Hotărârea nr. 50/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚAHOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de&0lS<


Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 27892/12.02.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, rapoartele Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta și Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

Luând în considerare referatul nr. 1538/13.02.2019 al S.C. Confort Urban S.R.L. cât și raportul Direcției gestionare servicii publice nr. 29532/13.02.2019;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2 lit. „b", ,,c" și „d", art. 3 lit. „c" și art. 115 alin. 1 lit. „b" din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea și completarea anexei la HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public șl privat din municipiul Constanța, în sensul că se aproba completarea Capitolului II - Obiectul contractului, art. 2.1 și modificarea Capitolului XXIII - Dispoziții finale, art. 23.2 din Contractul nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, conform anexei nr.l.

Art.2 Se aprobă modificarea, completarea și renumerotarea anexelor nr. 10 -15 din H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, conform anexelor nr.2 - 7.

Art.3 Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Celelalte prevederi ale HCL nr. 63/2013, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.5 Contractul nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța se va modifica în mod corespunzător, prin act adițional.

Art.6 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:      pentru,

împotrivă,        abțineri.

La data adoptării sunt în funcție        consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


Constanța

NR.

Anexa nr.l la H.C.L. nr.            ........

CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2.1 se completează și va avea următorul conținut :

Art.2.1 „ Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat , de către operatorul de servicii publice (delegat) în favoarea beneficiarului (delegatar) constând în :

 • -     întreținere, reparare și modernizare a tramei stradale a municipiului Constanța (respectiv al străzilor, trotuarelor aleilor, parcărilor , aleilor de promenadă, pasajelor pietonale subterane, pasajelor rutiere subterane/supraterane, a terenurilor de sport, aleilor interioare din incinta instituțiilor de învățământ, a grădinițelor și creșelor precum și al terenurilor din domeniul public și/sau privat al municpiului Constanța care vor primi destinația de piețe publice , străzi, trotuare, alei și parcări)

întreținere, reparare și modernizare a sistemului de indicatoare rutiere;

 • -     întreținere, reparare și modernizare a sistemului de semaforizare rutieră;

 • -     întreținere și realizare de marcaje ;

realizarea de lucrări de investiții publice privind crearea de bunuri în vederea administrării ulterioare (ex: realizarea de străzi, trotuare, parcări , pasaje, sisteme de semnalizare și indicatoare, etc...) în funcție de programele anuale aprobate ale Delegattarului;

implementarea programelor de investiții publice , de interes local , realizate în comun cu Delegatarul, destinate modernizării și/sau după caz , dezvoltării sistemului public aferent serviciului/activîtăți;

 • -     realizarea de studii și proiecte pentru realizarea lucrărilor de investiții și reparații a tramei stradale.

 • -  ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor oprite, staționate sau parcate neregulamentar pe partea carosabilă cât și în cazuri speciale a autovehiculelor avariate în accidente rutiere;

 • -  ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor oprite, staționate sau parcate neregulamentar pe partea carosabilă cât și în cazuri speciale a autovehiculelor avariate în accidente rutiere, ridicare și transport autoturisme abandonate;

 • -  desființarea panourilor publicitare, a rețelelor de cabluri, stâlpilor și a oricăror construcții, amenajări sau instalații amplasate fără forme legale în zona drumului public. "

Capitolul XXIII - Dispoziții finale

ANEXA LA

hclm nr.^22—/


Art.23.2 se modifica și va avea următorul conținut:

Art.23.2 „ Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul contract: -Anexa nr.l - Caietul de sarcini;

-Anexa nr.2 - Regulamentul serviciului;

-Anexa nr.3 - Inventar drumuri publice;

-Anexa nr.4 - Inventar parcări, platforme și pasaje;

-Anexa nr.5 - Inventar terenuri domeniu privat;

-Anexa nr.6 - Inventar indicatoare rutiere;

-Anexa nr.7 - Inventar semafoare;

-Anexa nr.8 - Inventar indicatoare radar;

-Anexa nr.9 - Inventar trecere pietoni cu flash luminos;

-Anexa nr.10 - Structura deviz/calculație pentru fundamentarea tarifelor lunare de administrare - Cheltuieli cu investițiile pentru trama stradală a municipiului Constanța;

-Anexa nr.ll - Structura deviz/calculație pentru fundamentarea tarifelor lunare de administrare - Cheltuieli de întreținere, reparare și modernizare a tramei stradale, întreținere și reparații pasaje pietonale, desființarea panourilor publicitare, a rețelelor de cabluri, a stâlpilor, a oricăror construcții, amenajări sau instalații amplasate fără formalități legale în zona drumului public a municipiului Constanța;

Anexa nr.12 - Structura deviz/calculație pentru fundamentarea tarifelor lunare de administrare - Achiziție, supraveghere, întreținere și reparare indicatoare rutiere;

Anexa nr.13 - Structura deviz/calculație pentru fundamentarea tarifelor lunare de administrare - întreținere construcții și echipamente, reparații semafoare rutiere în municipiul Constanța;

Anexa nr.14 - Structura deviz/calculație pentru fundamentarea tarifelor pentru prestații - Ridicare și transport a vehiculelor abandonate pe partea carosabilă de pe raza teritorială a municipiului Constanța;

Anexa nr.15 - Programului estimativ de întreținere, reparare, investiții și modernizare a tramei stradale a municipiului Constanța;"

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHEANEXA NR.10 la Contractul de delegare a gestiunii

serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din


Municipiul Constanța


STRUCTURA DEVIZ / CALCULAȚIE PENTRU FUNDAMENTAREA TARIFELOR LUNARE DE ADMINISTRARE

Cheltuieli cu investițiile pentru trama stradala a Municipiului Constanța

A. Lucrări de investiții

Confirmarea lucrărilor se asigură lunar de reprezentanții Primăriei municipiului Constanța, pe baza situației de lucrări.

