. Gh. Dbca - Str. I.L.Caragiale - Str. Baba Novac - Bd.{ Aurel Vlaicu - Str. Stefanita Vodă întors: Cap linie I. Str. Stefanita Vodă - Bd. Aurel Vlaicu - Sti'J Baba Novac - Str. I.L.Caragiale - Bd. I. Gh. Duca,? Str. Tepes Vodă - Str. M.Viteazu -Str. Traian Bd. Marinarilor - Cap linie D. Poarta 1 Port '

l


Maz 107

Maz 103

25S +

72P

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P ISUZU


Maz 203


Maz 107

Maz 103


25S +

72P


16,40 km


14= dus


Dus: Cap lirije D. C.F.R. Palas - Bd. I.C.Bratianu -Bd. Ferdinand - Str. M.Viteazu - Str. Traian -Poarta 2 Port

întors: Cap liînie I. Poarta 2 Port - Str.Traian -


28S + 76P

26S + 115P 26S + 73P

ISUZU


Maz 203


Maz 107Linia

i

'■    Număr

Traseul

Felul miji, tr. + capacitate

Intervalul de succesiune a curselor: zilele 1-5 (6-7)

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6-7)

Plecări de la capetele de traseu

statii / sens

Nr. locuri

5-   6-   10-  13-  19-   21-

Prima

Ultima .

Lungimea

6    10    13    19    21     23

(ora)

(ora) .

13,50 km

Str. M. Viteazu - Bd. C-tin Bratescu- Str.

I.Gh.Duca - Bd. Ferdinand - Bd. I.C. Bratianu -Cap linie' D. C.F.R. Palas

I

Maz 103

5

(4)

10

(5)

9

(5)

9

(5)

6

(4)

4

(2)

25S +

72P

28S + 76P

26S + 115P 26S + 73P

51

Dus: Cap linie D. Poarta 1 Port - Bd. Marinarilor -

ISUZU

11*

r

10'

10'

10'

15'

5,15

23,00

Str. Traian - Str. M.Viteazu - Str. C-tin Bratescu -

(

(

(

(

(

(22' )

12= dus

Bd. I. Gh Duca - Str. I.L.Caragiale - Str.

Maz 203

15'

ir

11'

ir

15'

(5,45)

(23,00)

10= intors

Eliberării - Halta Traian

Intors: Cap linie 1. Halta Traian - Str. Eliberării -

Maz 107

)

)

)

)

)

Str. I.L.Ciiragiale - Str.Tepes Vodă - Str.

Maz 103

M.Viteazu - Str.Traian - Bd. Marinarilor - Cap

25S +

linie D. Poarta 1 Port

72P

4

7

5

5

5

3

28S + 76P

10,40 km

I

26S + 115P

(3)

(4)

(4)

(4)

(3)

(2)

I

26S + 73P

51b

Dus: Cap linie Poarta 1 Port - Bd. Marinarilor -

ISUZU

30'

30'

30'

5,20

18,00

------

Str. Traian - Str.Negru Vodă - Str.Mircea cel

12= dus

Bătrân -

Iîdul. Ferdinand - Bd. I. Gh. Duca - Str.

I.L.Caragiale - Str. Eliberării - Str. Nicolae

Maz 203

(-)

(-)

(-)

(■)

(-)

Filimon

I3d-ul Aurel Vlaicu

10= intors

Intors: Cap linie Bd-ul Aurel Vlaicu - Str. Nicolae

Maz 107

Filimon

Halta Traian - Str. Eliberării - Str.

Maz 103

I.L.Caragiale - Str.Tepes Vodă- Str. M.Viteazu -Str.Traian' - Bd-ul Marinarilor - Cap linie D. Poarta 1 Port

25S + 72P

2

2

2

13,7 km

1

28S + 76P

26S + 115P 26S + 73P

(-)

(-)

(-)

100 c.

Dus: Cap linie D. Carrefour - Bd. Tomis - Bd. A.

ISUZU

20' ( 20' )

20' ( 20' )

20' ( 20' )

20’ (

20' )

20' (

20' )

30'

5,15

22,30

13= dus

Vlaicu - Eld. AI.Lapusneanu - Bd. 1 Decembrie 1918- Bd,. Ferdinand - Gara C.F.R.

Maz 203

(30' )

(5,45)

(22,30)

13= intors

Intors: Cap linie I. Gara C.F.R. - Bd. Ferdinand -

Maz 107

Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd. AI.Lapusneanu -

Maz 103

Bd. A. Vlaicu - Bd. Tomis - Cap linie D.

25S +

Carrefour I

72P

3

3

3

3

3

2

28S + 76P

11,70 km

1

26S + 115P

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(2)

26S + 73P

101

Dus : Cap liniei01C Depou Tramvaie - Str.

ISUZU

T

5'

r

7'

10'

20'

5,15

23,00

Celulozei -Bd. Aure) Vlaicu - Șos. Mangaliei - Bd. Aurel Vlaicu - Bd. 1 Mai - Str. Caraiman - Șos.

(

(9' )

O' )

(9' )

(

(16'

20= dus

Mangaliei Gara C.F.R - Str. Theodor Burada -

Maz 203

10'

14'

(5,45)

(23,00)

Bd. Ferdinand - Str. M.Viteazu - Poarta 2 Port -Poarta 1 Port

)

)

22= intors

Intors: Poarta 1 Port - Str. Termenele Romane -Str. Traian '■ Str. Mihai Viteazul - Str. I.C. Bratescu

Maz 107

Maz 103

- Str. I.G

. Duca - Bd. Ferdinand - Str. Theodor

Burada - Sos. Mangaliei - Str. Caraiman - Bd. 1 Mai - Sos. Mangaliei - Bd. Aurel Vlaicu - Sos.

25S +

72P

9

16

14

13

13

6

Mangaliei - Bd. Aurel Vlaicu - Str. Celulozei - Cap linie101C Depou Tramvaie

1

28S + 76P

22,7 km

I

26S + 115P

(4)

(9)

(9)

(9)

(9)

(4)

i

26S + 73P

J ..JOI M

Dus: Cap liniei 01 Gară C.F.R. - Șos. Mangaliei -Str. Caraiman- Bd. 1 Mai- Șos. Mangaliei - Bd.

ISUZU

30'

( 30'

)

30'

( 30'

)

30'

( 30'

)

30*

( 30'

)

30'

( 30'

)

45'

5,15

23,00

18=dus

Aurel Vlaicu - MARITIMO - Bd. Aurel Vlaicu -Șos. Mangaliei - Bd. 1 Mai - Str. Caraiman - Șos. Mangaliei -Cap linie101M Gară C.F.R

Maz 203

(45' )

(5,45)

(23,00)

18=intors

Intors: Cap liniei61 Gară C.F.R. - Șos. Mangaliei -

Maz 107

Str. Caraiman- Bd. 1 Mai - Șos. Mangaliei - Bd.

Maz 103

ANEXĂ LA


HCLM NR.


'I

_____________________H

Tabel 2 Program de vara si evenimente, Luni-Vineri(1-5)/Sambata^Duminica (6-7)


Linia


Număr


statii / sens

1 Lungimea


Traseul

Felul miji.

tr. + capacitate

Intervalul de succesiune a curselor: zilele 1-5 (6-7)

Numărul de mijloace de transport: zilele .  -.1-5 (6-7J

Plecări de la capetele de traseu

Nr. locuri

5-   6-   10-  13-  19-   21-

Prima

Ultima

6    10    13    19    21     23

(ora)

(ora) j

25S +

72P


Aurel Vlaicu - MARITIMO - Bd. Aurel Vlaicu -Șos. Mangaliei - Bd. 1 Mai - Str. Caraiman - Șos. Mangaliei -Cap linie101M Gară C.F.R


23,8 km


102N


16= dus


15= întors


l

Dus: Capilinie D. Faleza Nord (Cap linie 102) -Str. Zorelelor - Str. Soveja - Str. Dezrobirii -Str. Cumpenei - Str. Industriala - Cap linie D. Depou Tramvaie

întors: C<io linie I. Depou Tramvaie - Str. Industriala - Str. Cumpenei - Str. Dezrobirii -Str. Soveja - Str. Zorelelor - Faleza Nord (Cap linie 102) |


28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P ISUZU


Maz 203


17,50 km


19= dus


20= întors


I

i

Dus: Cap linie D. Pescărie ( Cap linie 102 ) -Bdul Mamaia - Str. Soveja - Str. Dezrobirii -Str. Cumpenei - Str. Industriala - Cap linie D. Depou Tramvaie

întors: Cap linie I. Depou Tramvaie - Str. Industriala - Str. Cumpenei - Str. Dezrobirii -Str. Soveja - Bdul Mamaia - Pescărie ( Cap linie 102)

i


Maz 107

Maz 103

25S +

72P

28S + 76P

26S + 115P 26S + 73P

ISUZU


Maz 203


18,90 km


CiTy TOUR


28= dus


26= întors


i

Dus: Gara C.F.R. - Bd. 1 Mai - PORT Constanta -Bdul Regina Elisabeta - Str. Termenele Romane - Str.Negi u Vodă - Str. Mircea cel Bătrân - Bd. Mamaia - Tabăra Turist________________________

lntors:Tab;ira Turist - Bd. Mamaia - Bd. Tomis -Bd. Ferdinand - Gară C.F.R


Maz 107

Maz 103

25S +

72P

28S + 76P

26S + 115P

26S + 73P

AUTOBUZ


etajat


decapotat


34,60 km

100 MAMAIA _ 22= dus


19= întors


22,70 km


Dus: C.L.100 Gara C.F.R. - Bd. Ferdinand - Bd. 1 DECEMBRIE 1918 - Bd. Al. Lăpușneanu -STAȚIUNEiA MAMAIA (TABĂRA TURIST) întors: STAȚIUNEA MAMAIA (TABĂRA TURIST) -Sat Vacantă - Bd. Al. Lăpușneanu - Bd. 1 DECEMBRIE 1918 - Bd. Ferdinand - C.L.100 Gara C.F.R. |

I

I

i

’l


78s+9p

ISUZU


Maz 203


Maz 107

Maz 103

25S +

72P

28S + 76P

26S + 115P 26S + 73P
09,00


(09,00)
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, >

MARCELA ENMJHEAnexa 2 la Ac

i


:ul adițional 1 - Programul de Investiții

(Anexa 3 - programul de Investiții la CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța)

ij

Anexa 3.1 - Programul de Investiții al Operatorului de corelat cu planul de investiții al CT BUS SA

Denumire Proiei;

Descriere Proiect

2019

Data începere

Data Finalizare

Sursa de Finanțare

Tipul de bun (de retur, de preluare, proprii ale operator.)

