Hotărârea nr. 500/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 2 DIN HCL NR. 384/2018 PRIVIND APROBAREA REORGANIZĂRII REGIEI AUTONOME TRANSPORT ÎN COMUN PRIN TRANSFORMAREA ÎN SOCIETATE PE ACȚIUNI CU DENUMIREA DE „CT BUS S.A.”


HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 2 din HCL nr.384/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Transport în Comun prin transformarea în j societate pe acțiuni cu denumirea de „ CT BUS S.A."

I

<2'fi* a' mun'C'P'U'U' Constanța întrunit în ședința ordinară la data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare a domnului primar Decebal Făgădău ^'înregistrat sub nr. 227572 /22.11.2019 , avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarfea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul Comparti/nentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri nr. 227730/22.11.2019;

Priin HCL nr.384/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport; în Comun Constanța prin transformarea în societate pe acțiuni cu denumirea de CT BUS S.A. Constanța, s-a aprobat componența consiliului de administrație al CT BUS S.A. Constanța cu un număr de 5 membri;

A\j'ând în vedere adresa nr. 659/14.11.2019 transmisă de către CT BUS S.A. Constanței, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 221592/1.4.11.2019;

Ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în [temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) și art.196 alin.l lit.a) dirpi Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

ll


Art.jl. Se aprobă modificarea art. 2 din HCL nr.384/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Transport în Comun prin transformarea în societate pe acțiunii cu denumirea de „ CT BUS S.A." prin înlocuirea domnului Dumitrache Aristide Cătălin ca urmare a demisiei din funcția de membru al Consiliului de administrație cu doamna Frigioiu Marcela Mariana, în calitate de membru provizoriu în Consiliul de administrație al „ CT BUS S.A." Constanța, pentru un termen de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni.

I

Art.2. Se aprobă modelul de contract de mandat încheiat între Consiliul local al municipiului Constanța și persoana prevăzută la art.l conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește primarul municipiului Constanța, domnul Decebal ;să semneze contractul de mandat.


Făgădău,

Art.;4. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, Serviciului juridic și către „ CT BUS S.A." Constanța în vederea aducerii la îndepliniri, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

i

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

___4 o pentru, împotrivă, A abțineri.

i,

La data adoptării sunt în funcție             consilieri din T7 membri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

-for'

Constanța

Nr.                   19

CONTRACT DE MANDAT

NR.________________

CAP. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

ART.jL

anexă la

HCLM NR.jSbo l2olS'


i CT BUS S.A., cu sediul în municipiul Constanța, str. Industrială nr.8, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J13/60/05.02.1991, C.U.I. RO18|33902, reprezentată prin domnul primar Decebal Făgădău, (denumită în continuare „Societatea");

Și ___,           domiciliat          în.................., Str...................................,nr......, identificat cu..............,  seria..........., nr.........,

eliberat de SPCLEP Constanța la data de.........................., în calitate de

membru în Consiliul de Administrație al societății CT BUS S.A. în calitate de

mandatar,

CAP. II

CONDIȚIILE MANDATULUI ART. 2

în temeiul Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul Local al Municipiului Constanța în calitatea sa de autoritate publică tutelară a societății CT BUS S.A., acordă împuternicire persoanelor mandatate, pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa de autoritate publică tutelară, iar membrii în Consiliul de Administrație își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege, s-a încheiat prezentul contract,

CAP. III

OBIECTUL CONTRACTULUI

ART.,3

I Mandantul împuternicește membrii în Consiliul de Administrație, în limitele stabilite prin prezentul contract, să reprezinte interesele Consiliului Locali al Municipiului Constanta în Consiliul de Administrație al societății CT BUS S.A.

I Actele făcute de către membrii din Consiliul de Administrație, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terților.

CAP. IV TERMENUL CONTRACTULUI ȘI REMUNERAȚIA MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE artJ'I

, Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării și înregistrării acestuia și este valabil până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.în cazul în care în interiorul acestui termen este declanșată și finalizată procedura de selecție a candidaților

pentrpu pozițiile de administrator, la finalizarea procedurii de selecție și desemnare a administratorilor, prezentul mandat al administratorului provizoriu încetează de drept.

> La împlinirea termenului mandatului de administrator provizoriu sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Părți va înceta.

