Hotărârea nr. 51/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 221/2017 PRIVIND APROBAREA UNOR TARIFE PENTRU PLATA UNOR SERVICII DE UTILITĂȚI PUBLICE ȘI CONEXE ACESTORA PRESTATE DE CĂTRE SC CONFORT URBAN SRL


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 28068/12.02.2018 a domnului primar Decebal Făgădău, rapoartele Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta și Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

Luând în considerare referatul nr. 1539/13.02.2019 al S.C. Confort Urban S.R.L. cât și raportul Direcției gestionare servicii publice nr. 29525/13.02.2019;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Contractului nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2 lit. „b", „c" și „d", art.3 lit. „c" și art. 115 alin. 1 lit. „b"din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea și completarea HCL nr. 221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L., conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 297/2017 pentru modificarea HCL nr. 221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L., își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Celelalte prevederi ale HCL nr. 221/2017, privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L., rămân neschimbate.

Art.4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

/G pentru, împotrivă,        abțineri.


La data adoptării sunt în funcți


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


Constanța


NR,

Ă m « ROMANIA

județul constanța

m [fi ffl MUNICIPIUL CONSTANȚA

Anexa 1 la HCL nr


,a/2w?


CONSILIUL LOCAL

Art.2, lit.B se modifică și va avea următorul cuprins:

B. Tarife închiriere spatii (locuri) de parcare:

 • I. Pentru desfășurarea diferitelor activități comerciale (spectacole festivaluri, serbări, expoziții, târguri, campanii promoționale, agrement și alte asemenea) de către diferiți agenți economici, pentru spațiile (locurile) de parcare solicitate, se percepe următorul tarif de închiriere diferențiat funcție de zona:

 • a) Constanța - zona A și B

Zona A- str. Ștefan cel Mare, zona Gară, zona Kaufland, zona Casa de Cultură, zona Delfînariu, zona Peninsulară, zona Port Tomis, zona Faleză Nord, zona Faleză Cazino Constanța, zonele din jurul piețelor și parcurilor, zona Spital Județean, bd. Tomis, bd. Mamaia, bd. 1 Mai, șos. Mangaliei, bd. 1 Decembrie 1918, bd. Alexandru Lăpușneanu, bd. Ferdinand

Zona B- Zonele neincluse in zona A

 • b) Stațiunea Mamaia - zona A și B

Zona A - zona Sat Vacanță, zona cuprinsă intre Hotel Malibu și Hotel Alcor si Zona Nord

Zona B - Zona cuprinsă între Tabară Nord și Camping Turistic, inclusiv zona mal lac Siurghiol

Nr. crt.

Activitatea

Constanța (lei/mp/zi) fără TVA

Mamaia (lei/mp/zi) fără TVA

Zona A

Zona B

Zona A

Zona B

1

Spectacole, festivaluri, serbări, expoziții, târguri, agrement (ATV, biciclete, etc), cu desfășurare de activități comerciale inclusiv alimentație publică

3,50

2,50

3,50

2,50

2

Campanii promoționale

4,00

3,50

4,00

3,50

3

Spații/locuri de parcare aflate în fața sediilor comerciale, pentru activități comerciale

2,50

2,50

4

Activități sportive (patinoar, pistă pentru role și alte activități extrasezoniere) în parcările neutilizate în perioada 1 octombrie - 30 aprilie)

0,06

0,06

II. în vederea desfășurării activității de transport persoane, altele decât CT BUS

S.A., pentru spațiile/locurile de parcare închiriate, pentru cap linie, avizate de Primăria municipiului Constanta se precepe un tarif de 1,50 lei/mp/zi fără TVA.

III.Tariful de închiriere în spațiile/locurile de parcare din municipiul Constanța și Stațiunea Mamaia :

1. Municipiul Constanta :

Persoane juridice

Zona

Tarif fara tva

Municipiul Constanța exceptând zonele industriale

8 Lei/mp/lună

Municipiul    Constanța    în    zonele

industriale

4 Lei/mp/lună

Persoane fizice - numai în regim de parcare mixtă (reședință/SMS), in zonele avizate prin comisia de circulație.

Regim parcare mixta

Program de utilizare

Tarif

Parcare de reședință

Luni-Vineri 17:00-08:00 Sambata, Duminica si in zilele stabilite ca Sărbători legale 00:00-24:00

176 lei/an TVA inclus

Parcare SMS

Luni - Vineri 08:00-17.00

SMS specific zonei

2. Stațiunea Mamaia

Persoane juridice

Zona

Tarif/ loc /luna tva inclus

Stațiunea Mamaia si Zona Nord (cuprinsă intre Camping Tabăra Turist și str. Lotus)

225

Persoane fizice - numai în regim de parcare mixtă (reședință/SMS), in zonele avizate prin comisia de circulație.

Regim parcare mixta

Program de utilizare

Tarif

Parcare de reședință

Luni-Vineri 17:00-08:00 Sambata , Duminica si in zilele stabilite ca Sărbători legale 00:00-24:00

176 lei/an TVA inclus

Parcare SMS

Luni -Vineri 08:00-17.00

SMS specific zonei

Art.2, Iit.C se modifică și va avea următorul cuprins:

C. Tarif locuri de parcare pentru perioade limitate

în vederea amenajării, întreținerii și exploatării locurilor de parcare aflate pe domeniul public, pe care le are în gestiune delegată S.C. Confort Urban S.R.L., are dreptul să angajeze parcatori, să delimiteze locurile de parcare, să le întrețină și să le exploateze în baza unui tichet de parcare pentru perioade limitate sau alte metode moderne de încasare. Durata minimă este de 1 oră iar peste aceasta durată taxarea se va face din oră în oră.

