Hotărârea nr. 510/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ÎNFIINȚĂRII COMISIEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „ȘCOALA PROFESIONALĂ ÎN SISTEM DUAL DIN CONSTANȚA”


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea înființării Comisiei de implementare a proiectului „Școala Profesională în sistem dual din Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședință ordinară la data de Jg. II, .

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrai; sub numărul 227583/22.11.2019, avizul Comisiei de specialitate nr/TL--pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum șj raportul de specialitate întocmit de Direcția tehnic-administrativ nr. 227706/22.11.2019,

Având în vedere prevederile:

 • -  Le'gii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinului nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, emis de ministrul educației naționale.

; în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7), lit. a), alin. (9) lit. a) și art. 19<:j alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

"l

Art. 1 Se aprobă înființarea Comisiei de implementare a proiectului „Școala Profesională în sistem dual din Constanța", denumită în continuare „Comisia", cu Următoarea componență:

 • a) un reprezentant al primăriei municipiului Constanța;

 • b) un reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Constanța;

 • c) un reprezentant al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța;

c- d) un ^reprezentant al Organizației Patronale Operatorul Portuar;

 • e) unjteprezentant al Organizației Patronale Mamaia;

 • f) un reprezentant al Federației Patronatelor din Turismul Românesc;

 • g) un reprezentant al Asociației Constructorilor și Investitorilor Dobrogea;

 • h) un reprezentant al Organizației Patronale a întreprinderilor Mici și Mijlocii;

 • i)  un re'prezentant al Comitetului Județean al Părinților Constanța;

 • j) un reprezentant al Asociației Firmelor din Constanța.

Art. 2 Componența nominală a Comisiei se stabilește de primarul municipiului Constanți:1, prin dispoziție, la propunerea conducătorilor entităților prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Comisia se organizează și funcționează în baza unui Regulament aprobat în prima ședință a Comisiei, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2019.

Art.!|4 în termen de trei luni de la data aprobării Regulamentului prevăzut la art. 3, Comisia prezintă consiliului local un raport cu privire la activitatea sa.

..... ;j

li

Art.H5 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției tehnic-administrativ pentru aducerea la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județul Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: _            _ pentru,

împotrivă. abțineri.

La dcîta adoptării sunt în funcțieconsilieri din 27 membri.
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANTA

NR. 5^ / U-016