î Mandatarul beneficiază de o remunerație fixă lunară brută în valoare j______________ lei/lună brut, majorată cu 20% începând cu data de


de___

01.01.2018, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Acordarea remunerației fixe lunare este condiționată de participarea efectivă la ședințele Consiliului de administrație, respectiv în funcție de numărul de ședințe la care participă, de atribuțiile în cadrul unor comitete consultative și de alte atribuții specifice stabilite prin contractul de mandat.

i ■

CAP. V

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE: A.OELIGAȚIILE MANDATARULUI

ART.j 5

!' în cadrul Consiliului de Administrație, mandatarul are următoarele oblig<:iții:

aj aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății;

 • b) 1 verifică  funcționarea sistemului de control intern/managerial,

; implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;

 • c) ’ numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor;

 • d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor i'1 mandat ale acestora;

ejl analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare

cu


 • directorii;

 • f) : negociează indicatorii de performanță fianciari și nefinanciari

I autoritatea publică tutelară și raportează lunar autorității publice j, tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor, precum și alte date și I informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea

 • acesteia;

 • g) elaborează raportul, prezentat autorității publice tutelare, privitor la ; activitatea societății, care include și informații referitoare la execuția , contractelor de mandat ale directorilor;

 • h) ; monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la '' nivelul organelor de adminstrare și conducere;

superviează sistemul de transparență și comunicare;

de


cu


 • i)

j) 1 monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale societății;

elaborează și prezintă autorității tutelare spre aprobare, în termen de ; 20 zile de la data numirii sale, planul de administrare care include  strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de : mandat.

ART.I5

i Membrii din cadrul Consiliului de Administrație, în exercitarea atribuțiilor ce le revin conform legislației în vigoare, au obligația ca, ori de


k)


ANEXĂ LA

HCLM NR.

câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară a societății, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit.

ART.;Î'

| Membrii din cadrul Consiliului de Administrație se obligă să îndeplinească mandatul pe toată durata contractului și răspund față de mandant pentru neaducerea la îndeplinire a prevederilor art. 5 și vor informa pe mandant, ori de cate ori li se solicită, de modul cum își exercită obligațiile cu care au fost mandatați.

B. OE1LIGAȚIILE MANDANTULUI

ART.!:!

i Mandantul va asigura membrilor din Consiliul de Administrație sprijinul solicitat în situațiile prevăzute la art.5.

cap. Ivi RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE ART.!-»

i Răspunderea membrilor din Consiliul de Administrație:

 • a) membrul în Consiliul de Administrație este ținut răspunzător în condițiile legislației comerciale și prezentului contract. în acest sens, răspunderea lui funcționează pentru neexecutarea totală/parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

 • b) , producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau

, omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a membrului în Consiliul de Administrație.

i în cazul in care faptele sau omisiunile au caracter penal, membrul în Consiliul de Administrație răspunde și potrivit legii penale.

ART. 1.0

i Răspunderea mandantului:

 • a) răspunderea mandantului va fi operantă în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

 • b) : mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de

i prejudicii, săvârșite de membrul în Consiliul de Administrație prin

i depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

CAP. | VII MODI FICAREA CONTRACTULUI ART. ii. 1

i Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia din părți cu acordul ambelor părți, sau prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

i cap ym ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART. 1.2

Contractul de mandat încetează prin:

 • a) ' expirarea termenului;

 • b) imposibilitarea fortuită de executare;

revocarea de către mandant;                           -----------

: renunțarea membrului in Consiliul de Administrație;

'punerea sub interdicție judecătorească a membrului în Consiliul de j Administrație;

unui mand


ÎMandantul poate oricând revoca mandatul expres sau tacit. Numirea bou membru în Consiliul de Administrație echivalează cu revocarea âtului, de la data notificării.

jRenunțarea se va face prin notificare și restituirea de către membrul in Consiliul de Administrație, a contractului. Restituirea contractului se va face și in caz de revocare a mandatului.

i'

CAP.IX

DISPOZIȚII FINALE

ART.1L3

| Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la mandat din Noul Codul Civil.

J Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioare sau actele adiționale, după caz, își încetează valabilitatea.

Prezentul contract a fost încheiat astazi, __________ în 2 (două)

exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

I

i

i

MEMBRU

ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al R.A.T.C. Constanța


L MANDANT MUNICIPIUL CONSTANȚA

! prin PRIMAR

i

i

t-REȘEDINTE ședință

fWUCHf


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

Anexă la contractul de mandat nr.

OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ
I. OBIECTIVE

1. Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază;

2J; Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor; Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor; Diminuarea pierderilor;

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.


, Reducerea cheltuielilor comparativ cu veniturile încasate;

! Creșterea productivității muncii;

' Calitatea serviciului reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor

i populației;

 • 8. ; Utilizarea adecvată a resurselor umane având la baza optimizarea | costurilor salariale, i'

II CRITERII DE PERFORMANȚĂ

1.1 Reducerea obligațiilor restanțe;

 • 2.. Reducerea pierderilor;

3. .Creșterea profiturilor; Creșterea cifrei de afaceri;

4.


 • 5.. , Creșterea productivității muncii.

i'

! MANDANT

MEMBRU

ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al CT BUS S.A. Constanța


MUNICIPIUL CONSTANȚA prin PRIMAR

i:

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

1CONTRASEMNEAZĂ