Hotărârea nr. 502/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV

ROMÂNIA

9,     h JUDEȚUL CONSTANȚA

prh / ^MUNICIPIUL CONSTANȚA î' Ș tr: i ^CONSILIUL LOCAL

x rcM *

-V.VS T Ab.*- •»      ‘

HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spații de locuit din fondul locativ


municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău; înregistrat sub nr. 225229/20.11.2019, procesul-verbal ale Comisiei de fond locativ și repartizare spații de locuit nr. 17705/30.10.2019, prin care se propune1 repartizarea unor spații de locuit din fondul locativ, raportul nr. 19085/22.11.2019 al R.A.E.D.P.P. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pehtru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în: conformitate cu dispozițiile Legii nr. 114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor, metodologice pentru punerea in aplicare a Legii locuinței nr. 114/1996, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea; chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 324/2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a spațiilor cu destinația de locuință, modificată și completată prin H.C.L. nrj.207/2016 și prin H.C.L. nr. 361/2019;

înjtemeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. q și art. 196 alin. 1, lit. a dinp.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Ari:. 1 Se aprobă repartizarea spațiilor de locuit în regim de închiriere situate pe raza I municipiului Constanța, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta1hotărâre.

I

Artt. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

« Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru ,  ----împotrivă ,  '

La'data adoptării sunt în func


i

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, \-

: e ££-~r


ițineri.

consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENAGHE


gohstaa/?;;i românia

> • «JUDEȚUL CONSTANȚA

f'   TI /^MUNICIPIUL constanța

F/-W/IÎ ^CONSILIUL LOCAL


-f 4

cr>T am ț ■>**’'

TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV

Nr.

crt.

Adresa imobil

Persoana căreia i s-a repartizat

1.

Bd.Tomis nr. 26, et. III, ap. 5, compus din 2 camere si dependințe, in suprafața utila de 62,54 mp

2 persoane

2.

Str.Jon Ratiu nr. 48, parter, corp 1, compus din 3 camere si dependințe, in suprafața utila de 65,72 mp, magazie zid in suprafața de 14,06 mp, teren-curte in suprafața de 77 mp

4 persoane

3.

Str.Jupiter nr. 17, et. I, compus din 2 camere, in suprafața utila de 53,89 mp si teren-curte in suprafața de 16 mp

4 persoane

4.

Str.; Răsuri nr. 19, compus din 2 camere si dependințe, in suprafața utila de 49,60 mp si teren-curte in suprafața de 62,81 mp

7 persoane

5.

Bd.'Ferdinand nr. 56, Bl. Cinemascop, et. II, ap. 40, compus din 2 camere si

1

dependințe, in suprafața utila de 54,90

i

mp'

1 persoana

6.

Bd.ÎFerdinand nr. 87, Bl. A4, mansardă (uscător), compus din 1 camera si

1

dependințe, in suprafața utila de 31,82 mpr.

3 persoane

7.

Str. .Grivitei nr. 61, parter+et. I, compus din 6 camere si dependințe, in suprafața

5 persoane

utila de 94,26 mp, teren-curte in suprafața de 66,2 mp, beci in suprafața de 12,59 mp, magazie in suprafața de 4,50 mp

8.

Str. Topolog nr. 12, Bl. E5, parter, ap. 4, compus din 2 camere si dependințe, in suprpfata utila de 33,50 mp

2 persoane

9.

Str. Șon Theodorescu Valahu nr. 9, demisol, compus din 2 camere si dependințe, in suprafața utila.de 56,09 mp

3 persoane