Echipamente   IT

comunicații si aplicații soi

de tware

Echipamente:

 • - 2 servere;

-1 rounter gateway

 • - 4 switch gigabit

 • - 5 laptopuri

 • - 2 telefoane

 • - 2 UPS-uri

-1 videoproiector

 • - 2 tablete

 • - 30 licențe Win 10 Pro

 • - 30 licențe MS Office

 • - 2 licențe server

-1 licența baza de date

 • - 1 lincenta Corel Draw sau similar

435.500

2019

12/2019

Buget propriu

Proprii

Sotware ERP*)         |

I

1.016.400

2019

12/2019

Buget propriu

Proprii

Reabilitare hala întreținere si reparații                      • |

Instalație stingere incendiu, hidranti,semnalizare, etc.

369.600

2019

12/2019

Buget propriu

Proprii

Instalație monitorizare | video incinta, sistem de iluminat;

138.600

2019

12/2019

Buget propriu

Proprii

I

Rețea, infrastructura IT I

92.400

2019

12/2019

Buget propriu

Proprii

Autovehicule

l

i

,i

 • 1   autovehicul siguranța circulației

 • 2 autovehicule exploatare

1 autovehicul administrativ

205.000

2019

08/2019

Buget propriu

Proprii

Reabilitare,        modernizare

platforma betonata, gard, incinta str.lndustriala, nr.8        |

859.800

2019

12/2019

Buget propriu

Proprii

Reabilitare, modernizar<:| cap linie                                i

831.600

2019

12/2019

Buget propriu

Proprii

Reabilitare, modernizare principala

î| hala

2.356.200

2019

09/2020

Buget propriu

Proprii

Sistem de întreținere și igienizare autobuze cu r'nontaj pentru Hala de reparații-Corp C1

1.359.670

2019

12/2019

Buget propriu

Proprii

Tonete pentru vanzarea titlurilor de călătorie                '!

25 buc.

924.000

2019

12/2019

Buget propriu

Proprii

Implementare eTicketing**)

sistem

l

2.350.000

2019

12/2019

Buget propriu

Proprii

Pompa hidraulica stafie de spalat                        ' i

1

6.000

2019

08/2019

Buget propriu

Proprii

Dispozitiv    de     măsurare

carburant de tip litrometru/ debitmetru               ||

1

12.000

2019

08/2019

Buget propriu

Proprii

Echipamente         igienizare

interioară flotă, spații dej lucru, grupuri sanitare, etc.)     ' l

1

21.380

2019

10/2019

Buget propriu

Proprii

Sistem de afișare de tip videowall                   , |

1

166.250

2019

10/2019

Buget propriu

Proprii

Copertină PVC stație alimentare carburanți                   1

1

29.000

2019

10/2019

Buget propriu

Proprii

Total:

11.173.400

**) Bugetul estimat include 'și cheltuielile pentru mentenanta si eventuale ajustări ale aplicațiilor software pe o durata contractuala totala de 4 ani. *) Bugetul estimat include t i cheltuielile pentru mentenanta si eventuale ajustări ale sistemului pe o durata contractuala totala de 4 ani.

,1

>1

Denumire Proie

(

Descriere Proiect

2020

Data începere

Data Finalizare

Sursa de Finanțare

Tipul de bun (de retur, de preluare, proprii ale operator.)

Modernizarea statiild transport       in

(suprastructura)

de comun

Modernizarea a 100 din cele peste 300 de statii

9.400.000

01/2020

12/2020

Buget propriu

Proprii

i

Anexa 3.2 - Programul de Investiții al Autorității Contractante

Nu este cazul. '

I

Anexa 3.3 - Fundamentarea Necesarului Anual de Fonduri pentru Investiții din Surse Proprii

Investițiile prevăzute a se realiza din surse proprii sunt destinate:

 • ■   acoperirii nevoilor privind infrastructura de baza pentru furnizarea serviciului de transport public (Reabilitare, modernizare; platforma betonata, gard, incinta str.lndustriala, nr.8; Reabilitare, modernizare cap linie; Reabilitare, modernizare hala principala; autovehicule pentru exploatare);

 • ■   exploatării ii i condiții de siguranța a infrastructurii si mijloacelor tehnice existente (Reabilitare hala intretinere si reparații; lipstalatie monitorizare video incinta, sistem de iluminat; autovehicule pentru siguranța circulației);

* creșterii eficientei in desfasurarea activitatii (Echipamente IT si de comunicații si aplicații software; Sotware ERP; Rețea infrastructura; autovehicule cu rol administrativ);

 • ■   creșterii gradului de atractivitate a transportului public (modernizarea stațiilor de transport in comun).

Nota: Programul de Investiții se poate modifica prin act adițional.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARC


ANEXĂ LA I J                                              |hclm

Anexa 3 la jActul adițional 1 - Bunuri Utilizate de Operator în Executarea Contractului șe impun clarificări referitoare la categoriile de bunuri conform adnotărilor din contract.

(Anexa 4 - Bunuri Utilizate de Operator în Executarea Contractului la CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța)

Anexa 4.1 - Bunuri de Retur

Anexa 4.1.1 Buniri puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă

Clasificare

Denii

nire bunuri mobile si imobile

Număr inventar Municipiul Constanta

Valoare inventar

Valoare amortizata

Valoare Ramasa la data de 31/01/2019

5

TEREN STR

NDUSTRIALA NR 8 -54336 mp

1014

6.941.836,38

0

0

TOTAL TERENURI DOMENIU PRIVAT IN ADMINISTRARE LA R.A.T.C. Constanta

6.941.836,38

0

0

5

TEREN STR

NDUSTRIALA NR10 - 37510 mp

1011

4.875.759

0

0

5

TEREN STR

ELIBERĂRII NR46 -10044 mp

1012

1.740.767

0

0

TOTAL TERIiiNURI DOMENIU PUBLIC IN ADMINISTRARE LA R.A.T.C. Constanta

6.616.526

0

0

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZE l:URO 6 DIESEL (104 buc.)

i

a

98.255.993,49

0

98.255.993,49

4.1.2 Bunuri realizate de Operator în conformitate cu Programul de investiții al Operatorului din sume alocate pentru investiții de la bugetul local

Nu este cazul unor aștfel de bunuri la data semnării contractului.

I

Anexa 4.2 - Bunuri de Preluare

Nu este cazul unor astfel de bunuri la data semnării contractului.

I

Anexa 4.3 - Bucuri Proprii ale Operatorului

Clasificare

Denumire bunuri mobile si imobile

Număr inventar la Operator

Valoare de inventar

1.3.1

CABINA CL GARA

11015

417

1.3.1

STĂTIE SPALARE VOPSITORIE 2 LOCURI

11187

184.153

1.3.1

CAEilNA CL 41

11189

527

1.6.5

CLĂDIRE PUNCT TERMIC S2

11221

418

1.3.1

CLĂDIRE DISPECERAT CL42

11222

175

1.3.24

CABl'NE 3X3 H 2.25M

11247

80

1.3.24

CABINE 3X3 H 2,25M

11248

81

1.3.24

CABINE 3X3 H 2.25M

11249

81

1.3.24

CABINE 3X2 H 2.25M

11250

69

1.3.24

CABINE 3X2 H 2.25M

11251

69

1.7.1.3

CABLU ALIM. CU ENERGIE 10 KW

11164

14.443

1.8.7

RETEiLE APA CANALIZARE

11166

48.407

1,8,6

RACORD ALIMENTARE APA

111235

448

1,8,7

CANALIZARE HALA

111236

304

1.6.3.2

ÎMPREJMUIRE SIRMA+STILPI METAL

111237

9.282

1.6.3.2

ÎMPREJMUIRE BETON S2

11256

6.372

Clasificare

Denumire bunuri mobile si imobile

Număr inventar la Operator

Valoare de inventar

1.8.6

RACORD ALIM. CU APA 25 ML

111278

67

1.6.3.2

ÎMPREJMUIRE SI porti BETON ARMAT

11168

503

1.8.7

RACORD CANALIZARE MENAJERA 19 ML

11169

47

1.3.1

:]RUP EXPLOATARE (REDUS) POARTA A1

111223

275.869

1.3.1

STATIE PREGĂTIRE VOPSIRE-SPALARE

111226

13.168

1.3.1

HALA INTR.AUTOVEH.

11186

1.470.361

1.3.1

S'TATIE ALIMENTARE CU 4 POMPE

11188

50.317

1.3.1

HALA INTR.TROL.S2

11206

85.079

1.3.1

GRUP POARTA EXPL.S2

11207

27.814

1.3.1

GRUP TEHNIC

11209

60.496

1.3.1

MAGAZIE MATERIALE (DISP.CENTRAL)

11224

21.325

1.3.1

MAGAZIE ANEXA (MAG.MAT.A1)

11225

60.814

1.3.8

PLATFORME EXT.BETON B 300

11167

390.717

1.3.8

PL ATFORMA PARCARE TROL.

11245

66.623

1.3.8

PLATFORMA STATIE TERMINUS 48

11368

6.533

1.9.3

INST. EXT.UTILIZ. GAZE NAT. IN INCINTA

114093

46.321

1.9.3

INST. INTERIOARA DE ÎNCĂLZIRE PE GAZE NAT.

114096

160.574

1.8.1

PUT FORAT NR. 1 ECHIPAT -AA

114098

60.007

1.9.3

INSTALAȚIE UTILIZARE GAZE NATURALE S2

114100

7.395

1.3.24

BARACA - ACTIVITATI CULTURALE

11241

7.379

1.3.24

CHIOȘC CU VINZARE EXTERIOARA

11172

17

1.3.24

CH'lOSC CU VINZARE EXT.