Pentru lucrările de investiții executate de S.C. CONFORT URBAN S.R.L., în

calitate de administrator a tramei stradale a municipiului unitare pentru executarea lucrărilor sunt următoarele :

Constanța,

prețurile

1

DOI

Decapare sistem rutier existent și compactare mecanic

Lei/mc

52,51

2

D02

Săpătură în teren tare și foarte tare

Lei/mc

58,09

3

D03

Reprofilare pietruire existentă cu aport de material până la 10 cm

Lei/mp

27,23

4

D04

Reprofilare pietruire existentă fără aport de material

Lei/mp

13,13

5

D05

Desfacere trotuar din dale

Lei/mp

34,94

6

D06

Demolare borduri prefabricate mari (20x25 cm secțiune)

Lei/ml

24,44

7

D07

Decapare îmbrăcăminte asfaltică

Lei/mp

27,38

8

D08

Decapare îmbrăcăminte din beton de ciment

Lei/mc

220,34

9

D09

Ridicare la cotă borduri prefabricate mari (20x25 cm secțiune)

Lei/ml

67,77

10

D10

Montare borduri prefabricate mici (10x15 cm secțiune)

Lei/ml

28,68

11

DII

Montare borduri prefabricate mari (20x25 cm secțiune)

Lei/ml

65,17

12

D12

Substrat de nisip

Lei/mc

168,40

13

D13

Fundație de piatră spartă

Lei/mc

145,34

ANEXA LA

hclmnr.ȘQ/3£!Ș

14

D14

Amorsare suprafețe

Lei/mp

2,28

15

D15

Strat de fundație din agregate in amestecuri optime 0-63 mm

Lei/mc

159,68

16

D16

Montat pavaj (pavele) a utob locante din beton

Lei/mp

86,93

17

D17

Frezare îmbrăcăminte asfaltică 5 cm grosime

Lei/mp

17,44

18

D18

Strat de legătură binder EB22,4 leg 50/70 (BAD25)

Lei/to

336,87

19

D19

Strat de bază din mixtură asfaltică EB31,5 baza 50/70 (AB2)

Lei/to

333,23

20

D20

Strat de uzură EB16 RUL50/70 (BA16) de 4cm grosime cu așternere mecanică

Lei/mp

45,54

21

D21

Strat de uzură EB16 RUL50/70 (BA16) de 4cm grosime cu așternere manuală

Lei/mp

57,95

22

D22

Strat de uzură EB8 RUL50/70 (BA8) de 3cm grosime cu așternere manuală

Lei/mp

54,73

23

D23

Strat de uzură EB8 RUL50/70 (BA8) de 4cm grosime cu așternere manuală

Lei/mp

66,04

24

D24

Aducere la profil cu EB8 RUL50/70 (BA8) cu așternere manuală

Lei/to

452,49

25

D25

Aducere la profil cu EB16 RUL50/70 (BA16) cu așternere manuală

Lei/to

445,82

26

D26

Strat de uzură SMA16 RUL50/70 de 5 cm grosime cu așternere mecanică

Lei/mp

71,17

27

D27

Trotuare cu dale din beton

Lei/mp

123,73

28

D28

Cofraje mixte din panouri

Lei/mp

47,97

29

D29

Montare armături diverse

Lei/kg

5,35

30

D30

Confecții metalice simple

Lei/kg

29,74

31

D31

Vopsitorii confecții metalice diverse

Lei/mp

55,06

32

D32

Turnare beton C8/10

Lei/mc

352,81

33

D33

Turnare beton C12/15

Lei/mc

364,38

34

D34

Turnare beton C16/20

Lei/mc

365,87

35

D35

Turnare șapă de ciment (M100T)

Lei/mp

112,15

36

D36

Transport moloz din lucrări de reparații

Lei/to

15,71

37

D37

Glet pe tencuieli

Lei/mp

26,98

ANEXA LA |

HCLM NR.^0  ^29

D38

Tencuieli interioare

Lei/mp

55,98

D39

Desfacere placaje ceramice

Leî/mp

48,62

D40

Pardoseli ceramice

Lei/mp

140,26

D41

Zugrăveli lavabile

Lei/mp

26,42

D42

Montat și pozat instalație electrică

Lei/ml

26,56

D43

Motat corpuri de iluminat

Lei/buc

58,72

D44

Material hidroizolant

Lei/mp

100,16

D45

Desfacere tencuieli

Lei/mp

6,08

D46

Tăierea rosturilor

Lei/ml

23,02

D47

Montare geogril

Lei/mp

12,17

D48

Montat pavaj pe piatră cubică pe strat de șapă de ciment de 5 cm grosime

Lei/mp

69,74

D49

Piatră cubică încadrare ronduri

Lei/mp

28,43

D50

Colmatare rosturi și crăpături cu mastic bituminos

Lei/ml

77,68

D51

Confecționat și montat capace prefabricate

Lei/buc

625,80

D52

Aducere la cotă de asfalt a capacelor de cămine

Lei/buc

213,66

D53

Trasare lucrări pentru asflatare

Lei/ml

49,29

D54

Reparații mobilier urban

Lei/buc

75,85

D55

Reprofilare umplutură cu aport de material de până la 20 cm

Lei/mp

21,47

D56

Strat de legătură binder EB22, 4m, LEG 50/70(BAD25)

Lei/to

355,69

D57

Montarea în localități a indicatoarelor din tablă de oțel pentru circulația rutieră - lbuc

Lei/buc

8,69

D58

Plantarea(montarea)stălpilor pentru indicatoare de circulație rutieră

Lei/buc

70,00

D59

rutiere longitudinale executate cu vopsea convenționala clasica pe arterele de circulație

Lei/mp

20,56

D60

Marcaje rutiere transversale executate cu vopsea convenționala clasica pe arterele de circulație

Lei/mp

24,95

D61

Marcaje rutiere longitudinale executate cu materiale termoplastice - alb

Lei/mp

63,01

D62

Marcaje rutiere transversale executate cu materiale termoplastice - alb

Lei/mp

66,64

63

D63

Marcaje    rutiere    rezonatoare    transversale

executate cu materiale termoplastice - alb

Lei/mp

119,46

64

D64

Marcaje rutiere longitudinale 2K (bicomponent) cu întăritor diluabil cu apa (98:2)

Lei/mp

56,75

65

D65

Marcaje rutiere transversale 2K (bicomponent) cu întăritor diluabil cu apa (98:2)

Lei/mp

62,99

66

D66

Ansambluri rutiere termoplastice (covoare antiderapante) la trecerile de pietoni

Lei/mp

111,40

67

D67

Ansambluri rutiere 2K (bicomponent) la rece (covoare) antiderapante la trecerile de pietoni

Lei/mp

159,42

68

D68

Marcaje rutiere cu material preformat monocolor

Lei/mp

164,00

69

D69

Marcaje rutiere cu material preformat multicolor

Lei/mp

273,17

70

D70

Marcaj rutier tactil prin aplicare de material termoplastic

Lei/mp

413,96

71

D71

Ștergerea marcajului rutier fizic cu apa sub presiune sau raschetare

Lei/mp

23,97

72

D72

Amorsa pentru marcaj rutier cu Primer

Lei/mp

5,45

73

D73

Marcaj rutier clasic - longitudinal (600 um)

Lei/mp

27,17

74

D74

Marcaj rutier clasic - transversal (600 um)

Lei/mp

29,00

Pentru lucrările de marcaja executate de S.C Anduna Servimob SRL în baza Acordului cadru nr. 1/11.01.2019 avand ca obiect "Execuția marcajelor rutiere", preturile unitare sunt celeprevazute la poz.59-72 avand indicativele D59-D72.

