Hotărârea nr. 505/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR DOMNULUI SAVU FLORIN CRISTIAN;

ROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor financiar domnului Savu Florin Cristian

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de           &0/Q___

Luxând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 213206/04.11.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate; cultură, sport, culte și protecție socială, cel al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției generale de asistență socială Constanța nr. 65143/20.11.2019 cu privire la situația socio-economică deosebită a domnului Savu Florin Cristian;

AV'ând în vedere prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat; cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind .venitul minim garantat, ale H.C.L. nr.73/2017 privind aprobarea condițiilor și criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență de la bugetul local, precum ';și cele ale art. 15 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în, temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) și ale art.196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

■ i

Art.l Se aprobă acordarea unui ajutor financiar domnului Savu Florin Cristian,i,în cuantum de 10.000 lei, în vederea acoperirii cheltuielilor generate de frecventarea cursurilor universitare.

Art.2 Direcția qenegl^d^așișțenț^șocială Constanța va vira suma de 10.000 lei în contul fl^^^^H^^^^^^^^^^Bbeschis la UniCredit Bank, al cărui titujar este domnul Savu Florin Cristian.

I;

Art.3 Prezentarea documentelor în vederea justificării modului de cheltuire a sumei de 10.000 lei, se va face până la data de 31.10.2020. în cazul în care nu a fost cheltuită toată suma pusă la dispoziție, domnul Savu Florin Cristian va depune diferența la casieria instituției. Nerespectarea acestei obligații va duce la recuperarea sumei încasate.

! I

Art.4 Se împuternicește Direcția generală de asistență socială Constanța, la recuperarea sumelor încasate de domnul Savu Florin Cristian și nejustificate, conform^prevederilor prezentei hotărâri.


municipiul Constanța, faptic în 'municipiul Constanța,dar locuind Direcției


financiar^, organizare, personal și Direcției beneficii sociale, din cadrul Direcției generalei de asistență socială Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.


Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru


împotrivă,


abțineri.


Lei data adoptării sunt în funcție             consilieri din 27 membri.CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR


MARCELA ENACHE


' I

CONSTANȚA „ „ n _

NR. && 1/1 3of9