11182

24

1.3.24

CABINA BETON

11232

61

1.3.24

CABANA A1

11233

260

1.3.24

CABANA A2

11234

364

1.3.24

CABANA CENTRALA

11235

468

1.3.24

CABANA A4

11236

312

1.3.24

CABANA CENTRALA

11237

234

1.3.24

CABANA SR

11238

624

1.3.24

HANGAR METALIC

11239

79

1.6.1.1

GRUP SANITAR

11363

114

1.3.24

CHIOȘC BILETE TIP "EUROM"

114086

6.234

1.3.24

CHIOȘC BILETE TIP "EUROM"

114087

5.929

1.3.24

CHIOȘC BILETE TIP "EUROM"

114088

5.929

1.3.24

CHIOȘC BILETE TIP "EUROM"

114089

5.929

1.3.24

CHIOȘC BILETE TIP "EUROM”

114090

5.929

1.3.24

CHIOȘC BILETE TIP "EUROM"

114091

5.929

1.3.24

CHIOȘC BILETE TIP "EUROM"

114092

5.929

1.6.3.1

GAFID SIRMA

11361

280

1.6.3.1

POARTA LEMN

11362

195

1.3.24

CABINE 3X3 H 2.25M

11246

80

1.8.6

CONDUCTE PTR ALIMENTARE CU APA

111266

141.490

1.6.3.2

ÎMPREJMUIRE din stilpi metalici

111295

25.726

1.3.1

HALA PENTRU REVIZII GR II

111225

181.428

1.3.1

CLAD.PTR.TRANSP.COM-HALE

11199

877.047

1.3.1

MAGAZIE SI ATELIERE ZID CĂRĂMIDĂ

11200

117.450

1.3.1

GRU.P EXPLOATARE

11201

84.134

1.3.1

HALĂ ÎNTREȚINERE EXTINDERE

11202

516.795

1.3.1

HALA ÎNTREȚINERE EXTINDERE

11203

35.597

1.3.1

CLĂDIRE STATIE SPALARE VOPSIRE

11205

228.669

1.3.1

CABINA CL PTR TRAMVAIE

11208

60.496

1.8.7

CONDUCTE ALIMENTARE SI CANALIZARE

111267

144.483

1.9.3

INSTi EXT.UTILIZ. GAZE NAT. IN INCINTA

114095

59.516

anexă la

HCLM

Clasificare

i

Denumire bunuri mobile si imobile

Număr inventar la Operator

Valoare de inventar

......

1.9.3

INST. INTERIOARA DE ÎNCĂLZIRE PE GAZE NAT.

114097

173.971

1.8.1

Pl'fr FORAT NR. 2 ECHIPAT - AT

114099

56.338

1.6.2

clădire STADION

11210

51.342

1.3.24

CHIOȘC ALUMINIU TIP EUROM

114094

5.211

1.3.24

CHIOȘC BILETE TIP "EUROM"

114101

5.270

1.3.24

Ch'l'lOSC BILETE TIP "EUROM"

114102

5.270

1.3.24

CHIOȘC BILETE TIP "EUROM"

114103

5.270

Sub-total 1: Construcții

5.897.158

Anexa 4.4 - Procesul-Verbal de Predare-Preluare a Bunurilor Concesionate

Se va atașa scanat procesul verbal semnat


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

;                                            ANEXĂ LA

j                                       HCLM NR.^^ /Jfofâ

Anexa 4 la Acljul adițional 1 - Costuri Eligibile Incluse în Calculul DecontâfiFPSO și Cerințele Privind Contabilitatea Separată

(Anexa 9 - Costuri Eligibile Incluse în Calculul Decontării PSO și Cerințele Privind Contabilitatea ^Separată la CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța)

Fundamentarea costului unitar/km (lei/km) pentru serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate se face pe baza consumurilor normate de combustibili, de lubrifiant!, a cheltuielilor de intretinere-reparatii si cu pieoe de schimb, a cheltuielilor cu munca vie, precum si pe baza celorlalte elemente de cheltuieli prevăzute in Anexa la Normele Cadru ale A.N.R.S.C. (Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007).        i

In cazul in care operatorul desfasoara si alte activitati, cota de cheltuieli indirecte provenita din acestea, precum si cota de cheltuieli generale ale societății se vor repartiza in conformitate cu structura veniturilor totale.

Operatorul poate desfasura și alte activitati care nu sunt asociate cu serviciul de transport public local in următoarele condiții:

 • i. Activitățile sunt aprobate de Autoritatea Contractanta

 • ii. Activitățile respecta legislația respectivului domeniu de activitate

 • iii. Activitățile respective își acopera in întregime costurile din veniturile colectate

 • iv. Activitățile nu afecteaza in niciun fel prestarea serviciului de transport public local

 • v. Activitățile respecta concurenta

Toate înregistrările ^contabile trebuie realizate în așa fel încât să se poată demonstra verificarea calculului cheltuielilor pe fiecare mod de transport si a compensației pentru obligația de serviciu public si condiția de la punctul iii pentru alte activitati.

Costurile privind ineficienta conducerii afacerii, precum deprecieri, provizioane, penalitati sau amenzi (cheltuieli neeligibile) nu vor fi alocate serviciilor OSP.

Operatorul va evidenția distinct in contabilitate activitatile si serviciile care fac obiectul desfășurării contractului de servicii de transport public local, precum si pentru alte activitati si servicii care generează costuri sau venituri; indirecte si nu sunt asociate serviciului de transport, in funcție de legile contabile si fiscale in vigoare.

Principiile privind evidenta contabila distincta pentru costurile eligibile înregistrate sunt:

a) Principiile privind conceptul costului total alocat, in care costul total aferent desfășurării unui anumit tip de serviciu sau realizării unui singur produs este atribuit acelui serviciu sau produs.

Astfel costuî’ile totale alocate ale obligației de serviciu public a operatorului trebuie sa includă următoarele:1

 • i.  Costurile directe cu personalul, de amortizare, de resurse materiale si servicii efectuate de terti care au legătură cu Serviciul de transport public local, inclusiv serviciul datoriei societății, folosite exclusiv pentru îndeplinirea Obligației de serviciu public

 • ii.  cota | proporționala din costurile indirecte și de regie, conform metodologiei de alocare aprobata

Cu titlu de exemplu, sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli efectuate in scopul prestării, imbunatatirii calitatii sau creșterii eficientei Serviciului de transport public local prin curse regulate:

ANEXA la

hclm NR.J51£//Jlflf‘


i

4

I

Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile infrastructurii de operare, conform planificării, dar și în jsituații de urgență.

Cheltuieli aferente activităților de control al călătorilor (personal, echipamente, combustibil și altele asemenea)

Cheltuieli cu pregătirea profesională și cu efectuarea examinărilor medicale periodice ale pro priilor angajați, conform prevederilor legale.

Toate costurile directe legate de desfasurarea serviciilor din afara Obligației de Serviciu Public vor fi alocate doar acelor servicii, si un procent din cheltuielile societății, conform celor menționate mai SUS.

Tarifele pentru servicii comerciale către terți vor fi aprobate de organele de conducere ale Opertaoruîui, pe baza de deviz, care include toate costurile asociate si asigura recuperarea integrala a| costurilor prin veniturile realizate cu acea activitate.

Toate costurile si veniturile provenind din si pentru activitatile comerciale de exploatare trebuie bazate pe, rezultatele financiare oficiale ale operatorului si nicio reevaluare a activelor in scopul planificarilafacerii nu va fi introdusa.

i

, I

Toate veniturile, costurile, tarifele si preturile vor fi calculate in RON, fara TVA, cu excepția cazurilor unde se specifica altfel. |

l1

La data intrării in Vigoare a prezentului contract, este prevăzut că Operatorul va desfășura următoarele activități care nu sțunt aferente serviciului public:

 • i.  Servicii de transport de persoane prin curse speciale;

 • ii.   închiriere tpjiijloace de transport;

 • iii.   închiriere spații care nu sunt utilizate pentru prestarea servicului public.

Pentru serviciile ele mai sus, următoarele categorii de cheltuieli vor fi încadrate în categoria cheltuielilor neeligibile:          |

 • a)

 • b)


b)


c)


d)


c)


d)


e)


Cheltuieli cu combustibilul pentru efectuarea curselor speciale;

Cheltuieli cu salarizarea conducătorilor auto proporțional cu timpul lucrat pentru realizarea de curse speciale; |

Cheltuieli referitoare la alte consumabile, întreținere și reparații pentru mijloacele de transport, propoționai|cu numărul de km parcurși în afara contractului de servicii publice în parcusul total al acestor mijloace de transport în perioada de raportare;

Cheltuieli cu asigurarea utilităților, cu întreținerea și reparațiile spațiilor care fac obiectul închirierii (în măsura în care acestea sunt suportate de către operator și nu de către chiriaș);

Cheltuieli generale de management și alte cheltuieli indirecte, proporțional cu veniturile obținute din alte activități în raport cu valoarea totală a veniturilor.


' I

I

Raportare       i

înainte de data dej 30 iunie a fiecărui an, Operatorul va furniza Autorității Contractante un raport anual privind prestarea Jserviciului de transport public local de călători prin curse regulate pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situațiile financiare certificate de un Auditor certificat independent.

Raportul anual trebuie sa conțină următoarele rapoarte specifice:

Bilanțul contabil si anexele la acesta

Raportul de gestiune al administratorilor

Raportul de audit financiar-contabil -situații financiare certificate de un expert membru CECCAR Raportul privind inventarierea patrimoniului

Raportul pricind realizarea investițiilor prevăzute in anexele la contract

Situația veriiturilor

Situația amortizării

}                                       , 'I

Numărul angajaților și costurile de muncă


 • a)

 • b)

 • c)

 • d)

 • e)

 • f)

 • g)

 • h)


Investiții făcute dej Operator in numele Autorității Contractante

In cazul efectuării de către Operator a operațiunilor aferente investițiilor care sunt in sarcina Autorității Contractante în conformitate cu anexa 3.2 și cele în care beneficiază de asistenta financiara


•!                                                 ANEXĂ LA 1

HCLM NR.

nerambursabila țlin partea UE si din surse IFI, anexa va fi adaptata in baza prevederilor Acordului de Finanțare / împrumut / etc. si in baza Ordonanței Guvernului nr. 198/2005 privind crearea, furnizarea si utilizarea Fondului de întreținere, înlocuirea si dezvoltarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de finanțare din partea UE.

i

In cazul realizării investițiilor prin surse de la bugetul local, Autoritatea Contractanta va fi responsabila de finanțarea cheltuielilor de implementare a investițiilor prin alocarea bugetară de capital.

Operatorul va tine, o evidenta distincta a costurilor de investiții realizate si se va asigura transferarea către Autoritatea Contractanta a valorii investițiilor puse in funcțiune si recepționate pentru înregistrarea in evidenta patrimoniului public si preluării acestora de către Operator ca bunuri puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă.

I


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


!l d , I| anexă la

[HCLM

Anexa 5 la Actul adițional 1 - Calculul Costului Unitar pe Kilometru

i|

(Anexa 10 - Calculul Costului Unitar pe Kilometru la CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța)

Anexa 10.1 - Metodologia de Calcul a Costului Unitar/ Kilometru

Costul unitar pe, kilometrul parcurs este prețul pentru serviciul de transport furnizat, calculat pe baza costurilor eligibile,' reale ale serviciului de transport al Operatorului, prevăzute in Anexa 9. Atunci când se calculează costul/km, trebuie sa fie urmate toate principiile cu privire la alocarea costurilor din Anexa 9.