B.      Recuperarea investițiilor

B.l Recuperarea investițiilor efectuate de către societate asupra bunurilor aparținând domeniului public și privat, care fac obiectul prezentului contract, se va face prin tarif sau preț.

B.2 Recuperarea valorii indicatoarelor și stâlpilor pentru indicatoarele rutiere noi care se montează pe străzile care au făcut obiectul lucrărilor de investiții conform proiectelor tehnice, în baza facturilor emise de furnizori.

C.       Cheltuieli externe

Cheltuieli pentru întocmirea documentațiilor tehnnico- economice pentru fluidizarea circulației rutiere și pietonale (sensuri giratorii, sensuri unice, piste bicicliști, limitatoare de viteză, treceri de pietoni, trotuare, alei, străzi, etc.) respectiv expertize tehnice, studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execuție, documentații de avizare a lucrărilor de intervenții și documentații de avizare, urmărire și verificare proiecte, studii de consultanță tehnică, studii/analize probe de laborator, studii de evaluare, servicii

ANEXA LA HCLMNR.

- ■

de asistență tehnică, urmărire execuție lucrări, studii de circulație, studii de trafic, studii tehnice, servicii de geologie, studii de electromerie, servicii de topografie, servicii de verificare a proiectelor de structuri portante, servicii de urbanism și de arhitectură, servicii de proiectare, servicii de inginerie, servicii de acces internet camere video - conform facturii lunare

 • D.      Cheltuieli cu taxe Inspectorat de Stat în Construcții - 0.6 % pentru lucrările de investiții, conform situațiilor de plată de la I.S.C.

 • E.       Anunțuri lucrări pentru informarea populației privind siguranța circulației rutiere, devieri și blocări de trasee în zonele în care se execută lucrări de întreținere, reparații și modernizări a tramei stradale a municipiului Constanța, conform facturilor lunare, în limita bugetului aprobat.

F.       Impozite si taxe .

 • G.       Alte cheltuieli neprevăzute, conform facturilor prezentate .

 • H.      Cota pentru crearea resurselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de gestiune și administrare a tramei stradale - 0.5 %

 • I.       Profit - 5 %

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,


MARCELA ENACHE
ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR.ll la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din Municipiul Constanța

STRUCTURA DEVIZ / CALCULAȚIE

PENTRU FUNDAMENTAREA TARIFELOR LUNARE DE ADMINISTRARE

Cheltuieli de întreținere, reparare și modernizare a tramei stradale, întreținere și reparații pasaje pietonale, desființarea panourilor publicitare, a rețelelor de cabluri, a stâlpilor, a oricăror construcții, amenajări sau instalații amplasate fără formalități legale în zona drumului public a municipiului Constanța

A. Lucrări de întreținere și reparații curente

Confirmarea lucrărilor se asigură lunar de reprezentații Primăriei municipiului Constanța, pe baza situației de lucrări .

Pentru lucrările de întreținere, reparare și modernizare a tramei stradale, întreținere și reparații pasaje pietonale, desființarea panourilor publicitare, a rețelelor de cabluri, a stâlpilor, a oricăror construcții, amenajări sau instalații amplasate fără formalități legale în zona drumului public a municipiului Constanța, executate de S.C. CONFORT URBAN S.R.L., în calitate de administrator a tramei stradale a municipiului Constanța, prețurile unitare pentru executarea lucrărilor sunt următoarele :

1

RPD01

Decapare sistem rutier existent și compactare mecanică

Lei/mc

52,51

2

RPD02

Săpătură în teren tare și foarte tare

Lei/mc

58,09

3

RPD03

Reprofilare pietruire existentă cu aport de material până la 10 cm

Lei/mp

27,23

4

RPD04

Reprofilare pietruire existentă fără aport de material

Lei/mp

13,12

5

RPD05

Desfacere trotuar din dale

Lei/mp

34,94

6

RPD06

Demolare borduri prefabricate mari (20x25 cm secțiune)

Lei/ml

24,44

7

RPD07

Decapare îmbrăcăminte asfaltică

Lei/mp

27,38

8

RPD08

Decapare îmbrăcăminte din beton de ciment

Lei/mc

220,34

9

RPD09

Ridicare la cotă borduri prefabricate mari (20x25 cm secțiune)

Lei/ml

67,77

10

RPD10

Montare borduri prefabricate mici (10x15 cm secțiune)

Lei/ml

28,68

11

RPD11

Montare borduri prefabricate mari (20x25 cm secțiune)

Lei/ml

65,17

12

RPD12

Substrat de nisip

Lei/mc

168,40

13

RPD13

Fundație de piatră spartă

Lei/mc

145,34

14

RPD14

Amorsarea suprafețelor

Lei/mp

2,28

15

RPD15

Strat de fundație din agregate in amestecuri optime 0-63 mm

Lei/mc

159,68

16

RPD16

Montat pavaj (pavele) autoblocante din beton

Lei/mp

86,93

19

RPD19

Strat de bază din mixtură asfaltică EB31,5 bază 50/70 (AB2)

Lei/to

333,23

20

RPD20

Strat de uzură EB16 RUL50/70 (BA16) de 4cm grosime cu așternere mecanică

Lei/mp

45,54

21

RPD21

Strat de uzură EB16 RUL50/70 (BA16) de 4cm grosime cu așternere manuală

Lei/mp

57,95

22

RPD22

Strat de uzură EB8 RUL50/70 (BA8) de 3cm grosime cu așternere manuală

Lei/mp

54,73

23

RPD23

Strat de uzură EB8 RUL50/70 (BA8) de 4cm grosime cu așternere manuală

Lei/mp

66,04

24

RPD24

Aducere la profil cu EB8 RUL50/70 (BA8) cu așternere manuală

Lei/to

452,49

25

RPD25

Aducere la profil cu EB16 RUL50/70 (BA16) cu așternere manuală

Lei/to

445,82

26

RPD26

Reparații prin plombare EB16 RUL50/70 (BA16) în grosime de 4 cm

Lei/mp

80,99

T7

RPD27

Reparații prin plombare EB16 RUL50/70 (BA16) în grosime de 6 cm

Lei/mp

120,59

28

RPD28

Reparații prin plombare binder EB22,4 LEG50/70 (BAD25) în grosime de 6 cm

Lei/mp

114,43

29

RPD29

Strat de uzură SMA16 RUL 50/70 de 5 cm grosime cu așternere mecanică

Lei/mp

70,59

30

RPD30

Reparații trotuare cu dale din beton

Lei/mp

123,73

31

RPD31

Reparații prin plombare cu mixtură stoca bilă

Lei/to

718,65

32

RPD32

Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă pentru drumuri cu așternere manuală

