Hotărârea nr. 503/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINȚELOR SOCIALE DESTINATE CHIRIAȘILOR EVACUAȚI SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUAȚI DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI ÎN BAZA O.U.G. NR. 74/2007


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind repartizarea locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urinează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în i                baza O.U.G. nr. 74/2007

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din______

Lu.înd în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistra: sub nr. 227649/22.11.2019, procesele-verbale nr. 17825/01.11.2019 și 19101/22.11.2019 ale Comisiei pentru repartizarea locuințelor destinate chiriașilor evacuați mau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O,;U.G. nr. 74/2007, raportul nr. 19083/22.11.2019 al R.A.E.D.P.P. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor'metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 cu modificările ulterioare, O.U.G. nr. 74/2007, privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați care urmează a fi evacuați din locuințele,retrocedate foștilor proprietari, art. 1, pct. 4;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 332/1996, privind înființarea R.A.E.D.P.P. Constanței, ale H.C.L. nr. 513/2003, privind transferarea atribuțiilor Biroului administrare imobile in subordinea R.A.E.D.P.P. Constanța și ale H.C.L. nr. 7/2018, privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea accesului și a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedare foștilor proprietari sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. nr. 74/2007, modificată și completată prin H.C.iL. nr. 357/30.09.2019, ale H.C.L. nr. 326/2017 privind aprobarea componenței atribuțiilor și funcționării Comisiei de repartizare a locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. nr. 74/2007, precum și ale H.C.L. nr. 501/2018, privind aprobarea listei de priorități și repartizarea locuințelor sociale destinate chiriașilor;evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. nr. 74/2007;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. q și art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă revocarea pozițiilor nr. 15, 31, 34 din anexa la H.C.L. nr. 501/2018, privind repartizarea locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedare foștilor proprietari sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedare foștilor proprietari în baza O.U.G. nr. 74/2007, motivat de faptul că nu s-au încheicit contracte de închiriere, spațiile fiind libere.

Art. 2 Se aprobă repartizarea locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urm,pază a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. 7*11/2007, situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei ce face parte integrant^ din prezenta hotărâre.

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției administrarea imobilelor din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știința Instituției prefectului județului Constanței.

Preze'nta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: tXG peijtru ,        împotriva ,     abțineri.

La data adoptării sunt in funcție consilieri, din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚ,


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR MARCELA ENACHE


CONSTANȚA

NR 6Z)Ș


ANEXA

LA H.C.L. NR...®^/^?^

Tabel privind repartizarea locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. nr. 74/2007

ii

i J

I i


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Nr. crt

Adresă imobil

Persoana căreia i s-a

1

str.|Zmeurei, nr.3, bl. 3, ap. 20, et.2

1 camera+ dependințe in suprafața de 42,2 mp

2

str.iZmeurei, nr.3, bl. 1, ap. 15, et.l

1 ci'amera+ dependințe in suprafața de 41,2 mp

1 Persoana

3

str.1; Zmeurei, nr.3, bl. 2, ap. 10, et.l

1 ciamera+ dependințe in suprafața de 41,2 mp

1 Persoana

4

str.jZmeurei, nr.3, bl. 3, ap. 17, et.2

1 camera+ dependințe in suprafața de 40,7 mp

1 Persoana

5

strMZmeurei, nr.3, bl. 2, ap. 7, parter

1 camera+ dependințe in suprafața de 41,2 mp

4 Persoane

6

str;'Zmeurei, nr.3, bl. 3, ap. 18, et.2

1 camera+ dependințe in suprafața de 41,2 mp

1 Persoană

7

str.' Zmeurei, nr.3, bl. 3, ap. 23, et.2              (

1 camera+ dependințe in suprafața de 41,2 mp

4 Persoană

8

str.iZmeurei, nr.3, bl. 3, ap. 24, et.2

1 camera+ dependințe in suprafața de 40,7 mp

2 Persoane

9

str. Zmeurei, nr.3, bl. 3, ap. 21, et.2

1 camera+ dependințe in suprafața de 41,0 mp

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,