Hotărârea nr. 508/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNFIINȚAREA COMISIEI DE IDENTIFICARE ȘI INVENTARIERE A MONUMENTELOR ISTORICE AFLATE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind înființarea Comisiei de identificare și inventariere a monumentelor istorice aflate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Constanța

„Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședință ordinară la data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 226919/22.11.2019, raportul de specialitate întocmit de Direcția patrimoniu și cadastru din cadrul Primăriei municipiului Constanța cu nr.227129/22.11.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru .administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Luând în considerare prevederile art. 12 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Lista monumentelor istorice a județului Constanța publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,.nr.ll3bis/15.02.2016,

Ținând cont de faptul că în cadrul măsurilor de protejare se înscriu și acele activități cu caracter juridic și administrativ menite să asigure identificarea, inventarierea, evidența, punerea în valoare a monumentelor istorice și integrarea lor social-economică și culturală în viața comunității locale,

în temeiul prevederilor art. 129 "alin? (2) lit. d) și alin. (7) lit. d), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Se aprobă înființarea’ Comisiei de identificare și inventariere a monumentelor istorice aflate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Constanța, denumită în continuare „Comisia", cu următoarea componență:

  • a) lin reprezentant al primarului municipiului Constanța;

  • b) un reprezentant al Direcției urbanism din cadrul Primăriei municipiului Constanța;

  • c) un reprezentant al Direcției patrimoniu și cadastru din cadrul Primăriei municipiului Constanța;

  • d) u!n reprezentant al Direcției administrație publică locală din cadrul Primăriei municipiului Constanța; \;

  • e) un reprezentant al Direcției gestiona re servicii publice din cadrul Primăriei municipiului Constanța;

  • f) un reprezentant al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța;

  • g) un reprezentant al Direcției Județene de Cultură Constanța.

(2) Reprezentantul Direcției gestionare servicii publice, prevăzut la alin. (1) lit. e), asigură isi secretariatul Comisiei.

p

Alt. 2 Componența nominală a Comisiei se stabilește de către primarul municipiului Constanța, prin dispoziție la propunerea conducătorilor structurilor și instituțiilor prevăzute la art. 1.

Alt. 3 Comisia se organizează și funcționează în baza unui Regulament aprobai? de către membrii acesteia în cadrul primei ședințe a acesteia, dar nu mai târziu cțe 31 decembrie 2019.

Alt. 4 în termen de trei luni de la data aprobării Regulamentului prevăzut la art. 3, 'Comisia prezintă Consiliului local un raport cu privire la activitatea sa și rezultatele acesteia, inclusiv propunerile de trecere în domeniul public sau privat al municipiului Constanța, după caz, a monumentelor istorice identificate ca urmare a activității desfășurate.

Alt. 5 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre instituțiilor, direcțiilor și persoanelor menționate la art.l în vedere;:' aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:    cZC

pentru, i         împotrivă,    «— abțineri.

La i data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARC^LA^CHE

CONST/.XNȚA

NR.