Lei/mc

242,48

33

RPD33

Cofraje mixte din panouri

Lei/mp

47,97

34

RPD34

Montat armături diverse

Lei/kg

5,35

35

RPD35

Confecții metalice simple

Lei/kg

29,74

36

RPD36

Vopsitorii confecții metalice diverse

Lei/mp

51,76

37

RPD37

Turnare beton C8/10

Lei/mc

352,81

38

RPD38

Turnare beton C12/15

Lei/mc

364,38

39

RPD39

Turnare beton C16/20

Lei/mc

365,87

40

RPD40

Turnare șapă de ciment (M100T)

Lei/mp

112,15

41

RPD41

Transport moloz din lucrări de reparații

Lei/to

15,71

42

RPD42

Reparații glet pe tencuieli

Lei/mp

26,98

43

RPD43

Reparații tencuieli interioare

Lei/mp

65,95

44

RPD44

Desfacere placaje ceramice

Lei/mp

48,62

45

RPD45

Reparații pardoseli ceramice

Lei/mp

140,26

46

RPD46

Zugrăveli lavabile

Lei/mp

26,42

47

RPD47

Montat și pozat instalație electrică

Lei/ml

26,56

48

RPD48

Montat corp de iluminat

Lei/buc

58,72

49

RPD49

Reparații cu material hidroizolant

Lei/mp

100,16

50

RPD50

Desfacere tencuieli

Lei/mp

6,08

RPD51

Tăierea rosturilor

HCLMNR.BO

Lei/ml

23,02

RPD52

Montare geogril

Lei/mp

12,17

RPD53

Montat pavaj din piatră cubică pe pat de șapă de ciment 5cm grosime

Leî/mp

69,75

RPD54

Piatră cubică încadrare ronduri

Lei/ml

29,88

RPD55

Refacere pavaje vechi

Lei/mp

65,08

RPD56

Colmatare rosturi și crăpături cu mastic bituminos

Lei/ml

77,47

RPD57

Confecționat și montat capace prefabricate

Lei/buc

625,80

RPD58

Aducere la cota de asfalt a capacelor de cămine

Leî/buc

213,66

RPD59

Trasare lucrări pentru asfaltare

Lei/ml

54,77

RPD60

Reparații mobilier urban

Lei/buc

75,85

RPD61

Reprofilare umplutură cu aport de material de până la 20cm

Leî/mp

21,93

RPD62

Strat de legătură binder EB22,4 LEG50/70(BAD25)

Lei/to

355,69

RPD63

Spălare curățare suprafețe

Lei/mp

31,23

RPD64

Ștergere marcaj rutier prin frezare

Lei/mp

43,29

RPD65

Curățarea vegetației între pavaje și pe trotuare

Lei/mp

23,84

RPD66

Marcaj rutier clasic - longitudinal (600 um)

Lei/mp

27,17

RPD67

Marcaj rutier clasic - transversal (600 um)

Leî/mp

29,00

RPD68

Desființare panouri publicitare pe structura metalica

Lei/kg

6,42

Demontare confecții metalice

RPD69

RPD70


RPD71


RPD72


RPD73


RPD74


RPD75


RPD76


RPD77


RPD78


RPD79


RPD80


RPD81


RPD82


RPD83


RPD84


Demolat structuri din beton

Demontat stâlpi din beton

Mutare elemente din beton

Montare borduri granit mici - secțiune 10X15

Montare borduri granit mari - secțiune 20X25

Reparații cu pavele din granit - secțiune 25X25X7

Reparații cu pavele din granit - secțiune 25X25X4

Montare borduri marmura - secțiune 20X25

Montare rigole granit secțiune 25X50

Marcaje rutiere longitudinale executate cu vopsea convenționala clasica pe arterele de circulație Marcaje rutiere transversale executate cu vopsea convenționala clasica pe arterele de circulație Marcaje rutiere longitudinale executate cu materiale termoplastice - alb

Marcaje rutiere transversale executate cu materiale termoplastice - alb

Marcaje rutiere rezonatoare transversale executate cu materiale termoplastice - alb

Marcaje rutiere longitudinale 2K (bicomponent) cu întăritor diluabil cu apa (98:2)

Lei/kg

4,61

Lei/mc

225,21

Lei/buc

1056,5Z

Lei/buc

11,61

Lei/ml

85,06

Lei/ml

233,17

Lei/mp

336,19

Lei/mp

267,14

Lei/ml

231,09

Lei/buc

156,26

Lei/mp

20,56

Lei/mp

24,95

Lei/mp

63,01

Lei/mp

66,64

Lei/mp

119,4f

Lei/mp

56,75


85

RPD85

riai uaje i uuei e u ai i^vei baie z.r\ i uiuuti imui ieiilj i întăritor diluabil cu apa (98:2)

"  62,99

86

RPD86

Ansambluri rutiere termoplastice (covoare

Lei/mp

111,40

antiderapante) la trecerile de pietoni Ansambluri rutiere 2K (bicomponent) la rece (covoare) antiderapante la trecerile de pietoni

Lei/mp

87

RPD87

159,42

88

RPD88

Marcaje rutiere cu material preformat monocolor

Lei/mp

164,00

89

RPD89

Marcaje rutiere cu material preformat multicolor

Lei/mp

273,17

90

RPD90

Marcaj rutier tactil prin aplicare de material termoplastic

Lei/mp

413,96

91

RPD91

Ștergerea marcajului rutier fizic cu apa sub presiune Lei/mp sau raschetare

23,97

92

RPD92

Amorsa pentru marcaj rutier cu Primer

Lei/mp

5,45

Cheltuieli pentru desființarea panourilor publicitare, a rețelelor de cabluri, a stâlpilor, a oricăror construcții, amenajări sau instalații amplasate fără formalitățile legale în zona drumului public poz. 68-72 - în funcție de bugetul aprobat;

Pentru lucrările de marcaja executate de S.C Anduna Servimob SRL în baza Acordului cadru nr. 1/11.01.2019 avand ca obiect "Execuția marcajelor rutiere", preturile unitare sunt celeprevazute la poz.79-92 avand indicativele RPD79-RPD92.

