Hotărârea nr. 506/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR DOAMNEI DRAGNEA GABRIELA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragnea Gabriela

Cpnsiliul local aL. municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 213072/04.11.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate,, cultură, sport, culte și protecție socială, cel al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției generale de asistență socială Constanța nr. 65146/20.11.2019 cu privire la situația socio-medicală deosebită a doamnei Dragnea Gabriela;

Având în vedere prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat,1 cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, ale H.C.L. nr.73/2017 privind aprobarea condițiilor și criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență de la bugetul local, precum și cele ale art. 15 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în'temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) și ale art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragnea Gabriela, în cuantum de 4.400 lei/lunar, de la 01.01.2020 și până la 31.12.2020, în vederea!; acoperirii cheltuielilor cu tratamentul medicamentos, materiale chirurgicale, materiale pentru prevenirea sau tratarea escarelor și scutece de unică folosință, beneficiara fiind diagnosticată cu "Traumatism cu fractura la nivelul coloanei cervicale C3-C4, Tetraplegie spastica, Traheostomie, Tulburări sfinctericile".

Arrt.2 Direcția general^d^așișțenț^ocial^Constanta va vira lunar suma de 4.400          contul                                   deschis la Banca

Românească, al cărui titular este fratele susnumitei, domnul Dragnea Eduard-Marian, deoarece doamna Dragnea Gabriela este nedeplasabilă.

Art.3 Prezentarea documentelor în vederea justificării modului de cheltuire a sumei de 4.400 lei/lunar, se va face până la data de 15 a lunii următoare. în cazul în . care nu a fost cheltuită toată suma pusă la dispoziție, domnul Dragnea Eduard-Marian va depune diferența la casieria instituției. Nerespectarea acestei obligații iya duce la recuperarea sumei încasate.

Art.4 Se împuternicește Direcția generală de asistență socială Constanța la recuperarea sumelor încasate de domnul Dragnea Eduard-Marian și nejustificate, conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre doamnei Dragnea Gabriela, cu domiciliul în municipiul Constanța|^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>irecției financiari, organizare, personal și Direcției beneficii sociale, din cadrul Direcției generale de asistența socială Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru


______- împotrivă,


abțineri.


La data adoptării sunt în funcțieconsilieri din 27 membri.CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR


MARCELA ENACHE

CONSTĂNȚA

NR. 5O£/