Hotărârea nr. 504/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂȚI ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR SOCIALE DESTINATE CHIRIAȘILOR EVACUAȚI SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUAȚI DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI ÎN BAZA O.U.G. NR. 74/2007

^NSTA/vr^ ROMÂNIAâJUDEȚUL CONSTANȚA JAmunicipiul CONSTANȚA | ^CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locu ințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. nr. 74/2007

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din_____

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 225191/20.11.2019, procesul-verbal nr. 17824/01.11.2019 al Comisiei de repartizare a locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. nr. 74/2007, raportul nr. 19082/22.11.2019 al R.A.E.D.P.P. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinței, ale H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările ulterioare, art. 1, pct. 4, din O.U.G» nr. 74/2007, privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 332/1996, privind înființarea R.A.E.D.P.P. Constanța, ale H.C.L. nr. 513/2003, privind transferarea atribuțiilor Biroului administrare imobile in subordinea R.A.E.D.P.P. Constanța și ale H.C.L. nr.7/2018, privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea accesului și a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. nr. 74/2007, modificată și completată prin H.C.L. nr. 357/30.09.2019 precum și H.C.L. nr. 326/2017 privind aprobarea componenței atribuțiilor și funcționării Comisiei de repartizare a locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. nr. 74/2007;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. q și art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă lista de priorități pentru anul următor, în vederea repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. nr. 74/2007, situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. I

Art. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției administrarea imobilelor din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știința Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

_. pentru ,   •— împotriva , <— abțineri.

La data adoptării sunt in funcție consilieri, din 27 membri.CONSTANȚA n n

GOHSTANt^ românia

,j?  :7,7 ! o JUDEȚUL CONSTANȚA

?    jî /MUNICIPIULCONSTANȚA

f     Jp CONSILIUL LOCAL

Lista de priorități

în vederea repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. nr. 74/2007

Nr Crt

Nurne și Prenume

Nr. Cerere

Nr. Pers.

Vârstă

Punctaj

Obs.

1

16436/09.10.2019

3

50

131

COMPLET

2

8232/19.06.2018

1

65

107

COMPLET

3

5557/27.04.2019

1

55

79

COMPLET

4

Ml

750/16.01.2019

1

26

75

COMPLET

5

13431/04.10.2018

4

55

66

COMPLET

6

13405/04.10.2018

5

39

63

COMPLET

7

14050/28.08.2019

4

30

63

COMPLET

8

li

160/04.01.2019

2

51

61

COMPLET

9

12556/18.09.2018

3

40

59

COMPLET

10

11314/12.07.2019

1

67

56

COMPLET

11 i

11279/21.08:2018

1

45

55

COMPLET

12

bl

6578/03.05.2019

1

32

50

COMPLET

13

10532/01.08.2018

5

47

48

COMPLET

14

"2/04.01.2019

2

51

42

COMPLET


17060/11.12.2018

2

58

35

COMPLET

10841/07.08.2018

6

45

31

COMPLET

8520/04.06.2019

2

54

31

COMPLET

10602/02.08.2018

5

39

29

COMPLET

14148/18.10.2018

1

62

0

COMPLET