B.      Recuperarea investițiilor

 • B.l Recuperarea investițiilor efectuate de către societate asupra bunurilor aparținând domeniului public și privat, care fac obiectul prezentului contract, se va face prin tarif sau preț.

B.2 Recuperarea valorii capacelor prefabricate prevăzute la RPD57 se va face, în baza facturilor emise de furnizori.

C.       Cheltuieli externe

Cheltuieli pentru întocmirea documentațiilor tehnnico-economice pentru fluidizarea circulației rutiere și pietonale (sensuri giratorii, sensuri unice, piste bicicliști, limitatoare de viteză, treceri de pietoni, trotuare, alei, străzi, etc.) respectiv expertize tehnice, studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execuție, documentații de avizare a lucrărilor de intervenții și documentații de avizare, urmărire și verificare proiecte, studii de consultanță tehnică, studii/analize probe de laborator, studii de evaluare, servicii de asistență tehnică, urmărire execuție lucrări, studii de trafic, studii de circulație, studii tehnice, servicii de geologie, studii de electromerie, servicii de topografie, servicii de verificare a proiectelor de structuri portante, servicii de urbanism și de arhitectură, servicii de proiectare, servicii de inginerie, servicii de acces internet camere video - conform facturii lunare.

 • D.      Cheltuieli cu taxe Inspectorat de Stat în Construcții - 0.6 %, conform situațiilor de plată de la I.S.C.

 • E.       Anunțuri lucrări pentru informarea populației privind siguranța circulației rutiere, devieri și blocări de trasee în zonele în care se execută lucrări de întreținere, reparații și modernizări a tramei stradale a municipiului Constanța, conform facturilor lunare, în limita bugetului aprobat.

F.       Costuri din contractul de delegare a gestiunii

FI. Utilități - energie electrică / termică, consum apă, telefonie și comunicații, pentru sediul societății unde se desfășoară activitatea de gestiune și administrare a domeniului public și privat - conform facturilor lunare.

17


18


RPD17

RPD18


Frezare îmbrăcăminte asfaltică 5 cm grosime

Strat de legătură binder EB22,5 LEG50/70 (BAD25)


H„CLM NR. 5^., 1^0/^ ne------- Lui/rnp ri

Lei/to


17,44


336,87


ANEXA LA


HCLM NR-ffl -/-2n(S


F2. Cheltuieli cu mijloacele de transport necesare pentru urmărirea activității de gestiune și administrare a tramei stradale a municipiului Constanța pentru lucrările de întreținere, reparații și modernizări a tramei stradale a municipiului Constanța cât și a intervențiilor în domeniul public și a modului de refacere la starea inițială ( 8 mijloace de transport) - 31.080 lei / lună .

F3. Cheltuieli cu salariile și contribuțiile personalului necesar pentru urmărirea activității de gestiune și administrare a tramei stradale a municipiului Constanța pentru lucrările de întreținere, reparații și modernizări a tramei stradale a municipiului Constanța cât și a intervențiilor în domeniul public și a modului de refacere la starea inițială - 45.761 lei / lună .

G.      Impozite și taxe .

 • H.       Alte cheltuieli neprevăzute/ conform facturilor prezentate .

 • I.       Cota pentru crearea resurselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de gestiune și administrare a tramei stradale - 0.5 %

 • J.       Profit - 5 %


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA EjM^CHEANEXA NR.12 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din Municipiul Constanța

STRUCTURA DEVIZ/CALCULAȚIE

PENTRU FUNDAMENTAREA TARIFELOR LUNARE DE ADMINISTRARE

Achiziție, supraveghere, întreținere și reparare indicatoare rutiere

A. Cheltuieli de gestiune și administrare a Sistemului de indicatoare rutiere

A.l. Cheltuieli cu salariile și contribuțiile personalului necesar pentru activitatea de gestiune, achiziție si supraveghere a stării sistemelor de indicatoare rutiere din municipiul Constanța, în vederea asigurării siguranței traficului, a fluidizării acestuia pentru evitarea accidentelor de circulație - 5.499 lei/lună;

 • A. 2. Cheltuieli cu mijloacele de transport necesare pentru activitatea de urmărire și supraveghere a stării indicatoare rutiere (1 mijloc de transport) - 3.885 lei/lună;

 • B.     Cheltuieli cu lucrările de reparații și întreținere a Sistemului de indicatoare rutiere

B.l. Situații de lucrări pentru reparațiile indicatoarelor rutiere (manoperă, întreținere și reparații) întocmite în baza Indicatorului de Norme de Deviz pentru lucrări de drumuri - în funcție de bugetul aprobat;

Pentru lucrările de întreținere și reparații curente executate de S.C. CONFORT URBAN S.R.L., prețurile unitare pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații indicatoare rutiere, sunt următoarele:

1.

11

Demontare indicatoare pentru circulația rutieră

lei/buc

6,69

2.

12

Deplantarea (demontarea) stâlpilor pentru indicatoare de lei/buc

14,36

circulație rutieră

3.

13

Montarea în localități a indicatoarelor din tablă de oțel pentru lei/buc

8,69

circulația rutieră

4.

14

Plantarea (montarea) stâlpilor pentru indicatoare de circulație lei/buc

70,00

rutieră

5.

15

Montare stâlp protecție pietoni/dirijare circulație de secțiuni și culori

diverse lei/buc

36,34

6.

16

Demontare stâlpi de ghidare lamelari din material pentru dirijarea circulației

plastic lei/buc

7,90

7.

17

Demontare sâlp protecție pietoni/dirijare circulație de secțiuni și culori

diverse lei/buc

21,75

8

18

Montat stâlpi de ghidare lamelari din material plastic pentru lei/buc

30,11

dirijarea circulației

9.

19

Demontare parapet lestabil

lei/buc

14,89

10.

110

Demontare denivelări pentru reducerea vitezei

lei/buc

5,72

11.