I

Calculul costului/km pentru prestarea serviciilor de transport public local de călători cu autobuze, prin curse regulate, în perioada contractuala:

I

1/11-31/12/2019

1/01-31/12/2020

1/01-31/10/2021

Costul total eligibil (lei)

16.929.048,49

111.900.953,21

96.001.293,53

Nr. Total Km parcurși (km)

1.661.339,40

10.647.093,55

8.872.577,96

Cost/ Km (lei/km)

10,19

10,51

10,82

Operatorul poate solicita modificarea Costului/ km în cursul perioadei contractuale, în oricare dintre cazurile în care unul sau mai multe dintre nivelurile de preț folosite la calculul costului/km negociat/indexat depășesc anumite praguri sau dacă condițiile de exploatare s-au schimbat semnificativ, cu impact semnificativ asupra nivelului cheltuielilor.

Modificarea costurilor unitare/km pentru serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se fundamentează1 potrivit Anexei la Normele Cadru ale A.N.R.S.C. (Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007).

Operatorul trebuie sa prezinte Autorității Contractante toate documentele relevante, datele si calculele, indicând motivele pentru modificarea solicitata a costului/kilometru. Autoritatea Contractanta va examina propunerea Operatorului in 15 zile de la data primirii acesteia si nu poate refuza nejustificat modificarea Contractului.

Autoritatea contractanta poate solicita scăderea Costului/ km. in cursul anului, in oricare dintre cazurile in care una sau mai multe dintre nivelele de preț folosite la calculul costului/km negociat scad sub anumite praguri ca urmare; a modificării condițiilor pieței sau daca punerea in funcțiune a unor investiții duce la scăderea semnificativa a elementelor de cost (energie, combustibili, cheltuieli cu mentenanta si reparațiile, reduceri de personal,etc).

Operatorul trebuie sa prezinte Autorității Contractante in 5 zile de la solicitarea Autorității Contractante toate documentele, relevante, datele si calculele, justificând nivelul de modificare a costului/kilometru. Autoritatea Contractanta va examina propunerea Operatorului de modificare in 10 zile de la data primirii acesteia si Operatorul nu poate refuza nejustificat modificarea Contractului.

Modificarea costului/km se va face prin Act Adițional la Contract, în baza Raportului întocmit de Autoritatea Contractantă care sa certifice noul nivel al costului/km.

Anexa 10.2 - Formula de Indexare a Costului Unitar/ Kilometru

Costurile unitare/km (lei/km) pentru serviciile de transport public local de călători prin curse regulate, se pot ajusta periodic pe baza cererilor primite de la Operator, in baza creșterii indicelui preturilor de consum fata de nivelul existent la data precedentei ajustări. Solicitarea ajustării poate fi realizată dacă indicele prețurilor de consu'ijn față de nivelul existent la data precedentei ajustări înregistrează o creștere 3 luni consecutiv.         ț

Nivelul costurilor unitare/km pentru serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se determină pe baza analizei situației economico-financiare a operatorilor de transport, precum și a influențelor reale primite în costuri, determinate de evoluția prețurilor pe economie.

ANEXĂ LA

HCLM NR.

Ajustarea costurilor unitare/km pentru serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se fundamentează potrivit Anexei la Normele Cadru ale A.N.R.S.C. (Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007).      |

Ajustarea costurilor unitare/km la serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate, se determină avându!-se în vedere următoarele cheltuieli:

 • •  cheltuielile' cu combustibilii și lubrifianții se determină avându-se în vedere prețurile de achiziție în vigoare și; consumurile normate standard, luându-se în calcul influența indicelui prețurilor de consum de] la ultima avizare;

 • •  cheltuielile,‘cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;

 • •  cheltuielile'cu întreținerea - reparațiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori și alte cheltuieli se determină avându-se în vedere cele mai mici costuri de contractare de servicii și prețuri de achiziție, luându-se în calcul influența indicelui prețurilor de consum de la ultima avizare;

 • •  cheltuielile -cu munca vie se fundamentează în funcție de legislația în vigoare, corelată cu principiul eficienței economice;

 • •  cheltuielile j cu impozitele, autorizațiile și alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare; > l

 • •  cheltuielile financiare detaliate corespunzător.

Indexarea costuliii/km se va face prin Act Adițional Ia Contract.

FORMULA DE INDEXARE A COSTULUI/KM

c unitar- km, n+i = (c unitar- km, i - D) x lPC (n +o + D unde:

c unitar- km,n+ieste costul unitar/ km, ajustat [lei/km];

 • •   c unitar, km, i 'este costul unitar/ km, in vigoare la data ajustării [lei/km];

 • •  D este deprecierea (amortizarea) mijloacelor fixe, cuprinsa in calculul costului unitar/km in vigoare la data ajusiraii [lei/km];

 • •   Ipc i este nivelul ultimului Indice Total al Preturilor de Consum publicat la momentul solicitării ajustării, raportat la nivelul Indicelui Total al Preturilor de Consum existent la data precedentei ajustări. I

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂț

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAOUE

ANEXĂ la ]

Anexa 6 la Actul Adițional 1 - Metodologia de Monitorizare și Evaluare a Programului cje Transport al Operatorului

(Anexa 13 - Metodologia de Monitorizare și Evaluare a Programului de Transport al Operatorului la CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciului public de transport local; de persoane prin concesiune în municipiul Constanța)

Principii          ,

l

Prezenta metodologie definește principalii parametri care determină performanța Operatorului în cadrul Programului de Transport.

Municipalitatea v;=; monitoriza, evalua și înregistra prestația Operatorului în cadrul Programului de Transport prin mecanismul următor:

 • •  Documente) justificative la nivelul Operatorului (Foi de parcurs, Registru mișcare dispecerat -mersul autobuzelor- Fisa Activității Zilnice, Centralizator lunar kilometri efectivi, Registru evenimente dispecerat si Procese Verbale Predare-Primire)

 • •  Sondaje complete efectuate în mod regulat referitor la calitatea serviciilor. Autoritatea contractantă va elabora și implementa sondaje de control periodice privind serviciul de transport public localide persoane prin curse regulate, prin care se vor aduna informațiile necesare pentru monitorizarea și evaluarea Programului de Transport.

 • •  Raportarea1 și evaluarea prestării Programului de Transport se face prin intermediul indicatorilor prevăzuți ma jos.

i

Indicatorii de raportare a prestării Programului de Transport

Indicatorii - cheie pentru raportarea prestării Programului de Transport sunt cursele și categoria parcursului în kilometri. Cursele sunt evaluate după cum urmează:

 • •  Curse efectuate.

 • •  Curse neefoctuate fără culpa Operatorului.

 • •  Curse efectuate parțial fără culpa Operatorului.

 • •  Curse neefqctuate din culpa Operatorului.

Fiecare tip de cursa include si kilometri de incadrare in cursa, respectiv parcursul dus-intors realizat de un autobuz spre/dirispre capetele de traseu, conform programului de circulație.

îi este permis Operatorului să parcurgă un kilometraj suplimentar care intră în categoria de traseu suplimentar, ce nu se încadrează în Programul de transport, atunci când se înlocuiesc alte Linii sau datorită prelungirii liniilor existente pentru motive obiective;când se realizează curse de mentenanta sau curse ce sunt întreprinse în afara planului stabilit de-a lungul unei linii din cauza fluxului crescut de călători datorat unor evenimente speciale dintr-un ordin operațional al municipalității.

Modul de evaluaire a tipurilor de curse

ANEXĂ LA

HCLM NR.


O cursă efectuată este o cursă care:

 • •  Este prestată în mod regulat atunci când se inițiază de la o stație de plecare respectând orarul aprobat, circulația are loc de-a lungul unui traseu prestabilit, oprindu-se în toate stațiile de-a lungul traseului.

 • •  Sau, este considerată a fi regulată și este evaluată ca atare în cazul în care apare o abatere de la traseu printr-un ordin sau eveniment neprevăzut, coordonate cu Municipalitatea sau alte Organe ale Statului.

I

O cursă neefectnată fără culpa Operatorului este o călătorie care nu a putut fi efectuată de către Operator pentru unul din următoarele motive enumerate în mod exhaustiv:

 • •  Impedimente în trafic datorate traficului intens, care au făcut imposibilă prestarea serviciului de transport planificat conform orarului.

 • •  Semafoare nefuncționale și semafoare cu regim special de funcționare.

 • •  Drumuri necurățate de zăpadă și/sau cu polei.

 • •  Drum în lucru, închis circulației rutiere (sunt în curs lucrări de intervenție/ reparație/ modernizare a drumului sau a rețelelor de utilități subterane).

 • •  Zone inundate.

 • •  Mitinguri, m'anifestări, precum și evenimente permise/nepermise.

O cursă efectuat;: parțial fără culpa Operatorului este o cursă care nu a putut fi executată în mod corect din cauza unuia din următoarele motive:

 • •  Accident de circulație rutier fără culpa Operatorului împiedicând astfel circulația.

 • •  Accidente de circulație rutiere, cu îngreunarea sau împiedicarea circulației.

 • •  Un vehicul oprit sau parcat în mod necorespunzător, pe traseul de deplasare alocat în mod normal transportului public local de persoane prin curse regulate, împiedicând astfel circulația.

 • •  Lucrări de reparații în regim de urgență fără ordin din partea municipalității.

 • •  Actele de vandalism asupra unui vehicul al Operatorului.

 • •  Călători pentru care s-a solicitat intervenția echipajelor de urgență.

 • •  La evenimente aflate sub jurisdicția Ministerului de Interne - incendiu, obiecte suspecte, investigații, etc.

 • •  Impedimente în trafic datorate fluxului de trafic intens, ceea ce duce la nerespectarea orarului așa cum esle indicat în Programul de Transport.

 • •  Semafoare ;nefuncționale de-a lungul traseelor.

'ii

 • •  Drumuri de-ța lungul cărora există sectoare care nu au fost curățate de zăpadă și/sau cu polei.

 • •  Drumuri de-a lungul cărora există sectoare pe care se desfășoară lucrări, circulația rutieră fiind restricționată.

 • •  Zone inundate de-a lungul traseelor.

 • •  Mitingurile, marșurile, precum și evenimentele permise și/sau organizate printr-un ordin al municipalității.

ii

, i

:i

anexă la

'!                                            .HCLM NR._51^/jg/9

 • •  Defecțiuni^accidentale care nu sunt din culpa operatorului (pana de cauciuc, ușa deschisăTn mers din cauza producătorului mașini, geam spart de la o piatra sărită de pe carosabil, alte evenimente tehnice, etc.)

i|

O cursă neefectuată sau parțial efectuata din culpa Operatorului este o cursă în care cel puțin una din următoarele ipoteze este valabilă:

 • •  vehiculul a început să circule cu un dispozitiv de monitorizare nefuncțional sau nu sunt luate măsuri de către Operator pentru asigurarea funcționării respectivului dispozitiv.

