Hotărârea nr. 511/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU COMPLETAREA HCL NR. 425/2019 PRIVIND ACORDAREA DE RECOMPENSE FINANCIARE ELEVILOR PREMIAȚI LA OLIMPIADELE SAU CONCURSURILE ȘCOLARE INTERNAȚIONALE ȘI PROFESORILOR ÎNDRUMĂTORI

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privincf completarea HCL nr.425/2019 privind acordarea de recompense financiare elevilor premiați la olimpiadele sau concursurile școlare ||        internaționale și profesorilor îndrumători

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de Jl&.II.W :

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.216605/07.11.2019;

Având în vedere prevederile:

  • - HCL nr. 133/2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019,

  • - ari':. 12, alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare,

  • - anexa II, capitolul II, pct. 7, lit. f) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de :

  • - misiunea educației de formare și sprijinire în generarea sustenabilă a unei resurse umane naționale înalt competitive, în acord cu noile cerințe, derivate din statutul României de țară membră a Uniunii Europene;

  • - adresa nr.5058A/30.10.2019 a Inspectoratului Școlar Județean Constanța, înregistrată în cadrul Primăriei municipiului Constanța sub nr. 211878/01.11.2019;

  • - HCL nr.425/2019 privind acordarea de recompense financiare elevilor premiați da olimpiadele sau concursurile școlare internaționale și profesorilor îndrumători.

Văzând raportul nr.224910/19.11.2019 al Compartimentului gestionarea bazei materiale' a unităților de învățământ preuniversitar din cadrul Direcției tehnic administrativ, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanței, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. a. din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

'i                     HOTĂRĂȘTE :

I!

Art. 1 - !Se completează art.l din HCL nr.425/2019 cu poziția nr.6, după cum urmează:

6. Memiș Edis de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică Constanța- Medalie de Aur la Olimpiada Balcanică de Matematică.

Art. 2 -^Celelalte prevederi ale HCL nr.425/2019 privind acordarea de recompense financiare elevilor premiați la olimpiadele sau concursurile școlare internaționale și profesorilor îndrumători, rămân neschimbate.

Art. 3 - jCompartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta I hotărâre Compartimentului gestionarea bazei materiale a unităților de învățământ preuniversitar din cadrul Direcției tehnic administrativ, Direcției financiare, elevilor și profesorilor prevăzuți la art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, -- abțineri.

La data adoptării sunt în funcție

consilieri din 27 membri.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Marcela Enaehe

Constanță

Nr._Sl!__/    0.00*9