111

Curățarea prin spălare a indicatoarelor de circulație

lei/buc

26,35

ANEXA LA

HCLMNR.50

1

12. 112 Curățarea prin spălare a stâlpilor de dirijare a circulației         lei/buc

4,09

13. 113 Montat parapet lestabil

lei/buc

24,19

14. 114 Repoziționare parapet lestabil

lei/buc

20,97

15. 115 Montat denivelări pentru reducerea vitezei

lei/buc

18,02

16. 116 Montat separatoare de sens

lei/buc

18,92

17. 117 Montat buton reflectorizant cu led

lei/buc

12,89

18. 118 Montat elemente de semnalizare

lei/buc

17,81

19. 119 Montat panou de orientare

lei/buc

38,58

20. 120 Demontat panou de orientare

lei/buc

36,95

21. 121 întreținere indicator echipat cu led/flash luminos

lei/buc

158,28

22. 122 Demontat separatoare de sens

lei/buc

15,80

23. 123 Demontat buton reflectrorizant cu led

lei/buc

9,20

24. 124 Demontat elemente de semnalizare

lei/buc

13,37

25. 125 Montare stâlpi flexibili pentru separatoare de sens              lei/buc

14,58

26. 126 Montare plăcuțe reflectrorizante cu catadioptrii

lei/buc

7,29

27. 127 Demontare plăcuțe reflectorizante cu catadioptrii

lei/buc

3,58

28. 128 Montare oglindă de trafic

lei/buc

16,11

29. 129 Demontare oglindă de trafic

lei/buc

6,69

30. 130 Vopsire stâlp indicator

lei/buc

19,34

31. 131 Reparare stâlp indicator

lei/buc

14,20

32. 132 Reparare indicator

lei/buc

11,54

33 133 Reparare stâlpi protecție pietoni/dirijare circulație de diverse Lei/buc

14,20

secțiuni și culori

B.2. Valoarea indicatoarelor rutiere care înlocuiesc indicatoarele rutiere uzate, distruse, vandalizate sau sustrase si a căror înlocuire este necesară în vederea asigurării siguranței traficului, a fluidizării acestuia pentru evitarea accidentelor de circulație - în funcție de bugetul aprobat și a facturilor emise de furnizori;

B.3. Autospecială pentru transport muncitori, utilaje și materiale - 8.400 lei/lună;

B.4. - Utilaje (generator cu picamar, flex, mașină de găurit, transformator de sudură) -5.040 lei/lună;

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


 • C. Cota creare resurse de dezvoltare 0,5%

 • D. Profit - 5%.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


ANEXA 13 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din Municipiul Constanța

STRUCTURA DEVIZ/CALCULAȚIE PENTRU FUNDAMENTAREA TARIFELOR LUNARE DE ADMINISTRARE

întreținere construcții și echipamente, reparații semafoare rutiere în Municipiul Constanța

 • A. Cheltuieli de întreținere si reparații semafoare rutiere in Municipiul Constanta -in funcție de bugetul aprobat;

Confirmarea lucrărilor se asigura lunar de reprezentanții Primăriei Municipiului Constanta, pe baza situației de lucrări .

A.l. Situații de lucrări pentru reparații semafoare rutiere întocmite în baza Indicatoarelor de Norme de Deviz specifice lucrărilor de semaforizare - în funcție de bugetul aprobat;

Preturile unitare pentru executarea lucrărilor de reparații sunt următoarele :

1.

SI

ÎNLOCUIRE LENTILA CARCASA SEMAFOR

lei/buc

133,54

2.

S2

înlocuire parasolare corp semafor

lei/buc

133,54

3.

S3

înlocuire corp pietonal semafor

lei/buc

133,54

4.

S4

înlocuire lentila corp pietonal

lei/buc

133,54

5.

S5

înlocuire parasolare corp pietonal

lei/buc

133,54

6.

S6

înlocuire corp pulsatoriu virare la dreapta

lei/buc

133,54

7.

S7

înlocuire lentila corp pulsatoriu virare la DREAPTA

lei/buc

133,54

8.

S8

înlocuire parasolare corp pulsatoriu virare LA DREAPTA

lei/buc

133,54

9.

S9

înlocuire cronometru semafor vehicule

lei/buc

133,54

10.

S10

înlocuire semafor acustic

lei/buc

133,54

11.

Sil

MANSONAREA INSTALAȚIEI ELECTRICE SUBTERANE IN CAZUL UNEI AVARII

lei/buc

222,78

12.

S12

MONTARE INDICATOR CU LAMPĂ LED/FLASH LUMINOS

lei/buc

78,92

13.

S13

ÎNLOCUIRE PANOU TIP RADAR DE LIMITARE A VITEZEI

lei/buc

183,04

14.

S14

VOPSIRE STÂLP LA ÎNĂLȚIME MAI MICA DE 2M

lei/buc

81,39

15.

S15

VOPSIRE STÂLP LA ÎNĂLȚIME MAI MARE DE 2M

lei/buc

199,12

16.

S16

MONTARE ÎNLOCUIRE PLĂCUTĂ ADIȚIONALA SEMAFOR <2M

lei/buc

26,61

17.

S17

MONTARE ÎNLOCUIRE PLĂCUTĂ ADIȚIONALA SEMAFOR >2M

lei/buc

41,61

18.

S18

ÎNLOCUIT PICIOR DE SUSȚINERE SEMAFOR PIETON/VEHICUL

lei/buc

133,54

19.

S19

ÎNLOCUIT PICIOR DE SUSȚINERE SEMAFOR GALBEN/VERDE INTERMITENT

lei/buc

133,54

20.

S20

SPALAT LENTILA SEMAFOR <2M

lei/buc

47,13

21.

S21

SPALAT LENTILA SEMAFOR >2M

lei/buc

62,13

22.

S22

DEMONTAT STÂLP METALIC H=5M

lei/buc

245,47

23.