 • 1.     Pentru plata numerar cu tichet cu valoare fixă tariful este de 2 leî/ora TVA inclus.

 • 2.     Pentru plata parcării prin SMS tariful este exprimat in euro fără TVA, după cum urmează:

  Locație

  Constanța

  Stațiunea Mamaia (excepție Zona Nord cuprinsă intre Camping Tabăra Turist și str. Lotus)

  Stațiunea Mamaia - Zona Nord cuprinsă intre Camping Tabăra Turist și str. Lotus

  Perioada

  Luni - Duminica

  Luni - Duminica

  Luni - Joi

  Vineri - Duminici

  Moneda

  Euro fara TVA

  Euro fara TVA

  Euro fara TVA

  Euro fara TVA

  Tarif 1 oră

  0,45

  0,45

  0,90

  1,80

  Tarif 3 ore

  1,30

  -

  -

  -

  Tarif 6 ore

  -

  2,00

  -

  -

  Tarif 8 ore

  3,00

  -

  -

  -

  Tarif 12 ore

  -

  3,00

  -

  -


Plata anticipată cu telefonul mobil prin SMS, se va efectua la numărul afișat pe panouri e de informare, cursul de schimb oficial comunicat de BNR va fi cel din data transmiterii SMS-ului.

Pentru plata anticipata prin SMS, în intervalul plătit, autovehiculul poate fi parcat pe durata programului de funcționare numai in locațiile menționate pe panourile de informare în orice parcare administrată de S.C. Confort Urban S.R.L. din municipiul Constanța sau Stațiunea Mamaia sau Zona Nord ( cuprinsa intre Camping Tabără Turist si str. Lotus)

 • 3. Pentru plata parcării cu CÂRDUL BANCAR tariful este exprimat in lei cu TVA inclus.

Plata cu cârdul bancar se va putea efectua numai prin aplicația de taxare afișată pe panourile de informare, disponibilă gratuit în App Store si Google Play, după cum urmează:

Locație

Constanța

Stațiunea Mamaia (excepție Zona Nord cuprinsă intre Camping Tabăra Turist și str. Lotus)

Stațiunea Mamaia - Zona Nord cuprinsă intre Camping Tabăra Turist și str. Lotus

Perioada

Luni - Duminica

Luni - Duminica

Luni - Joi

Vineri - Duminica

Moneda

Lei TVA inclus

Lei TVA inclus

Lei TVA inclus

Lei TVA inclus

Tarif 1 oră

2,50

2,50

5

10

Tarif 3 ore

7,00

-

-

Tarif 6 ore

*

11,00

-

-

Tarif 8 ore

16,50

-

-

-

Tarifl2 ore

-

16,50

-

-

Tarif 7 zile

90

90

-

-

Tarif 30 zile

225

225

-

-

Pentru plata anticipata prin CÂRD , în intervalul plătit, autovehiculul poate fi parcat pe durata programului de funcționare numai in locațiile menționate pe panourile de informare în orice parcare administrată de S.C. Confort Urban S.R.L. din municipiul Constanța sau Stațiunea Mamaia sau zona Nord (cuprinsa intre Camping Tabără Turist si str. Lotus)

La suma achitata prin cârd se aplica comisionul operatorului.

 • 4. Exploatare si utilizare Parcarea Verde - Zona Spital Județean Constanta .

 • a.   Rezervare locuri pesoane fizice ( riverani) prin abonament/contract se face după cum urmeaza :

Locurile de parcare rezervate prin abonament /contract se incheie cu S.C CONFORT URBAN S.R.L., si reprezintă 30% din numărul total de locuri atribuite persoanelor fizice (riverani) in următoarele condiții :

 • - tarif de 100 lei /loc /luna fără TVA

 • - program de utilizare valabil de luni pana duminica in intervalul 00:00-24:00.

 • - se atribuie un singur loc pentru fiecare unitate locativa in limita a 500 m de adresa domiciliului /reședinței.

Parcarea este interzisa in următoarele situații :

 • - in afara locurilor marcate ;

 • - pe caile de acces ;

pe un loc destinat persoanelor cu dizabilitati fara documente doveditoare; în situațiile menționate se vor aplica sancțiuni de către organele abilitate, conform prevederilor legale și autovehiculele se vor ridica.

 • b.   Taxare prin sistemul automat de bariere se realizează după cum urmeaza

Tariful de parcare este de 2 lei/ora TVA inclus.

Programul de taxare se realizează 24 de ore din 24.

Parcarea intr-un interval de pana la 60 de minute este gratuită.

Taxarea se realizează prin scanarea tichetului de parcare emis la intrare de către~ sistemul automat de barieră.

în cazul pierderii / deteriorării tichetului de parcare se percepe o taxa în valoare de 100 lei TVA inclus.

Plata parcării se poate realiza la automatele de plată din incinta parcării sau la operatorul acesteia in anumite situații neprevăzute.

Parcarea este interzisă în următoarele situații :

 • - în afara locurilor marcate ;

 • - pe căile de acces ;

 • - pe un loc destinat persoanelor cu dizabilitati fără documente doveditoare;

 • - pentru o perioada mai lungă de 30 zile (excluzând persoanele care dețin contract /abonament)

în situațiile menționate se vor aplica sancțiuni de către organele abilitate, conform prevederilor legale și autovehiculele se vor ridica.