Hotărârea nr. 501/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂȚI ȘI REPARTIZAREA LOCUINȚELOR SOCIALE ÎN BAZA LEGII NR. 114/1996

cOhstaa^ ROMÂNIA

ti ,1 JUDEȚUL CONSTANȚA w r. Fv®j] / ^MUNICIPIUL CONSTANȚA r H UJ/ fl ' ^CONSILIUL LOCAL

x T0AI S ,

-0* ST A A Ti A'1

HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de priorități și repartizarea locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996

CpnsiliuL local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din                        ,

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 225225/20.11.2019, procesul-verbal nr. 17826/01.11.2019 privind aprobarea listei de priorități și repartizarea locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996, raportul nr. 19084/22.11.2019 al R.A.E.D.P.P. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 332/1996, privind înființarea R.A.E.D.P.P. Constanța, ale H.C.L. nr. 513/2003, privind transferarea atribuțiilor Biroului administrare imobile in subordinea R.A.E.D.P.P. Constanța și ale H.C.L. nr. 6/2018, privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea accesului și a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale în baza Legii nr. 114/1996, H.C.L. nr. 502/2018, privind aprobarea listei de priorități și repartizarea locuințelor sociaje în baza Legii nr. 114/1996;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. q și art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă revocarea pozițiilor nr. 15, 19, 21, 23, 37, 70 din H.C.L. nr. 502/2018 privind aprobarea listei de priorități și repartizarea locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996, motivat de faptul că nu s-au încheiat contracte de închiriere, spațiile fiind libere.

Art. 2 Se aprobă lista de priorități pentru anul următor, în vederea repartizării locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996, a locuinței, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se ciprobă repartizarea locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996, situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției administrarea imobilelor din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru ,    -—împotriva ,   >— abțineri.

Lei data adoptării sunt in funcție consilieri, din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR MARCELA ENA1


coNSTai^ ROMÂNIA

£ JUDEȚUL CONSTANȚA >MUNICIPIULCONSTANȚA [(consiliul LOCAL


ANEXANR,

LA H.C.L. NR..d7Î?Z./Lista de priorități

în vederea repartizării locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996

i

I

Nume și

PrenumeNr. Cerere

13249/02.10.20

18____________

17937/28.12.20

18____________

592/14.01.2019

9252/14.06.201

9______________

16575/29.11.20

18____________

14137/29.08.20

19____________

8385/21.06.201

8


4563/26.03.201

9


8254/30.05.201

9______________

16066/23.11.20

18


16946/07.12.20

18____________

8609/05.06.201

9______________

11007/09.07.20

19


14382/23.10.20

18____________

5647/11.04.201

9


14740/30.10.20

18____________

17928/29.12.20

18____________

8086/18.06.201
13915/27.08.20

19____________

3805/21.03.201

8_____________

5648/11.04.201

9______________

17059/11.12.20

19____________

12789/05.08.20

19


7107/14.05.201

9______________

5524/09.04.201

9______________

16901/06.12.20

19____________

1023/22.01.201

9______________

16562/29.11.20

18____________

13434/04.10.20

18


13774/26.08.20

19____________

16953/07.12.20

18____________

7108/14.05.201

9_______________

13563/08.10.20

18


8536/04.06.201

9_______________

17758/31.10.20

19____________

16567/29.11.20

18____________

347/08.01.2018

10824/07.08.20

18____________

2021/12.02.201


15807/19.11.20

18____________

1129/29.01.201

8_______________

12251/10.09.20

18
PREȘEDINTE ȘEDINȚ
COMPLET


COMPLET


COMPLET


COMPLET


COMPLET


COMPLET


COMPLET


COMPLET


COMPLET


COMPLET


COMPLET


COMPLET


COMPLET


COMPLET


COMPLET


COMPLET


COMPLET COMPLET


COMPLET


COMPLET


COMPLET


COMPLET


COMPLET


COMPLET ,

KAStziViNEAZÂ

SECRETAR,

MARCELA EMACHE


coNSTAA/rx) ROMÂNIA

< O , î JUDEȚUL CONSTANȚA

jMUNICIPIULCONSTANȚA ((CONSILIUL LOCAL


Arfryp              -s

TdMIS A

C0*STANT4M‘’'

ANEXA NR, 2

LA H.C.L. NR.^?/(


Tabel priivind repartizarea locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996


I

Nr Crt

Adresă Imobil

Persoana căreia i s-a repartizat

1

Str. ÎZmeurei nr. 3, Bl. 4, et. I, ap. 12

1 cameră + dependințe în suprafață de 42,2 mp >

3 persoane

2

Str. Zmeurei nr. 3, Bl. 4, et. I, ap. 15

1 cameră + dependințe în suprafață de 41,2 mp

1 persoană

3

Str. Zmeurei nr. 3, Bl. 4, et. II, ap. 19

2 camere + dependințe în suprafață de 50,2 mp

4 persoane

4

Str. Zmeurei nr. 3, Bl. 4, et. II, ap. 23

1 cameră + dependințe în suprafață de 41,2 mp 1

1 persoană

5

Str. Zmeurei nr. 3, Bl. 5, et. I, ap. 13

1 cameră + dependințe în suprafață de 41 mp :

1 persoană

6

Str. Zmeurei nr. 3, Bl. 6, et. II, ap. 22

2 caimere + dependințe în suprafață de 50,2 mp

5 persoane

SECRETAR, MARCELA ENApHE