S23

DEMONTAT STÂLP METALIC H=7M

lei/buc

283,88

ANEXA LA


 • 524

 • 525

 • 526

 • 527

 • 528

 • 529

 • 530

 • 531

 • 532

 • 533

 • 534

 • 535

 • 536

 • 537

 • 538

 • 539

 • 540

 • 541

 • 542

 • 543

 • 544

 • 545

 • 546

 • 547

 • 548

 • 549

 • 550

 • 551

 • 552

 • 553

 • 554

 • 555

 • 556

 • 557

 • 558


DEMONTAT CORP SEMAFOR AUTO DE PE STÂLP CU H MAX.5M

DEMONTARE CRONOMETRU AUTO DEPE STÂLP CU H MAX.5M

DEMONTAT CORP SEMAFOR ACUSTIC DE PE STÂLP CU H MAX.5M

DEMONTAT CORP SEMAFOR PIETONI DE PE STÂLP CU 1 MAX.5M

DEMONTAT COPR SEMAFOR SUSPENDAT IN CONSOLA/SUFA

DEMONTAT SUFA SUSȚINERE INSTALAȚIE AERIANA DEMONTAT LINIE AERIANA SEMAFORIZARE ÎNLOCUIRE STÂLP METALIC H=4M

ÎNLOCUIRE STÂLP METALIC H = 5M ÎNLOCUIRE STÂLP METALIC H=7M ÎNLOCUIRE corp auto semafor REPARTIE LAMPA LED SEMAFOR AUTO REPARAȚIE LAMPA LED SEMAFOR PIETONI REPARAȚIE LAMPA LED CORP PULSATORIU REPARAȚIE LAMPA LED CRONOMETRU VEHICULE REPARAȚIE SEMAFOR ACUSTIC

ÎNLOCUIREA AUTOMATULUI DE SEMAFORIZARE REPARAȚII LA AUTOMATUL DE SEMAFORIZARE ÎNLOCUIREA AUTOMATULUI DE SEMAFORIZARE TRECERE DE PIETONI

REPARAȚIE LA AUTOMATUL DE SEMAFORIZARE TRECERE DE PIETONI

REPARAȚIE LA AUTOMATUL DE SEMAFORIZARE -PLACA DE BAZA

REPARAȚIE LA AUTOMATUL DE SEMAFORIZARE PIETONI - PLACA DE BAZA

ÎNLOCUIRE PLACA DE BAZA LA AUTOMATUL DE SEMAFORIZARE

ÎNLOCUIRE PLACA DE BAZA LA AUTOMATUL DE PIETONI

REPARAȚIE LA AUTOMATUL DE SEMAFORIZARE AUTO - MODULE COMANDA FINALA

REPARAȚIE LA AUTOMATUL DE SEMAFORIZARE PIETONI - MODULE COMANDA FINALA

ÎNLOCUIRE LA AUTOMATUL SEMAFORIZARE AUTO -MODULE COMANDA FINALA

ÎNLOCUIRE LA AUTOMATUL DE SEMANFORIZARE PIETONI - MODULE COMANDA FINALA

REPARAȚIE INSTALAȚIE ELECTRICA SEMNALIZARE LEA IN CAZUL UNEI AVARII

ÎNLOCUIRE CABLU SUSȚINERE INSTALAȚIE AERIANA REPARTIE LAMPA LED PANOU TRECERE PIETONI REPARAȚIE PANOU TIP RADAR DE LIMITARE A VITEZEI

REPUNEREA IN FUNCȚIUNE A INSTALAȚIEI DE SEMAFORIZARE, DUPĂ AVARIE

REPARAȚIE LINIE EECTRICA SEMNALIZARE LES DEMONTAREA AUTOMATULUI DE SEMAFOR AUTO/PIETONI

MNR-5$

lei/buc

196,26

lei/buc

80,38

lei/buc

80,38

lei/buc

80,38

lei/buc

374,07

lei/buc

350,54

lei/buc

415,86

lei/buc

245,47

lei/buc

245,47

lei/buc

245,47

lei/buc

78,24

lei/buc

168,65

lei/buc

179,85

lei/buc

314,57

lei/buc

186,40

lei/buc

192,63

lei/buc

277,05

lei/buc

586,38

lei/buc

261,86

lei/buc

522,41

lei/buc

457,54

lei/buc

457,54

lei/buc

151,93

lei/buc

151,93

lei/buc

480,67

lei/buc

480,67

lei/buc

151,93

lei/buc

151,93

lei/m

18,29

lei/m

23,97

lei/buc

188,92

lei/buc

391,75

lei/buc

928,78

lei/m

198,20

lei/buc

85,38


 • 59.  S59

 • 60.  S60


r

HCL DEMONTARE INDICATOR CU LAMPA CU LED/FLASH'---

LUMINOS

DESFIINȚARE CABLURI SUPRATERANE


------

ANEXA LA HCLM NR-      ^Ly[


1el/buc


lei/m


75,96

10,27


A.2. Situații de lucrări pentru întreținere construcții si echipamente semafoare rutiere întocmite în baza Indicatoarelor de Norme de Deviz specifice lucrărilor de semaforizare - în funcție de bugetul aprobat;

Preturile unitare pentru executarea lucrărilor de întreținere sunt următoarele :


61.  S61


 • 62.

 • 63.

 • 64.

 • 65.

 • 66.

 • 67.

 • 68.

 • 69.

 • 70.

 • 71.

 • 72.

 • 73.

 • 74.

 • 75.


 • 76.

 • 77.

 • 78.

 • 79.

 • 80.

 • 81.

 • 82.


83.  S83


 • 84.

 • 85.

 • 86.

 • 87.

 • 88.

 • 89.

 • 90.

 • 91.

 • 92.

 • 93.

 • 94.


INTERSECȚIE BD. 1 DECEMBRIE 1918 -BD.I.C.BRATIANU

INTERSECȚIE Bd. AI.LAPUSNEANU - STR.I.L.CRAGIALE INTERSECȚIE BD. TOMIS - BD.AL.LAPUSNEANU INTERSECȚIE BD. TOMIS - STR. ION RATIU INTERSECȚIE BD. TOMIS - STR. NICOLAE IORGA INTERSECȚIE BD. MAMAIA - STR. MIRCEA CEL BATRAN INTERSECȚIE BD. AUREL VLAICU - STR. CUMPENEI INTERSECȚIE BD. AL.LAPUSNEANU - STR. SOVEJA INTERSECȚIE BD. AL.LAPUSNEANU - STR. POPORULUI INTERSECȚIE BD. TOMIS - BD. FERDINAND INTERSECȚIE BD. 1 MAI - STR. CARAIMAN INTERSECȚIE BD. FERDINAND - BD. I.C.BRATIANU INTERSECȚIE BD. FERDINAND - STR. TH.BURADA INTERSECȚIE BD. FERDINAND - STR. MIHAI VITEAZU INTERSECȚIE BD. FERDINAND - BD. 1 DECEMBRIE 1918

INTERSECȚIE BD. 1 MAI - STR. TH.BURADA INTERSECȚIE BD. MAMAIA - STR. ION RATIU INTERSECȚIE BD. TOMIS - BD. AUREL VLAICU INTERSECȚIE STR. BABA NOVAC - STR. POPORULUI INTERSECȚIE BD. I.L.CARAGIALE - STR. TH.BURADA INTERSECȚIE STR. BABA NOVAC - STR. DEZROBIRII INTERSECȚIE BD. TOMIS - STR. TULCEI INTERSECȚIE STR. MIRCEA CEL BATRAN - STR. ION RATIU

