Hotărârea nr. 509/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PARTENERIATULUI DINTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA ÎN VEDEREA INIȚIERII ȘI DERULĂRII PROIECTULUI „ȘCOALA PROFESIONALĂ ÎN SISTEM DUAL DIN CONSTANȚA”;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pricind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Constanța și Inspectoratul Școlar Județean Constanța în vederea inițierii și derulării proiectului „Școala profesională în sistem dual din Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședință ordinară la data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat; sub numărul 227389/22.11.2019, raportul de specialitate întocmit de Direcția tehnic - administrativ nr.227701/22.11.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Având în vedere prevederile:

 • -  Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, emis de ministrul educației naționale.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și e), alin. (7), lit. a), alin. (9) lit. a) și ait. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art.; 1 Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Municipiul Constanța și Inspectoratul Școlar Județean Constanța în vederea inițierii și derulării în comun a proiectului „Școala profesională în sistem dual din Constanța", prevăzut în anexa care facelparte integrantă din prezenta hotărâre.

I

Art. 2 Se împuternicește primarul municipiului Constanța să semneze Acordul de parteneriat prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția tehnic - administrativ, prin Compartimentul gestionarea bazei materiale a unităților de învățământ preuniversitar din cadrul Primăriei municipiului Constanța, asigură suportul logistic și informațional în vederea derulării în bune condiții a proiectului „Școala Profesională în sistem dual din Constanța".

Art. '4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției tehnic-administrativ și Inspectoratului școlar județean Constanța pentru aducerea la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județul Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,          împotrivă.          abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDI NTE ȘEDINȚĂ, *CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


MARCELA EMACHE

CONSTANȚA

NR. 5V6 /     Ș

ROMÂNIA

JkiSLA JUDEȚUL CONSTANȚA


j-J jlî MUNICIPIUL CONSTANȚA


ACORD DE PARTENERIAT

Art. 1 Părțile parteneriatului

MUNICIPIUL CONSTANȚA, cu sediul în Constanța, bulevardul Tomis, nr. 51, reprezentată prin Decebal Făgădău, în calitate de Primar,

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI CONSTANȚA, cu sediul în Constanța, str. Mihai Eminescu nr. 11, reprezentat prin domnul Mihai Sorin, în calitate de Inspector școlar general

Art. 2 Obiectul parteneriatului

Obiectul: parteneriatului îl constituie susținerea reciprocă instituțională în vederea inițierii șl derulării proiectului „Școala Profesională în sistem dual din Constanta".

(' *

Art. 3 Obiectivele parteneriatului

 • 3.1   Obiectivul principal al parteneriatului este promovarea și informarea comunității cu privire la învățământul dual, în deplină corelare cu cererea de pe piața muncii.

 • 3.2   Obiectivul parteneriatului se realizează prin:

 • •  promovarea conceptului de Școală Profesională - Școală de excelență, I primul pas către o carieră profesională deschisă;

 • •   elaborarea unor hărți privind necesarul de calificări pe zone și de muncitori calificați prin Școala profesională;

 • •   promovarea acțiunilor de identificare și de selectare a elevilor și a ; partenerilor de practică (operatori economici);

 • • ij susținerea materială a elevilor înscriși în proiect;

 • • '! atragerea și educarea în sistem dual a peste 900 de elevi în următorii 4

ani.

Art. 4 Obligațiile Părților

 • 4.1 Primăria municipiului Constanța:

 • •  prbpune înființarea Comisiei de implementare a proiectului „Școala Procesională în sistem dual din Constanța";

 • •  depune toate demersurile legale în vederea îndeplinirii obiectivelor prezentului acord;

 • •  furnizează sprijin logistic și informațional în vederea derulării proiectului în cele mai bune condiții, conform reglementărilor legale în vigoare;

 • •  sprijină promovarea proiectului în instituțiile școlare din municipiul Constanța;

 • •  identifică, amenajează, înființează și finanțează funcționarea Centrului de excelență pentru formarea profesională în sistem dual din Constanța.

 • 4.2 Inspectoratul Școlar Județean Constanța:

 • •  asigură participarea cadrelor didactice și elevilor la desfășurarea tuturor activităților necesare pentru atingerea obiectivelor acordului de parteneriat, conform reglementărilor legale în vigoare;

 • •  furnizează toate informațiile necesare derulării proiectului în cele mai bune co;ndițiuni, conform reglementărilor legale în vigoare;

 • •  promovează constant proiectul în instituțiile școlare din municipiul Constanța, precum și în cele aferente Zonei Metropolitane Constanța;

 • •  organizează întâlniri periodice cu directorii instituțiilor de învățământ și membrii Comisiei de implementare a proiectului.

' I

Art. 5 Durata Acordului

 • 5.1 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți și are valabilitate nedeterminată, începând cu anul școlar 2019-2020.

 • 5.2 Protocolul poate înceta prin acordul părților.

Art. 6 Forța majoră

"i

 • 6.1  Niciuna dintre părțile semnatare nu răspunde pentru executarea necorespunzătoare sau pentru neexecutarea totală sau parțială a oricăreia din obligațiile; asumate, dacă aceasta se datorează forței majore, așa cum este ea definită prin lege.

 • 6.2 Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare în termen de 3 (zile) de la producerea evenimentului.

Art. 7 Clauze finale

 • 7.1 Modificarea prezentului acord se face numai în scris, în condițiile legii, după aprobare;^ prin Hotărâre a Consiliului Local Municipal Constanța.

 • 7.2 Orice;notificare este valabil îndeplinită dacă este făcută în scris și transmisă la sediul declarat în prezentul acord.

Prezentul^Acord a fost încheiat astăzi, la Constanța, în 2 exemplare originale, în limba romană, câte un exemplar pentru fiecare parte, având aceeași valoare.

PARTENEI'L,

PARTENER,


NSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN


MUNICIPIUL CONSTANTA


CONSTANȚA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,