 • •  La o abatere completă de la traseu, fără a opri la mai multe stații decât cele desemnate deja.

 • •  După un accident de circulație rutier între două vehicule ale Operatorului în cazul vehiculului responsabil de accident.

 • •                         I

Evaluarea curselor și sancțiunile aplicabile

Tipul călătoriei

Plata către Operator

Nr. de km

Sancțiuni pentru Operator

Curse efectuate

100% din kilometri efectuați ai cursei

nu se aplica

Curse neefectuate; fără a se datora culpei Operatorului       ■

100% din kilometri efectuați ai cursei

nu se aplica

Curse efectuate parțial fără a se datora culpei Operatorului

100% din kilometri efectuați ai cursei

nu se aplica

Curse,           trasee

neefectuate din culpa Operatorului

Nu se plătește niciun km aferent cursei respective

în funcție de nivel, penalizare calculate în conformitate cu anexa 11, indicatorul 1.

Trasee anulate pe o perioadă mai mare de 24 de ore          !

Nu se plătește niciun km aferent curselor respective

în funcție de nivel, penalizare calculate în conformitate cu anexa 11, indicatorul 2.

TOTAL

Evaluarea modului de realizare a Programului de Transport al Operatorului se va realiza astfel:

i

 • •  Verificarea documentelor justificative ale Operatorului (Foi de parcurs, Registru mișcare dispecerat -mersul autobuzelor- Fisa Activității Zilnice, Centralizator lunar kilometri efectivi, Registru evenimente dispecerat si Procese Verbale Predare-Primire).

 • •  Verificarea [Jorin sondaj a ieșirilor și intrărilor programate din /în depouri/autobaze, pentru conformitatea parcului circulant realizat cu cel programat și raportat.

 • •  Verificarea prin sondaj a modului de confirmare a curselor la capetele de linii.

 • •  Verificarea prin sondaj a plecărilor ritmice în traseu (evitarea circulației ”în pachete” de vehicule ale aceleași, linii de transport).

 • •  Verificarea prin sondaj a prestației efective la Programul de transport în stațiile de plecare, intermediare și terminus, în conformitate cu orarele afișate și asumate de către Operator.

 • •  Verificarea prin sondaj a ieșirilor neprogramate din traseu.

l'l

ANEXĂ LA I

hclm nr.


I

I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ____________________________________________

Evaluarea și analiza incidentelor în trafic, pe teren și cât mai repede față de momentul producerii lor. |

Monitoriza ea permanentă a stării infrastructurii rutiere (zăpadă, polei, avarii la rețelele urbane, lucrări accidentale și neprevăzute, etc) utilizate de către transportul public local de persoane prin curse regulate.

PREȘEDINTE ȘEDINJ&

&

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Anexa 7 la Acliil Adițional 1- Caiet de Sarcini al Serviciului de Transport Public Local de Persoane prin Curse Regulate în Municipiul Constanta

(Anexa 14 - Caiet de Sarcini al Serviciului de Transport Public Local de Persoane prin Curse Regulate în Municipiul Constanta la CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța)

i                     CAPITOLUL I
Obiectul caietului de sarcini

I

Art.1. Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de efectuare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art. 2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de efectuare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, indiferent de tipul de gestiune.

Art. 3. Caietul de [sarcini face parte integrantă din documentația necesară efectuării activităților de realizare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și constituie ansamblul cerințelor tehnice ele bază.

Art. 4. (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță și siguranță în exploatare.

(2) Caietul, de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul efectuării serviciului de transport public local.

Art. 5. Terminologia utilizată este cea prevăzută în regulamentul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Constanta,

I                                                                                                                                                                ’

CAPITOLUL II Cerințe organizatorice

Art. 6. Operatorul care va presta serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate va asigura:             ■

 • a. numărul și tipul corespunzător de mijloace de transport necesare realizării programului de transport și care satisfac condițiile impuse privind siguranța circulației, confortul pasagerilor și protecția' mediului;

 • b. numărul Ide mijloace de transport pentru înlocuirea celor care efectuează cursele cuprinse în programul de circulație, în cazul apariției unor defecțiuni ale acestora;

 • c. respectarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea/înregistrarea și efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse pentru efectuarea serviciului;

i

 • d. operațiile de întreținere și reparații necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activități (autorizarea operatorului economic, baza tehnico-materială, personalul utilizat etc.);

1                                       ANEXĂ LA J

i!                                                    |hclm                      ■

 • e. menținerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalațiilor auxiliare și a curățeniei acestora;

 • f.  condițiijpentru spălarea, salubrizarea și dezinfectarea mijloacelor de transport;

 • g. spații în suprafață suficientă pentru parcarea mijloacelor de transport;

 • h. dispecerat și dotări speciale pentru urmărirea și coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție și de depanare;

 • i.  personal calificat și vehicule de intervenție operativă;

ii

 • j.  respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, pregătirea profesională, examinarea medicală și psihologică a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației;

 • k. asigurarea pasagerilor și a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport rutier licențiat/transportatorului autorizat;

 • l.  respectarea capacităților de transport și a programelor de circulație impuse prin contractul de delegare a gestiunii;

 • m. menținerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalațiilor auxiliare și a curățeniei acestora;

I

 • n. respectarea indicatorilor de performanță și de calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului de transport public local prin curse regulate și aprobați prin hotărâre a consiliului local; j

 • o. furnizarea către autoritatea administrației publice locale a informațiilor solicitate și accesul la toate informațiile necesare, în vederea verificării și evaluării prestării și dezvoltării serviciului de trans port public local prin curse regulate;

 • p. realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • q. statistică accidentelor și analiza acestora;

 • r.  aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • s. respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor;

 • t.  respectarea legislației în vigoare privind protecția muncii, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • u. planificarea inspecțiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurat în fiecare zi numărul de vehicule, necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în programul de circulație;

 • v.  alte condiții specifice stabilite prin hotărâri ale Consiliului local al municipiului Constanța.

Art. 7. Obligațiile și răspunderile personalului cu funcții care concură la siguranța circulației sunt cuprinse în regulamentul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Constanța, aprobat de Consiliul Local.

Art. 8. Investițiile și orice alte cheltuieli asimilate pe care operatorul de transport are dreptul sa le efectueze, sunt:

 • •  investiții dirt surse proprii, fonduri europene pentru agenți economici sau credite;

 • •  investiții din'ialocații bugetare, fonduri europene pentru administrațiile publice locale sau credite, care vizea2:ă infrastructura de transport și sunt aprobate de Consiliul local al municipiului Constanta;

J ’

• investiții din alocații bugetare, fonduri europene pentru administrațiile publice locale sau credite, care vizează achiziția de mijloace de transport și sunt aprobate de Consiliul local al municipiului Constanta!

’ i

CAPITOLUL III Sistemul de transport public local de persoane prin curse regulate

Art. 9. Operatorul de transport are dreptul să efectueze, în condițiile legislației în vigoare, transport rutier public local de persoane prin curse regulate în aria administrativ-teritorială a municipiului Constanța;

Art. 10. Serviciul j de transport public local de persoane prin curse regulate se prestează în baza contractului de cțelegare a gestiunii, denumit Contract de Servicii Publice conform prevederilor Regulamentului 1370/ 2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice ide transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului.

Art. 11. Operatorul de transport are obligația să efectueze serviciul de transport public local de persoane prin curse regulata în conformitate cu:

 • a. programul de transport care conține: număr linii transport, lungimea traseelor, definirea traseelor (dus/întors), numărul mijloacelor de transport/traseu, capacitatea mijloacelor de transport, zilele în care circulă, intervalele de succedare, plecări de la capete de traseu (prima și ultima cursă);

 • b. licența de traseu.

I                 I

Art. 12. în vederea realizării unui sistem de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza administrativ-iieritorială a municipiului Constanța, operatorul de transport trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • a.  Să asiciure afișarea la părțile din față și laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului și capetelor traseului, pe partea din spate a mijlocului de transport se va afișa cel puțin indicativul traseului. Elementele de informare menționate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate scăzută.

 • b. în saloiijul mijlocului de transport se va asigura informarea publicului călător prin mijloace vizuale și sonore cu privire la denumirea stației care urmează și la legăturile cu alte mijloace de transport public local de persoane.

 • c. Să asigure afișarea în salonul mijlocului de transport hărți schematice care să permită vizualizarea traseului și a rețelei de trasee, a instrucțiunilor privind modul de desfășurare a serviciului de transport, a obligațiilor publicului călător și a altor informații de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare.

I

 • d. Să asigi'jre vânzarea legitimațiilor/abonamentelor de călătorie în stațiile stabilite de comun acord cui autoritatea administrației publice locale.

«                       i I

 • e.  In stațiile din programul de circulație, să asigure afișarea codului traseului, a intervalelor de succedare a curselor in condiții normale de trafic, precum și a hărților simplificate cu indicarea traseelor și stațiilor care facilitează transbordarea, pentru informarea publicului călător.

 • f.  Să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului.

 • g. Să asigure accesul liber și nediscriminatoriu la serviciul transport, în baza documentelor stabilite ; de reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilități/gratuități la transport.

 • h. Să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani.

 • i.  Mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu dizabilități, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în brațe.

 • j.  Să supravegheze urcarea și coborârea călătorilor, mijlocul de transport să nu pornească din stații cju ușile deschise sau cu călători aflați pe scările acestuia, precum și cu călători agățați de exteriorul caroseriei.

'1

 • k. Să nuladmită la transport în salonul mijlocului de transport: materii mirositoare, inflamabile, butelii !de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdări ori alte obiecte sau majrfuri interzise la transportul public de persoane.

 • l.  Să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport, exprimată prin nuî,Tiăr de locuri pe scaune și în picioare.

 • m. Să îmbarce/debarce călători numai în stațiile special amenajate, prevăzute în programul de circulație.

 • n. Să utiliizeze numai legitimații/abonamente de călătorie cu regim special, agreate de autoritatea administrației publice locale.

 • o. Să nu permită transportul călătorilor decât pe baza de legitimații/abonamente de călătorie valabile: sau alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 • p. Să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorului de transport.

 • q. Sa țină evidența curselor sosite și plecate, la fiecare capăt de linie.

 • r.  Să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/ suspendarea programului de circulație sau a unui traseu, în caz de forță majoră.

 • s.  Să asic'ure, zilnic și ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea și dezinfectarea mijloacelor de transport.

 • t.  Mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalație de încălzire/condiționare a aerului în stare Ide funcționare.

1

 • u. Mijloacele de transport trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător.

i

 • v. Pe părțile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripționată denumirea operatorului de transport.

 • w. La bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace pentru prevenirea și combaterea incendiilor, precum și ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate.

 • x. Mijloacele de transport trebuie să aibă inspecția tehnică periodică sau, după caz, revizia tehnică periodică efectuată la termen.

 • y.  Mijloacele de transport trebuie să îndeplinească condițiile impuse de legislația în vigoare privind șjiguranța circulației și protecția mediului.

 • z.  Să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, precum și diferența de tarif pentru protecție socială, conform legislației în vigoare, pentru a fi supuse aprobării consiliului local.

aa. Să elaboreze bugetul privind întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale la bunurile! puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă/închiriate de la Autoritatea Contractantă, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții aprobate de acesta, j

bb.Să asigu re informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele, programele de circulație deservite, tarifele aplicate, precum și modificarea acestora.

cc. Să apice prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă specifice activității desfășurate în cadrul serviciului contractat.

II

dd.Să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale și psihologice ale propriilor angajați.

ee. Să elsiboreze strategii de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclus^/ prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau bunuri, și la gestionarea serviciului public pe restart de competitivitate


si eficientă economică.

' ’l ’

ff. Să prezinte programe pentru dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a tehnicomateriale aferente serviciului prestat.

!


bazei


I

I

I

I

i


i

i

' i

! I


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARC^B^ACHE


ii î

i

 • i

:i

ii

Anexa 8 la Acutul Adițional 1 - Regulament pentru Efectuarea Serviciului de


anexă la J

HCLM


Transport Public Local de Persoane prin Curse Regulate în Municipiul Constanta

 • ii

(Anexa 15 - Regulament pentru Efectuarea Serviciului de Transport Public Local de Persoane j’prin Curse Regulate în Municipiul Constanta la CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța)

Capitolul I Dispoziții generale

Articolul 1
 • (1) Prezentul regu ament stabilește cadrul juridic unitar privind efectuarea serviciilor publice de transport local de persoane definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru efectuarea serviciului, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, precum și raporturile dintre operatorii de transport rutier.

i

I

 • (2) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze.

I

 • (3) Serviciile publice de transport local de persoane se pot efectua numai în condițiile respectării prevederilor prezentului regulament, ale Caietului de sarcini al serviciilor de transport public local, ale reglementărilor în yigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum și ale acordurilor și convențiilor internaționale la ca're România este parte.

I

 • (4) Serviciul public de transport local de persoane face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprinde; totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurata nivelul unității administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorității administrației publice locale, în scopul asigurării transportului public local.

i

Articolul 2 J

Organizarea și efectuarea activităților specifice serviciilor publice de transport local de persoane trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunităților locale, și anume:

i]

satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populației și ale operatorilor economici pe teritoriul Municipiului Constanta;

îmbunătățirea siguranței rutiere, protecției mediului și calității transportului public local; deplasai transpor accesul autoriza

i

optimizarea funcționării pieței transportului public local prin asigurarea unui cadru concurejițial normal, dinamic și loial.


a.


 • b.

 • c.


d.


e.


ea în condiții de siguranță și de confort, inclusiv prin asigurarea de risc persoanelor :ate, precum și a bunurilor acestora prin polițe de asigurări;

egal și nediscriminatoriu al operatorilor de transport, respectiv al transportatorilor i, la piața transportului public local;


I

Articolul 3 j'

în sensul prezentului regulament, termenii și noțiunile utilizate se definesc după cum urmează:

 • 1. activitate de transport public local - suma operațiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea persoanelor cu ajutorul vehiculelor sau al combinației de vehicule, pe distanțe și în condiții prestabilite, efectuate în cadrul unuia dintre serviciile prevăzute la art. 1 alin. (2);

I

 • 2. autoritate de autorizare - compartimentul sau serviciul specializat de transport local din subordinea primăriei Municipiului Constanța;

 • 3. caiet de sarcini al licenței de traseu - documentul care însoțește licența de traseu, care cuprinde în principal cerințele pentru asigurarea programului de circulație și realizarea unui transport în condiții de siguranță și confort;

 • 4. copie conforma a licenței de transport - documentul eliberat în baza licenței de transport de către Autoritatea Rutier;-nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, , pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere utilizate de operatorul de transport rutier la operațiuni de transport rutier;

  Română - A.R.R., în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului


 • 5. licență de trans port - documentul eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în condițiile legii, care atestă ca deținătorul îndeplinește condițiile de onorabilitate, capacitate financiară și competență profesională, aceasta având acces la transportul rutier public;

 • 6. licență de traseu - documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport

public local de persoane prin curse regulate cu autobuze pe un anumit traseu, conform programului de transport;           j

l

 • 7. persoană desemnată - persoana fizică care are calitatea de manager al activității de transport rutier, posesoare a unui [certificat de competență profesională și care este angajată pe bază de contract de muncă să conducă- permanent și efectiv activitatea de transport a operatorului de transport;

 • 8. program de circililație - documentul utilizat în transportul public local de persoane prin curse regulate, care conține în principal informații privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, stațiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanțele dintre stații și intervalele de succedare a curselor;

 • 9. program de transport public local - programul propus și aprobat de Consiliul Local al Municipiului Constanța, prin caie se stabilesc traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza teritorial-aclministrativă a localității, programele de circulație, capetele de traseu, stațiile publice, numărul și capacitatea autobuzelor necesare;

 • 10. stație publică -• punctul de pe traseul unui serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate, amenajat' corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier și care să aibă în dotare un panou suplimentar pe caile este atașat orarul conform căruia opresc autobuzele pentru urcarea și coborârea persoanelor transportate;

 • 11. traseu - parcursul care asigură legătura între obiective, cuprinse între două capete, pe care se efectuează transport public local de persoane prin curse regulate.

 • 12. utilizator al serviciului de transport public local - persoana fizică sau juridică beneficiară a unui serviciu de transport public local.

, i

Articolul 4        -

Indiferent de forma- de gestiune a serviciului public de transport local de persoane, Consiliul Local al Municipiului Constanța va urmări prin exercitarea atribuțiilor, competențelor și drepturilor ce îi revin conform legii ca efectuarea serviciului public de transport local de persoane să se realizeze în condiții de siguranță rutieră, calitate și confort și în concordanță cu interesul general al comunității și în conformitate cu legislația în vigoare.


Capitolul II Efectuarea transportului public local

i l'

Articolul 5

Transportul public local se efectuează numai în condițiile respectării prevederilor Regulamentului UE 1370/2007, Legii ^serviciilor de transport public local nr. 92/2007, ale reglementărilor naționale și ale Uniunii Europene în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.

Articolul 6
 • (1) Transportul public local se poate efectua numai cu vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecția tehnică periodică valabilă, acestea fiind clasificate/încadrsiKe corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.

I

 • (2) Pentru accesul la infrastructura rutieră, vehiculele rutiere fabricate în țară sau în străinătate, înmatriculate sauJcare urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse omologării în vederea înmatriculării ori înregistrării și/sau inspecției tehnice periodice, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. ■

 • (3) Transportul pi'jblic local de persoane se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcție tipului i;espectiv de transport.

I

I

 • (4) Toate vehiculele rutiere utilizate pentru transportul public de persoane trebuie sa dispună de dispozitive de monitorizare pe traseu si sa permită accesul calatorilor cu dizabilitati locomotorii.

Articolul 7

J

Transportul public' |local se efectuează cu respectarea ansamblului reglementărilor care contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere, referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport, infrastructura rutieră, persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației și ceilalți participanți la trafic;'

il

|l

Articolul 8       ,

Autoritatea administrației publice locale în raporturile cu operatorul de transport rutier care efectuează serviciul de transpcjrt public local, are următoarele drepturi:

a.


să convoace pentru audieri operatorul de transport rutier, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficiențe apărute în executarea serviciului respectiv;

b.


să analizeze, să verifice și să aprobe documentațiile justificative de ajustare a tarifelor de călătorie propuse de operatorul dc transport rutier în corelare cu reglementările în vigoare vizând asigurarea ratei suportabilității costurilor pentru utilizatori;

 • c.

 • d.


să verifice și să controleze periodic modul de realizare a serviciului de transport public local;

* I

e.


să actualizeze programul de transport public de călători prin curse regulate în conformitate cu cerinței^ de transport;

să sancționeze operatorul de transport rutier în cazul în care acesta nu prestează serviciul la paramecii de performanță, eficiență și calitate la care s-a obligat prin contractul de delegare a gestiunii și caietul de sarcini.

Articolul 9

Autoritatea administrației publice locale are următoarele obligații față de operatorul de transport rutier:

 • a. să reglementeze, prin norme locale, modul de organizare și funcționare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate;

 • b. să păstreze confidențialitatea informațiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea operatorului de transport rutier;

 • c. să asigure finanțările convenite prin reglementările privind modalitatea de gestiune a serviciului, dacă este cazul:

'i ’

 • d. să respecte obligațiile pe care și le-a asumat prin contractul de delegare a gestiunii, inclusiv pe celi:! referitoare la regimul investițiilor realizate de operatorul de transport rutier din fonduri proprii.

Capitolul III Prestarea serviciului
Articolul 10      |

Efectuarea serviciului public de transport local de persoane trebuie să asigure:

 • a.  creșterea nivelului de calitate al serviciului și de confort al utilizatorilor serviciilor publice de transport public local de persoane prin curse regulate;

i

 • b. accesul! la serviciile de transport public local și protecția categoriilor sociale defavorizate;

 • c.  informarea publicului călător;

 • d. executarea transportului public local de persoane prin curse regulate în condiții de regularitate, siguranță și confort;

 • e.  corelarea capacității de transport cu fluxurile de călători existente;

 • f.  continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.

Articolul 11

Serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate se efectuează numai de către operatorii de transport rutier care dețin licență de traseu valabilă.

Articolul 12

Serviciul public de1 jtransport local de persoane prin curse regulate se efectuează pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Constanța.

i

Articolul 13 j

Operatorii de transport au obligația de a deține la bordul mijlocului de transport în comun, pe toată durata transportulu public de persoane prin curse regulate, următoarele documente:

 • a.  licența de traseu și caietul de sarcini al acesteia ;

 • b. copia conformă a licenței de transport;

 • c.  certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu inspecția tehnica periodica valabila

 • d. legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport;

 • e. contractul de leasing în copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este utilizat în baza jjinui asemenea contract;

 • f.  certificatul de competență profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de perscane, valabil.

  ANEXA LA

  HCLM NR.


Articolul 14

Operatorii de transport care desfășoară activități de transport public local prin curse regulate în municipiul Constanta au următoarele drepturi:

H

 • a. sa mțijerupa prestarea serviciului de transport public local în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către autoritățile administrației publice locale, cu obligația de a notifica întreruperea prestării serviciului în termenul și în condițiile prevăzute în contract:

 • b. să încaseze tarifele aferente transportului public local de călători prin curse regulate;

 • c.  să actualizeze prin hotărâri ale consiliului local tarifele aferente transportului public local de călătorii;

I

 • d. să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de asigurare pentru aceștia și pentru]bagajele lor, precum și pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operațiunilor de transport, în cazul transportului public local de călători prin curse regulate:

 • e. să utilizeze patrimoniul propriu sau concesionat pentru asigurarea serviciului public local de călătorii prin curse regulate;

 • f.  să ceap întreruperea serviciului în cazul în care continuarea activității ar conduce la crearea de prejudicii importante patrimoniului încredințat spre administrare;

 • g. în cazi'jl nerespectării obligațiilor contractuale de către delegatar, conform legislației în vigoare';, se pot adresa instanței competente.

Articolul 15      |

Operatorii de transport vor efectua serviciul de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Constanta cu următoarele obligații:

 • a.  să asigure afișarea la părțile din față și laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului și a capetelor traseului: la partea din spate a mijlocului de transport se va afișa cel puțin iridicativul traseului. Elementele dc informare menționate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate scăzută;

 • b. să asigure afișarea în salonul mijlocului de transport a codul conducătorului acestuia, a hărții schematice care să permită vizualizarea traseului și a rețelei de trasee, a instrucțiunilor privind modul de desfășurare a transportului, a obligațiilor publicului călător și a altor informații de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare;

 • c. să asigure vânzarea legitimațiilor/abonamentelor de călătorie în stațiile stabilite de comun acord cu autoritatea administrației publice locale;

 • d. în stațiile din programul de circulație, să asigure afișarea codului traseului, a intervalelor de succedaije a curselor, precum și a hărților simplificate cu indicarea traseelor și stațiilor pentru informarea publicului călător;

  e. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului;

  să asigure accesul liber și nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de reglementările legale în vigoare, a călătorilor care beneficiază de facilități/gratuități la transport*

  să asigură transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;

  mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate, călători cu copii în brațe;

  să utilizeze numai legitimații/abonamente de călătorie cu regim special, agreate de autoritatea administrației publice locale;

  să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimații/abonamente de călătorie au alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;


  f.


  g-h.


  i.


  j-

  valabile s


HCL1M NR,

k. să asigure pentru orice riscuri călătorii și bagajele acestora; să ia măsuri pentru evitarea supraaglomerării și a oricăror situații de risc de accidente pentru călători, precum și pentru siguranța bagajelor;

 • l.  să țină evidența curselor sosite și plecate, la fiecare capăt de linie;

m. să asigure înlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu;

n. să asigure, prin dispecerate și dotări speciale, urmărirea și coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție și de depanare, precum și aplicarea cu operativitate a măsurilor ce se impân în caz de eveniment, incident, accident sau alte situații care pot afecta desfășurarea transportului în vederea asigurării condițiilor asumate privind regularitatea, siguranța și confortul:

o. să dispi'jnă de echipaje de intervenție și depanare dotate corespunzător pentru degajarea drumului public sau a căii de rulare în cazul defectării mijlocului de transport;

p. să asigure informarea anticipată cu cel puțin trei zile a publicului călător în legătură cu modifica rea/suspendarea programului de circulație sau a unui traseu, cu excepția cazurilor de forță majoră;

q. să asigure, zilnic și ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea și dezinfectarea mijloacelor dc transport:

r.  să asigure condițiile dc execuție a transportului în condiții de regularitate, siguranță și confort;

s. să mențină în stare de funcționare instalațiile de încălzire/condiționare a aerului la mijloacele de transport care sunt dotate cu astfel de echipamente;

t.  să asigure aspectul estetic corespunzător al mijlocului de transport:

u. pe părțile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripționată denumirea executantului transportului;

 • v.  la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace de prevenire și combatere a incendiilor, precum și ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;

 • w. să respecte indicatorii de performanță și de calitate stabiliți;

 • x.   să permită accesul liber și nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciul de transport public local;

 • y.  să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului de transport public local:

 • z.  să efectueze transportul public de călători prin curse regulate, conform prevederilor programului de circulație, în condiții de calitate, siguranță, regularitate și confort;

aa. să asigure continuitatea serviciului de transport public local dc călători prin curse regulate;

bb. să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de călători existente;

cc. să fundamenteze și să supună consiliului local tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de transport!public local de călători prin curse regulate;

dd.să nu încarce în mod artificial costurile de operare;

i

ee. să pună:.la dispoziția publicului călător mijloace de transport care să îndeplinească condițiile impuse de legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului:

ff. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, precum și diferența , dc tarif pentru protecție socială, conform legislației în vigoare, pentru a fi supuse aprobării1 consiliului local;

gg. în cazul în care sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la reducerea activității, să notifice de îndată acest fapt consiliului local, în vederea luării mă!-urilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

'                                           ANEXĂ LA

HCLM NR.

hh.să încheie și să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transpbrfxtețirrate, conform prevederilor legislației în vigoare privind asigurările;

ii. să asigure accesul organelor de control ale administrației publice locale la informațiile privind executarea serviciului public local de călători și modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente și a bunurilor, după caz;

jj. să planifice efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloaceje de transport, astfel încât să se asigure respectarea programului de circulație și a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranța rutieră;

kk. să dețină la sediul social următoarele documente:

 • (i)  documente pentru asigurarea autovehiculului, precum și a călătorilor și bagajelor acestora;

 • (ii)  cărțile de identitate ale vehiculelor. în original pentru cele deținute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deținute în baza unui contract de leasing;

 • (iii)  contractele de leasing pentru vehiculele utilizate;

 • (iv) avizele medicale și psihologice valabile pentru persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier, precum și pentru conducătorii auto:

 • (v)  documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiții legale a călătorilor cu funcții care concură la siguranța circulației;

 • (vi) evidența și planificarea inspecțiilor tehnice periodice/ reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport;

 • (vii) evidența accidentelor de circulație, documentele de cercetare administrativă a accidenielor de circulație, precum și notele informative transmise consiliului local al municipiului Constanta în cazul accidentelor grave de circulație;

(viii) alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare, inclusiv cele referitoare la protecția muncii;

II. să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv autorităților de reglementare competente conform legii, informațiile solicitate și să asigure accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul, necesare verificării și evaluării modului de prestare a serviciului;

mm. să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale și/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin polițe de asigurare;

nn.să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale și psihologice ale propriilor angajați;

■ I

oo.să pună'în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau bunuri;

pp.să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

qq.să promoveze dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat;

rr. sa ia măsuri de instruire a conducătorilor auto angajați, atât din punct de vedere profesional, cât și în ceea ce privește comunicarea cu cetățenii;

ss. să furni2:eze, trimestrial, autorității contractante documente din care să rezulte modul de

i

îndeplinire a indicatorilor de performanță în vederea prezentării unui raport consiliului local;

tt. să aducă la cunoștință conducătorilor auto obligațiile ce ie revin pe timpul efectuării curselor de transport public local.

Articolul 16


ANEXĂ la 1 HCLM NR,

Conducătorii mijloacelor de transport local de călători prin curse regulate au următoarele atribuții și responsabilități: ■

 • a. să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale și psihologice, inițială și periodică și să respecte recomandările comisiilor medicale și psihologice:

 • b. să respecte normele și regulile privind conducerea în condiții de siguranță rutieră și conduită preventivă;să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă in circulația rutieră;

I

 • c. să cunoască și să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce privește: asigurarea vehiculului, protecția personală și a celorlalți participanți la trafic, protecția mediului, protecția bunurilor:

 • d. să respecte întocmai legile și reglementările specifice categoriei de transport rutier pe care o executa;

 • e. să nu fumeze în interiorul mijloacelor de transport în comun;

 • f.  să aibă un comportament civilizat față de utilizatorii mijloacelor de transport în comun;

 • g. să oprească numai în stațiile publice stabilite și special amenajate pentru transportul public local, cat mai aproape de bordura trotuarului;

 • h. să respecte viteza de deplasare în trafic, să nu conducă agresiv și să nu circule cu ușile deschise;

 • i.  să nu deschidă ușile pentru urcarea și coborârea călătorilor între stații decât cu excepția cazurilor de necesitate;

 • j.  să nu pornească din stație înainte de urcarea și coborârea călătorilor și luarea măsurilor de precauție necesare pentru a evita orice situație periculoasă previzibilă;

 • k. să nu primească alte călători în cabină;

 • l.  să prezinte organelor dc control documentele solicitate;

I

 • m. să folosească atunci când este nevoie instalațiile de incălzire/condiționare a aerului la mijloacele dc transport care sunt dotate cu astfel de echipamente;

Articolul 17

Au calitatea de utilizatori, beneficiarii serviciului public de transport local, persoane fizice sau juridice. Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele:

 • a.  să beneficieze, liber și nediscriminatoriu de serviciul de transport public local;

 • b. să aibă acces la informațiile publice cu privire la serviciul public de transport local;

'i

 • c. să le fie aduse la cunoștință hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanta cu privire la transportul public local;

 • d. să solicite în condițiile legii, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de operatorul de transport rutier, prin nerespectarea obligațiilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii;

 • e. să sesizeze autorității administrației publice locale orice deficiențe constatate în efectuarea serviciului de transport public local și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora;

 • f.  să renunțe, în condițiile legii, la serviciul contractat.

Articolul 18

Principalele obligații ale utilizatorilor sunt următoarele:

 • a. să nu călătorească cu mijloacele de transport public de călători fără titlu de călătorie valabil;

 • b. să prezinte organelor de control titlul de călătorie valabil;

  • c.

  • d.

  • e.

  • f.

  g-


  • h.

  • i. j-


ANEXĂ LA 1

ij                                            jHCLM NR.

să achite costul legitimațiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conformi tarifelor menționate lizibil pe acestea:

se composteze biletul de călătorie la urcarea în mijloacele de transport în comun;

li.

să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;

să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum și cu ceilalți utilizatori;

Pi

să nu introducă în mijloacele de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi dje oxigen sau alte gaze, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune pot produce daune, vătămări corporale sau prin natura imaterialului pot murdări, păsări, câini, pisici sau alte animale vii ori alte obiecte sau mărfuri, interzise, înghețată și cafea sau băuturi răcoritoare la pahar;

să nu consume băuturi alcoolice în mijloacele dc transport în comun;

să nu țumeze, să nu consume semințe, să nu arunce hârtii sau resturi de orice fel în mijloacele de transport în comun;

să nu degradeze, prin orice mijloace, mobilierul și dotările vehiculelor de transport în comun.

Articolul 19 j

Principalele obligații ale personalului de verificare și control a legitimațiilor de călătorie:

 • a.  să verit'ice valabilitatea și autenticitatea legitimațiilor de călătorie (bilete, abonamente, legitimațiii de călătorie gratuite);

 • b. în timpuț controlului să poarte la vedere ecusonul cu numele și prenumele acestuia;

 • c. sa aibă o ținută corespunzătoare;

 • d. să aibă iLn comportament civilizat față de utilizatorii mijloacelor de transport în comun;

'i

 • e. în cazul în care există proba faptică, concretă și reală a vinovăției călătorului contravenient, cazul va fi tratat izolat fără extinderea lui publică în mijlocul de transport, arătându-se în mod obiectiv și civilizat încadrarea faptei în actul normativ de constatare și stabilire a contravenției;

 • f.  să intervină și să acționeze pentru aplanarea conflictelor apărute între utilizatorii mijloacelor de transpori:.

I

I

Articolul 20

i

Serviciile de tranș'port public local de persoane prin curse regulate se efectuează numai de către operatorii de transport rutier care dețin licență de traseu valabilă.

, i

i

Articolul 21 j

Licența de traseu s'e eliberează în numărul de exemplare corespunzător numărului de autobuze necesar efectuării traseului,j

Articolul 22

în scopul prevenirii!cauzelor generatoare de evenimente rutiere, operatorii de transport care efectuează servicii de transport public local au obligația să adopte măsurile necesare pentru cunoașterea, aplicarea și respectarea reglementărilor legale privind siguranța rutieră și a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport și persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației.

Articolul 23

l

Operatorii de transport care efectuează servicii publice de transport local au următoarele îndatoriri:

ANEXĂ LA

|hCLM NR.^â//^)^

 • a. să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, efectuarea inspecțiilor tehnice periodice, repararea, întreținerea, reglarea, modificarea constructivă și reconstrucția mijloacelor de transport;

 • b. să utilizeze mijloace de transport a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naționale de siguranță rutieră și de protecție a mediului înconjurător, cu inspecția tehnică periodică/revizia tehnică periodică valabilă și certificate/ clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;

 • c. în intervalul dintre două inspecții tehnice periodice/revizii tehnice periodice, să asigure menținerea mijloacelor de transport într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entități tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare și dotări obligatorii de origine șau omologate/certificate conform legislației în vigoare;

 • d. să informeze conducătorii mijloacelor de transport și lucrătorii mobili cu privire la regulamentele interne ale întreprinderii și prevederile relevante ale contractelor colective de muncă;

 • e. să se asigure că conducătorii mijloacelor de transport respectă normele de protecție a muncii, protecția a mediului, prevenire și combatere a incendiilor, pe tot timpul efectuării transportului;

 • f.  să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident și să aplice procedurile corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale regulilor de circulație;

 • g. să respecte și să aplice reglementările legale în vigoare privind transportul rutier al mărfurilor periculoase;

 • h. să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport rutier pe care o execută.

, I

Articolul 24

Responsabilitățile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent și efectiv activitatea de transport sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 25

Operatorii de transport care efectuează servicii de transport public local vor întreprinde o investigație pe linie administrativă! în toate cazurile de accidente de circulație în care au fost angajate vehiculele utilizate, indiferent .de gravitatea accidentului.

Articolul 26       ]

Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor ce se impun pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de evenimente rutiere.

ANEXA LA

Capitolul IV Indicatori de performanță


hclm nr._51JL/<W

Articolul 27
 • (1) Indicatorii de. performanță privind efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate sunt cei prevazuti in contractul de servicii publice.

 • (2) Consiliul local al Municipiului Constanța, prin aparatul de specialitate, va evalua trimestrial respectarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contract, conform metodologiei prevăzute in contractul de servicii publice.

 • (3) Nerespectarea indicatorilor de performanță de către Operator duce la aplicarea de penalități în conformitate cu Contractul de delegare a gestiunii. în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță de către Operator, Consiliul local al Municipiului Constanța, prin aparatul de specialitate va stabili în sarcina acestuia un plan de măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor.

 • (4) Consiliul local :al Municipiului Constanța aproba indicatorii de performanță în efectuarea serviciului de transport public Icțcal, pe baza unor studii de necesitate și oportunitate în care se va ține seama de necesitățile comunităților locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare, precum și de cerințele reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere.

 • (5) Indicatorii de performanță se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

Capitolul V Răspunderi și sancțiuni

Articolul 28

încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravențională sau penală, după caz, în condițiile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, ale Legii nr. 92/2007, precum și ale actelor normative din domeniul transporturilor rutiere.

Articolul 29 i

Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să nu fie considerate infracțiuni și se sancționează după cum urmează:

 • a. cu amendă de la 100 lei la 500 lei:

pentru nerespectarea prevederilor art. 13, art. 15 lit. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), 1), m), n), o). P). 0. s), t), u), v), x), y), z), aa), ab), ae), ad), ae), af), ag), ah), ai), aj), am), an), ao), ap), ar), ăs) și au), art. 16, art. 18 lit. a), b), c), d) și f), și art. 20;

 • b. cu amendă de la 200 lei la 400 lei:

pentru mjrespectarea prevederilor art. 18 lit. h) și i)

 • c. cu amendă dc la 300 lei la 500 lei:

pentru n^respectarea prevederilor art. 18 lit. c), g) și j);

 • d. cu amendă de la 500 lei la 1000 lei:

pentru niisrespectarea prevederilor art. 13 și art. 15 lit. ak), al) și at);

Articolul 30

i

Contravențiilor prevăzute la art. 32 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXĂ LA

Articolul 31


hclm nr.

Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute în prezentul regulament se face de către Primarul Municipiului Constanta și împuterniciții acestuia, agenții Poliției Locale a Municipiului Constanta .

Capitolul VI Dispoziții finale și tranzitorii

Articolul 32
 • (1) Modelul licențelor de traseu a serviciiului public de transport local de persoane prin curse regulate este cel prevăzut in Anexa la Contractul-Cadru de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Transport de Persoane aprobat prin Ordinul A.N.R.S.C. și A.N.A.P. nr .131/1401/17.04.2019 privind documentele standard și contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze si/sau tramvaie, i

 • I

 • (2) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licențelor de traseu se comunică administrației publice locale, de către operatorul de transport rutier, în termen de 15 zile de la data constatării, acestea înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente.

i

 • (3) Pierderea sau Isustragerea licențelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al României Partea a

 • II l-a.

 • (4) Autorizațiile dej transport și copiile conforme ale acestora sc eliberează de autoritatea de autorizare doar transportatorilor care își au sediul sau domiciliul, după caz, în municipiul Constanta.

 • (5) Autorizațiile dc| transport se înregistrează într-un registru unic în care înscrierea se face în ordinea emiterii lor

 • (6) Autorizațiile de transport se eliberează în două exemplare, dintre care un exemplar se eliberează tilularului, iar celălalt se păstrează la autoritatea de autorizare.

PREȘEDINTE ȘEDIN


CONTRASEMNEAZĂ SECRETA^ MARCELA EN EAnexa 9 la Actul Adițional 1 -Politica Privind Resursele Umane și Politica Sociala

(Anexa 16 Politica Privind Resursele Umane și Politica Sociala la CONTRACTUL de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța)

(I

I

Operatorul este obligat să asigure personalul necesar pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în Contract. Operatorul va aplica propria sa politică de selecție, calificare, instruire, recalificare, concediere și salarizare, potrivit Contractului Colectiv de Muncă, Codului Muncii și prevederilor legale în vigoare.

Activitatea de planificare a resurselor umane urmează specificul activității societății și are scopul de a asigura personalul calificat necesar, cu instruire profesională și competențe adecvate pentru cerințele activității.

La data de 31.10.2019, operatorul are următoarea structură de personal:

Categorie personal

Număr

Personal administrativ

29

Personal direct (implicat în activitatea de transport public, din care:

523

Personal de bord (șoferi)

362

Personal mentenantă

1

101

Personal exploatare

1

1

51

Personal TESA

9

Personal pentru alte activități

156

TOTAL PERSONAL

708

Operatorul se obligă să respecte prevederile legislației privind sănătatea și securitatea muncii, inclusiv cele referitoare la măsurile de protecție socială luate în cazul concedierilor colective, ca urmare a planurilor de restructurare, precum și reglementările privind combaterea discriminării la locul de muncă.

I

Personalul cu atribuții în siguranța traficului va face periodic subiectul unei examinări psihologice și medicale, potrivit legislației în vigoare.

Personalul Operatorului este pe deplin conștient de obligația sa de a se conforma reglementărilor în vigoare, instrucțiunilor și altor documente din care reies sarcini și responsabilități, precum ședințe, discuții, panouri informative.

Pentru a atinge și menține competența necesară pentru activitățile prestate potrivit prezentului contract, se vor identifica, (planifica și conduce activități de instruire pentru toate categoriile de angajați ai Operatorului. Cursurile de instruire vor fi ținute în domeniul profesional, al managementului calității și a siguranței la lucru.

PREȘEDINTE ȘEDIN

__       - K                            JCONTRASEMNEAZĂSECRETAR, MARCELA EMAC>E

-4^

ANEXĂ LA

HCLM NR.


Anexa 10 la Actul Adițional 1 - Estimarea Anuala a Compensației (valori fara TVA)

(Anexa 17 - Estimarea Anuala a Compensației (valori fara TVA)

Concept                 _ .      •

Anul        -

2019

2020

2021

(Km)Nr total de Km efectuați

Autobuz

1.661.339,40

10.647.093,55

8.872.577,96

(c unitar) Cost unitar per kilometru

Autobuz

10,19

10,51

10,82

(I) Ch (Cost total) ((km) x (c unitar))

Autobuz

16.929.048,49

111.900.953,21

96.001.293,53

(II) Pr (Profit rezonabil)

724.563,28

4.789.360,80

4.108.855,36

(III) V (Venituri din servicii de transport public), din care:

6.646.610,35

39.879.662,10

33.233.051,75

Venituri din vanzarea de titluri de călătorie

6.486.943,68

38.921.662,10

32.434.718,42

Alte venituri din prestarea serviciului public

159.666,67

958.000,00

798.333,33

Compensație anuala (l+ll-lll)

11.007.001,42

76.810.651,91

66.877.097,14

(D) Din care, Diferența de Tarif cuvenita Operatorului*

9.975.074,33

58.927.974,20

43.552.410,00

Buget local

9.350.000,00

55.241.000,00

40.427.038,33

Alte bugete

625.074,33

3.686.974,20

3.125.371,67

C^WSEiMNEAZĂ ■SECRETAR,

MARCELA ENA£H£