INTERSECȚIE STR. MIRCEA CEL BATRAN - STR. NICOLAE IORGA

INTERSECȚIE SOS. MANGALIEI - STR. PANDURULUI INTERSECȚIE BD. TOMIS - STR. SOVEJA

INTERSECȚIE BD. FERDINAND - STR. I. G. DUCA INTERSECȚIE BD. MAMAIA - STR. MIHAI VITEAZU INTERSECȚIE BD. TOMIS - STR. ȘTEFAN CEL MARE INTERSECȚIE BD. TOMIS - BD. MAMAIA INTERSECȚIE BD. MAMAIA - STR. SOVEJA INTERSECȚIE BD. I.C.BRATIANU - STR. TH.BURADA INTERSECȚIE STR.MIRCEA CEL BATRAN - STR.DECEBAL INTERSECȚIE BD.I.C.BRATIANU - STR.CUMPENEI


leî/buc lei/buc lei/buc lei/buc lei/buc lei/buc lei/buc lei/buc lei/buc lei/buc lei/buc lei/buc leî/buc lei/buc lei/buc

lei/buc lei/buc leî/buc lei/buc lei/buc lei/buc lei/buc lei/buc

iei/buc lei/buc lei/buc lei/buc lei/buc lei/buc lei/buc lei/buc lei/buc lei/buc lei/buc


 • 1039.73

1059,39

 • 1228.73

 • 1041.61 923,06

841,97

 • 1235.62

1147,96

 • 1079.14

 • 975.86

997,37

 • 774.19

996,60

910,11

 • 980.87

983,04

1028,01

1164,30

 • 937.19

824,81

945,50

903,45

981,67

832,41

891,49

 • 1033.14

852,84

1017,99

925,57

810,53

874,71

989,99

644,75

885,83


B. Valoarea pieselor de schimb care se înlocuiesc la construcțiile si echipamente semafoarelor rutiere uzate, distruse, vandalizate sau sustrase si a căror înlocuire este necesa în vederea asigurării siguranței traficului, a fluidizării acestuia pentru evitarea accidentelor ( circulație - în funcție de bugetul aprobat și a facturilor emise de furnizori;


 • C. Cheltuieli cu mijloacele de transport necesare activitatii de întreținere semafoare d municipiul Constanta (1 mijloc de transport) - 3.885 lei/luna;

 • D.      Cheltuieli cu salariile si contribuțiile personalului necesar pentru activitatea c gestiune, supraveghere, constatarea necesității reparațiilor la semafoare rutiere si urmarin realizării acestora pentru buna funcționare si fluidizarea traficului rutier - 7.906 lei/luna;

 • E. Cheltuieli de construcții si montare echipamente semafoare rutiere noi in Municipi Constanta (proiectare, avize, autorizare, s.a.) - în funcție de bugetul aprobat;

 • F. Cota creare resurse de dezvoltare 0,5%.

 • G. Profit - 5%.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

eoWSTAw^ ROMÂNIA             Anexa 6 la HCL nn5P../.flXZ^


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.14 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din Municipiul Constanța

STRUCTURA DEVIZ / CALCULAȚIE PENTRU FUNDAMENTAREA TARIFELOR PENTRU PRESTAȚII

Ridicare și transport a vehiculelor abandonate pe partea carosabilă de pe raza teritorială a municipiului Constanța

A. Confirmarea lucrărilor se va face de către reprezentanții Primăriei municipiului Constanța, pe baza situației de lucrări .

Preturile unitare pentru activitatea de ridicare și transport a autovehiculelor abandonate sunt următoarele :

Nr. crt

COD PRESTAȚIE

DESCRIERE PRESTAȚIE

PREȚ fara cu TVA

1.

RTA

Tarif ridicare și transport autoturisme abandonate

114

 • B. Combustibil TOTAL - 102,07 lei

15 km + 15 km = 30 km = 4 litri

20 min + 20 mîn = 40 min = 3 litri

7 litri * 4,6 lei/litru 20% din cheltuieli/mașină = 20%

 • C.   Cheltuieli indirecte 12% -12,25 lei

TOTAL

114,32 lei

114,00 lei


Total general fara T.V.A.

Pentru o simplificare a încasărilor se va rotunji suma de 114 Iei fara T.V.A.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,


MARCELA


ROMANIAJUDEȚUL CONSTANȚA      Anexa 7 la HCL nrOAL/.

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.15 la Contractul de delegare a gestiunii

serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din Municipiul Constanța


PROGRAM ESTIMATIV DE ÎNTREȚINERE, REPARARE, INVESTIȚII SI MODERNIZAREA TRAMEI STRADALE A MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN ANUL 2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

C_-


LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI ÎNTRȚINERE CURENTĂ ȘI INVESTIȚII

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI

Unitatea de măsură

Cantitatea

VALOARE LEI CU T.V.A.

Situații de plata luna noiembrie, decembrie 2018 lucrări de reparații drumuri in conformitate cu HCL nr. 5/2018

2.595.747,50 RON

1

Reparații curente:

reparații carosabil (covoare bituminoase subțiri cu adaos de material)

mp

166180,25

16.646.275,60

reparații trotuar (intersecții, covoare bituminoase subțiri)

mp

79.990

11.206.712.50

Reparații trotuar (intersecții, pavele, dale)

mp

3.300

1.491.001,00

Borduri prefabricate 20x25

ml

22.010

1.054.450,60

Borduri prefabricate 10x15

ml

4.990

143.113,20

TOTAL

30.541.552,90

2

Indicatoare si marcaje rutiere

Marcaje longitudinale, marcaje treceri pie-tonale, vopsitorii diverse

2.998.793,00

Indicatoare rutiere

1.730.000,00

TOTAL

4.728.793,00

3

Lucrări diverse

Capace cămine prefabricate

500.000,00

Garduri protecție pietoni

250.000,00

Reabilitare zone promenada

100.000,00

Amenajare parcari pe amplasamentele fostelor garaje

600.000,00

Colmatari rosturi cu mastic bituminos

20.000,00

Treceri de pietoni cu refugiu

50.000,00

TOTAL

1.520.000,00

4

Investiții străzi

Investiții străzi noi

mp

21.101

3.986.995,00

Investiții străzi in curs de execuție

2.432.338,66

TOTAL

5.699.333,66

TOTAL GENERAL

45.835.427,10 RON

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE